Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

PO Léčebna dlouhodobě nemocných
Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2007 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 7.713 tis. Kč. Navrhovaná výše příspěvku je oproti předchozímu roku nižší o 2.229 tis. Kč, důvodem jsou očekávané vyšší tržby od zdravotních pojišťoven - viz následující odstavec.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 33.012 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 32.592 tis. Kč, úroky z účtů 30 tis. Kč a výnosy na dorovnání nákladů za prováděné očkování proti TBC (jsou částečně hrazené zdravotními pojišťovnami) prostřednictvím Magistrátu hl.m. Prahy 390 tis. Kč. Od roku 2006 se v souvislosti s vydanou vyhláškou č. 493/2005 Sb., kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění p.p., změnil způsob financování za poskytovanou péči v léčebně. V rámci vykazovaných výkonů jsou hospitalizovaní pacienti zařazováni do jednotlivých kategorií podle náročnosti ošetřovatelské péče. Stanovená kategorizace pacientů se již v roce 2006 pozitivně promítla ve vyšších tržbách od pojišťoven, propočet tržeb od zdravotních pojišťoven pro rok 2007 vychází z očekávané skutečnosti roku 2006 v návaznosti na podepsané dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami pro rok 2007. V porovnání se schváleným finančním plánem předchozího roku jsou v návrhu finančního plánu léčebny na rok 2007 zapracovány tržby od zdravotních pojišťoven vyšší o cca 3.945 tis. Kč, tj. více o 13,8. %.

Náklady v celkové výši 40.725 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy - 11.582 tis. Kč na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál (1.042 tis. Kč), drobný hmotný majetek (370 tis. Kč), potraviny, tj. strava pro pacienty (4.310 tis. Kč), léky, specielní zdravotní materiál, krev (4.605 tis. Kč), energie (1.255 tis. Kč), dále službami - 4.701 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů (269 tis. Kč), nájemné a služby (40 tis. Kč) za prostory kalmetizace v objektu Pod Marjánkou 12, úklid (1.070 tis. Kč), opravy a udržování (513 tis. Kč), cestovné zaměstnanců (20 tis. Kč) a ostatní náklady na služby (2.789 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly FKSP a jsou zařazeny ve výši 24.031 tis. Kč. Zbytek nákladů - 411 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl. m. Prahy za znečisťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (284 tis. Kč) a ostatních nákladů (126 tis. Kč) např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek je navrhován ve výši 193 tis. Kč a je určen na pořízení přístroje pro magnetoterapii (65 tis. Kč) a kolenní motodlahy Optiflex (128 tis. Kč).

PO Pečovatelská služba
Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2007 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 18.628 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.500 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony, úhrady za stravování dětí a příspěvek od rodičů na částečnou úhradu nákladů na úseku péče o děti v zařízení Šantrochova (4.450 tis. Kč) a výnosy z úroků (50 tis. Kč). V porovnání se schváleným finančním plánem roku 2006 je zapracován 20 % nárůst výnosů.

Náklady v celkové výši 23.128 tis. Kč jsou tvořeny spotřebou materiálu - 540 tis. Kč a zahrnují suroviny pro přípravu jídel v zařízení pro péči o děti (102 tis. Kč), ochranné pomůcky (30 tis. Kč), prádlo, oděv a obuv (50 tis. Kč), učební pomůcky (20 tis. Kč), drobný hmotný majetek (50 tis. Kč), kancelářské potřeby, náhradní součástky do vozů a čistící prostředky (288 tis. Kč), energie včetně pohonných hmot a maziv - 315 tis. Kč, opravy a údržbu - 360 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovné - 150 tis. Kč, ostatní služby - 1.069 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů a poštovného (183 tis. Kč), nájemné (600 tis. Kč), dodavatelské zajištění stravování (130 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, povinné školení BOZ a PO, programové vybavení apod. (156 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 19.867 tis. Kč. Zbývající část nákladů - 827 tis. Kč je určena na odpisy majetku (450 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu (61 tis. Kč), havarijní pojištění a povinné ručení vozidel (220 tis. Kč), pohoštění (6 tis. Kč) a odvody za nedodržení povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (60 tis. Kč).

Investiční příspěvek od zřizovatele pro rok 2007 není navrhován. Přestože organizace uvažuje s obměnou vozového parku a plánuje nákup malého dodávkového vozu, bude jeho pořízení financovat z vlastních prostředků. Zdrojem finančního krytí bude investiční fond. Potřebná částka ve výši 500 tis. Kč je v návrhu finančního plánu na rok 2007 již zahrnuta.

Příspěvkové organizace ve školství
Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Příspěvkové organizace odevzdaly vypracované finanční plány a z nich vyplývající souhrn neinvestičního příspěvku je ve výši 108.312 tis. Kč, z toho částka 26.304 tis. Kč pro mateřské školy a částka 82.008 tis. Kč pro základní školy. Součástí příspěvku na provoz jsou náklady na mzdy a související zákonné odvody. Tyto mzdové prostředky budou sloužit jako odměna za práci ředitele školy a jako podpora odborných profesí (informatik, správce hřiště). Vzhledem k plánovaným investičním akcím zařazeným do návrhu kapitálových výdajů je do příspěvku příspěvkových organizací navržena částka pro školy na nákup vybavení a případné neinvestiční výdaje související s investicí (např. odvoz odpadu, malování). V roce 2007 jsou do rozpočtu také zařazeny finanční prostředky na vybavení vzorových odborných pracovišť základních škol. Výběr škol bude probíhat podle pravidel vydaných OŠ. Další položkou rozpočtu je nájemné PO, které bude poskytováno účelově a příspěvek na zahraniční studijní pobyty žáků ZŠ.
 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz