Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2016 ›› Příspěvkové organizace ›› detail/podstránka

Příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 6 na rok 2016

Příspěvkové organizace ve školství

Příspěvkové organizace ve školství tvoří v současné době celkem 34 příspěvkových organizací, z toho 15 základních škol a 19 mateřských škol, které hospodaří ve více než
50 objektech.

Neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkových organizací je odvozen z odevzdaných finančních plánů těchto organizací na rok 2016 v celkové výši 126.294 tis. Kč. Z toho je určeno 27.826 tis. Kč pro mateřské školy a 98.468 tis. Kč pro základní školy. Mimo příspěvek na vlastní provoz škol
(MŠ 22.000 tis. Kč a ZŠ 65.700 tis. Kč) jsou součástí příspěvku odměny pro ředitele mateřských
a základních škol (MŠ 2.000 tis. Kč a ZŠ 3.000 tis. Kč), příspěvek na nájemné za pronájem budov (MŠ 2.526 tis. Kč a ZŠ 9.668 tis. Kč), granty v rámci programu „Otevřený svět“ (MŠ 300 tis. Kč
a ZŠ 4.000 tis. Kč), příspěvek na výuku anglického jazyka (MŠ 1.000 tis. Kč a ZŠ 11.000 tis. Kč), příspěvek na prostředky pro správce PC sítí a na kustody hřišť (3.600 tis. Kč) a příspěvek na nepedagogické pracovníky (1.500 tis. Kč).

PO Léčebna dlouhodobě nemocných

Ve finančním plánu Léčebny dlouhodobě nemocných na rok 2016 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 5.600 tis. Kč. Oproti schválenému finančnímu plánu LDN na rok 2015 dochází ke zvýšení neinvestičního příspěvku ÚMČ o 270 tis. Kč. Tato skutečnost je způsobena tím, že novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. byly navýšeny platy zdravotníků
a správních zaměstnanců.

Z plánovaných výnosů o celkovém objemu 48.574 tis. Kč představují tržby od zdravotních pojišťoven 46.062 tis. Kč, za provoz sociálních lůžek (250,-Kč/den) 545 tis. Kč a tržby za přiznaný příspěvek na péči (dle zákona č.208/2006 Sb., o sociálních službách), který dle platných předpisů náleží PO LDN, částku ve výši 750 tis. Kč. V ostatních výnosech se jedná o úroky z účtů ve výši 15 tis. Kč, za prohlídky klientů na sociálních lůžkách 2 tis. Kč a zapojení Fondu rezerv a Fondu investic ve výši 1.200 tis. Kč.

Náklady v celkové výši 54.174 tis. Kč jsou tvořeny spotřebovanými nákupy ve výši 15.668 tis. Kč, službami v celkové výši 7.205 tis. Kč, osobními náklady zahrnující platy zaměstnanců a dohod včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem a příděly FKSP ve výši 30.946
tis. Kč. Zbytek nákladů ve výši 355 tis. Kč se skládá z odpisů (260 tis. Kč) a ostatních nákladů (95 tis. Kč), např. na úhradu poplatků za bankovní služby, pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu apod.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2016 navrhován.

PO Pečovatelská služba

Ve finančním plánu Pečovatelské služby na rok 2016 je zapracován neinvestiční příspěvek od zřizovatele ve výši 9.770 tis. Kč.

Plánované výnosy v celkové výši 4.700 tis. Kč tvoří platby od klientů Pečovatelské služby za pečovatelské úkony (4.695 tis. Kč) a výnosy z úroků (5 tis. Kč).

Náklady v celkové výši 20.470 tis. Kč jsou tvořeny: spotřebou materiálu ve výši 386 tis. Kč, dále energiemi ve výši 30 tis. Kč, opravami a údržbou ve výši 135 tis. Kč na veškeré opravy v objektech užívaných Pečovatelskou službou, které nehradí příslušný správce bytového fondu včetně oprav vozidel, cestovného ve výši 95 tis. Kč, výdaje na občerstvení ve výši 6 tis. Kč. V ostatních službách je zařazena částka ve výši 1.174 tis. Kč. Osobní náklady, zahrnující platy zaměstnanců a dohody včetně nákladů na povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, příděly FKSP a příspěvky na stravování zaměstnanců, tvoří částka ve výši 18.435 tis. Kč. Zbývající část nákladů ve výši 197
 tis. Kč je určena na odpisy majetku (50 tis. Kč), pojistné (142 tis. Kč), správní poplatky (2 tis. Kč)
a pojistné z titulu odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu (3 tis. Kč). Dále se jedná o náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku ve výši 10 tis. Kč a daň z přijatých úroků z účtů ve výši 2 tis. Kč. Navrhovatel předpokládá, že rozdíl mezi náklady a výnosy PO Pečovatelská služba Praha 6 ve výši 6.000 tis. Kč bude kryt z dotace poskytnuté MPSV (v r. 2015 byla výše dotace 6.161 tis. Kč). V případě, že dotace nebude v roce 2016 příspěvkové organizaci přiznána, bude tento rozdíl vykryt z rozpočtu MČ Praha 6.

Investiční příspěvek od zřizovatele není na rok 2016 navrhován.

 

toto je poslední strana


© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/prispevkove_org_navrh16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz