Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2012 ›› Příjmy ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2012

T e x t 
Schválený rozpočet na rok 2011 Upravený rozpočet k 30.9.11 Návrh
rozpočtu
na rok 2012
       
DAŇOVÉ PŘÍJMY      
1332 - Popl. Za znečištění ovzduší 0,00 0,00 40,00
1341 - Popl. ze psů 3 600,00 3 600,00 3 100,00
1342 - Pobytové poplatky 1 300,00 1 300,00 1 300,00
1343 - Popl. za užív. veřej. Prostranství 15 000,00 15 000,00 13 000,00
1344 - Popl. ze vstupného 100,00 100,00 50,00
1345 - Popl. z ubytov. Kapacit 2 000,00 2 000,00 2 800,00
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj 6 000,00 6 000,00 5 500,00
1351 - Odvod výtěžku z provozovaných loterií 4 500,00 4 500,00 1 000,00
1361 - Správní poplatky 9 750,00 9 750,00 9 750,00
1511 - Daň z nemovitostí 60 000,00 60 000,00 59 500,00
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 102 250,00 102 250,00 96 040,00
       
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY      
212x - Odvody PO    1 363,00  
214x - Příjmy z úroků a dividend 26 000,00 26 000,00 26 000,00
221x - Přijaté sankční platby      
222x - Přijaté vratky transferů   -9 020,90  
232x - Ostatní nedaňové příjmy   9 092,90  
24xx - Splátky půjček 12,00 12,00 12,00
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 26 012,00 27 447,00 26 012,00
       
PŘIJATÉ DOTACE      
411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn 74 444,00 230 365,00 75 506,00
4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  359 756,00 398 750,30 301 462,00
4122 - neinvest. dotace z rozpočtu krajů   4 550,40  
4129 - ostatní neinvestiční dotace    -16 307,20  
413x - převody z podnikatelské činnosti 91 118,00 93 508,00 97 227,00
422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy   15 230,00  
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ 525 318,00 726 096,50 474 195,00
       
PŘÍJMY CELKEM 653 580,00 855 793,50 596 247,00

 

Třída 01 – Daňové příjmy

            Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012 ve výši 96.040 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Poplatek za znečištění ovzduší  je do rozpočtu  nově navržen ve výši 40 tis. Kč. Jeho výše je závislá na počtu vydaných rozhodnutí odborem dopravy a životního prostředí. Plátcem poplatku jsou nejčastěji lakovny, tiskárny, opravny automobilů, garáže a dopravci na území MČ Praha 6.

Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.100 tis. Kč vychází ze stávající situace na úseku poplatku. Sazby zůstávají v současné výši. I přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku a usilovnou spolupráci s městskou policií a vlastníky, resp. správci domů se nepodařilo zvýšený rozpočet v roce 2011 o 500 tis. Kč (schválený rozpočet 2011 byl ve výši 3.600 tis. Kč) splnit.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.300 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování.

Většina turistů dává přednost ubytování v hotelech a to zejména v hotelech vyšší kategorie, které zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které, hlavně přes letní prázdninové měsíce, fungují jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – po navýšení rozpočtu pro rok 2011 (15.000 tis. Kč), který vycházel ze zrušení možnosti prominutí poplatku, zde dochází ke snížení navrhované částky pro rok 2012 na 13.000 tis. Kč, což představuje v letošním roce reálnou částku vybraného poplatku. Výše  poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Pro příští rok předpokládáme obdobný rozsah, jako v roce letošním.  Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného – navrhovaná částka pro rok 2012 je 50 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území MČ Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání na stadionu E. Rošického. Na tomto stadionu nejsou pro rok 2012 plánovány žádné akce podléhající místnímu poplatku ze vstupného. Příjmy jsou proto navrženy v minimální výši. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovacích kapacity – u tohoto poplatku dochází k navýšení částky zařazené do návrhu rozpočtu, a to na 2.800 tis. Kč. Navýšení (o 800 tis. Kč) vychází ze skutečných příjmů roku 2011, které bylo ovlivněno zrušením osvobození od místního poplatku z ubytovací kapacity u zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření.  Stejně jako poplatek ze rekreační pobyt  je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj – navrhovaná částka rozpočtu místního poplatku je ve výši 5.500 tis. Kč. I přes snížení počtu míst, kde je možno provozovat výherní hrací přístroj (VHP), došlo v roce 2011 jen k mírnému poklesu příjmu (schválený rozpočet na rok 2011 byl ve výši 6.000 tis. Kč), neboť vzrostl počet jiných technických herních zařízení (JTHZ), kde povolovací řízení spadá do kompetence MF ČR  a návrhy na rok 2012 odpovídají skutečné výši příjmů tohoto poplatku za rok 2011. 

Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů je navrhován oproti roku 2011 nižší (o 3.500 tis. Kč), v celkové výši 1.000 tis. Kč. Zde zpracovatelé vycházejí ze skutečného odvodu za rok 2010, který byl ve výši 1.169 tis. Kč. Současná  úprava obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č. 19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP a která je v účinnosti od 1.10.2010 se promítne do výtěžku za rok 2011.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona o Správních poplatcích a v roce 2012 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 9.750 tis. Kč. Pokles, který nastal již v roce 2011 je způsoben zejména snížením počtu provozovaných výherních hracích přístrojů povolených Ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6. Na základě novely obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se počet povolených míst k 30.9.2011  snížil na 24. Je zřejmá snaha provozovatelů těchto přístrojů na území MČ Praha 6 přesunout výherní hrací přístroje z heren do kasin, na něž se nevztahuje výše uvedená obecně závazná vyhláška. Vzhledem k tomu, že povolování kasin je v působnosti Ministerstva financí ČR, je ministerstvo příjemcem správního poplatku.

            Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro Městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku.  Dále pak 50 % z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj je odváděno Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

 Místní poplatek za provozovaný  VHP nebo jiné  JTHZ povolené Ministerstvem financí , odvod výtěžku z provozovaného VHP a JTHZ včetně správních poplatků vybíraných za povolení k provozu VHP doznají změn v souvislosti s, v současné době  projednávanými  změnami zákonů. V návrhu zákona u správních poplatků,  při vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry, bude inkaso tohoto poplatku ve výši 5 000,- Kč, bez ohledu na počty koncových přístrojů. Doposud se povolovacím orgánem inkasuje správní poplatek za každý VHP a ne za vydání povolení. Další dopad nastane u  použití odvodu výtěžku na veřejně prospěšné účely, kde jsou v návrhu různá % přerozdělování  výnosů z hazardu a to na obce, ministerstvo školství (sport) a na veřejně prospěšné účely. O poslední třetině budou rozhodovat loterijní firmy pod dohledem MF ČR.

U odvodu výtěžku je také v návrhu zákona o zřízení jednoho inkasního místa uváděna možnost přerozdělování výtěžku městským částem hl.m. Prahou jako u daně z nemovitosti.

Další změna je také u zákona o místních poplatcích, kdy bude u poplatku za provozovaný hrací přístroj podléhat každý povolený hrací přístroj tj. výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

 Radou MČ Praha 6 č.929/11 ze dne 7.11.2011 byl dán souhlas s vypuštěním všech adres uvedených v příloze stávající obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry a to v rámci připomínkového řízení. Návrh této novely OZV bude Magistrátem hl.m. Prahy projednán do konce tohoto roku s účinností od 1.1.2012.

I přes zrušení uvedených míst z přílohy OZV, bude možné (v řízení o poplatku), aby  Městská část Praha 6 vybírala uvedené místní poplatky povolené MF ČR za hrací přístroje, umístěné na území  MČ Praha 6 a místní poplatky  z provozu  výherních hracích přístrojů povolených  EO ÚMČ Praha 6 v roce 2011 na rok 2012.

             Návrh rozpočtu v této části bude možné upřesnit, až v souvislosti se schválenými změnami zákonných opatření.

            Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2012 činí dle MHMP 59.500 tis. Kč.   

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy v celkové výši 26.012 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 12.809 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 6.400 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 600 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 6.191 tis. Kč a částka ve výši 12 tis. Kč představuje splátky poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

            Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

Třída 04 - Přijaté dotace 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je zařazena v rozpočtu MČ Praha 6 ve výši 75.506 tis. Kč s tím, že příspěvek na výkon státní správy je ve výši 62.762 tis. Kč a byl schválen usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1541 dne 18.10.2011, návrh na rozdělení příspěvku na školství z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2012 dle počtu žáků/dětí v MŠ a ZŠ ve školním roce 2011/2012 byl projednán a schválen v rámci konečného návrhu rozpočtu na rok 2012 usnesením RHMP č. 1922  dne 29.11.2011 ve výši 12.744 tis. Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2012 byla schválena také usnesením Rady hl.m. Prahy č.1922 dne 29.11.2011 ve výši 301.462 tis. Kč, což představuje snížení o 16.2 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011. V absolutním vyjádření jde o snížení ve výši 58.294 tis. Kč.

            Převody z „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 97.227 tis. Kč a jsou tvořeny splátkou z poskytnutého vnitřního úvěru ve výši 30.000 tis. Kč, který byl v roce 2009 ve výši 150.000 tis. Kč poskytnut do „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“ a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech „N“, dále pak předpokládaným čistým hospodářským výsledkem „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ za rok 2011 ve výši 55.098 tis. Kč a zálohou na hospodářský výsledek „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ za rok 2012 ve výši 12.129 tis. Kč, kdy tato částka představuje nájemné, které bude z rozpočtu MČ Praha 6 uhrazené v roce 2012 do „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ za pronájmy budov mateřských škol ve výši 2.526 tis. Kč a základních škol ve výši 9.603 tis. Kč.

Třída 08 - Financování 

V této třídě jsou zařazeny finanční prostředky uložené formou tzv. „Správy aktiv“ ve výši 131.760 tis. Kč, dále jsou zde zařazeny finanční prostředky z Fondu rezerv ve výši 1.250 tis. Kč, kdy tuto částku obdržela MČ Praha formou účelového daru v minulých letech na „Knihu o Dejvicích“ a finanční prostředky ve výši 9.740 tis. Kč, které vrátí v roce 2012 naší městské části Městská část Praha 8 jako čtvrtou část z celkové částky ve výši 48.700 tis. Kč, jež na ní byly v roce 2003 dočasně převedeny na úhradu následků ničivé povodně v roce 2002. Takto zapojené finanční prostředky budou sloužit především ke krytí kapitálových výdajů MČ Praha 6.

 

toto je první strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh12 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz