Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2019 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2019 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2019

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2019


1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2018 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2019“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2019. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2019 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2019 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.


Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu
hl. m. Prahy. Pro rok 2019 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2019 (stejně jako pro roky 2012 - 2018). Usnesením RHMP č. 2388 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 04. 09. 2018 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2018 zvýšení transferu pro rok 2019 o částku 18.026,0 tis. Kč na celkovou výši
372.535,0 tis. Kč. Následně RHMP svým usnesením č. 2467 ze dne 18. 09. 2018 schválila další navýšení o 7.982,0 tis. Kč na celkovou výši 380.517,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplynulo ze zvýšení příspěvek na školství na 2,7 tis. Kč na dítě v MŠ a žáka v ZŠ (původně 2,0 tis. Kč). Další změna vyplynula z přijatého usnesení RHMP č. 2966 ze dne 27. 11. 2018, kdy na základě počtu žáků ZŠ a dětí MŠ dle zahajovacích výkazů pro školní rok 2018/2019, byl transfer pro rok 2019 snížen o 912 tis. Kč na celkovou výši 379.605 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2018 vyšší o 7.577,0 tis. Kč, na celkovou výši 82.288,0 tis. Kč. Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.


Výdaje

Rozpočet je předkládán jako schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy (přebytek mezi příjmy a běžnými výdaji je ve výši 2.599,0 tis. Kč)
a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení „Správy aktiv“.

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2018 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky,
a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2019
a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2019 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2019 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2019“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1316 ze dne 5. 6. 2018 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).
Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2019“ předložit
i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6,
odst. 7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.


Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak.

 

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2019

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2018

k 30. 09. 2018

na rok 2019

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

 

Daňové příjmy

108 400,00

108 400,00

108 400,00

Nedaňové příjmy

   35 600,00

48 784,40

23 323,00

Přijaté dotace

569 220,00

751 046,90

601 893,00

 

 

 

 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů

713 220,00

908 231,30

733 616,00

 

 

 

 

V Ý D A J E  

 

 

 

Běžné výdaje

709 762,00

911 496,00

731 017,00

Kapitálové výdaje

295 000,00

444 616,90

315 000,00

Ú H R N   V Ý D A J Ů

1 004 762,00

1 356 112,90

1 046 017,00

 

 

 

 

R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů

-291 542,00

-447 881,60

-312 401,00

 

 

 

 

F I N A N C O V Á N Í

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech

91 542,00

247 881,60

 

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

312 401,00 

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

200 000,00 

200 000,00 

 

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

C E L K E M    F I N A N C O V A N Í

291 542,00

447 881,60

312 401,00

 

 

 

 

rozdíl

0,00

0,00

0,00© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod-rozpocet-2019 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz