Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2016 ›› Příjmy ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2015

 

   
       
     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2015

k 31.12.2015

na rok 2016

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

3 000,00

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 300,00

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

13 000,00

13 000,00

15 000,00

1344 - Popl. ze vstupného

250,00

250,00

250,00

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

4 000,00

4 000,00

5 000,00

1361 - Správní poplatky

14 000,00

14 000,00

15 000,00

1511 - Daň z nemovitostí

60 000,00

60 000,00

61 000,00

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

95 550,00

95 550,00

100 550,00

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

212x - Odvody PO

 

615,00

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

21 275,00

21 275,00

12 700,00

221x - Přijaté sankční platby

 

 

 

222x - Přijaté vratky transferů

 

1 837,80 

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

8 595,70

 

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

400,00 

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

21 275,00

32 723,50 

12 700,00

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

200 000,00

200 000,00

150 000,00

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

299 932,00

380 873,70

                 303 510,00

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

                         61 898,00

78 527,40

                   63 373,00

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

                   

16 601,20

                   

4137 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

7 000,00

                

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

561 830,00

683 002,30

516 883,00

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

678 655,00

811 275,80

630 133,00

           

 

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016 ve výši 100.550 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

 

Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.000 tis. Kč vychází z platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kdy sazby zůstávají v nezměněné výši. I přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku a usilovnou spolupráci s městskou policií a vlastníky, resp. správci domů se nedaří inkaso poplatku zvýšit.

 

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.300 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Většina turistů dává přednost ubytování v hotelových zařízeních, které však zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků pak tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely.

 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – pro rok 2016 je navrhovaná částka do rozpočtu ve výši 15.000 tis. Kč, neboť je předpoklad inkasa vyšší než v roce 2014. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasných staveb, restauračních zahrádek a případného reklamního zařízení.

 

Místní poplatek ze vstupného – navrhovaná částka pro rok 2016 je 250 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území m. č. Praha 6. Vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, inkaso poplatku může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

 

Poplatek z ubytovací kapacity navrhovaná výše je 5.000 tis. Kč, vychází z předpokládané skutečnosti v roce 2015. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

 

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2016 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 15.000 tis. Kč.

Inkaso správních poplatků v tomto roce vykazuje mírný nárůst z důvodu novely stavebního zákona. S platností od 1.1.2013 byl změněn sazebník poplatků ve stavebních a územních řízeních a to včetně ohlášení, kdy sazby poplatku vzrostly několikanásobně a byly zpoplatněny úkony, které původně placení správních poplatků nepodléhaly.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z pobytového poplatku. 

 

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno
100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2016 činí dle MHMP
61.000 tis. Kč. 

 

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 12.700 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 7.229 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 2.500 tis. Kč
a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 2.771 tis. Kč.

 

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

 

 

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je v návrhu rozpočtu zařazena ve výši 63.373 tis. Kč (o 1.475 tis. Kč více než pro rok 2015). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2016 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 2459 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 13. 10. 2015. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2016 o částku 11.023 tis. Kč oproti roku 2015 na celkovou výši 310.955 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednalo a schválilo usnesením č. 10/105 finanční vztahy k městským částem dne 5.11.2015. Pro MČ Praha 6 vyplynulo z tohoto usnesení snížení oproti schválenému usnesení RHMP ze dne 13. 10. 2015 o 8.114 tis. Kč na celkovou částku 302.841 tis. Kč. V návaznosti na aktualizaci údajů o počtu žáků v mateřských a základních školách na školní rok 2015/2016 byla tato dotace navýšena na celkovou částku 303.510 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2016 rozpočtovány ve výši 150.000 tis. Kč.

 

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Fondu rezerv a Správy aktiv. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů.

            

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prijmy_navrh2016 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz