Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2018 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2018 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2018

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2018

 

Úvod

Od konce prvního pololetí 2017 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2018“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2018. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2018 dle schváleného harmonogramu znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2018 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

 

 

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2018 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2018 (stejně jako pro roky 2012 - 2017). Usnesením RHMP č. 2447 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 10. 10. 2017 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2017 zvýšení transferu pro rok 2018 o částku 18.149,0 tis. Kč na celkovou výši 332.914,0 tis. Kč. Následně RHMP svým usnesením č. 2759 ze dne 13. 11. 2017 schválila další navýšení o 22.633,0 tis. Kč na celkovou výši 355.547,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplynulo ze zvýšení očekávaného inkasa sdílených daní v roce 2018 (z 10,06 % na 10,28 % očekávaného objemu sdílených daní hl. m. Prahy v roce 2018). Dne 30.11.2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 31/1 aktualizovalo objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2017/2018. Z výše uvedené aktualizace vyplynulo pro MČ Praha 6 snížení finančních vztahů o 1.038 tis. Kč na celkovou výši 354.509 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2017 vyšší o 5.424,0 tis. Kč, na celkovou výši 74.711,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplývá z valorizace příspěvku na přenesenou působnost o 5 % (70.219,0 tis. Kč) a dále o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (2.436,0 tis. Kč) a na agendu OP (2.056,0 tis. Kč). Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

 

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy (přebytek mezi příjmy a běžnými výdaji je ve výši 3.458 tis. Kč)
a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení Fondu rezerv a rozvoje ve výši 91.542 tis. Kč a dále nominál z pořízených spořících státních dluhopisů ve výši 200.000 tis. Kč (státní dluhopisy byly pořízeny v roce 2013).

 

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2017 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky,
a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2018
a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2018 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

 

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2018 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2018“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1337 ze dne 6. 6. 2017 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2018“ předložit
i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6,
odst. 7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

 

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak.

 

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2018

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2017

k 30.09.2017

na rok 2018

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

 

Daňové příjmy

106 200,00

106 200,00

108 400,00

Nedaňové příjmy

9 170,00

24 759,20

35 600,00

Přijaté dotace

529 052,00

845 121,80

569 220,00

 

 

 

 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů

644 422,00

976 081,00

713 220,00

 

 

 

 

V Ý D A J E  

 

 

 

Běžné výdaje

640 744,00

826 296,70

709 762,00

Kapitálové výdaje

245 000,00

426 515,00

295 000,00

Ú H R N   V Ý D A J Ů

885 744,00

1 252 811,70

1 004 762,00

 

 

 

 

R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů

-241 322,00

-276 730,70

-291 542,00

 

 

 

 

F I N A N C O V Á N Í

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech

241 322,00

276 730,70

91 542,00

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

 

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

200 000,00

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

C E L K E M    F I N A N C O V A N Í

241 322,00

276 730,70

291 542,00

 

 

 

 

rozdíl

0,00

0,00

0,00© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod-k-rozpoctu-na-rok-2018 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz