Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2012 ›› Mzdová oblast ›› detail/podstránka

Mzdová oblast na rok 2012

Odměňování zaměstnanců městské části Praha 6 a zaměstnanců jí zřízených příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění p.p. a nařízením vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách a správě.

Celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6 stanovuje Rada MČ Praha 6  dle § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění p.p.. Současně je Radě MČ Praha 6 vyhrazeno rozhodovat o stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnancůdle § 68 odst. 2 písm. u) a § 94 odst. 1.

Návrh 2012:               celkový počet zaměstnanců MČ Praha 6             prostředky na platy

                                               fyzických/přepočtených osob                                                v tis. Kč

                                                              313                                                              119.567

Z toho zařazených do:

Úřadu MČ Praha 6

             

Návrh počtu zaměstnanců pro rok 2012 vychází z přijatých organizačních opatření v roce 2011 (usnesení RMČ P6 č. 241/11 ze dne 17.2.2011 a 461/11 ze dne 21.4.2011). Dále byla zapracována předpokládaná organizační změna v Odboru sociálních věcí ÚMČ, která bude projednána Radou MČ Praha 6 po schválení příslušného zákona Poslaneckou sněmovnou (Senát zákon zamítl 7.10.2011 a vrátil jej bez pozměňovacích návrhů zpět PS, předpokládá se schválení v listopadu 2011). Organizační změna bude reagovat na legislativní změny - převod dávkové agendy na Úřad práce ČR s účinností od 1.1.2012, která se do Odboru sociálních věcí promítne snížením o 5 pracovních míst (-6 PM v odd. soc. péče a prevence - převod dávkové agendy na ÚP, 1 nově vytvořené PM v oddělení péče o děti a rodinu).

 

Návrh 2012:                          počet zaměstnanců                                       prostředky na platy

                                   fyzických/přepočtených osob                                                            v tis. Kč

 

hlavní činnost                                     262                                                                  106.125

zdaňovaná činnost                               25                                                                     9.830

 

CELKEM:                                         287                                                                   115.955

 

Objem prostředků na platy

 

Výchozí základnou pro stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2012 je platová inventura k 1.10.2011, která zohledňuje přijatá organizační opatření (snížení počtu zaměstnanců) v průběhu roku 2011 a k 1.1.2012. Současně byly zapracovány postupy zaměstnanců v platových stupních na základě dosažení počtu let započitatelné praxe za období 11-12/2011 a předpokládané postupy v roce 2012. Na základě těchto údajů byla vypracována Kalkulace potřeby prostředků na platy v roce 2012, která zahrnuje:

hlavní činnosti je pro rok 2012 navrhován objem prostředků na platy ve výši 106.125 tis. Kč,

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem prostředků na platy ve výši 9.830 tis. Kč.

 

Ostatní platby za provedenou práci

Celkový objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci v hlavní činnostiv úhrnné výši 9.345 tis. Kč zahrnuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (2.800 tis. Kč), odstupné zaměstnancům (200 tis. Kč), odměny členů ZMČ Praha 6 (5.945 tis. Kč) a refundace neuvolněným členům ZMČ Praha 6 za ušlou mzdu či výdělek (400 tis. Kč).

Ve zdaňované činnosti je navrhován objem prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 550 tis. Kč, který zahrnuje 350 tis. Kč na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a 200 tis. Kč na odstupné zaměstnancům.

 Organizační složky „PRO 6“

 

Návrh 2012:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                   26 

prostředky na platy (v tis. Kč)                        3.612

 

            Zastupitelstvo městské části Praha 6 schválilo dne 18.9.2009 svým usnesením číslo 543/09 zřízení Organizační složky Městské části Praha 6. Dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění p.p, jsou pracovníci organizační složky zaměstnanci zřizovatele – Městské části Praha 6. Dle struktury organizační složky je pro rok 2012 navrhován celkový počet zaměstnanců 26 (vedoucí organizační složky, zástupce vedoucího, ekonom, 3 mistři a 20 metařů). Prostředky na platy budou během roku průběžně navyšovány o poskytnuté účelové dotace ze státního rozpočtu z Úřadu práce hl.m. Prahy (v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Finanční prostředky jsou zasílány na základě uzavřené Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (10 metařů).

            Ostatní platby za provedenou práci ve výši 850 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí ze skutečnosti roku 2011.

 

 PO Pečovatelská služba

 

Návrh 2012:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                   50

prostředky na platy (v tis. Kč)                        10.504

 

            Při tvorbě návrhu finančního plánu na rok 2012 v oblasti počtu zaměstnanců a mzdových prostředků vycházela organizace z očekávané skutečnosti roku 2011. Návrh je také sestaven v návaznosti na statistické údaje v období leden 2010 – červen 2011 o počtu prováděných úkonů a k tomu odpovídající potřeba zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 1.001 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr a vycházejí také ze skutečnosti roku 2011.

 

 PO Léčebna dlouhodobě nemocných

 

Návrh 2012:

počet zaměstnanců (přep. osoby)                   59,5

prostředky na platy (v tis. Kč)                        20.295

 

            Návrh počtu zaměstnanců a mzdových prostředků na rok 2012 vychází z očekávané skutečnosti v roce 2011. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 937 tis. Kč představují dohody mimo pracovní poměr. 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/mzdova_oblast_navrh12 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz