Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Životní prostředí ›› Životní prostředí na šestce ›› detail/podstránka

Co děláme pro lepší životní prostředí na šestce

Na této stránce jsme pro vás připravili aktuální přehled vykonaných i plánovaných prací, kterým se v rámci městské části Praha 6 věnují pracovníci Odboru dopravy a životního prostředí (dále jen "ODŽP"). Patří sem tyto činnosti: 

 

 1. veřejná zeleň
 2. úklid města
 3. odpadové hospodářství
 4. květinová výsadba
 5. dětská hřišť
 6. investiční akce

náhled souboru

A. veřejná zeleň


Plocha komunikační veřejné zeleně má v současnosti v Praze 6 rozlohu 210 ha. Dalších 25 ha v polovině roku 2017 předala městská část zpět do správy TSK hl. m. Prahy a.s.
Práce se zadávají buď pravidelně nebo podle aktuální potřeby vítězi výběrového řízení na VZ „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ – Sdružení CDV služby s.r.o. a Pražské služby a.s. Dodavatelé práce provádí na základě Rámcové smlouvy S 275/2017/ODŽP, uzavřené na dobu čtyř let a dále na základě následně uzavíraných konkrétních smluv o dílo na každý kalendářní rok, dle výše finančních prostředků přidělených na daný rok do rozpočtu ODŽP.
V současné době se připravuje nová soutěž na tuto veřejnou zakázku, protože Rámcová smlouva končí ke dni 30. 4. 2021. S ohledem na specifičnost údržby ploch veřejné zeleně, kde se nacházejí dětská hřiště a sportoviště, byly tyto plochy z VZ vyjmuty a budou předány do správy buďto společnosti SNEO a.s. nebo bude jejich údržba vysoutěžena samostatně.
Z VZ budou dále vyjmuty všechny plochy s výsadbami květin (květinové louky, květnaté pásy, komunikační kvetoucí pásy, výsadby v mobilních nádobách). Tyto plochy budou přidány do předmětu plnění VZ „Provádění služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb“.

 

Pravidelně se opakující práce

K pravidelným pracím v rámci veřejné zeleně patří úklid, zametání zpevněných ploch, kosení trávy (v něm je zahrnuto i kosení travnatých tramvajových pásů na území MČ Praha 6), hrabání listí, hrabání listí zasaženého klíněnkou, odstranění přerostlého drnu, řez živých plotů, zimní služba, posypového materiálu. 

Tyto práce jsou propláceny měsíční paušální částkou, která je vypočtena z výměry ploch, jednotkové ceny a stanovené frekvence úkonu.

V nově zadávané VZ se počítá s tím, že úkon „zimní služba“ a úkon „úklid posypového materiálu“ budou přemístěny do ostatních služeb, zadávaných dle aktuální potřeby výzvou (objednávkou) Zadavatele.

 

Frekvence jednotlivých úkonů v roce 2020 

Na území MČ Praha 6 se nejčastěji provádí úklid a to až 104x ročně u ploch s vyšší frekvencí a 78x ročně na plochách se standardní frekvencí. 8x ročně dochází k zimní údržbě, 4x ročně se kosí tráva na plochách se standardní frekvencí, na těch se sníženou frekvencí potom 2x ročně. Přičemž kosení je započítáno do paušální měsíční částky a musí být provedeno do konce června. Další úkony kosení trávy jsou zadávány na výzvu (objednávku) Zadavatele dle aktuální potřeby.
Dále se celkem 2x ročně zametá, hrabe listí (včetně toho zasaženého klíněnkou, taktéž 2x ročně) a stříhají živé ploty. 1x ročně se odstraňují přerostlé drny a uklízí posypový materiál.
 
 
Práce podle aktuální potřeby
 
•provozování vodních prvků a jejich servis, průklesty a kácení, výsadby dřevin, pletí, zálivka, mechanické ošetření chodníků, úklid mikroskládek, úklid trvale neudržovaných pozemků, regenerace trávníkových porostů, mulčování záhonů, stromových mís a keřových skupin, pletí dopadových ploch DH, protierozní opatření, zřízení zálivkových mís, kotvení, výměna úvazků, odstranění jutových obalů kmene, založení trávníků, položení travního koberce, hnojení trávníků, vertikulace trávníků, chemické odplevelení trávníků, výchovný řez mladých stromů, ochrana kmenů před mechanickým poškozením, doplnění ornice, strojový úklid psích exkrementů, jednorázové odstranění spadaných větví, vypracování návrhu dopravně inženýrského opatření, čištění vpustí.
•Tyto práce jsou zadávány na objednávku podle konkrétní aktuální potřeby v průběhu celého roku a následně propláceny dle skutečně vykonaného díla.
•V ZD na novou VZ se počítá s přidáním některých úkonů, které vyvstaly praktickými zkušenostmi. Jedná se o úkony kosení velkých ploch, pletí mlatových cest, ruční odplevelení dlážděných ploch, stromolezecké práce. Nově sem budou zařazeny úkony „zimní služba“ a „úklid posypového materiálu“.
 

Opatření v důsledku klimatické změny

Již realizovaná – 1. část:

 • Nové výsadby stromů (např. Patočkova, u hotelu Internacionál)
 • Rozdělení ploch pro kosení trávy na dvě kategorie podle frekvence sečí – plochy se standardním počtem sečí (cca 8 úkonů za rok) a plochy se sníženým počtem sečí (cca 4 úkony za rok).
 • Založeny tři kvetoucí louky (park Královka, louka u dětského hřiště Alej Čs. exulantů, louka za Kauflandem – v rámci parku Ladronka).
 • Citlivé zásahy do dřevin – sesazování korun u vybraných stromů na tzv. torza (v jejichž dutinách žijí netopýři) nebo jsou části kmenů ponechávány na místě ležet, jako obydlí pro různé druhy brouků apod.
 • Realizace pítek – sportoviště Baba (2 ks), park Hadovka, sídliště Dědina (3 ks), park Královka, park Banskobystrická, piknikové místo Petřiny (vnitroblok Šumberova 22), Za Strahovem, vnitroblok Peštukova x Čílova, park Perníkářka.
 • Omezení používání motorových zařízení na některé práce v letním období (fukary).
 • Výsadby izolační zeleně (např. Ankarská).
 • Realizace strojové výsadby cibulovin do volných ploch.
 • Přehodnocení kategorií ploch pro kosení trávy (standardní seč, snížená seč, zcela extenzívní plochy).
 
Již realizovaná – 2. část:
 
 • Realizace pítek (16 ks) – Sportoviště Baba (2 ks), park Hadovka, sídliště Dědina (5 ks), park Královka, park Banskobystrická (2 ks), piknikové místo Petřiny (vnitroblok Šumberova 22), Za Strahovem, vnitroblok Peštukova x Čílova, park Perníkářka, park Hanspaulka – Kotlářka (Turkovská).
 • Realizace vodních prvků – fontána v parku V Středu, fontána Ciolkovského.
 • Závlahové systémy – park Slunná, park Krocínovská x Vostrovská, sídliště Dědina, park Banskobystrická.
 • Pěstební opatření pro lepší vitalitu stromů (Alej 90).
 • Umístění vodních vaků k 380 ks stromů – nové výsadby.
 • Revitalizace vytipovaných ploch (např. Pod Cihelnou, vnitroblok Evropská 154–156, vnitrobloky Arabská–Evropská).
 • Instalace mlhovišť k dětským hřištím (Anastázova, Banskobystrická, Růžák – pod zámečkem Hanspaulka).
 • Obnova živých plotů (např. sídliště Dědina).
 • Realizace komunikačních kvetoucích pásů (například Patočkova – levadule).
 • Realizace projektu Chmelnice – Vítězné náměstí (odclonění kulturní zahrádky Šesťák od frekventovaného kruhového objezdu na Vítězném náměstí).
 
Chystaná opatření – 1. část
 
 • Nové výsadby stromů a keřů (např. u hotelu Internacionál, mobilní zeleň Čs. armády, úpravy předpolí Obory Hvězda).
 • Revitalizace vytipovaných ploch (např. vnitrobloky Arabská–Evropská, Vokovice u MŠ).
 • Instalace mlhovišť k dětským hřištím (Puškinovo náměstí, Lotyšské náměstí).
 • Instalace pítek na nová stanoviště.
 • Obnova živých plotů (např. sídliště Petřiny).
 • Revitalizace svažitých pozemků (např. park Willyho Brandta, Kladenská).
 • Monitoring ovzduší.
 • Realizace květnatých pásů podél komunikací a okrajů parků.
 • Realizace komunikačních kvetoucích pásů (například Evropská – úsek Šolínova po hotel Diplomat, Na Petřinách u Billy, Nad Královkou, Patočkova u polikliniky, před gymnáziem Thákurova).
 • Realizace strojové výsadby cibulovin do volných ploch.
 • Úprava zeleně před kostelem sv. Gotharda.
 
Chystaná opatření – 2. část
 
 • Úpravy druhové skladby zelených tramvajových pásů.
 • Projekty zadržení dešťové vody a jejího následného využívání na zálivku (například park Královka).
 • Projekty vybudování podzemních nádrží na dešťovou vodu.
 • Projekty realizace dešťových záhonů.
 • Revitalizace zeleně před ZŠ Emmy Destinové na nám. Svobody.
 • Obnova přírodní stezky od smyčky tramvaje Vokovice údolíčkem až k Šárce.
 • Instalace plachet na zastínění pískovišť.
 
 
Vybavení k veřejné zeleni
 
Praha 6 nepečuje jen o veřejnou zeleň, stará se také o další prvky, které do zeleně implementuje. Nejpočetnější skupinou jsou lavičky, který je po území městské části rozmístěno celkem 1850. Jde o různé typy, nejčastěji vyrobené z kombinovaných materiálů jako je beton/dřevo nebo kov/tropické dřevo. Dřevěné části jsou zhruba jednou za dva roky natírány. Lavičky pracovníci městské části průběžně monitorují a zajišťují jejich opravy dle RS o provádění drobných oprav technického rázu, pořízení a instalace drobného mobiliáře, uzavírané vždy na jeden kalendářní rok.
Dalším inventářem je celkem 12 pítek, 2 vodní prvky a 3 mlhoviště.
 

B. Úklid města

 

Nedílnou a důležitou součástí práce Odboru dopravy a životního prostředí MČ Praha 6 je úklid. Dodavatelem prací je v tomto případě vítěz výběrového řízení na VZ „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ – Sdružení CDV služby s.r.o. a Pražské služby a.s. Dodavatel pak pracuje na základě Rámcové smlouvy S 275/2017/ODŽP, uzavřené na dobu čtyř let a dále na základě následně uzavíraných konkrétních smluv o dílo na každý kalendářní rok, dle výše finančních prostředků přidělených na daný rok do rozpočtu ODŽP.

V letním období probíhají úklidové práce podle jiného systému než práce v období zimním.

V současné době MČ Praha 6 připravuje novou soutěž na tuto veřejnou zakázku, protože Rámcová smlouva končí ke dni 30. 4. 2021.

 

Systém úklidu

 
Konstantně, jednou měsíčně po celý rok je prováděn periodický úklid dle předem stanoveného harmonogramu u vybraných ulic. Jedná se o strojní úklid komunikací se zametáním s předkropem, s ručním dočištěním, úklid psích exkrementů, sběr veškerého odpadu komunálního i biologického do objemu 1 m3 a odstranění veškeré nežádoucí vegetace. U ostatních ulic jsou tyto práce zajištěny v rámci kombinovaného úklidu.
 
Kombinovaný úklid letní
 
V letním období (zpravidla duben až listopad) se kromě periodického úklidu vybraných ulic uklízí komunikace strojně se zametáním s předkropem, s ručním dočištěním, uklízí psí exkrementy, sbírá veškerý odpad komunální i biologický do objemu 1 m3 a odstraňuje veškerá nežádoucí vegetace. Součástí je i úklid po obou stranách vozovky v pásu 30 cm od silniční obruby. Četnost kombinovaného úklidu letního je stanovena pro různé oblasti různě – 7x týdně nebo 2x týdně.
V ZD na novou VZ se počítá se snížením úkonů v letním období ze 7x týdně na 5x týdně a z 2x týdně na 1x týdně.
 
Kombinovaný úklid zimní
 
V zimě (zpravidla prosinec až březen) se uklízí odpadky na celé ploše chodníků a na ploše vozovky v šíři 30 cm od silniční obruby. Četnost kombinovaného úklidu zimního je stanovena pro různé oblasti různě – 7x týdně nebo 2x týdně.
Fakturována je skutečná cena pro dané období – měsíční paušál je tedy jiný v letním a jiný v zimním období.
V ZD na novou VZ se počítá se snížením úkonů v zimním období ze 7x týdně na 5x týdně a z 2x týdně na 1x týdně.
 
Více k úklidu komunikací najdete ZDE. K takzvané "Sněhové pohotovosti" pak ZDE.
 

Opatření učiněné ke zlepšení životního prostředí

 
Praha 6 si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí a proto již zakázala používání totálních herbicidů k odstraňování plevelných rostlin ze zpevněných ploch. V letním období se také nesmějí používat některá motorová zařízení (fukary).

náhled souboru

C. odpadové hospodářství

 

Odpadové hospodářství městské části je komplexní činnost, pod kterou spadá tříděný a směsný odpad, bioodpad, ale také veřejné odpadkové koše, stojany na sáčky na psí exkrementy, popelníky, dále sběrné dvory a velkoobjemové kontejnery.

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

 

Na území MČ Praha 6 je celkem 267 stanovišť tříděného odpadu. Z toho 14 stanovišť tvoří podzemní kontejnery. V základu jde o nádoby na třídění papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Na 75 stanovištích jsou navíc nádoby na kovové obaly, 22 stanovišť poskytuje možnost odložit drobná elektrozařízení a na 21 stanovištích lze vyhodit také oleje.

Tříděné komodity:

 • Papír
 • Sklo
 • Plasty
 • Kovy
 • Elektrozařízení
 • Nebezpečný odpad
 • Nápojové kartony
 • Oleje
 
 
Pilotní projekt – Domovní separace
 
Městská část si v roce 2019 dala za cíl snížit četnost svozu opadů na veřejně přístupných stanovištích (případně snížit počet stanovišť tříděného odpadu) a zvýšit tím čistotu městského prostředí. Přidala se proto k projektu Magistrátu hl. m. Prahy, který občanům dává možnost třídit z pohodlí jejich domova. V první etapě projektu Domovní separace, která probíhala od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 (podání a vyhodnocení žádostí o tuto službu), vlastníci nemovitostí v k. ú. Bubenč a Dejvice získali nádoby na tříděný odpad do domovního vybavení.
V rámci této etapy lidé podali 80 žádostí, z nichž doposud 42 svozová společnost vyhodnotila jako realizovatelné. Službu spustila na podzim 2019.
Další etapa prozatím ze strany MHMP nebyla zahájena.
 

SMĚSNÝ ODPAD

 
Svozem směsného odpadu se zabývá Magistrát hl. m. Prahy, potažmo svozová společnost. Městská část Praha 6 má za úkol pouze monitorovat čistotu města a umístění těchto nádob ve veřejné zeleni.
 
V souvislosti s touto problematikou se často vyskytují dva zásaní problémy k řešení. Jedním z nich je neukázněnost občanů při dodržování čistoty a pořádku. Tím druhým pak nedostatečná legislativa ve věci umístění nádob ve veřejném prostoru.
 

BIOODPAD

 
Občané Prahy 6 mají možnost využít také dalších neplacených služeb, týkajících se bioodpadu. Zatímco přistavování velkoobjemových kontejnerů zajišťuje Magistrát hl. m. Prahy, biokontejnery řeší MČ Praha 6 a nechává jich přistavovat zhruba 700 ročně.
Stejně tak kompostéry, kterých Praha 6 zajistila pro občany v roce 2015 celkem tisíc. V roce 2018 se pak iniciativy chopilo hlavní město a dalo k dispozici 1500 kompostérů.
Kompostejnery si obyvatelé Prahy 6 mohou ale pronajmout od svozové společnosti i na vlastní náklady. Magistrát hl. m. Prahy v této souvislosti spustil v roce 2019 pilotní projekt na dodání biokompostejnerů od MHMP za poloviční poplatek než u svozové společnosti.
Více ke kontejnerům na bioodpad (MHMP) najdete ZDE.
 

ODPADKOVÉ KOŠE & ...

 
K mobiliáři městské části patří samozřejmě také veřejné odpadkové koše, kterých je na jejím území celkem 1100 kusů. Vyvážejí se 1x denně, stovka z nich potom dokonce 2x denně.
A nezapomíná se ani na potřeby pejskařů. Ti mají k dispozici 557 stojanů na sáčky na psí exkrementy s košem, který se vyváží jednou denně. Na jednom stojanu je přitom 20 sáčků. V současnosti je 407 stojanů na sáčky papírové a 150 stojanů na sáčky mikrotenové. Předpokládá se, že z důvodů úsporných a ekologických se postupně přejde na mikrotenové sáčky na všech stanovištích.
Kuřáci mohou využít celkem 50 veřejných popelníků, které se vyvážejí 1x týdě, pět z nich dokonce 3x týdně.

 

SBĚRNÉ DVORY

 
Na území Prahy 6 se nachází pouze jeden sběrný dvůr provozovaný městskou částí, a to SD Jednořadá, jehož roční náklady jsou cca 2 200 000 Kč.
K dispozici je dále sběrný dvůr Proboštská, provozovaný MHMP, kde lze odložit i nebezpečný odpad a taktéž mobilní sběrné dvory.

Mobilní sběrné dvory byly zavedeny po zrušení několika klasických sběrných dvorů na území MČ Praha 6 (SD Moravanů, SD Radimova, SD Drnovská). Jedná se o celoroční přistavování velkoobjemových kontejnerů na vybraná místa na tři dny v týdnu (pátek až neděle). 

Vybraná místa:

 

Nedostatek finančních prostředků (vyčerpání limitu pro rok 2020) bohužel zapříčinil od 1. 10. 2020 uzavření mobilních sběrných dvorů Zličínská, Aritma – koupaliště Džbán a Radimova. Více o sběrných dvorech ZDE.
 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

 

V rámci úklidu mají lidé možnost využít 2x ročně na 80 stanovištích velkoobjemové kontejnery. Mohou do nich odložit svůj objemný odpad zadarmo. Konkrétní termíny přistavení jsou vyvěšeny na webových stránkách MČ Praha 6, obecně v období:

 
Jaro
 • duben/květen–květen/červen
 
Podzim
 • říjen–listopad
 
Přistavené kontejnery zůstávají na místě dva dny (buďto PÁ–SO nebo NE–PO). Termíny přistavení kontejnerů MHMP ZDE.
 
náhled souboru 

D. květinové výsadby

 

Pomyslnou třešničkou na dortu je starost o květiny. Ty dodají každému městu nejen krásu, ale hlavně barevnost. I v tomto případě městská část Prahy 6 vybírá dodavate prací na základě výběrového řízení na VZ „Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících prací“ – Pražské služby a.s. Dodavatel poté pracuje na základě Rámcové dohody S 461/2017/ODŽP, uzavřené na dobu čtyř let.
Dle současně platné rámcové dohody jsou předmětem plnění tyto výsadby:
 
 • Letničky/jarní cibuloviny (dvojí výsadba)
 
 • Trvalky
 
 • Ostatní
 

Květinové záhony

 
 
LETNIČKY/JARNÍ CIBULOVINY

Umístění záhonu

Výměra (m2)

Vítězné náměstí – záhony ve střední části Vítězného náměstí

413

Vítězné náměstí – záhony po obvodu Vítězného náměstí

171

Vítězné náměstí – záhon při Verdunské ulici

36

Technická ulice

13

Zelená ulice

66

náměstí Svobody

19

Střešovická ulice

75

Na Ořechovce – Slunná

35

křižovatka Bělohorská – Patočkova

92

křižovatka Na Petřinách – Křenova

96

ulice Nová Šárka

68

Celkem

1084

 

TRVALKY

Umístění záhonu

Výměra (m2)

Bachmačské náměstí

200

park Hadovka

85

Stamicova ulice

130

park Krocínovská–Vostrovská

24

park Velvarská – monokultura levandule

11

Radimova

25

náměstí V Středu

37

Nad Alejí

21

Thákurova

30

Kolejní ulice

5

Ve Struhách – monokultura levandule

30

Krupkovo náměstí

21

křižovatka Evropská–Kolejní

79

Pevnostní ulice

76

náměstí Českého povstání

39

křižovatka Na Petřinách – Na Větrníku

115

Ankarská ulice

88

ulice U Hvězdy

44

Patočkova–U tunelu

39

Park Maxe van der Stoela

317

ulice Pod Drinopolem

42

celkem

1459

 

RŮŽE

Umístění záhonů růží

Výměra (m2)

Zengrova

98

Na Petřinách – Na Větrníku

123

Bachmačské náměstí

10

celkem

231

 

KVĚTINOVÉ  VÝSADBY – OSTATNÍ

 
Květinová socha páva
Umístění Počet
Ladronka 1

 

Květinové věže
Umístění Počet věží
ZŠ Emy Destinnové 1
ZŠ na náměstí Svobody 1
Písecká brána 2
ZŠ Pod Marjánkou 2
ZŠ Norbertov 2
ZŠ Petřiny-jih 2
Celkem 10

 

Květinové závěsy – typ 3N

Umístění

Počet závěsů
Zelená ulice  12
Bělohorská ulice 26
Vlastina ulice 20
Ruzyňská ulice 14
celkem 72
 
 
Květinové závěsy – typ Jiflor 600

Umístění závěsů

Počet závěsů
ulice Na Hanspaulce 6
ulice U Matěje 4
Macharovo náměstí 7
park Ladronka 68
Celkem 85
 
 
Květinové závesy – typ Jiflor 800

Umístění závěsů

Počet závěsů

Ankarská ulice

14

Na Větrníku

12

Celkem

26

 
 

Květinové závěsy Sifu 710/2B

Umístění

Počet závěsů

Starodejvická ulice

20

U Matěje

4

Kladenská ulice

8

ulice Na Petřinách

22

Celkem

54

 

ZMĚNY PLÁNOVANÉ PRO NOVOU VZ

 
Do předmětu plnění VZ plánuje ODŽP přidat všechny plochy s výsadbami květin nebo kvetoucích rostlin. Jedná se o tyto služby:
 
 • založení a údržba květinových luk;
 • založení a údržba květnatých pásů;
 • založení a údržba komunikačních kvetoucích pásů;
 • zýsadba a údržba rostlin v mobilních nádobách;
 • realizace strojové výsadby cibulovin do volné půdy.
 
 
Květinové louky

Umístění květinových luk

Výměra (m2)

Královka

1500

Alej Českých exulantů

500

Vypich – za Kauflandem

1000

celkem

3000

 

Květnaté pásy

Umístění květnatých pásů

Výměra (m2)
 Na Valech  
 Staré náměstí Ruzyně  
Celkem 500

 

Komunikační kvetoucí pásy
Umístění komunikačních kvetoucích pásů

Výměra (m2)

Patočkova – levandule 105
Čs. Armády – levandule 213
Vítězné náměstí – levandule 295
Evropská (úsek Šolínova – hotel Diplomat) 256
Evropská–Thákurova (před gymnáziem) 106
Pod Královkou (mezi Patočkova–Bělohorská) 400
Na Petřinách (úsek Brunclíkova – směr náměstí Heyrovského) 102
Patočkova (před poliklinikou) 275
celkem 1752

 

Výsadby v mobilních nádobách

Umístění nádob s mobilní zelení

Počet (ks)
Vlastina 8
Dejvická 8
Šlikova 13
Čs. armády 51
Náměstí Svobody 8
Velvarská 4
Červený vrch 1
Hradčanská 15
Norbertov 1
Vítězné náměstí atypický 1
Na Petřinách 6
Bachmačské náměstí 2
celkem 118

 

Strojová výsadba cibulovin do volné půdy

Umístění ploch cibulovin do volné půdy

Výměra (m2)
Křižovatka Vypich – při Bělohorské ulici 100
Park Maxe van der Stoela – při Patočkově ulici 90
Evropská – Červený vrch 30
Nikoly Tesly 6
Park Velvarská 40
Střešovická ulice 40
Evropská ulice 60
Roztocká 15
Evropská ulice – před hotelem Diplomat 20
Za hotelem Diplomat 100
Park Maxe van der Stoela – centrálně u mlatové cesty 52
Krocínovská–Vostrovská střed parku 30
Patočkova – při výjezdu z tunelu mezi stromy Gleditsia triacanthos 48
Nám. Českého povstání – na proti ZŠ TGM 15
celkem

646

náhled souboru 

e. dětská hřiště a sportoviště

 
Do městského veřejného prostoru patří samozřejmě také místa pro dětské hry a sportování. Praha 6 se může pochlubit celkem 90 dětskými hřišti a 23 sportovišti. Vše o celkové výměře 98 501 m2. Jen v posledních zhruba 3 letech jich přitom nechala vybudovat 17, na těchto místech:
 
 • Sportoviště s fitness prvky na předpolí Obory Hvězdy
 • Sportoviště José Martího
 • Skateboradový park Baba
 • Multifunkční hřiště Anastázova – Čtyřlístek
 • Hřiště na fotbal Anastázova – Čtyřlístek
 • Fitness prvky u zimního stadionu Hvězda
 • Sportoviště Buštěhradská
 • Fitness prvky Brunclíkova – Nad Alejí
 • Dětské hřiště Evropská 154–156
 • Dětské hřiště Papírenská
 • Workoutové hřiště Papírenská
 • Workoutové hřiště Dědina
 • Workoutové hřiště Červený vrch
 • Workoutové hřiště Baba
 • Fitness hřiště Břízák
 • Kuličkový areál Dědina
 • Pingpongové stoly v sídlištní zeleni
 
O všechna tato místa je ale také třeba se starat. Dodavatelem prací je v takovém případě vítěz výběrového řízení na VZ „Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ – Sdružení CDV služby s.r.o. a Pražské služby a.s. Dodavatel pracuje na základě Rámcové smlouvy S 275/2017/ODŽP, uzavřené na dobu čtyř let a dále na základě následně uzavíraných konkrétních smluv o dílo na každý kalendářní rok, dle výše finančních prostředků přidělených na daný rok do rozpočtu ODŽP.
V současné době se připravuje nová soutěž na tuto veřejnou zakázku, protože Rámcová smlouva končí ke dni 30. 4. 2021. S ohledem na specifičnost údržby ploch veřejné zeleně, kde se nacházejí dětská hřiště a sportoviště, byly tyto plochy z VZ vyjmuty a budou předány do správy buďto společnosti SNEO a.s. nebo bude jejich údržba vysoutěžena samostatně.
Konkrétní úpravy za posledních cca 5 let uvádíme v následující tabulce:
 
Dětská hřiště a sportoviště – úpravy většího rozsahu

dětské hřiště

popis / informace

Papírenská

nové dětské hřiště včetně oplocení

Ve Střešovičkách x Na Petynce

revitalizace stávajícího dětského hřiště včetně oplocení

Václavkova

doplnění herních prvků a parkového mobiliáře

U Písecké brány

doplnění herních prvků a parkového mobiliáře

Puškinovo náměstí

rozšíření stávajícího hřiště, doplnění herních prvků a parkového mobiliáře, oplocení

Na Petřinách – Ulrychova

výměna nevyhovujících herních prvků a pískoviště

Brunclíkova x Ankarská

výměna nevyhovujících herních prvků

Vlastina–Ciolkovského

doplnění a výměna nevyhovujících herních prvků

Dědinská–Šmolíkova

doplnění a výměna nevyhovujících herních prvků

Brunclíkova – Nad Alejí

revitalizace stávajícího dětského hřiště

Za Pohořelcem

doplnění a výměna nevyhovujících herních prvků

Baba

doplnění herních prvků

Tomanova

doplnění a výměna nevyhovujících herních prvků

Pod Ořechovkou

doplnění herních prvků

Maxe van der Stoela

nové dětské hřiště včetně vodních hrátek

U Kolejí

nové dětské hřiště pro větší děti, výměna nevyhovujících herních prvků na stávajícím dětském hřišti, doplnění parkového mobiliáře

Na Petřinách – Pláničkova

výměna nevyhovujících herních prvků

Na Okraji – Peštukova

výměna nevyhovujících herních prvků

Pod Novým lesem

výměna nevyhovujících herních prvků většího rozsahu

Vostrovská

výměna nevyhovujících herních prvků

Žežulka

výměna nevyhovujících herních prvků

Mozambická

doplnění a výměna nevyhovujících herních prvků

náměstí Interbrigády

doplnění herních prvků, parkového mobiliáře, instalace pryžové dopadové plochy

 

A zde uvádíme připravované projekty a doplnění:

 • Dětské hřiště 7+ na Petřinách
 • Vodní dětské hřiště Ruzyně
 • Pumptrack Papírenská
 • Revitalizace fotbalového hřiště Pod Ořechovkou
 • Hravá Baba
 • Doplnění fotbalového hřiště U Kolejí
 • Herní prvky na horní cestě na sídliště Dědina
 • Kuličkový areál náměstí Interbrigády
 
náhled souboru 

f. investiční akce

 

V následujících přehledech najdete akce realizované v posledních cca 5 letech, dále akce realizované v rozmezí let 2019–2020 a nakonec také výhled akcí do roku 2026.

Realizace v posledních cca 5 letech

 
1. část
 
 • Revitalizace vnitrobloku Na Okraji x Křenova x Čílova
 • Botanická zahrada v parku Hadovka
 • Rekonstrukce dětského hřiště Ve Střešovičkách x Na Petynce
 • Rekonstrukce opěrné zdi U Stanice
 • Revitalizace parku Myslbekova (Maxe van der Stoela)
 • Rekonstrukce dětského hřiště Václavkova
 • Rekonstrukce dětského hřiště U Písecké brány
 • Rekonstrukce dětského hřiště Puškinovo náměstí
 • Zrušení Turkovské ulice a úpravy parku Hanspaulka – Kotlářka
 • Revitalizace vnitrobloku Bolívarova
 • Vybudování sportoviště Petidomí x José Mártího
 • Akce Stromy pod kontrolou 
 
2. část
 
 • Osvětlení parčíku Komornická
 • Revitalizace dětského hřiště Brunclíkova
 • Rekonstrukce dětského hřiště Čtyřlístek
 • WC v areálu Baba a úpravy okolí
 • Rekonstrukce skateboardového parku Baba
 • Úpravy prostoru Pod Ořechovkou
 • Rekonstrukce sportoviště a úpravy vnitrobloku Albánská x Čínská
 • Piknikové místo Petřiny
 • Úpravy náměstíčka Na Petřinách
 • Rekonstrukce dětského hřiště U Kolejí
 • Rekonstrukce dětského hřiště U Žežulky
 • Instalace SMART toalet – 5 ks (Lotyšská, Ladronka, Hadovka, U Valu, Anastázova)

 

Realizace v roce 2019–2020  

 
1. část
 
 • Revitalizace umělých povrchů v areálu Baba (ORG 19603 UZ 210)  
 • Revitalizace ploch veřejné zeleně v ulici Pod Cihelnou (ORG 19605 UZ 210)  
 • Obnova dětského hřiště Evropská 156 (ORG 19604 UZ 210)  
 • WC v parku Myslbekova (ORG 0080754016609, UZ 210)  
 • WC v parku Anastázova + mlhoviště (ORG 0080755017664 UZ 210)  
 • Mlhoviště – dětské hřiště Banskobystrická a Turkovská (ORG 19607 UZ 210)
 • Kuličkový areál Dědina (ORG 17683 UZ 109)
 • Komunitní zahrada Libóza (ORG 18613 UZ 19)  
 • WC v parku Královka (ORG 18606 UZ 10)
 
2. část
 
 • Propojení lesních cest kolem sv. Matěje – PD (ORG 19634 UZ 109)
 • Revitalizace třešňového sadu Nad Juliskou–PD (ORG 19635 UZ 109)
 • Revitalizace protihlukové zdi Evropská (ORG 196336 UZ 109)  
 • Venkovní posilovna Břízák (ORG 19637 UZ 109)
 • Workoutové hřiště Baba (ORG 19638 UZ 109)
 • Nákup velkých herních prvků (ORG 19608 UZ 210)  
 • Trampolíny pro Šestku (ORG 19639 UZ 109)
 • Nákup a instalace SMART toalet (Lotyšská – výměna za typ s přebalovacím pultem, Puškinovo náměstí, Park Královka, park Myslbekova)

Přesuny: z Lotyšské na Ladronku, z Anastázovy do Generála Píky.

 

Výhled akcí do roku 2026

 

Název akce

   předpokládané výdaje na realizaci (v Kč)
  2021 2022 2023 2024 2025 2026
02 – MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA          
Workoutové hřiště Petřiny         1500    
Rekonstrukce pěší cesty k nemocnici Motol     100,00 900      
Revitalizace parku za zimním stadionem Vokovice   300,00 1 500,00        
Revitalizace dětského hřiště Družicová         100 800  
Vybudování pěší cesty Talichova–Stamicova   300,00 3 000,00        
Rekonstrukce parku včetně DH – ulice 8. listopadu       2000      
Kuličkový areál DH Interbrigády       1000      
Revitalizace parčíku Na Čihadle     1 000,00        
Agility hřiště I. (na vytipovaném a participací odsouhlas. pozemku)       800      
Agility hřiště II. (na vytipovaném a participací odsouhlas. pozemku)             800
Revitalizace sídliště Červený vrch (vnitrobloky Evropská x Arabská)   600,00 2 000,00 2000 2000    
WC v parku Maxe van der Stoela – popracování PD   200,00          
Instalace SMART toalet na dětská hřiště       700     700
Realizace dešťových záhonů     200,00   200   200
Realizace podzemních nádrží na dešťovou vodu   300,00 600,00     300 600
Nákup velkých herních prvků   600,00 600,00 600 600 600 600
Celkem za kapitolu   2 300,00 9 000,00 8000 4400 1700 2900


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prehled-prace-odzp ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz