Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2021 ›› Příjmy na rok 2021 ›› detail/podstránka

Příjmy na rok 2021

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2021

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2020

k 30.09.2020

na rok 2021

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

2 500,00

2 500,00

2 500,00

1342 - Poplatky z pobytu

7 000,00

7 000,00

5 000,00

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

15 000,00

15 000,00

15 000,00

1344 - Popl. ze vstupného

200,00

200,00

200,00

1361 - Správní poplatky

16 000,00

16 000,00

15 000,00

1511 - Daň z nemovitostí

88 000,00

88 000,00

88 000,00

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

128 700,00

128 700,00

125 700,00

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

212x - Odvody PO

 

450,90

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

17 236,00

17 236,00

15 706,80

221x - Přijaté sankční platby

20 000,00

20 000,00

25 000,00

222x - Přijaté vratky transferů

 

2 475,30

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

3 817,30

576,00

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

100,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

37 236,00

44 079,50

41 282,80

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

140 000,00

140 000,00

100 000,00

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

390 273,00

521 434,60

390 273,00

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

86 325,00

107 803,60

90 828,20

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

 

10 134,70

 

4251 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

18 256,10

 

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

616 598,00

797 629,00

581 101,20

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

782 534,00

970 408,50

748 084,00

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2021 ve výši 125.700,00 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatek ze psů ve výši 2.500,00 tis. Kč vychází z platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, ve které sazby poplatku i nadále zůstávají nezměněné. V posledních letech sledujeme snižování počtu držitelů psů, proto očekáváme inkaso místního poplatku ze psů v roce 2021 ve výši 2.500,00 tis. Kč.

Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacitybyl od 1.1.2020 nahrazen poplatkem z pobytu se sazbou v souhrnné výši stávajících sazeb obou poplatků, tedy 21,- Kč za každý započatý den pobytu. Vzhledem k tomu, že v návrhu zákona je taxativně vymezen rozsáhlý okruh osob, na které se vztahuje osvobození od placení poplatku, odhaduje správce poplatku inkaso ve výši 5.000,00 tis. Kč.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství pro rok 2021 navrhujeme do rozpočtu ve výši 15.000,00 tis. Kč. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, restaurační zahrádky a reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného pro rok 2021 navrhujeme ve výši 200,00 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité zákonné limity a v současné době je inkaso tohoto poplatku v zanedbatelné výši. Výrazně ho může navýšit pouze ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2021 očekáváme jejich inkaso ve výši 15.000,00 tis. Kč.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 25 % z poplatku z pobytu. 

Součástí daňových příjmů je i daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno
100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2021 činí dle MHMP
88.000,00 tis. Kč. 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 41.282,80 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 14.906,80 tis. Kč a příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 800,00 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny vybrané pokuty ze zón placeného stání ve výši 25.000,00 tis. Kč a příjmy z úhrady za službu péče o dítě v dětské skupině ve výši 576,00 tis. Kč.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 90.828,20 tis. Kč (o 4.503,20 tis. Kč více než pro rok 2020). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2021 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 1985 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 14. 9. 2020. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynula dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2021 ve výši 390.273,00 tis. Kč, tzn. ve stejné výši, jako tomu bylo v roce 2020.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2021 rozpočtovány ve výši 100.000,00 tis. Kč.

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Správy aktiv a Fondu rezerv a rozvoje. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů.

           

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy-2021 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz