Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2005 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské části Praha 6 na rok 2005

Třída 01 - Daňové příjmy 

Návrh daňových příjmů rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2005 ve výši 72.200 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků.

Návrh rozpočtu některých poplatků dosaženou skutečnost zcela nekopíruje, protože stanovení jeho výše vychází z nahodilých skutečností.

Například výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána jak četností žádostí o zábor veřejného prostranství, tak i délkou a rozsahem záboru. U pobytového poplatku a poplatku z ubytovacích kapacit je rozhodující počet ubytovaných osob a délka ubytování. U sportovních akcí pořádaných na území městské části Praha 6, jejichž vstupné se zpoplatňuje, je výše poplatku odvislá od počtu diváků, jenž je úměrný úrovni konaných soutěží.

Nárůst návrhu rozpočtu u místního poplatku ze psů je ovlivněn jednak navýšením sazeb tohoto poplatku z 1.000 Kč na 1.500 Kč dle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p.p. s účinností od 1.1.2004 a dále vychází ze skutečnosti roku 2004.

Pobytový poplatek a poplatky za užívání veřejného prostranství a ze vstupného zůstávají na stejné úrovni jako v roce 2004.  

U poplatků „z ubytovacích kapacit“, „za provozovaný výherní hrací přístroj“ a „správního“ a dále u „odvodu z výtěžku z výherního hracího přístroje“vycházejí zpracovatelé ze skutečnosti dosažené v roce 2004.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet Magistrátu hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku a dále pak 50 % odvod z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

Do skutečného plnění daňových příjmů v roce 2005 budou ještě zahrnuty poplatky, které nejsou rozpočtovány. Jedná se o dislokační poplatek, který byl zrušen s účinností od 1.1.1993, místní poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků zrušen od 1.7.1994 a poplatky za znečišťování životního prostředí. Jde o poplatky, které nedosahují vysokého inkasa.

Součástí daňových příjmů je i daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100% skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2005 činí dle MHMP 23.000 tis. Kč. 

 Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy v celkové výši 10.000 tis. Kč zahrnují pouze příjmy z úroků z bankovních účtů m.č. Praha 6, které jsou plánovány ve výši očekávané skutečnosti. Oproti minulým létům však nejsou rozpočtovány příjmy v oblasti Školství, neboť na základě novely § 123 Školského zákona (s účinností od 1.1.2005) bude úplata za vzdělávání a školské služby příjmem právnické osoby, která vykonává činnost v dané škole nebo školském zařízení. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a přípravné třídě základní školy se bude poskytovat bezúplatně.

 Součástí nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, která však vzhledem ke své nepředvídatelnosti nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 a které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

 Třída 04 - Přijaté dotace 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 6 je navržena ve výši 85.328 tis. Kč s tím, že částka 11.293 tis. Kč je dotací na školství (1.221 Kč na žáka), 37.035 tis. Kč na výkon státní správy a 37.000 tis. Kč jsou účelově určené finanční prostředky na sociální dávky.

Rada hl.m. Prahy odsouhlasila svým usnesením č.1952 ze dne 16.11.2004 návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k jednotlivým městským částem na rok 2005. Tento návrh však ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městskou část Praha 6 na rok 2005 byla výše uvedeným usnesením schválena ve výši 293.332 tis. Kč, což je navýšení o 0,47 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2004. V absolutním vyjádření je nárůst o 1.372 tis. Kč.

Tato dotace je pak v úhrnné částce snížena o 4.549 tis. Kč, což jsou finanční prostředky, které budou prostřednictví rozpočtové položky „Přijaté neinvestiční dotace „ v souladu s metodikou účetnictví MHMP zaslány městské části Praha – Suchdol jako finanční vypořádání z důvodu změny hranic mezi městskou částí Praha 6 a městskou částí Praha – Suchdol. 

Převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6 “ do rozpočtu městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 730.098 tis. Kč.

 Třída 08 - Financování

V této třídě jsou zařazeny převody z účelových fondů městské části Praha 6 (Fond rezerv a rozvoje a Fond reprodukce investičního majetku) ve výši 200.000 tis. Kč, kdy jsou tyto finanční prostředky určeny na úhradu části kapitálových výdajů.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz