Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2005 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 zařazených do ÚMČ Praha 6 a zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 6 se řídí zákonem č. 143/92 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění p.p. (dále jen zákon o platu). Prováděcím předpisem k tomu zákonu je nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

V souladu s  NV č. 447/00 Sb. o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … stanovuje Rada MČ Praha 6 zřízeným příspěvkovým organizacím m.č. P-6 způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy. Zpracovatel navrhuje zachovat stejný způsob usměrňování jako v roce 2004, tzn:

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši
(tzv. limit)
PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)
Tento způsob usměrňování se vztahuje i na Úřad MČ Praha 6 (ÚMČ)

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy
Podíl činí 25 %  a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí VZP a další zdravotní pojišťovny je to 50%
PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.  

Úřad MČ Praha 6 

Návrh 2005:                                      z rozpočtu       zdaňovaná činnost     celkem
počet zaměstnanců (přep. osoby):     335                  30                               365
prostředky na platy (v tis. Kč):          95.295             8.597                          103.892

 V návrhu objemu prostředků na platy na rok 2005 je objem navýšen oproti roku 2004 celkem o 10%. Celkový počet zaměstnanců se od roku 2003 nezměnil a zůstává stejný i pro rok 2005. Tímto plánovaným zvýšením především zpracovatel vytváří na straně zaměstnavatele předpoklady pro realizaci jeho požadavků na ještě větší pracovní výkonnost a očekávané ukládání nových, v mnoha případech velmi náročných úkolů, vycházejících z programového prohlášení RMČ Praha 6 v oblasti samosprávné činnosti i zavádění nových agend ukládaných Statutem v oblasti výkonu státní správy. Jeho výše též pokrývá 3% meziroční inflaci. V procesu přípravy návrhu rozpočtu bude zpracovatel dále sledovat rozhodnutí státních orgánů, jež případně učiní ve mzdové oblasti a samozřejmě i relace obsažené v návrhu rozpočtu Hl.m. Prahy.

Ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 6.130 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (1.000 tis. Kč), odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (3.420 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.310 tis. Kč) a refundace neuvolněných členů ZMČ (400 tis. Kč). 

Pečovatelská služba Prahy 6 

Návrh 2005:
počet zaměstnanců (přep. osoby):                 67
prostředky na platy (v tis. Kč):                     11.666                       

V souvislosti s ukončením civilní služby k 1.1.2005 bylo již v průběhu roku 2004 schváleno navýšení počtu zaměstnanců této organizace o 4 přepočtené osoby (usnesení RMČ Praha 6 č. 1297/04 ze dne 31.3.2004). Návrh objemu prostředků na platy koresponduje s tímto navýšením počtu zaměstnanců v celoročním vyjádření, současně je objem prostředků na platy navýšen celkem o 4,5% (3% inflace a 1,5% na částečné narovnání a přiblížení se ostatním organizacím, což umožní snížit fluktuaci a stabilizovat zaměstnance). Ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 350 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. 

Léčebna dlouhodobě nemocných 

Návrh 2005:
počet zaměstnanců (přep. osoby):                 58
prostředky na platy (v tis. Kč):                     15.841 

V souvislosti s ukončením civilní služby k 1.1.2005 bylo již v průběhu roku 2004 schváleno navýšení počtu zaměstnanců této organizace o 4 přepočtené osoby (usnesení RMČ Praha 6 č. 1297/04 ze dne 31.3.2004).  Dále byl na základě požadavku pojišťoven vycházející  z vyhlášky MZ ČR č.101/2002 Sb. o úvazcích v lůžkových zdravotnických zařízení navýšen počet zaměstnanců o 1 lékaře (schváleno usnesením RMČ Praha 6 č.1866/04 ze dne 20.10.2004).  Návrh objemu prostředků na platy koresponduje s tímto navýšením počtu zaměstnanců v celoročním vyjádření a současně je navýšen o 3% inflace. Ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 370 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz