Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2010

T e x t Schválený rozpočetna rok 2009 Upravený rozpočet k 30.09.09 Návrh rozpočtu na r. 2010 % NR / UR
         
DAŇOVÉ PŘÍJMY        

1341 - Popl. ze psů

3 100,00

3 100,00

3 100,00

100,00%

1342 - Pobytové poplatky

1 500,00

1 500,00

1 300,00

86,67%

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

12 500,00

12 500,00

12 500,00

100,00%

1344 - Popl. ze vstupného

500,00

500,00

200,00

40,00%

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

1 100,00

1 100,00

1 000,00

90,91%

1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj

7 000,00

7 000,00

6 000,00

85,71%

1351 - Odvod vytezku z provozovanych loterii

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00%

1361 - Správní poplatky

19 000,00

19 000,00

10 000,00

52,63%

1511 - Daň z nemovitostí

33 000,00

33 000,00

66 000,00

200,00%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

83 700,00

83 700,00

106 100,00

126,76%

 

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

212x - Odvody PO

 

736,00

 

0,00%

214x - Příjmy z úroků a dividend

85 781,00

85 781,00

45 000,00

52,46%

221x - Přijaté sankční platby

 

 

 

 

222x - Přijaté vratky transferů

 

 

 

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

1 235,00

 

 

24xx - Splátky půjček

331,00

331,00

0,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

86 112,00

88 083,00

45 000,00

51,09%

 

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

 

411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn

52 436,00

227 551,90

87 354,00

38,39%

4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

379 314,00

457 776,20

354 659,00

77,47%

4129 - ostatní neinvestiční dotace

 

-9 587,60

 

 

413x - převody z podnikatelské činnosti

320 000,00

358 342,00

57 786,00

16,13%

422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy

 

15 000,00

 

0,00%

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

751 750,00

1 049 082,50

499 799,00

47,64%

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

921 562,00

1 220 865,50

650 899,00

53,31%

zpět na začátek

Třída 01 - Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2010 ve výši 106.100 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků.

Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatky ze psů, zde je zaznamenán trend mírného snižování inkasa tohoto poplatku v důsledku poskytovaných úlev za čipované psy, i přesto je rozpočtována částka ve stejné výši.

Poplatek za rekreační pobyt ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Vzhledem k tomu, že zahraniční i domácí klientela stále více preferuje ubytování v hotelech vyšších cenových skupin, tak o ubytování v soukromí již není takový zájem. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které, hlavně přes letní prázdninové měsíce, fungují jako hostely. Vzhledem k poklesu cestovního ruchu v hlavním městě Praze je očekáván i pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízení a s tím i nižší výnos tohoto poplatku.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství zůstává i nadále ve stejné výši. Tento poplatek je vybírán zejména za stavební zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce, rozsahu a poskytnutých slev.

Místní poplatek ze vstupného je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území MČ Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání na stadionu E.Rošického. Vzhledem k tomu, že zde zatím hraje svá utkání fotbalové mužstvo TJ Bohemians Praha, které však v zimní přestávce plánuje přestěhování do Blšan a koná se zde, z pravidelných akcí, pouze finále poháru ČMFS (Ondrášovka cup) jsou příjmy, oproti jiným létům, navrženy v minimální výši. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou zanedbatelné, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovacích kapacit je stejně jako Poplatek ze rekreační pobyt ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů jsou ovlivněny počty provozovaných výherních hracích přístrojů, povolených na území m.č. Praha 6 a návrhy odpovídají skutečné výši příjmů tohoto poplatku.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona o Správních poplatcích a v roce 2010 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 10.000,00 tis. Kč. Pokles je způsoben zejména snížením počtu povolených výherních hracích přístrojů. Tento stav je způsoben jednak tím, že v souvislosti s tvorbou novely obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, si provozovatelé snažili dřívějším povolovacím řízením zajistit místo a hlavně čas provozování výherních hracích přístrojů ještě za podmínek roku 2008, tj. bez omezení provozní doby, protože od roku 2009 je na území MČ Praha 6 stanovena provozní doba od 16.00 do 24.00 hod.. Dále je zřejmá snaha provozovatelů těchto přístrojů na území MČ Praha 6 přesunout výherní hrací přístroje z heren do kasin, na něž se nevztahuje výše uvedená obecně závazná vyhláška. Vzhledem k tomu, že povolování kasin je v působnosti Ministerstva financí ČR, je ministerstvo příjemcem správního poplatku.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro Městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku. Dále pak 50 % z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj je odváděno Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Na základě zákona č. 362/2009 Sb. dojde k 1.1.2010 ke změnám sazeb daně z nemovitosti u vybraných pozemků a u převážné většiny staveb, a to tak, že se sazby zdvojnásobí. Proto předpokládaná výše vybrané daně na rok 2010 činí dle MHMP 66.000 tis. Kč.

zpět na začátek

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 45.000 tis. Kč zahrnují příjmy z úroků z bankovních účtů MČ Praha 6 a z tzv. finanční prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

zpět na začátek

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je navržena ve výši 87.354 tis. Kč s tím, že částka ve výši 11.903 tis. Kč je dotací na školství (1.397 Kč na žáka) a částka ve výši 75.451 tis. Kč je příspěvek na výkon státní správy. Oproti roku 2009 se jedná o nárůst o 66,59 %, v absolutním vyjádření o 34.918 tis. Kč. V minulých letech (do roku 2006) byly součástí souhrnného dotačního vztahu i účelově určené finanční prostředky na sociální dávky. Ty bude Městská část Praha 6 dostávat postupně, formou účelových dotací, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu roku.

Rada hl.m. Prahy odsouhlasila svým usnesením č.922 ze dne 21.7.2009 návrh dotačních vztahů hl.m. Prahy k jednotlivým městským částem na rok 2010. Tento návrh však ještě podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2010 byla výše uvedeným usnesením navržena ve výši 354.659 tis. Kč, což je snížení o 6,5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2009. V absolutním vyjádření jde o pokles o 24.655 tis. Kč.

Převody z „Podnikatelské činnosti M.č. Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány v celkové výši 57.786 tis. Kč a jsou tvořeny odvodem zůstatkových cen a odpisů a odvodem hospodářského výsledku po zdanění za rok 2008 ve výši 27.786 tis. Kč a splátkou z poskytnutého vnitřního úvěru ve výši 30.000,00 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2009 poskytnut do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“ a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech „N“.

zpět na začátek

Třída 08 - Financování

V této třídě jsou jednak zařazeny převody z účelových fondů Městské části Praha 6 v celkové výši 340.300 tis. Kč. Z toho je z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 6 částka ve výši 163.422 tis. Kč, z Fondu reprodukce investičního majetku MČ Praha 6 částka ve výši 173.800 tis. Kč a částka ve výši 3.078 tis. Kč představuje zapojenou část zůstatku Sociálního fondu zaměstnavatele, která bude sloužit k financování „Závěrečné etapy rekonstrukce RVZ Živohošť“.

V této třídě jsou taktéž zařazeny převody finančních prostředků z úrokově zhodnocovaných zůstatků na běžných účtech a z tzv. „Správy aktiv“ ve výši 391.061 tis. Kč, které budou sloužit ke krytí části investičních výdajů Městské části Praha 6.

Ke krytí další části investičních výdajů Městské části Praha 6 budou použity i finanční prostředky ve výši 9.740 tis. Kč, které vrátí v roce 2010 naší městské části Městská část Praha 8 jako druhou část z celkové částky ve výši 48.700,00 tis. Kč, jež na ní byly v roce 2003 dočasně převedeny na úhradu následků ničivé povodně v roce 2002.

zpět na začátek

 

toto je první strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz