Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2009

   

Text

Schválený rozpočet na rok 2008

Upravený rozpočet k 30. 9. 2008

Návrh rozpočtu na rok 2009

% NR/UR

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1341 - Poplatky ze psů

3 100,00

3 100,00

3 100,00

100,00%

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 500,00

115,38%

1343 - Poplatky za užívání veřejného prostranství

12 500,00

12 500,00

12 500,00

100,00%

1344 - Poplatky ze vstupného

500,00

3 300,00

500,00

15,15%

1345 - Poplatky z ubytovacích kapacit

1 100,00

1 100,00

1 100,00

100,00%

1347 - Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů

7 000,00

7 000,00

7 000,00

100,00%

1351 - Odvod výtěžku z provozovaných loterií

5 000,00

5 000,00

6 000,00

120,00%

1361 - Správní poplatky

19 000,00

19 000,00

19 000,00

100,00%

1511 - Daň z nemovitostí

26 500,00

26 500,00

33 000,00

124,53%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

76 000,00

78 800,00

83 700,00

106,22%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

212x - Odvody PO

0,00

1 630,00

0,00

0,00%

214x - Příjmy z úroků a dividend

62 392,00

62 492,00

85 781,00

137,27%

221x - Přijaté sankční platby

0,00

0,00

0,00

0,00%

222x - Přijaté vratky transferů

0,00

- 2 268,20

0,00

0,00%

232x - Ostatní nedaňové příjmy

0,00

393,00

0,00

0,00%

24xx - Splátky půjček

1 490,00

1 490,00

331,00

0,00%

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

63 882,00

63 736,80

86 112,00

135,11%

PŘIJATÉ DOTACE

411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn

50 545,00

214 717,30

52 436,00

24,42%

4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

335 497,00

481 355,30

379 314,00

78,80%

4129 - ostatní neinvestiční dotace

0,00

-26 894,00

0,00

0,00%

413x - převody z podnikatelské činnosti

671 076,00

636 005,00

320 000,00

50,31%

422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy

0,00

7 043,20

0,00

0,00%

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

1 057 118,00

1 312 226,80

751 750,00

57,29%

PŘÍJMY CELKEM

1 197 000,00

1 454 763,60

921 562,00

63,35%

zpět na začátek

Třída 01 - Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009 ve výši 83.700 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků.

Výše rozpočtu poplatků je stanovena odborným odhadem, neboť přesnou výši lze rozpočtovat jen obtížně.

Místní poplatky ze psů, zde platí trend mírného snižování inkasa tohoto poplatku v důsledku poskytovaných úlev za čipované psy, i přesto je rozpočtována částka ve stejné výši.

Poplatek za rekreační pobyt ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Vzhledem k tomu, že zahraniční i domácí klientela stále více preferuje ubytování v hotelech vyšších cenových skupin, tak o ubytování v soukromí již není takový zájem. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které, hlavně přes letní prázdninové měsíce, fungují jako hostely. Tato kapacita je však vytížena na maximum a nelze očekávat její navýšení.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává i nadále ve stejné výši. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění předzahrádek k restauracím, umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu.

Místní poplatek ze vstupného je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území M.č. Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání na stadionu E.Rošického. Vzhledem k tomu, že fotbalové mužstvo SK Slavia Praha hraje od léta 2008 svá domácí utkání na stadionu v Edenu, dochází zde, oproti upravenému rozpočtu na rok 2008 k poklesu. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou zanedbatelné, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce. Poplatek z ubytovacích kapacit je stejně jako Poplatek ze rekreační pobyt ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů jsou ovlivněny počty provozovaných výherních hracích přístrojů, povolených na území m.č. Praha 6 a návrhy odpovídají skutečné výši příjmů tohoto poplatku.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona o Správních poplatcích a v roce 2009 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši letošního roku.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet Magistrátu hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku a dále pak 50 % odvod z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2008 činí dle MHMP 33.000 tis. Kč.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

zpět na začátek

Nedaňové příjmy v celkové výši 86.112 tis. Kč zahrnují příjmy z úroků z bankovních účtů m.č. Praha 6 ve výši 85.781 tis. Kč a splátky půjček z bývalého Fondu obnovy a modernizace bytového fondu ve výši 331 tis. Kč. Nárůst příjmů oproti loňskému roku je způsoben větším zůstatkem na bankovních účtech MČ Praha 6.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je navržena ve výši 52.436 tis. Kč s tím, že částka ve výši 11.766 tis. Kč je dotací na školství (1.401 Kč na žáka) a částka ve výši 40.670 tis. Kč je příspěvek na výkon státní správy. V minulých letech (do roku 2006) byly součástí souhrnného dotačního vztahu i účelově určené finanční prostředky na sociální dávky. Ty bude Městská část Praha 6 dostávat postupně, formou účelových dotací, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu následujícího roku.

Rada hl.m. Prahy odsouhlasila svým usnesením č.1577 ze dne 11.11.2008 návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k jednotlivým městským částem na rok 2009. Tento návrh však ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městskou část Praha 6 na rok 2009 byla výše uvedeným usnesením navržena ve výši 379.314 tis. Kč, což je navýšení o 13,06 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2008. V absolutním vyjádření jde o nárůst o 43.817 tis. Kč.

Převody z „Podnikatelské činnosti m.č. Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 320.000 tis. Kč a jsou tvořeny odvodem zůstatkových cen a odpisů a odvodem hospodářského výsledku po zdanění za roky 2006 a 2007.

Pozn.: tyto finanční vztahy mezi rozpočtem M.č. Praha 6 a „Podnikatelskou činností M.č. Praha 6“ budou projednány v rámci předložení „Finančního plánu podnikatelské činnosti m.č. Praha 6 na rok 2009“.

zpět na začátek

Třída 08 - Financování

V této třídě jsou zařazeny převody finanční prostředky z úrokově zhodnocovaných zůstatků na běžných účtech a z tzv. „Správy aktiv“ ve výši 726.698 tis. Kč, které budou sloužit jako zdroj pokrytí dotace na neinvestiční výdaje související s rekonstrukcemi domů „N“ ve výši 151.700 tis. Kč a části investičních výdajů Městské části Praha 6 ve výši 574.998 tis. Kč.

I když částka 151.700 tis. Kč je formálně dotací na ztrátu v Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6, jež vznikne zvýšením nákladů na opravy domovního bytového fondu, je poskytována jako tzv. „vnitřní úvěr“. Jeho podmínky vyplývají z ekonomických možností aktualizovaného dlouhodobého finančního výhledu Podnikatelské činnosti Městské části Prahy 6. Tato poskytnutá dotace bude postupně vracena po 30.000 tis. Kč ročně, počínaje rokem 2010 a bude úročena průměrným úrokem cca 5 % p.a. Odbor správy obecního majetku ÚMČ Praha 6 musí každoročně zajistit ve Finančním plánu Podnikatelské činnosti Městské části Praha 6 v části týkající se správy domovního bytového fondu zajišťované mandatáři takový hospodářský výsledek, aby tyto splátky včetně úroků umožnil.

Ke krytí další části investičních výdajů Městské části Praha 6 budou použity i finanční prostředky ve výši 9.740 tis. Kč, které vrátí v roce 2009 naší městské části Městská část Praha 8. Té byly v roce 2003 dočasně převedeny v celkové výši 48.700 tis. Kč na úhradu následků ničivé povodně v roce 2002.

zpět na začátek

 

toto je první strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh09 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz