Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2019 ›› Příjmy na rok 2019 ›› detail/podstránka

Příjmy na rok 2019

2. Příjmy Městské části Praha 6

   
       

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2019

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2018

k 30. 09. 2018

na rok 2019

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1342 - Pobytové poplatky

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

16 000,00

16 000,00

16 000,00

1344 - Popl. ze vstupného

200,00

200,00

200,00

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

5 000,00

5 000,00

5 000,00

1361 - Správní poplatky

17 000,00

17 000,00

17 000,00

1511 - Daň z nemovitostí

66 000,00

66 000,00

66 000,00

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

108 400,00

108 400,00

108 400,00

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

212x - Odvody PO

 

131,00

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

31 100,00

31 100,00

13 323,00

221x - Přijaté sankční platby

4 500,00

8 558,40

10 000,00

222x - Přijaté vratky transferů

 

1 131,30

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

7 863,70

 

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

0,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

35 600,00

48 784,40

23 323,00

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

140 000,00

140 000,00

140 000,00

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

354 509,00

458 147,00

379 605,00

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

74 711,00

100 416,20

82 288,00

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

 

29 283,70

 

4137 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

23 200,00

 

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

569 220,00

751 046,90

601 893,00

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

713 220,00

908 231,30

733 616,00

             
   

 

 

 

 

           

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019 ve výši 108.400 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatek ze psů ve výši 3.000 tis. Kč vychází z platné obecně závazné vyhlášky
hl. m. Prahy, ve které sazby poplatku i nadále zůstávají nezměněné. Přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku se nedaří inkaso poplatku zvýšit.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.200 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Turisté dávají přednost ubytování v hotelech, které zpoplatňuje MHMP. V současné době evidujeme větší počet ubytovatelů – vlastníků bytů, kteří poskytují krátkodobé ubytování přes webové portály. Část poplatků tvoří též částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro rok 2019 navrhujeme do rozpočtu ve výši 16.000 tis. Kč. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, restaurační zahrádky a reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného pro rok 2019 navrhujeme ve výši 200 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité zákonné limity a v současné době je inkaso tohoto poplatku v zanedbatelné výši. Výrazně ho může navýšit pouze ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovací kapacity v částce 5.000 tis. Kč vychází z inkasa poplatku v roce 2018. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění a v roce 2019 očekáváme jejich inkaso ve výši 17.000 tis. Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z poplatku za rekreační pobyt.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno
100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2019 činí dle MHMP
66.000 tis. Kč.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 23.323 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 12.223 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 1.000 tis. Kč
a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 100 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání ve výši 10.000 tis. Kč.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.


Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 82.288 tis. Kč (o 7.577 tis. Kč více než pro rok 2018). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2019 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 2966 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 27. 11. 2018. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2019 o částku 25.096 tis. Kč oproti roku 2018 na celkovou výši 379.605 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2019 rozpočtovány ve výši 140.000 tis. Kč.

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Správy aktiv. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku
u kapitálových výdajů.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy-2019 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz