Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se od 1.1.2007 bude řídit zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce (dále jen zákoník práce). Do nového zákoníku práce je včleněna právní úprava mezd, platů a cestovních náhrad, která byla dosud řešena samostatnými zákony. Také řada dosavadních prováděcích předpisů je nahrazena právní úpravou obsaženou přímo v zákoníku práce. Prováděcí předpis, tj. nařízení vlády, kterým bude kromě jiného stanovena Stupnice platových tarifů od 1.1.2007, je v současné době ve fázi připomínkování a jeho projednání ve Vládě ČR je předpokládáno až počátkem prosince 2006. Na základě nového zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) dochází s účinností od 1.1.2007 k zásadní změně v nemocenském pojištění. Zaměstnancům bude náležet za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti místo nemocenského náhrada mzdy od zaměstnavatele (nebude zdaňována a nebude se z ní platit pojistné na sociální a na zdravotní pojištění). Zaměstnavatelům měla být snížena sazba pojistného na sociální zabezpečení z 26 % na 24,1 %. V současné době je již v Senátu projednávána novela zákona o nemocenském pojištění, která ponechává platby pojistného zaměstnavatelů v dosavadní výši 26 % s tím, že jim budou vyplacené náhrady mzdy refundovány v plné výši. Z tohoto důvodu jsou v návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007 ponechány odvody zaměstnavatele ve výši 26 %.

Počet zaměstnanců a příslušný objem prostředků na platy na kalendářní rok stanovuje dle § 68 odst.2 písm. u) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Rada MČ Praha 6. Do doby vydání prováděcích právních předpisů k provedení § 123 odst. 6 písm. a), §137 odst. 3, a § 189 odst. 6 zákoníku práce, se postupuje podle nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … Současně stanovuje Rada MČ Praha 6 zřízeným příspěvkovým organizacím MČ Praha 6 způsob usměrňování prostředků vynakládaných na platy. Zpracovatel navrhuje zachovat stejný způsob usměrňování jako v roce 2006, tzn:

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)
PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)
Tento způsob usměrňování se vztahuje i na Úřad MČ Praha 6 (ÚMČ).

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy
Podíl činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 %
PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši.

Úřad MČ Praha 6

Návrh 2007 Počet zaměstnanců (přep. osoby) Prostředky na platy (v tis. Kč)
Hlavní činnost 343 103.640
Zdaňovaná činnost 31 9.562
CELKEM 374 113.202

 

V návrhu objemu prostředků na platy na rok 2007 je oproti roku 2006 zapracováno zvýšení o 4,5 %. Toto zvýšení reaguje na navrhované navýšení Stupnice platových tarifů od 1.1.2007 v průměru o 5 %. S ohledem na shodné mzdové předpisy se toto navýšení netýká pouze zaměstnanců státní správy ale též zaměstnanců samosprávy. Navrhované 4,5 % navýšení objemu prostředků na platy v návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007 dává současně vedení Úřadu MČ Praha 6 prostor pro realizaci a pokračování své vlastní mzdové politiky i v roce 2007. Zpracovatel bude i nadále sledovat rozhodnutí státních orgánů, jež případně učiní ve mzdové oblasti a samozřejmě i relace k mzdové oblasti obsažené v návrhu rozpočtu Hl.m. Prahy.

V návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2007 jsou promítnuty v celoročním vyjádření organizační změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2006 a současně organizační změny schválené a připravované k účinnosti od 1.1.2007:

Ostatní platby za provedenou práci v úhrnné výši 6.900 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (1.500 tis. Kč), odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (3.950 tis. Kč), odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.050 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (400 tis. Kč). Ve zdaňované činnosti představuje navrhovaná částka 250 tis. Kč dohody mimo pracovní poměr vykonávané v souvislosti s provozem RVZ Živohošť a na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6.

PO Pečovatelská služba

Návrh 2007:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 73
prostředky na platy (v tis. Kč) 13.930

V souvislosti se zabezpečením nočních služeb v domě s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici byl oproti roku 2006 navýšen počet zaměstnanců na rok 2007 o 3 přep. osoby. Jedná se o zaměstnance ve funkci bezpečnostní pracovník. Současně je navýšen i objem prostředků na platy včetně 3% inflace.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2007:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 59,5
prostředky na platy (v tis. Kč) 17.150

Návrh počtu zaměstnanců na rok 2007 je vyšší o 0,5 přep. osobu, kdy na základě metodiky (tabulkové směrnice) VZP bylo dne 19.4.2006 schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 3404/06 doplnění personálního obsazení o 1 rehabilitačního lékaře s polovičním úvazkem. Současně je navýšen i objem prostředků na platy včetně 3 % inflace.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 400 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.


Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků m.č. Praha 6 na rok 2007

Organizace  - odvětví  Zaměstnanci  (přep. osoby)  Platy zaměstnanců   (tis.Kč) Ost. platby za prov. práci (tis. Kč)  Průměrný  měsíční  plat   (Kč)  
stanovený počet na r. 2006 oček. skuteč. r. 2006 návrh na rok 2007 index návrh st. poč 06 st. objem roku 2006 očekáv. skuteč. 2006 návrh st. objemu  2007 index  návrh st.obj.06 objem na rok 2006 oček. skut. 2006 návrh návrh  2007 index  návrh objem 06 rozpis na rok 2006 oček. skuteč. 2006 návrh na rok  2007 index  návrh objem 06
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. usměrňované st. objemem PNP    *) 411 390 416 106,7 112 143 110 133 117 570 104,8 6 680 6 853 7 250 108,5 22 738 23 533 23 552 103,6
z toho:
PO Pečovatelská služba  70 70 73 104,3 12 968 12 968 13 930 107,4 350 350 350 100,0 15 438 15 438 15 902 103,0
Úřad m.č.Praha 6 (§§ 6171, 6112) 341,0 320 343 100,6 99 175 97 165 103 640 104,5 6 330 6 503 6 900 109,0 24 236 25 303 25 180 103,9
2. usměrňované podílem MTS   *) POPP:*)   POPP:  
PO Léčebna dlouhodobě nemocných 59,5 59,5 59,5 100,0 16 650 16 650 17 150 103,0 400 400 400 100,0 23 319 23 319 24 020 103,0
ÚHRN  PO, ÚMČ  471 450 476 207 128 793 126 783 134 720 208 7 080 7 253 7 650 108,1 22 811 23 504 23 610 103,5
  fin. plán:   návrh
fin. plánu:
 
Zdaňovaná činnost MČ P-6 31 26 31 100,0 9 150 7 667 9 562 104,5 250 234 250 100,0 24 597 24 574 25 704 104,5

*)  st. objem PNP =  stanovený objem prostředků na platy
podíl MTS =  podíl mimotarifních složek platu
POPP =  přípustný objem prostředků na platy© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz