Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2006 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské části Praha 6 na rok 2006

Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2006

Třída 01 - Daňové příjmy 

Návrh daňových příjmů rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2006 ve výši 75.700 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků.

Stanovení výše rozpočtu poplatků je nahodilé a optimální výši lze rozpočtovat jen obtížně. Z tohoto důvodu je předkládán návrh rozpočtu na rok 2006 na stejné úrovni jako v  roce 2005.

Zmiňovaná nahodilost inkasa všech poplatků je dána : u poplatku za užívání veřejného prostranství např. četností žádostí o zábor veřejného prostranství vč. délky záboru a rozsahu, u pobytového poplatku a poplatku z ubytovacích kapacit počtem ubytovaných osob, délkou ubytování i příp. novými ubytovacími místy, u poplatku ze vstupného úrovní, počtem konaných sportovních soutěží a počtem diváků, také ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí. Jedná se i počty provozovaných výherních hracích přístrojů, které ovlivňují inkaso příjmů poplatků správních, místních a odvod výtěžku z výherního hracího přístroje, povolených na území m.č. Praha 6, sloužící pro veřejně prospěšný účel. Provozovateli VHP je vydáno povolení k provozu výherních hracích přístrojů s  určením užití části výtěžku na sociální, zdravotní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel. U místního poplatku ze psů může být případný nárůst inkasa poplatku, v důsledku poskytování úlev za čipované psy, kompenzován až  na úroveň rozpočtu  roku 2005 nebo  může být  snížen i více.

Jsou očekávány úpravy obecně závazných vyhlášek místních poplatků i zákonů souvisejících s poplatkovým (daňovým) řízením a na všechny tyto změny musí navazovat změny stávajících obecně závazných vyhlášek. Je připravována také změna zákona o loteriích, která by zpřísňovala podmínky k provozování  VHP a je předpoklad, že by mohl poklesnout počet provozovaných VHP a tím i příjem z poplatku.

Všechny připravované úpravy zákonných opatření tak mohou mít vliv, jak na navýšení příjmů poplatků,  ale také i na snižování inkasa poplatků.

            Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet Magistrátu hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku a dále pak 50 % odvod z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

            Součástí daňových příjmů je i daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100% skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2006 činí dle MHMP 26.500 tis. Kč.   

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 30.000 tis. Kč zahrnují pouze příjmy z úroků z bankovních účtů m.č. Praha 6, které jsou plánovány ve výši očekávané skutečnosti.

            Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem ke své nepředvídatelnosti nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6. 

Třída 04 - Přijaté dotace 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 6 je navržena ve výši 92.159 tis. Kč s tím, že částka 11.503 tis. Kč je dotací na školství (1.282 Kč na žáka), 38.656 tis. Kč na výkon státní správy a 42.000 tis. Kč jsou účelově určené finanční prostředky na sociální dávky.

Rada hl.m. Prahy odsouhlasila svými usneseními č.1416 ze dne 4.10.2005 a č.1639 ze dne 8.11.2005 návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k jednotlivým městským částem na rok 2006. Tento návrh však ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městskou část Praha 6 na rok 2006 byla výše uvedenými usneseními navržena ve výši 296.823 tis. Kč, což je navýšení o 1,19 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2005. V absolutním vyjádření je nárůst o 3.491 tis. Kč.

            Převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6 “ do rozpočtu městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 448.088 tis. Kč.  

Třída 08 - Financování 

V této třídě jsou jednak zařazeny převody z účelových fondů městské části Praha 6 ve výši 370.000 tis. Kč (z Fondu rezerv a rozvoje částka ve výši 250.000 tis. Kč a z Fondu reprodukce investičního majetku částka ve výši 120.000 tis. Kč) a dále částka ve výši 250.000 tis. Kč z finančních prostředků uložených na tzv. „Správě aktiv“, kdy jsou tyto finanční prostředky určeny na úhradu kapitálových výdajů. Přes tuto třídu je do rozpočtu m.č. Praha 6 zapojena i část zůstatku Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.230 tis. Kč, který bude sloužit k úhradě investičních výdajů na RVZ Živohošť.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz