Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2005 ›› Podnikatelská činnost ›› detail/podstránka

Zdaňovaná činnost městské části Praha 6

Hospodaření s majetkem hlavního města Prahy svěřeným Městské části Praha 6 je zajišťováno Odborem správy obecního majetku MČ Praha 6. Toto hospodaření se skládá ze dvou hlavních oblastí.

Celkový hospodářský výsledek podnikatelské činnosti m.č. Praha 6:
Celkový hospodářský výsledek za rok 2005 po zdanění dosáhl výše 396,7 mil. Kč, z toho celkové náklady 576,9 mil. Kč a celkové výnosy 973,6 mil. Kč. Hospodářský výsledek je plněn na 100,4 %, což v součtu odpovídá upravenému plánu. Na tento výsledek měla velký podíl úprava finančního plánu na rok 2005 k 7.12.2005 schváleného usnesením RMČ č. 3016/05 .  

Zcizování majetku

Výnosy

Celkové plnění výnosů za rok 2005 činí 830,8 mil. Kč a je o 1,10 % vyšší než upravený plán. Největší podíl výnosů připadá na tržby z prodeje majetku  (SU  651) 802,3 mil. Kč. Nejvíce prodejů v této skupině výnosů zohledňuje prodej bytových jednotek dle usnesení ZMČ Praha 6 č. 154/03. Zaúčtované výnosy dosahují k 31.12.2005 výše 435,3 mil. Kč (bez KC pozemku). Další významnou položkou je prodej pozemků, kde výnosy dosáhly částky 166,8 mil. Kč. K 27% nárůstu výnosu prodeje pozemků oproti upravenému plánu přispěl zvýšený prodej v položce prodej domů dle Zásad (cca 120 mil. Kč, tj. 133,3 % u.p.). Výnosy ostatních položek skupiny 651 činí v součtu 80,2 mil. Kč. Jsou zde zahrnuty položky: výnosy z prodeje spoluvlastnických podílů (13,1 mil. Kč), výnosy z prodeje bytů mimo usn. ZMČ č. 154/03 (39,4 mil. Kč), výnosy z prodeje nebytových jednotek (1,8 mil. Kč), výnosy z prodeje bytů – losováním (2,5 mil. Kč), výnosy z prodeje bytů  - výběrová řízení (4,4 mil. Kč), výnosy z prodeje půd (18,8 mil. Kč), tržby z prodeje nehmotného a hmotného investičního majetku (118 tis. Kč) a výnosy daňově neuznatelné (71 tis. Kč) 

Další výnosové skupiny tvoří tržby z prodeje služeb 9,8 mil. Kč (a to především nájemné z nebytových prostor – PČ m.č. 4,7 mil. Kč a nájemné z objektů škol, Delta, Jilemnická 3 mil. Kč), dále jiné ostatní výnosy 16,5 mil. Kč (a to zejména prodej projektové dokumentace 8,3 mil. Kč), úroky 2,1 mil. Kč a smluvní pokuty a úroky z prodlení 80,9 tis. Kč. 

Příjmy dosáhly výše 718,9 mil. Kč a jsou tedy o 2,7% vyšší než stanovený plán. Nejvýznamnějšími příjmy se jednoznačně staly příjmy z prodeje bytů dle usnesení ZMČ č. 154/03 (68% z celkových příjmů). U některých skupin nedosahují příjmy výše výnosů; zejména u skupiny jiné ostatní výnosy, a to především položka prodej projektové dokumentace (půdní vestavby) a u skupiny tržby z prodeje NHIM a HIM, a to především položky výnosy z prodeje dle zásad a výnosy z prodeje pozemků. Rozdíl výše příjmů a výnosů je způsoben zejména časovým nesouladem proúčtování kupních cen nemovitostí v roce podání návrhu na vklad vlastnických práv a připsáním kupní ceny v následujících letech dle rozpisu splátek (prodeje dle „Zásad“, tj. na splátky).  

Náklady

Celkové náklady spojené s částí PČ „zcizování majetku“ dosáhly výše 261 mil Kč. Oproti plánovaným nákladům je čerpání nižší o 15,3 %, což je způsobeno mírným nadhodnocením upraveného plánu téměř ve všech nákladových položkách.

Největší podíl nákladůtvoří zůstatkové ceny prodaného majetku (SU 552), které v poměru k celkovým představují více než polovinu (146,9 mil. Kč). Významnými položkami jsou také daň z převodu nemovitostí (23,3 mil. Kč), pojistné majetku (5 mil. Kč), znalecké posudky prodávaných nemovitostí (6,5 mil. Kč), smluvní odměny především SNEO a.s. (43,8 mil. Kč) a právní služby (7,2 mil. Kč).           

Výdaje činily 1.001 mil. Kč, tj. 99,6 % upraveného plánu. Rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben na jednu stranu především zůstatkovými cenami prodaných nemovitostí, které jsou nákladem, ale ne výdajem, na druhé straně pak odvody do rozpočtu z titulu Zůstatkových cen a HV a dále odvodem daně z příjmu, které jsou výdajem, avšak  pochopitelně ne nákladem. Na výsledný rozdíl mezi výdaji a náklady mají největší vliv ty položky, které jsou výdajem, ale nejsou nákladem (tj. zejména odvody do rozpočtu). Zůstatky na bankovních účtech (u ČS – tj. část zcizování majetku) činily k  31.12.2005   218 mil. Kč.  

Správa DBF  

Výnosy

Celkové plnění výnosů dosáhlo za rok 2005 částky 293,9 mil. Kč, což  je o 10,8 % méně oproti upravenému  plánu. Na toto nižší plnění měly největší vliv nižší tržby z prodeje služeb.

Nejvýznamnějšími položkami byly nájemné z bytů - 602 01 - (212,4 mil. Kč), nájemné z nebytových prostor (28,3 mil. Kč) – nepodléhající DPH, příjmy podléhající DPH 19% (51,8 mil. Kč) včetně nájemného z nebytových prostor, nájemné z pozemků (1,8 mil. Kč) a ostatní tržby z prodeje služeb (1,5 mil. Kč), smluvní úroky a pokuty z prodlení – zaplacené správci (3 mil. Kč) a dále úroky z běžných účtů (5,1 mil. Kč), smluvní pokuty a úroky z prodlení – nezaplacené správci (-9,2 mil. Kč), výnosy let minulých – již zdaněné (-1,3 mil. Kč).
Celkové příjmy dosáhly výše 322,1 mil. Kč, což je o 2,2 % méně oproti upravenému plánu příjmů a tudíž v souladu s ním. 

Náklady

Výše celkových nákladů  v roce 2005 činila 315,9 mil. Kč (tj. plnění o 6  % vyšší oproti upravenému plánu nákladů).
Hlavní nákladovou skupinou je položka opravy a udržování - SU 511 - (196,6 mil. Kč), a to „dle plánu oprav domy N“ ve výši 43,3 mil. Kč, „dle plánu oprav domy A“ ve výši 66,5 mil. Kč, běžné opravy ve výši 57,2 mil. Kč, havarijní opravy 11 mil. Kč, výměny vybavení a zařizovacích předmětů 9,3 mil. Kč, revize 3,7 mil. Kč a daňově neuznatelné opravy 5,6 mil. Kč.

Dále byly náklady významně ovlivněny především položkami: odpisy domů, hal a staveb (43,5 mil. Kč), správní odměny  mandatářům (28,4 mil. Kč), úklid chodníků (10,2 mil. Kč), údržba zeleně (6,1 mil. Kč), právní služby (5,3 mil. Kč), mimořádné úklidy, dezinfekce, deratizace, apod. (3 mil. Kč), projektová dokumentace, posudky, dozory (8,1 mil. Kč) a další.

Výdaje dosáhly výše 269,7 mil. Kč, což je 109,2 % upraveného plánu výdajů, přičemž rozdíl mezi výdaji a náklady je způsoben položkou odpisy nemovitostí. Příslušné výdaje k těmto nákladům  se projeví v převodech do rozpočtu z titulu odpisů. 

Na bankovních účtech u KB (část správa majetku) k 31.12.2005 činil stav peněžních prostředků 244 mil. Kč, přičemž zhruba u 53 % zůstatku se jedná o prostředky „cizí“, tzn. zejména vybrané zálohy na služby od nájemníků (ostatní závazky SÚ 325), složené jistiny (jiné závazky SÚ 379) či nezaplacené faktury (dodavatelé SÚ 321).

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/podnikani_zaver05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz