Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2018 ›› Příjmy ›› detail/podstránka

Příjmy na rok 2018

2. Příjmy Městské části Praha 6

   
       

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2018

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2017

k 30.09.2017

na rok 2018

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1342 - Pobytové poplatky

1 000,00

1 000,00

1 200,00

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

18 000,00

18 000,00

16 000,00

1344 - Popl. ze vstupného

200,00

200,00

200,00

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1361 - Správní poplatky

15 000,00

15 000,00

17 000,00

1511 - Daň z nemovitostí

64 000,00

64 000,00

66 000,00

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

106 200,00

106 200,00

108 400,00

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

212x - Odvody PO

 

40,00

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

9 170,00

9 170,00

31 100,00

221x - Přijaté sankční platby

 

 

4 500,00

222x - Přijaté vratky transferů

 

6 554,60

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

8 994,60

 

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

0,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

9 170,00

24 759,20

35 600,00

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

145 000,00

145 349,40

140 000,00

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

314 765,00

433 404,40

354 509,00

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

69 287,00

93 397,10

74 711,00

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

 

16 830,30

 

4137 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

156 140,60

 

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

529 052,00

845 121,80

569 220,00

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

644 422,00

976 081,00

713 220,00

             
   

 

 

 

 

           

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018 ve výši 108.400 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatek ze psů ve výši 3.000 tis. vychází z platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, ve které sazby poplatku i nadále zůstávají nezměněné. Přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku se nedaří inkaso poplatku zvýšit.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.200 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Turisté dávají přednost ubytování v hotelech, které zpoplatňuje MHMP. V současné době evidujeme větší počet ubytovatelů – vlastníků bytů, kteří poskytují krátkodobé ubytování přes webové portály. Část poplatků tvoří též částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro rok 2018 navrhujeme do rozpočtu ve výši 16.000 tis. Kč. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, restaurační zahrádky a reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného pro rok 2018 navrhujeme ve výši 200 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité zákonné limity a v současné době je inkaso tohoto poplatku v zanedbatelné výši. Výrazně ho může navýšit pouze ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovací kapacity v částce 5.000 tis. Kč vychází z inkasa poplatku v roce 2017. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění a v roce 2018 očekáváme jejich inkaso ve výši 17.000 tis. Kč. Inkaso správních poplatků v tomto roce vykazuje mírný nárůst z důvodu novely stavebního zákona
i zvýšeného zájmu o cestovní doklady vydávané ve zkrácené lhůtě.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z poplatku za rekreační pobyt.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno
100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2018 činí dle MHMP
66.000 tis. Kč. 

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 35.600 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků (SFZ) ve výši 10.623 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 1.000 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 100 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky ze státních spořících dluhopisů ve výši 19.377 tis. Kč a vybrané pokuty ze zón placeného stání ve výši 4.500 tis. Kč.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

 

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 74.711 tis. Kč (o 5.424 tis. Kč více než pro rok 2017). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2018 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 2759 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 13. 11. 2017. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2018 o částku 40.782 tis. Kč oproti roku 2017 na celkovou výši 355.547 tis. Kč. Dne 30.11.2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 31/1 aktualizovalo objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2017/2018. Z výše uvedené aktualizace vyplynulo pro MČ Praha 6 snížení finančních vztahů o 1.038 tis. Kč na celkovou výši 354.509 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2018 rozpočtovány ve výši 140.000 tis. Kč.

 

 

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Fondu rezerv a nominál z pořízených spořících státních dluhopisů splatných v roce 2018. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů.

           

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy-2018 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz