Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské části Praha 6 na rok 2007

Třída 01 - Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2006 ve výši 76.000 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků.

Stanovení výše rozpočtu poplatků je nahodilé a optimální výši lze rozpočtovat jen obtížně. Z tohoto důvodu je předkládán návrh rozpočtu na rok 2007 v přibližně stejné úrovni jako v roce 2006.

Místní poplatky ze psů, zde platí trend mírného snižování inkasa tohoto poplatku v důsledku poskytovaných úlev za čipované psy, proto je rozpočtovaná částka o 200 tis. Kč nižší než pro rok 2006.

Poplatek za rekreační pobyt ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Vzhledem k tomu, že zahraniční i domácí klientela stále více preferuje ubytování v hotelech vyšších cenových skupin, tak o ubytování v soukromí již není takový zájem. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které, hlavně přes letní prázdninové měsíce, fungují jako hostely. Tato kapacita je však vytížena na maximum a nelze očekávat její navýšení.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává i nadále ve stejné výši. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění předzahrádek k restauracím, umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu.

Místní poplatek ze vstupného je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území m.č. Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání SK Slavia Praha. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou zanedbatelné, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovacích kapacit je stejně jako Poplatek ze rekreační pobyt ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů jsou ovlivněny počty provozovaných výherních hracích přístrojů, povolených na území m.č. Praha 6. U Odvodu výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů je patrný nárůst, odpovídající skutečné výši tohoto poplatku.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona o Správních poplatcích a v roce 2007 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši letošního roku.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet Magistrátu hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku a dále pak 50 % odvod z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2007 činí dle MHMP 26.500 tis. Kč.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 12.831 tis. Kč zahrnují příjmy z úroků z bankovních účtů m.č. Praha 6 ve výši 10.500 tis. Kč a splátky půjček z bývalého Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 2.331 tis. Kč. V minulém roce zde byly zařazeny i příjmy z tzv. „Správy aktiv“, které však mají být podle současného metodického výkladu účtovány jako jejich zhodnocení, takže budou účtovány ve skutečnosti třídy 8 - Financování.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem ke své nepředvídatelnosti nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro městskou část Praha 6 je navržena ve výši 49.470 tis. Kč s tím, že částka ve výši 11.475 tis. Kč je dotací na školství (1.320 Kč na žáka) a částka ve výši 37.995 tis. Kč je příspěvek na výkon státní správy. V minulých letech byly součástí souhrnného dotačního vztahu i účelově určené finanční prostředky na sociální dávky. Ty bude městská část Praha 6 dostávat postupně, formou účelových dotací, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu následujícího roku.

Rada hl.m. Prahy odsouhlasila svým usnesením č.1613 ze dne 14.11.2006 návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k jednotlivým městským částem na rok 2007. Tento návrh však ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městskou část Praha 6 na rok 2007 byla výše uvedeným usnesením navržena ve výši 314.164 tis. Kč, což je navýšení o 5,84 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2006. V absolutním vyjádření jde o nárůst o 17.341 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6 “ do rozpočtu městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 847.535 tis. Kč a jsou tvořeny odvodem zůstatkových cen a odpisů ve výši 107.000 tis. Kč, odvodem hospodářského výsledku po zdanění za rok 2005 ve výši 396.664 tis. Kč a předpokládaným odvodem hospodářského výsledku po zdanění za rok 2006 ve výši 343.870 tis. Kč. Tyto finanční vztahy mezi rozpočtem m.č. Praha 6 a „Podnikatelskou činností m.č. Praha 6“ byly schváleny v rámci „Finančního plánu podnikatelské činnosti m.č. Praha 6 na rok 2007“, který schválila RMČ Praha 6 svým usnesením č. 10/06 ze dne 29.11.2006.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz