Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2005 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2005 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.628 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů v celkovém objemu 27.909 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 27.344 tis. Kč, úroky z účtů 75 tis. Kč, výnosy na dorovnání nákladů za prováděné očkování proti TBC (jsou částečně hrazené zdravotními pojišťovnami) prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy 240 tis. Kč a zapojení prostředků rezervního fondu (finanční dary) je plánováno ve výši 250 tis. Kč.

Navrhované výnosy od zdravotních pojišťoven na rok 2005 jsou v porovnání se schváleným finančním plánem roku 2004 nižší o 931 tis. Kč, tj. o 3,29 % a jejich propočet vychází z reálného odhadu výnosů očekávaných za rok 2004, s promítnutím 4 % nárůstu. Předpokladem naplnění plánovaných výnosů je bezpodmínečné navýšení plateb za ošetřovací den od zdravotních pojišťoven, které zůstávají na úrovni 1. pololetí roku 2004.

Náklady v celkové výši 37.537 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy - 10.620 tis. Kč na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál (880 tis. Kč), drobný hmotný majetek (250 tis. Kč), potraviny, tj. strava pro pacienty (4.250 tis. Kč), léky, specielní zdravotní materiál, krev (4.005 tis.Kč), energie (1.235 tis. Kč), dále službami - 4.415 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů (250 tis. Kč),nájemné (40 tis. Kč)za prostory kalmetizace v objektu Pod Marjánkou 12, úklid (1.050 tis. Kč), opravy a udržování(400 tis. Kč), cestovné zaměstnanců (8 tis. Kč) a ostatní náklady na služby (2.667 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly FKSP a jsou zařazeny ve výši 22.197 tis. Kč. Zbytek nákladů - 305 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl. m. Prahy za znečisťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (144 tis. Kč) a ostatních nákladů (160 tis. Kč) např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod. Ve srovnání se schváleným finančním plánem roku 2004 je v navrhovaných nákladech po odpočtu mzdových náležitostí promítnut 5 % nárůst (750 tis. Kč) na krytí zvýšených nákladů v souvislosti s uplatněním zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Investiční příspěvek je navrhován ve výši 583 tis. Kč a spolu se zařazenými vlastními prostředky léčebny, tj. investičním fondem ve výši 571 tis. Kč, je určen na výměnu boilerů (252 tis. Kč), modernizaci protipožárního signalizačního zařízení (184 tis. Kč) a výměnu plynových kotlů (718 tis. Kč). Projekty na všechny akce budou koncem roku 2004 připravené.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2005 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 16.060 tis. Kč.Plánované výnosy v celkové výši 3.650 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony, úhrady za stravování dětí a příspěvek od rodičů na částečnou úhradu nákladů na úseku péče o děti v zařízení Šantrochova (3.300 tis. Kč), výnosy z úroků (50 tis. Kč) a zařazené zdroje rezervního fondu organizace (300 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 19.710 tis. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu - 540 tis. Kč a zahrnují suroviny pro přípravu jídel v zařízení pro péči o děti (70 tis. Kč), ochranné pomůcky (60 tis. Kč), prádlo, oděv a obuv (50 tis. Kč), učební pomůcky (20 tis. Kč), drobný hmotný majetek (80 tis. Kč), kancelářské potřeby, náhradní součástky do vozů a čistící prostředky (260 tis. Kč), energie včetně pohonných hmot a maziv - 240 tis. Kč, opravy a údržbu - 250 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovné - 80 tis. Kč, ostatní služby - 993 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů a poštovného (191 tis. Kč), nájemné (560 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, povinné školení BOZ a PO, programové vybavení apod. (242 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 16.765 tis. Kč. Zbývající část nákladů - 842 tis. Kč je určena na odpisy (415 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu (50 tis. Kč), havarijní pojištění a povinné ručení vozidel (180 tis. Kč), pohoštění (6 tis. Kč) a ostatní nákupy, např. náhrady za opotřebení vlastního oděvu (161 tis. Kč).

Investiční příspěvek od zřizovatele pro rok 2005 není navrhován. Přestože organizace uvažuje s obměnou vozového parku a plánuje nákup malého dodávkového vozu typu KIA, bude jeho pořízení financovat z vlastních prostředků. Zdrojem finančního krytí bude investiční fond. Potřebná částka ve výši 500 tis. Kč je v návrhu finančního plánu na rok 2005 již zahrnuta.

 

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 35 příspěvkových organizací, z toho 16 základních škol a 19 mateřských škol.
Příspěvkové organizace odevzdaly vypracované finanční plány a z nich vyplývající souhrn neinvestičního příspěvku je ve výši 78.959 tis. Kč, z toho částka 19.991 tis. Kč připadá pro mateřské školy a částka 58.968 tis. Kč pro základní školy. Součástí příspěvku na provoz jsou náklady na mzdy a související zákonné odvody. Tyto mzdové prostředky budou sloužit jako odměna za práci ředitele školy pro městskou část Praha 6 a jako podpora odborných profesí (informatik, správce hřiště a asistent učitele pro handicapované děti). Vzhledem k havarijnímu stavu školních jídelen (rekonstrukce ŠJ jsou zařazeny do návrhu kapitálových výdajů r.2005) je do příspěvku příspěvkových organizací navržena částka pro konkrétní školy na nákup vybavení po rekonstrukci ŠJ (ZŠ Pod Marjánkou, ZŠ Petřiny jih, MŠ Motýlek, MŠ Fakultní).

Dále jsou do příspěvku pro tyto organizace zařazeny finanční prostředky v celkové výši 273.591 tis. Kč, které jsou z rozpočtu hlavního města Prahy a jsou určené na krytí přímých nákladů na vzdělávání pro předškolní zařízení školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 6. Z celkové částky připadá na mateřské školy částka 52.651 tis. Kč a na základní školy částka 220.940 tis. Kč.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz