Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 zařazených do ÚMČ stanovuje Rada MČ Praha 6 dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Způsob usměrňování výše prostředků na platy se řídí dosud platným nařízením vlády ČR č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy …

Zpracovatel navrhuje zachovat stejný způsob usměrňování jako v roce 2008, tzn:

stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši (tzv. limit)

· PO Pečovatelská služba Prahy 6 (PS)
· Organizační složka „PRO 6“

Tento způsob usměrňování se vztahuje i na Úřad MČ Praha 6 (ÚMČ)

podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy

Podíl činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna a další zdravotní pojišťovny je to 50 %

· PO Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN) - podíl 50 %.

Výše prostředků na platy příspěvkových organizací m.č. Praha 6 ve školství se pro kalendářní rok usměrňuje v rámci finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy v absolutní výši stanoví orgán (Magistrát HMP), který podle školského zákona finanční prostředky na platy přiděluje.

Návrh 2010:

celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 fyzických / přepočtených osob : 322
prostředky na platyv tis. Kč: 130.248

z toho zařazených do :

Úřadu MČ Praha 6

 

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2010 vychází ze schváleného počtu zaměstnanců pro rok 2009 – stav k 30.9.2009, do kterého bylo promítnuto snížení o 36 pracovních míst k 1.1.2010 na základě usnesení RMČ č. 2832/09 ze dne 21.10.2009 – Organizační opatření Úřadu MČ směřujících k efektivnějšímu výkonu práce a s tím související změny organizačního řádu a rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců.

Rok 2009
fyzických osob přepočtených osob

hlavní činnost 321 320
daňovaná činnost 25 25
celkem 346 345*)

*) Pro účely agendy práce a mzdy je třeba změny v počtu zaměstnanců, ke kterým dochází v průběhu roku promítnout do celoročního vyjádření v tzv. přepočtených osobách (např. nárůst o 2 zaměstnance k 1.7. běžného roku znamená 2 fyzické osoby, ale 1 přepočtenou osobu).

Návrh 2010:

  počet zaměstnanců fyzických/přepočtených osob prostředky na platy v tis. Kč
hlavní činnost 284 118.180
zdaňovaná činnost 26 10.208
CELKEM: 310 128.388
Objem prostředků na platypro rok 2009 v hlavní činnosti činí k 1.9.2009 celkem 117.907 tis. Kč a ve zdaňované činnosti 10.208 tis. Kč.

Zrušením pracovních míst k 1.1.2010 dojde k přerozdělení zajišťovaných agend vedoucími odborů na jimi určené zaměstnance odboru. Dále bude u některých zaměstnanců nezbytné přehodnotit stávající platové zařazení, tj. platovou třídu, a to v souvislosti s novými složitějšími technologiemi a zajišťováním náročnějších činností. Změna rozsahu vykonávané práce u některých zaměstnanců je důvodem k navýšení osobního příplatku. K realizaci těchto změn je nezbytné zachovat objem prostředků na platy pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009.

V hlavní činnosti je pro rok 2010 navrhován objem prostředků na platy ve výši 118.180 tis. Kč, mírné navýšení oproti roku 2009 představuje pouze dopočet prostředků na platy pro oddělení péče pro seniory v OSV pro celý rok 2010 (pozn.: vznik oddělení k 1.4.2009, v objemu prostředků na platy pro rok 2009 zajištěno financování pouze na období 4-12/2009).

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem prostředků na platy ve výši 10.208 tis. Kč.

Zpracovatel bude i nadále sledovat rozhodnutí státních orgánů, jež případně učiní ve mzdové oblasti a samozřejmě i relace obsažené v návrhu rozpočtu Hl. m. Prahy.

Ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnostiv úhrnné výši 11.345 tis. Kč zahrnují dohody mimo pracovní poměr (2.500 tis. Kč), odstupné (500 tis. Kč), měsíční odměny uvolněných členů ZMČ Praha 6 (5.280 tis. Kč), měsíční odměny neuvolněných členů ZMČ Praha 6 (1.245 tis. Kč), odměny při skončení funkčního období (1.320 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 (500 tis. Kč).

Ve zdaňované činnosti představuje navrhovaná částka 350 tis. Kč dohody mimo pracovní poměr vykonávané v souvislosti s provozem RVZ Živohošť a dohody na odboru správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 (250 tis. Kč) a odstupné ve výši 100 tis. Kč.

Organizační složky „PRO 6“

 

Návrh 2010:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 12
prostředky na platy (v tis. Kč) 1.860

Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo dne 18.9.2009 svým usnesením číslo 543/09 zřízení Organizační složky Městské části Praha 6. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění p.p, jsou pracovníci organizační složky zaměstnanci zřizovatele – Městské části Praha 6. Dle struktury organizační složky schválené také výše uvedeným usnesením je celkový počet zaměstnanců 12 (vedoucí organizační složky, ekonom, 2 mistři a 8 metařů). Prostředky na platy budou během roku průběžně navyšovány o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Finanční prostředky jsou zasílány na základě uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (8 metařů).

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 600 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí ze skutečnosti roku 2009.

PO Pečovatelská služba

Návrh 2010:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 50
prostředky na platy (v tis. Kč) 10.394

Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2010 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2009. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 350 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2009.

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Návrh 2010:
počet zaměstnanců (přep. osoby) 57,5
prostředky na platy (v tis. Kč) 21.732

Návrh počtu zaměstnanců na rok 2010 vychází ze skutečnosti v roce 2009. Také v návrhu objemu prostředků na platy jsou zapracovány finanční prostředky vycházející z očekávané skutečnosti roku 2009.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 770 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz