Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2020 ›› Příjmy na rok 2020 ›› detail/podstránka

Příjmy na rok 2020

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2020

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2019

k 30.09.2019

na rok 2020

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

2 500,00

1342 - Pobytové poplatky

1 200,00

1 200,00

0,00

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

16 000,00

16 000,00

15 000,00

1344 - Popl. ze vstupného

200,00

200,00

200,00

Popl. z pobytu

0,00

0,00

7 000,00

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

5 000,00

5 000,00

0,00

1361 - Správní poplatky

17 000,00

17 000,00

16 000,00

1511 - Daň z nemovitostí

66 000,00

66 000,00

88 000,00

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

108 400,00

108 400,00

128 700,00

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

212x - Odvody PO

 

 

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

13 323,00

13 323,00

17 236,00

221x - Přijaté sankční platby

10 000,00

10 000,00

20 000,00

222x - Přijaté vratky transferů

 

4 823,40

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

3 947,10

 

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

370,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

23 323,00

32 463,50

37 236,00

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

140 000,00

145 530,00

140 000,00

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

379 605,00

520 567,40

390 273,00

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

82 288,00

109 366,00

86 325,00

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

 

32 441,00

 

4137 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

34 710,00

 

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

601 893,00

842 614,40

616 598,00

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

733 616,00

983 477,90

782 534,00

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020 ve výši 128.700 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatek ze psů ve výši 2.500 tis. Kč vychází z platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, ve které sazby poplatku i nadále zůstávají nezměněné. V posledních letech sledujeme snižování počtu držitelů psů, proto očekáváme inkaso místního poplatku ze psů v roce 2020 ve výši 2.500 tis. Kč.

Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity bude od 1.1.2020 nahrazen poplatkem z pobytu se sazbou v souhrnné výši stávajících sazeb obou poplatků, tedy 21,- Kč za každý započatý den pobytu. Vzhledem k tomu, že v návrhu zákona je taxativně vymezen rozsáhlý okruh osob, na které se vztahuje osvobození od placení poplatku, odhaduje správce poplatku inkaso ve výši 7.000 tis. Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro rok 2020 navrhujeme do rozpočtu ve výši 15.000 tis. Kč. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, restaurační zahrádky a reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného pro rok 2020 navrhujeme ve výši 200 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité zákonné limity a v současné době je inkaso tohoto poplatku v zanedbatelné výši. Výrazně ho může navýšit pouze ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2020 očekáváme jejich inkaso ve výši 16.000 tis. Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 25 % z poplatku z pobytu. 

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2020 činí dle MHMP 88.000 tis. Kč.  Zvýšení oproti předchozímu roku je způsobeno schválením obecně závazné vyhlášky č. 14/2019 Sb. hl. m. Prahy o výši koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, ze které vyplynul nově zavedený místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek na území hlavního města Prahy.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 37.236 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 15.686 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 1.500 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 50 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání ve výši 20.000 tis. Kč.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6. 

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 86.325 tis. Kč (o 4.037 tis. Kč více než pro rok 2019). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2020 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 1892 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 9. 9. 2019. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2020 o částku 9.907 tis. Kč oproti roku 2019 na celkovou výši 389.512 tis. Kč. Dne 12.12.2019 bude Zastupitelstvo hl. m. Prahy aktualizovat objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2019/2020. Z výše uvedené aktualizace vyplývá pro MČ Praha 6 zvýšení finančních vztahů o 761 tis. Kč na celkovou výši 390.273,0 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2020 rozpočtovány ve výši 140.000 tis. Kč.

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Správy aktiv a Fondu rezerv a rozvoje. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů.

           

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy-2020 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz