Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2009 ›› Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009 ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2009

  501 Platy zaměstn. 502 OPPP 503 Pojistné placené zaměstn. 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ost. finanč. výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 519 Neinvest. nákupy přísp., náhr. 52 Neinvest. transfery nezisk. org. 53 Neinvest. transfery rozpočtům 54 Neinvest. transfery obyvatel. 59 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje Upravený rozpočet k 30. 9. 2008 Rozdíl 2008 - 2009 Kapitálové výdaje Výdaje celkem        
TAB. 01 - ROZVOJ OBCE 0   0 0 0 0 2 450 0 0 0 50 0 0 2 500 3 700 -1 200 0 2 500        
3635 - Územní plánování             2 450       50     2 500 3 700 -1 200 0 2 500        
TAB. 02 - MĚST.INFRASTRUKT. 0   0 5 750 40 1 100 116 605 6 700 0 200 100 500 0 130 995 89 129 41 866 43 191 174 186        
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat             150             150 75 75   150        
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů             13 740             13 740 19 029 -5 289   13 740        
3729 - Ostatní nakládání s odpady             100             100 100 0   100        
3744 - protipovodňová opatření       100     30             130 200 -70   130        
3745 - Péče o vzhled obcí a zeleň       5 650 40 1 100 102 485 6 700     100 500   116 575 69 575 47 000 43 191 159 766        
3749 - Ochrana životního prostředí             100     200       300 150 150   300        
TAB. 03 - DOPRAVA 0 0 0 300 0 0 42 389 124 0 112 50 0 109 413 152 388 168 615 -58 799 10 400 162 788        
2212 - Doprava             4 917 124     50   104 313 109 404 151 379 -41 975 10 400 119 804        
2212 - Údržba komunikací             34 272           100 34 372       34 372        
2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací       300     2 900             3 200       3 200        
2223- Bezpečnost silničního provozu                         5 000 5 000       5 000        
2251 - Letiště             300     112       412 17 236 -16 824 0 412        
TAB. 04 - ŠKOLSTVÍ 0 0 0 580 50 0 4 615 11 020 130 0 105 534 0 300 122 229 141 607 -19 378 113 650 235 879        
3111 - Mateřské školky       100     2 205 6 000     25 674     33 979 43 179 -9 200 75 350 109 329        
3113 - Základní školy       100 50   1 550 5 010 100   79 860     86 670 96 828 -10 158 38 300 124 970        
3121 - Gymnázia       200                   200 200 0   200        
3141 - Školní stravování       150                   150 200 -50   150        
3299 - Záležitosti vzdělávání       30     860 10 30       300 1 230 1 200 30   1 230        
TAB. 05 - ZDRAV. A SOC.VĚCI 0 200 0 260 0 30 2 115 35 50 26 721 152 250 770 30 583 43 281 -12 698 19 000 49 583        
3429 - Zájmová činnost a rekreace       20             110     130 200 -70 19 000 19 130        
3513 - Lékařská služba první pomoci                   3 551       3 551 5 931 -2 380   3 551        
3515 - Specializovaná zdravotní péče                   200       200 200 0   200        
3522 - Ostatní nemocnice                   600       600 600 0   600        
3523 - Odborné léčebné ústavy                   2 021       2 021 7 713 -5 692 0 2 021        
3539 - Ostatní zdravotnická zařízení                   800       800 400 400   800        
3541 - Prevence před drogami a jinými látkami       20     1 375 5       250 770 2 420 2 000 420   2 420        
3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví                     20     20 30 -10   20        
4222 - Veřejně prospěšné práce   200   220   30 300 30   500       1 280 1 920 -640   1 280        
4329 - Sociální péče a pomoc dětem                 50         50 50 0   50        
4339 - Příspěvky jeslím                   350       350 0 350   350        
4351 - Pečovatelská služba                   12 998       12 998 18 628 -5 630   12 998        
4352 - Tísňová péče                   500       500 500 0   500        
4358 - Sociální služby                   2 701       2 701 2 701 0   2 701        
4379 - Sociální prevence             50             50 50 0   50        
4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí             390     2 500 22     2 912 2 352 560   2 912        
TAB. 06 - KULTURA A SPORT 0 0 0 4 035 0 90 27 530 2 203 1 333 7 200 2 142 1 000 0 45 533 48 543 -3 010 1 250 46 783        
2143 - Cestovní ruch             400 100           500 100 400   500        
3315 - Činnosti muzeí a galerií                     500     500 500 0   500        
3316 - Vydavatelská činnost             500       1 250     1 750 800 950   1 750        
3319 - Kronika obce       20     20             40 40 0   40        
3319 - Záležitosti kultury       65     2 700 125 270 1 100 350     4 610 6 991 -2 381   4 610        
3326 - Obnova kuturních hodnot               1 250       1 000   2 250 2 400 -150 1 250 3 500        
3330 - Církve                   1 800       1 800 2 000 -200   1 800        
3341 - Rozhlas a televize             883             883 600 283   883        
3349 - Sdělovací prostředky             900     150       1 050 1 039 11   1 050        
3399- Jubilanti       125     665 30 780         1 600 1 000 600   1 600        
3399 - Ostatní záležitosti kultury       3 810   90 20 027 673 108   42     24 750 17 018 7 732   24 750        
3419 - Tělovýchovná činnost       15     1 435 25 175 3 450       5 100 200 4 900   5 100        
3421 - Využití volného času mládeže                   700       700 6 055 -5 355   700        
TAB. 07 - BEZPEČNOST 0 0 0 405 0 5 370 0 0 100 0 1 900 200 2 980 5 840 -2 860 0 2 980        
5212 - Ochrana obyvatelstva       5   5 70             80 100 -20   80        
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek       400     300         1 900 200 2 800 5 690 -2 890   2 800        
5512 - Dobrovolné hasičské sbory                   100       100 50 50   100        
TAB. 08 - HOSPODÁŘSTVÍ 0 0 0 0 400 50 1 000 300 250 0 153 700 0 0 155 700 4 125 151 575 220 500 376 200        
3612 - Bytové hospodářství         400 50 1 000 300     153 700     155 450 4 025 151 425 220 500 375 950        
3632 - Pohřebnictví                 250         250 100 150   250        
TAB. 09 - VNITŘNÍ SPRÁVA 111 730 8 290 41 113 64 544 12 5 470 78 848 11 090 1 638 103 388 4 350 20 327 596 213 491 -5 893 248 489 576 085        
6112 - Zastupitelstva obcí   6 190 1 810 200 7   2 708 2 879 849   3 1 575   16 221 11 407 4 814   16 221        
6171 - Činnost místní správy - PO             2 180   700   120     3 000       3 000        
6171 - Činnost místní správy - OKZS       2 000     2 850             4 850       4 850        
6171 - Činnost místní správy - OVV       270     20   4         294       294        
6171 - Činnost místní správy - KT             2 050             2 050       2 050        
6171 - Činnost místní správy - odd. informatiky       3 310     10 970 1 600           15 880     2 400 18 280        
6171 - Činnost místní správy - správa budov       53 535   5 470 34 589 90     240     93 924     243 989 337 913        
6171 - Činnost místní správy - vlastní ÚMČ 111 730 2 100 39 303 5 229 5   23 481 6 521 85 103 25 2 775 20 191 377 202 084 -10 707 2 100 193 477        
TAB. 10 - POKLADNÍ SPRÁVA 0 0 0 0 6 600 0 6 495 0 0 0 0 0 16 401 29 496 30 875 -1 379 1 520 31 016        
6310 - Finanční operace         6 600   6 200             12 800 10 100 2 700   12 800        
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované             165             165 110 55   165        
6409 - Ostatní činnosti             130           16 401 16 531 20 665 -4 134 1 520 18 051        
VÝDAJE CELKEM 111 730 8 490 41 113 75 874 7 102 6 745 282 417 31 472 3 401 34 436 262 116 8 000 127 104 1 000 000 749 206 88 224 658 000 1 658 000

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/rozpocet_2009_navrh ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz