Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2010 ›› Úvod ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2010 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 4.997 tis. Kč.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 47.007 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 41.744 tis. Kč, tržby od pacientů na zdravotních lůžkách (60,- Kč/den) 1.950 tis. Kč, za provoz 6 sociálních lůžek (200,-Kč/den) 437 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN ve výši 756 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 50 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 20 tis. Kč, předpokládaná dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální lůžka činí 650 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 1.400 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 52.004 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 14.341 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál 1.411 tis. Kč, drobný hmotný majetek 750 tis. Kč, potraviny, tj. strava pro pacienty 5.500 tis. Kč, léky, speciální zdravotní materiál 5.155 tis. Kč a na energie 1.525 tis. Kč, dále službami v celkové výši 5.878 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů 272 tis. Kč, nájemné a služby za prostory kalmetizace v objektu Pod Marjánkou 45 tis. Kč, úklid 1.300 tis. Kč, opravy a udržování 925 tis. Kč, cestovné zaměstnanců 35 tis. Kč a ostatní náklady na služby 3.776 tis. Kč. Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 30.667 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 643 tis. Kč se skládá z poplatku Magistrátu hl.m. Prahy za znečišťování ovzduší (1 tis. Kč), odpisů (491 tis. Kč) a ostatních nákladů (151 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2010 navrhován.

 

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2010 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 13.152 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.550 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.500 tis. Kč) a výnosy z úroků (50 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 17.702 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu – 370 tis. Kč a zahrnují ochranné pomůcky (10 tis. Kč), učební pomůcky (10 tis. Kč), drobný hmotný majetek (40 tis. Kč) a spotřebu ostatního materiálu (310 tis. Kč), energiemi včetně pohonných hmot a maziv – 380 tis. Kč, opravami a údržbou – 300 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného – 120 tis. Kč, na občerstvení – 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazeno 1.060 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (230 tis. Kč), nájemné (400 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, programové vybavení apod. (430 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 14.345 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 621 tis. Kč je určena na odpisy majetku (335 tis. Kč), na poplatky za bankovní služby (30 tis. Kč), pojistné (210 tis. Kč), a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (46 tis. Kč).

Investiční příspěvek od zřizovatele na rok 2010 není navrhován.

 

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2010 v celkové výši 117.611 tis. Kč. Z toho je určeno 34.511 tis. Kč pro mateřské školy a 83.100 tis. Kč pro základní školy. Součástí příspěvku na provoz jsou náklady na mzdy včetně zákonných pojištění. Tyto finanční prostředky jsou plánovány na odměny pro ředitele škol a jako podpora odborných profesí (informatik, správce hřiště). Vzhledem k plánovaným investičním akcím zařazených do návrhu kapitálových výdajů jsou do příspěvku navrženy finanční prostředky pro školy na nákup vybavení a případné neinvestiční výdaje související s investicí (např. malování, odvoz odpadu). V roce 2010 jsou do rozpočtu také zařazeny výdaje na realizaci grantového programu „Podpora školství v Městské části Praha 6“ a finanční prostředky na testování žáků ve znalostech anglického jazyka. Další položkou rozpočtu je nájemné příspěvkových organizací, které bude poskytováno účelově a příspěvek na zahraniční studijní pobyty žáků základních škol.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh10 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz