Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 6

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než 50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2014 v celkové výši 134.944 tis. Kč. Z toho je určeno 32.026 tis. Kč pro mateřské školy a 102.918 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol (MŠ 23.200 tis. Kč a ZŠ 65.700 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských a základních škol (MŠ 1.500 tis. Kč a ZŠ 1.500 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), příspěvek na dovybavení po rekonstrukcích ve výši (MŠ 3.500 tis. Kč a ZŠ 500 tis. Kč), granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč a ZŠ 5.950 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.500 tis. Kč), příspěvek na projekt „Škola na dotek“ (ZŠ 5.000 tis. Kč) a příspěvek na podporu odborných profesí v základních školách (správci sítí ve výši 2.100 tis. Kč a správci hřišť ve výši 1.000 tis. Kč). 

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2014 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.970 tis. Kč. Oproti schválenému finančnímu plánu LDN na rok 2013 dochází ke zvýšení neinvestičního příspěvku ÚMČ o 5.134 tis. Kč. Tato skutečnost je způsobena tím, že zřizovatel předpokládá, že nebude do konce roku 2013 schválené příslušné zákonné opatření a LDN tak nebude moci vybírat v roce 2014 od pacientů regulační poplatek na zdravotních lůžkách, což by znamenalo velký pokles ve výnosech organizace. V případě, že bude zákonné opatření do konce roku 2013 schváleno, bude finanční plán LDN upraven a neinvestiční příspěvek od zřizovatele bude snížen.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 41.126 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 38.870 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (250,-Kč/den)  545 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 790 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 20 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 1 tis. Kč a zapojení fondu rezerv ve výši 900 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 51.096 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 15.008 tis. Kč, z toho na prádlo pro pacienty, ochranné pracovní pomůcky pro personál a všeobecný materiál 1.738 tis. Kč, drobný hmotný majetek 465 tis. Kč, potraviny, tj. strava pro pacienty 6.005 tis. Kč, léky, speciální zdravotní materiál 4.770 tis. Kč a na energie 2.030 tis. Kč. Dále službami v celkové výši 6.865 tis. Kč, z nichž připadá na výkony spojů 282 tis. Kč, praní prádla 625 tis. Kč, úklid 1.395 tis. Kč, opravy a udržování 750 tis. Kč, cestovné zaměstnanců 15 tis. Kč a ostatní náklady na služby 3.798 tis. Kč. Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP. Ve finančním plánu jsou zařazeny ve výši 28.745 tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 478 tis. Kč se skládá z odpisů (387 tis. Kč) a ostatních nákladů (91 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2014 navrhován.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2014 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 12.000 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.600 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.575 tis. Kč) a  výnosy z úroků (25 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 19.100 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 479 tis. Kč, zahrnující nákup drobného materiálu (160 tis. Kč), prádla (5 tis. Kč), drobného hmotného majetku (50 tis. Kč), pohonných hmot (250 tis. Kč), ochranných pomůcek (4 tis. Kč) a učebních pomůcek
a tisku (10 tis. Kč), dále energiemi ve výši 40 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 170 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení  ve výši 30 tis. Kč. V ostatních službách je zařazeno  1.206 tis. Kč, z nichž připadá na úhradu spojů, poštovného a poplatků za internet (205 tis. Kč), nájemné (450 tis. Kč) a další služby jako je např. každoroční povinné školení řidičů, školení BOZP a PO, servis PC a HW apod. (551 tis. Kč). Osobní náklady zahrnují platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců a jsou zařazeny ve výši 16.570 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 505 tis. Kč je určena na odpisy majetku (320 tis. Kč), pojistné (180 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč) a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč).

Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 2.500 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2013 byla výše dotace 3.500 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2014 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2014 navrhován.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz