Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Závěrečný účet MČ Praha 6 za rok 2015 ›› Příjmy za rok 2015 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2015

 

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Skutečnost

%

%

 

rozpočet

rozpočet

k 31.12.2015

k SR

k UR

 

na rok

k 31.12.2015

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

2 614,78

87,16%

87,16%

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

988,30

76,02%

76,02%

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

13 000,00

13 000,00

18 811,99

144,71%

144,71%

1344 - Popl. ze vstupného

250,00

250,00

149,95

59,98%

59,98%

1345 - Popl. z ubytovacích kapacit

4 000,00

4 000,00

5 023,26

125,58%

125,58%

1361 - Správní poplatky

14 000,00

14 000,00

14 561,74

104,01%

104,01%

1511 - Daň z nemovitostí

60 000,00

60 000,00

64 725,15

107,88%

107,88%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

95 550,00

95 550,00

106 875,17

111,85%

111,85%

 

 

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

211x - Příjmy z vlastní činnosti

 

 

6,68

 

0,00%

212x - Odvody příspěvkových organizací

 

976,00

976,00

 

100,00%

214x - Příjmy z úroků a finančního majetku

21 275,00

21 275,00

9 237,22

43,42%

43,42%

221x - Přijaté sankční platby

 

 

2 226,36

 

0,00%

222x - Přijaté vratky transferů

 

1 837,80

1 863,96

 

101,42%

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

8 658,70

10 282,73

 

118,76%

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

21 275,00

32 747,50

24 592,95

115,60%

75,10%

 

 

 

 

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

 

312x - Přijaté dary na pořízení majetku

 

400,00

2 200,00

 

550,00%

ÚHRN KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ

0,00

400,00

2 200,00

0,00%

550,00%

 

 

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

 

 

4137 - Převody transferů ze st. rozpočtu - úhrn

61 898,00

96 668,60

96 208,17

155,43%

99,52%

4137 - Převody transferů z rozp. hl. m. Prahy - úhrn

299 932,00

407 762,80

407 762,76

135,95%

100,00%

4131 - Převody z hospodářské činnosti

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00%

100,00%

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM

561 830,00

704 431,40

703 970,93

125,30%

99,93%

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

678 655,00

833 128,90

837 639,05

123,43%

100,54%

 

Třída 01 - Daňové příjmy

 

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2015 celkové výše 106.875,17 tis. Kč, tj. 111,85 % upraveného ročního rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen MHMP) u poplatku ze psů 25 % a u poplatku pobytového 50 %. V roce 2015 bylo MHMP odvedeno celkem 1.719,26 tis. Kč. Odvod za prosinec ve výši 74,86 tis. Kč bude součástí finančního vypořádání za rok 2015.

           

Přehled o plnění příjmů správních a místních poplatků:

                                                                                                                          v tis. Kč

Poplatek:        

 

Skutečnost

k 31.12.2013

Skutečnost   k 31.12.2014

UR

k 31.12.2015

Skutečnost  k 31.12.2015

% k UR

správní

13.557,44

14.952,91

14.000

14.561,74

104,01

ze psů

2.641,28

2.614,71

3.000

2.614,78

87,16

rekreační

1.138,70

1.025,32

1.300

988,30

76,02

za užívání veřejného prostr.

11.219,29

15.258,59

13.000

18.811,99

144,71

ze vstupného

44,99

231,93

  250              

149,95

59,98

z ubytovacích kapacit

5.112,08

5.047,12

4.000

5.023,26

125,58

celkem

33.713,78

39.130,58

35.550

42.150,02

118,57

 

 

Vyúčtování plnění odvodové povinnosti vůči MHMP v roce 2015:                                                                                                           

                                                                                                                            v Kč

Místní poplatek:        

Skutečný výnos   za rok 2015

Předpis odvodu MHMP

Odvedeno do 31.12.2015

Odvod při FV

ze psů

3.468.196,00

867.049,00

853.416,75

13.632,25

rekreační

1.854.145,00

927.072,50

865.842,50

61.230,00

celkem

5.322.341,00

1.794.121,50

1.719.259,25

74.862,25

 

Poplatek ze psů

Na příjmu z místního poplatku ze psů bylo k 31.12.2015, po splnění 25 % odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 2.614,78 tis. Kč, tzn., že inkaso bylo splněno na 87,16 %. K tomuto datu je evidováno celkem 6029 registrovaných držitelů psů - aktivních poplatníků v roce 2015 (v roce 2014  bylo 6444 poplatníků). Toto číslo však nekoresponduje s počtem skutečně přihlášených psů, neboť na jednoho držitele jsou často přihlášeni 2 i více psů. Dle seznamu MHMP se počet psů na území m. č. Praha 6 pohybuje okolo 7700. Praxe ukázala, že majitelé odhlašují psy převážně u nás, proto se stav vedený MHMP nijak výrazně v posledních letech nezměnil. V souvislosti s platnou obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) č. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, je s účinností od 1.1.2005 povinností každého chovatele psa jeho označení mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede MHMP Prahy. Je možné konstatovat, že prakticky všichni přihlášení psi na území m. č. Praha 6 jsou trvale označeni čipem nebo tetováním. Následně je poskytnuta úleva od poplatku chovateli psa, který se přihlásí do evidence chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem, nejvýše však 350 Kč ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny.

 

Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity

Na příjmu z místního poplatku za lázeňský a rekreační pobyt bylo v roce 2015, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, vybráno 988,30 tis. Kč. Inkaso poplatku bylo plněno na 76,02 %. Sazba poplatku byla ve výši 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Příjem poplatku z ubytovací kapacity vykazuje nárůst již od roku 2011,  který byl způsoben změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, kdy byly od 1.1.2010 zpoplatněny
i ubytovny, které  ubytovávají své vlastní zaměstnance. Novelou obecně závazné vyhlášky
č. 6/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, se s účinností od 1. července 2012 zvýšila sazba poplatku za každé využité lůžko a den ze 4 Kč na 6 Kč a došlo tak ke zvýšení inkasa poplatku. Na příjmu z místního poplatku z ubytovací kapacity bylo vybráno 5.023,26 tis. Kč, což činí 125,58 % schváleného rozpočtu. Mezi ubytovací zařízení, na která se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely (poplatek vybírá MHMP), motely, penziony, turistické ubytovny, kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kritériem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel jeho využití přechodný pobyt za úplatu.

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Inkaso poplatku je k 31.12.2015 splněno na 144,71 %. Příjmy dosáhly výše 18.811,99 tis. Kč
a vykazují nárůst ve srovnání s minulými roky. U místního poplatku za užívání veřejného prostranství provádí oddělení místních příjmů ekonomického odboru dělenou správu poplatku, ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí, a to v části vyměřovací.

Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem dopravy a životního prostředí k 31.12.2015 předepsal 2628 případů (v roce 2014 to bylo 2203 případů), vydal 74 platebních výměrů a 305 výzev a upozornění na nedoplatek, z nichž bylo zaplaceno 259. Úhradu formou splátek umožnil 9 subjektům a provedl 94 místních šetření. 

Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou užívání. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích a stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou dle platné vyhlášky a pohybuje se v jednotlivých případech v rozmezí od stovek korun až po desetitisíce korun. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Dne 1.6.2011 vešla v účinnost novela OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v jejíž příloze byl zohledněn návrh m. č. Praha 6 na snížení sazby poplatku za restaurační zahrádky na 5 Kč/m2/den při splnění určitých podmínek vybavenosti. Restaurační zahrádky, které tyto podmínky nesplňují, hradí dle vyhlášky poplatek v částce 30 Kč/m2/den. V roce 2002 bylo na území městské části Praha 6 provozovaných 9 zahrádek. Jejich počet stále rostl a v posledních letech se ustálil na počtu 45 - 60 zahrádek. V roce 2015 bylo provozováno 77 těchto „předzahrádek“.

 

Poplatek ze vstupného

Inkaso poplatku ze vstupného je k 31.12.2015 splněno na 59,98 %. Příjmy dosáhly výše 149,95
tis. Kč a i v tomto případě podléhají nahodilosti, např. četnosti sportovních utkání či pořádání velkých koncertních akcí. Místní poplatek ze vstupného je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5, 10 a 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce. Vzhledem ke zrušení § 16 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, došlo s účinností od 1.1.2011 ke zrušení možnosti úlevy či prominutí poplatků. Tím se zvýšila i výše vybraného poplatku. V roce 2015 se jednalo především o inkaso poplatku ze vstupného na prvoligová utkání FK Dukla Praha, plesy a prodejní výstavy, pořádané na území m. č. Prahy 6.

 

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p. Správní poplatky k 31.12.2015 byly inkasovány v celkové výši 14.561,74 tis. Kč.

 

 v tis. Kč

Odbor:

k 31.12.2014

k 31.12.2015

evidence osob a osob. dokladů

5.153,43

5.416,56

dopravy a životního prostředí

434,70

458,30

vnitřních věcí

789,02

643,38

živnostenský

2.617,66

2.600,05

ekonomický

24,52

8,53

služeb veřejnosti

3.076,10

2.616,98

výstavby

2.857,48

2.817,09

celkem

14.952,91

14.560,89

 

Z celkového přehledu inkasa správních poplatků je patrné, že všechny odbory vykazují zhruba shodný příjem jako v roce 2014.

 

Výkaz nedoplatků:

                                                                                                                                            v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

počet případů

počet případů

počet případů

ze psů

252

402,60

243

402,09

165

321,79

rekreační                     

7

34,10

5

26,42

2

20,20

za užívání VP      

367

4.524,80

397

4.840,84

265

3.928,05

ze vstupného

0

0

0

0

0

0

z ubytovací kapacity

3

27,33

1

9,21

1

9,21

za provozovaný VHP

1

20,23

1

20,23

0

0

pokuty

2 350

4.001,51

3 144

4.382,52

702

3.588,22

odvod výtěžku      

1

30,09

1

30,09

0

0

celkem

2 981

9.040,66

3 792

9.711,40

1135

7.867,47

 

Výkaz přeplatků:                                                                                                                                           v tis. Kč

Poplatek:

k 31.12.2013

k 31.12.2014

k 31.12.2015

počet případů

počet případů

počet případů

ze psů

125

80,03

121

87,91

101

65,33

rekreační                     

2

1,44

4

22,74

3

3,18

za užívání VP      

128

905,01

135

940,28

74

657,74

ze vstupného

0

0

1

2,46

0

0

z ubytovací kapacity

3

0,41

7

2,08

7

8,49

za provozovaný VHP

1

21,88

0

0

0

0

pokuty

3

14,33

5

20,53

5

20,89

odvod výtěžku      

0

0

0

0

0

0

celkem

262

1.023,10

273

1.076,00

190

755,63

 

Oddělení místních příjmů (dále jen OMP) spolupracuje v poplatkovém řízení a při vymáhání nedoplatků na pokutách s příslušnými odbory ÚMČ.

K přeplatkům dochází například pokud je poplatek splatný ve dvou splátkách, uhrazen na celý rok dopředu, z důvodu změny sazby poplatku u poplatníka v průběhu roku nebo pokud k připsané platbě není ještě vytvořen předpis. Soustavnou kontrolou a úpravami v účetním systému GINIS jsou přeplatky párovány s předpisy, a tím dochází k jejich odstraňování.

Z celkového výkazu nedoplatků a přeplatků u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek ve výši 7.111,86 tis. Kč. Nejvyšší nedoplatek u poplatků vykazuje poplatek za užívání veřejného prostranství, který vymáhá OMP a činí 3.270,31 tis. Kč. Výše nedoplatků je dána tím, že v okamžiku zadání předpisu do účetního systému GINIS se tento stává ihned nedoplatkem,
a to i přesto, že mnohdy ještě nenastal termín záboru. Předpisy jsou do účetního systému zadávány s předstihem, podle toho, kdy si poplatník o zábor zažádá a pro účetnictví se takto zadaný předpis jeví jako nedoplatek. Nedoplatky za pokuty ve výši 3.567,33 tis. Kč vykazují v roce 2015 mírný pokles i přes to, že sledujeme jednak větší počet uložených pokut, dále stoupá množství pokut uložených cizím státním příslušníkům a lidem bez domova, jejichž vymožení je prakticky nereálné a roste také výše jednotlivých pokut ukládaných odborem výstavby, které jsou velmi často v řádu statisíců korun.

Oddělení místních příjmů vykonává správu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p., a ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem.

V roce 2015 OMP vydalo 84 platebních výměrů v objemu 971,70 tis. Kč, z toho bylo uhrazeno 75 platebních výměrů v částce 911,32 tis. Kč. K dalším způsobům vedoucím ke snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě, kterých bylo v průběhu roku 2015 prověřeno referenty místních poplatků 413 případů. Tato šetření a kontroly pomáhají snižovat nedoplatky, čas i náklady na korespondenci v dalším vymáhacím řízení.

V agendě vymáhání pokut bylo ve shodném období vydáno 592 upozornění na nedoplatek, kterým správce daně zahajuje vymáhací řízení, v celkové výši 888,15 tis. Kč. Uhrazeno bylo 345,60 tis. Kč. Předvolání obdrželo 488 osob. Splátkový kalendář byl povolen 15 dlužníkům. Bylo učiněno celkem 955 písemných dotazů na soudy, finanční úřady, Cizineckou policii, Centrální evidenci vězňů, Centrální evidenci obyvatel, ČSSZ, PSSZ, odbory státní sociální podpory na území celé ČR. Místní šetření bylo provedeno ve 160 případech.

Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank (kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech u zjišťovaných dlužníků nejsou), na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V průběhu roku 2015 bylo vydáno 42 exekučních příkazů v celkové výši 97,54 tis. Kč. Vymoženo bylo ve 22 případech v objemu 44,09 tis. Kč, tj. 52 % z počtu exekučních příkazů.

Obecně lze konstatovat, že platební morálka fyzických i právnických osob, kteří neplní zákonné povinnosti, je špatná. Je velmi problematické a složité vymáhat dlužné částky. Nejlépe se osvědčuje přímý kontakt s dlužníky či jejich okolím a soustavná práce s poplatníky.

 

Oddělení místních příjmů spolupracuje též s nadacemi, u kterých vykonává kontrolu a dozor nad sbírkovou činností na území městské části Praha 6 dle zákona č. 120/2012 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění p. p. a aktivně se účastní výběru a počítání obsahu kasiček. V současné době evidujeme 59 aktivních nadací. Ve sledovaném období bylo provedeno 56 zapečetění u 204 kasiček a 49 rozpečetění u 129 kasiček s finanční hotovostí ve výši 1.864,13 tis. Kč. 

 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 64.725,15 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 60.000,00
tis. Kč, což je 106,75 %. Jedná se o částku, která byla Městské části Praha 6 zasílána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy v průběhu celého roku. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl. m. Prahy. 

 

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 24.592,95 tis. Kč, což představuje 75,10 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

 

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 10.219,90 tis. Kč, zahrnuje především příjmy z úroků
a z podílu na zisku a dividend ve výši 9.237,22 tis. Kč. Jedná se o úroky z běžných účtů, ale především se zde promítá hospodaření s finančními prostředky formou tzv. „správy aktiv“. Nižší příjmy byly způsobeny neustálým klesáním úrokových sazeb na běžných účtech a z nich plynoucí úrokové zhodnocení. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů (s následným souvztažným navýšením provozního příspěvku) příspěvkových organizací ve školství ve výši 976,00 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (poplatky za poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., v platném znění) ve výši 6,68 tis. Kč.

 

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy celkové výše 4.090,32 tis. Kč a tvoří přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí. Celkem byly v roce 2015 přijaty sankční platby ve výši 2.226,36 tis. Kč. Tato částka je tvořena součtem vymožených pokut, vydaných trestních pokutových bloků
a nákladů řízení.

Ostatní příjmy byly tvořeny vratkami transferů v rámci finančního vypořádání s organizacemi zřízenými Městskou částí Praha 6 ve výši 1.863,96 tis. Kč (z toho činí vratka nespotřebovaného provozního příspěvku od PO Pečovatelská služba 1.127,87 tis. Kč, od PO Léčebna dlouhodobě nemocných 201,32 tis. Kč a od PO ve školství 511,56 tis. Kč). Částka ve výši 23,21 tis. Kč zahrnovala vratky dotací za období let  2013-2014.

 

Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy tohoto seskupení v celkové výši 10.282,73 tis. Kč tvoří finanční dary v celkové výši 8.658,67 tis. Kč, zejména pak od Letiště Praha a.s., a to: v rámci dotačního programu „Otevřený svět“ na podporu jazykové vzdělanosti žáků základních škol ve výši 4.000,00 tis. Kč a na financování oprav komunikací v souladu s uzavřenou „Rámcovou smlouvou“ na výdaje spojené s péčí o veřejnou zeleň ve výši 3.797,07 tis. Kč. Dále se pak jedná o finanční dary poskytnuté občanskými sdruženími (rodičů žáků příslušných škol), jimiž přispívají na platy nadlimitních učitelů pro třídy s prvky „waldorfské pedagogiky“, na asistenta pedagoga projektu „Začít spolu“, na pedagogy programu „Montessori“ a na „zkvalitnění anglického jazyka“ v celkové výši 433,60 tis. Kč. Další peněžité dary obdržela MČ Praha 6 od zastupitelských úřadů na projekt „Květinové záhony“ ve výši 63,00 tis. Kč, od Českého Aeroholdingu obdržela dar na kulturní akci „Vánoce v Praze 6“ ve výši 100,00 tis. Kč. Dále byl obdržen dar od podnikatelských subjektů (Kaufland ČR, Uniqa pojišťovna, Pražské služby, CDV služby, Vemex, CENTRA, Sport Technik) na „Společenský večer Prahy 6“ v celkové výši 265,00 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy v celkové výši 1.624,06 tis. Kč jsou tvořeny vratkami z let minulých za náklady v rámci zajištění sociálních pohřbů včetně poskytnuté dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na zajištění sociálních pohřbů (110,14 tis. Kč), vratkou zálohy za nerealizované služby (připojení lokality Rakovnická/Stochovská na napěťovou hladinu NN) od Predistribuce a.s. (583,75 tis. Kč), vratkou za neuskutečněnou instalaci rolet v objektu Na Dračkách (97,66 tis. Kč), likvidačním zůstatkem z ukončení nájemní smlouvy s galerií Andrle v Pelléově vile (485,12 tis. Kč), pojistným plněním ZŠ Nám. Svobody (1,22 tis. Kč), vyúčtováním záloh za služby
a energie, za dobropisy předplatného tisku a odborných publikací a za vodné v parcích
(346,17 tis. Kč).

 

Kapitálové příjmy

Příjmy v této třídě zahrnují přijaté peněžité dary na pořízení dlouhodobého majetku v celkové výši 2.200 tis. Kč.  Jedná se o účelové dary od Letiště Praha a.s. na akci „Multifunkční sportoviště Pětidomí“ ve výši 300 tis. Kč, na pořízení dvou velkých herních prvků pro MŠ Šmolíkova ve výši 100 tis. Kč. Na realizaci vodní fontány a plastiky Žofie Chotkové byly přijaty dva dary v částkách ve výši 800,00 tis. Kč od Pražských vodovodů a kanalizací a 1.000,00 tis. Kč od České spořitelny.

 

Třída 04 – Přijaté dotace         

Obsahem této třídy jsou finanční vztahy rozpočtu Městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností Městské části
Praha 6“. Dotační vztahy byly celkově plněny ve výši 703.970,93 tis. Kč, což je 99,93 % upraveného rozpočtu.

           

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 80.665,41 tis. Kč, což je
100,00 % upraveného rozpočtu. Z těchto příjmů připadá v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky částka 61.898,00 tis. Kč na výkon státní správy, na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí připadá částka 7.800,00 tis. Kč. Na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a Pečovatelskou službu Prahy 6 obdržela Městská část Praha 6 částku ve výši 7.064,00 tis. Kč, na výkon sociální práce pak částku 2.086,00 tis. Kč.

Dále Městská část Praha 6 obdržela účelově určené finanční prostředky na „výkon pěstounské péče“ ve výši 1.492,00 tis. Kč, na „zajištění bydlení azylantů“ částku ve výši 258,00 tis. Kč a na náhradu nákladů účelné vynaložených na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistila Městská část Praha 6 částku ve výši 66,93 tis. Kč. Na aktivní politiku zaměstnanosti obdržela MČ Praha 6 částku ve výši 0,48 tis. Kč.

 

Dotace ze státního rozpočtu se spoluúčastí EU

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 15.542,76 tis. Kč, což je 97,13 % upraveného rozpočtu. Zahrnuty jsou zde finanční prostředky obdržené v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1. – Zkvalitnění nakládání s odpady ze Státního fondu životního prostředí ve výši 83,85 tis. Kč a ze státního rozpočtu na financování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie, ve výši 1.425,50 tis. Kč na pořízení kompostérů pro občany MČ Praha 6.Dále MČ Praha 6 obdržela dotaci v celkové částce 5.075,01 tis. Kč poskytnutou v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost na „Zrušení části ulice Turkovská“. Finanční prostředky v celkové výši 8.618,33 tis. Kč byly obdrženy pro realizaci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie na akce MŠ Šmolíkova – zateplení objektu“, „MŠ Na Dlouhém lánu – zateplení objektu“ a ZŠ a MŠ J. A. Komenského – zateplení objektu“. Částka 340,07 tis. Kč byla poskytnuta v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita pro ZŠ nám. Svobody 2 na „Zkvalitnění a modernizaci výuky“.

 

Neinvestiční dotace od obcí

V rámci tohoto seskupení obdržela Městská část Praha 6 celkem 400.762,77 tis. Kč, což je
100,00 % upraveného rozpočtu. Zahrnuty jsou zde finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci schváleného souhrnného finančního vztahu pro rok 2015 ve výši 299.932,00 tis. Kč.

Dále Městská část Praha 6 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelové neinvestiční dotace na „Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů“ ve výši 279,00 tis. Kč, na „Protidrogovou politiku na místní úrovni“ ve výši 50,00 tis. Kč, na „Integraci žáků pro asistenty pedagoga“ ve výši 12.527,20 tis. Kč, na „Údržbu plastik“ ve výši 6,20 tis. Kč a na „Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti“ ve výši 100,00 tis. Kč, na program „Prevence kriminality 2015 – I. kolo“ na realizaci projektu „Praha 6 bezpečně online ve výši 122,00 tis. Kč a na Pečovatelskou službu Prahy 6 ve výši 500 tis. Kč. Na financování projektů specifické primární prevence „Zdravé město Praha 2015 – I. program pro školy a školská zařízení“ obdržela Městská část Praha 6 celkem 60,00 tis. Kč, na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví částku 99,00
tis. Kč a na posílení mzdových prostředků pro zaměstnance ve školství částku 5.851,40 tis. Kč.

Dále Městská část Praha 6 obdržela částku 123,36 tis. Kč v souvislosti s finančním vypořádáním s rozpočtem hl. m. Praha za rok 2014, částka ve výši 72.743,61 tis. Kč představovala podíl městské části na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 a obdržené finanční prostředky z podílu na odvodech z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení za 1.-3. čtvrtletí roku 2015 byly ve výši
8.369,00 tis. Kč.

 

Investiční dotace od obcí

Toto seskupení zahrnovalo transfer z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 7.000 tis. Kč na investiční akci „Základní škola Emy Destinnové – rekonstrukce školní jídelny“.

              

Převody ze zdaňované činnosti

V rámci tohoto seskupení byly převedeny do rozpočtu MČ Praha 6 finanční prostředky z účtu  „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ v celkové výši 200.000,00 tis. Kč (dle schváleného rozpočtu na rok 2015).

 

Třída 08 – Financování

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se promítají pohyby na položkách 8117 a 8118, které představují finanční operace tzv. „Správy aktiv“. Na položce 8115 jsou promítnuty převody finančních prostředků mezi vlastními účty MČ Praha 6 a zapojení prostředků z rezervního fondu do rozpočtu MČ Praha 6 za rok 2015 ve výši 120.000,00 tis. Kč. © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_2015 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz