Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ stanovuje Rada MČ Praha 6 dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců dle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Způsob usměrňování výše prostředků na platy se řídí dosud platným nařízením vlády ČR č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy … Zpracovatel navrhuje zachovat stejný způsob usměrňování jako v roce 2008, tzn:

1) stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)
- PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS) Tento způsob usměrňování se vztahuje i na Úřad MČ Praha 6 (ÚMČ).

2) podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy
- PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy v absolutní výši stanoví orgán (Magistrát HMP), který podle školského zákona finanční prostředky na platy přiděluje.

Úřad MČ Praha 6 - počet zaměstnanců

Návrh 2009: fyzické osoby  přep .osoby prostředky na platy (v tis. Kč)
hlavní činnost 321 320,25 111.730
zdaňovaná činnost 28 28 10.208
CELKEM: 349 348,25*) 121.938

*) Pro účely agendy práce a mzdy je třeba změny v počtu zaměstnanců, ke kterým dojde v průběhu roku 2008 promítnout do celoročního vyjádření v tzv. přepočtených osobách (např. nárůst o 2 zaměstnance k 1.7. běžného roku znamená 2 fyzické osoby, ale 1 přepočtenou osobu).

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2009 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců k 1.11.2008, dále již schválených změn k 1.1.2009 a plánovaných změn k 1.1.2009 a k 1.4.2009. Jedná se o tyto změny v hlavní činnosti:
2 zaměstnanci na veřejně prospěšné práce v Odboru dopravy a životního prostředí od 1.1.2009 schválené usnesením Rady MČ Praha 6 č.1784/08 z 22.10.2008
- 14 zaměstnanců - převod agendy státní sociální podpory od 1.1.2009 na Úřad práce P-6,
1 zaměstnanec v Odboru výstavby – v oddělení stavebně správní
3 zaměstnanci v Odboru sociálních věcí – vznik nového oddělení péče o seniory od 1.4.2009 v souvislosti s deregulací nájemného v roce 2009; vzhledem k účinnosti k 1.4.2009 se jedná o 2,25 přepočtených osob.

Navrhované objemy prostředků na platy pro rok 2009 (hlavní a zdaňovaná činnost) vycházejí ze schválených objemů prostředků na platy pro rok 2008. Do objemu prostředků na platy v hlavní činnosti byly promítnuty pouze změny v počtu zaměstnanců uvedené v textu výše. Navrhovaný objem prostředků na platy ve výši 111.730 tis. Kč zahrnuje rezervu na celý rok ve výši 8.361 tis. Kč na odměny zaměstnanců za ztížené podmínky při výkonu práce na dočasných pracovištích, čerpána bude pouze po dobu rekonstrukce hlavní budovy úřadu. Stejně tak objem prostředků na platy ve zdaňované činnosti ve výši 10.208 tis. Kč zahrnuje rezervu na odměny zaměstnanců za ztížené podmínky při výkonu práce na dočasných pracovištích ve výši 900 tis. Kč. Obdobně jako v roce 2008 není pro rok 2009 očekávána změna Stupnice platových tarifů, tzn. platové tarify zůstávají i po 1.1.2009 bez navýšení. Plánovaný průměrný měsíční plat tak zůstává zachován ve stejné výši jako v roce 2008 (viz tabulka v příloze č.3).

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. (jeho účinnost byla nejprve odložena na 1.1.2008 a poté na 1.1.2009), na základě kterého budou nemocenské pojištění provádět pouze orgány nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé nebudou již podle nového zákona o nemocenském pojištění poskytovat nemocenské dávky (budou náležet až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti a to za kalendářní dny). Za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti bude náležet náhrada mzdy (platu) podle zákoníku práce a to pouze za pracovní dny a až od 4. pracovního dne (první tři dny nemoci bez náhrady). Současně se od 1.1.2009 snižuje u zaměstnavatelů sazba pojistného na nemocenské pojištění o 1 % , čímž dojde ke snížení povinných odvodů na sociální zabezpečení z dosavadních 26 % na 25 %. Jedná se o zcela zásadní změny v systému nemocenského pojištění zaměstnanců, jejichž finanční dopad na rozpočet MČ Praha 6 je v současné době velmi obtížné odhadnout. Zpracovatel bude i nadále sledovat rozhodnutí státních orgánů, jež případně učiní ve mzdové oblasti a samozřejmě i relace obsažené v návrhu rozpočtu Hl.m. Prahy.

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnosti v úhrnné výši 8.290 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (2.100 tis. Kč), měsíční odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (4.460 tis. Kč), měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.230 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (500 tis. Kč). Objem prostředků na odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 zohledňuje snížení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6 dle usnesení Zastupitelstva MČ Praha 6 č. 285/08 ze dne 25.4.2008.

Ve zdaňované činnosti představuje navrhovaná částka 350 tis. Kč dohody mimo pracovní poměr vykonávané v souvislosti s provozem RVZ Živohošť a dohody na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6.

PO Pečovatelská služba

Návrh 2009:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 50
prostředky na platy (v tis. Kč) 10.240

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2009 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2008, kdy se počet zaměstnanců v rámci zefektivnění snížil o 6 přepočtených osob. Současně se snížil i objem prostředků na platy.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2008.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných Návrh 2009: počet zaměstnanců (přep. osoby) 59,5 prostředky na platy (v tis. Kč) 18.197

Návrh počtu zaměstnanců na rok 2009 je stejný jako v roce 2008. Také v návrhu objemu prostředků na platy jsou zapracovány finanční prostředky vycházející z očekávané skutečnosti roku 2008.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 750 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a jsou také ve stejné výši jako v roce 2008.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz