Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2020 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2020 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2020

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2020

Úvod

Od konce prvního pololetí 2019 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2020“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2020. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány na úrovni vedení MČ Praha 6. Tento materiál byl předložen k projednání i Finančnímu výboru, kdy FV doporučil „návrh rozpočtu“ k projednání v dalších orgánech městské části a dále doporučil snížit výdaje, zejména kapitálové. Dne 4.11.2019 Grémium starosty projednalo návrh FV ke snížení běžných a kapitálových výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2020 a s tímto návrhem se neztotožnilo. Důvodem je zejména povaha běžných výdajů, kdy z analýzy vyplynulo, že převážná většina z nich jsou výdaje mandatorní nebo kvazimandatorní. To znamená, že jde o výdaje stanovené zákonem, jinou právní normou nebo vyplývají z jiných pevně daných smluvních závazků a proto jejich výši měnit nelze. Dalším aspektem je i úprava cen v návaznosti na inflaci/index spotřebitelských cen. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2020 dle schváleného harmonogramu znovu projednán na úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2020 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2020 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2020 (stejně jako pro roky 2012 - 2019). Usnesením RHMP č. 1892 k návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 09. 09. 2019 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2019 zvýšení transferu pro rok 2020 o částku 9.907,0 tis. Kč na celkovou výši 389.512,0 tis. Kč (FVz na jednoho obyvatele ve výši 3 tis. Kč, příspěvek na školství na dítě v MŠ a žáka v ZŠ ve výši 3,2 tis. Kč). Dne 12.12.2019 bude Zastupitelstvo hl. m. Prahy aktualizovat objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2019/2020. Z výše uvedené aktualizace vyplývá pro MČ Praha 6 zvýšení finančních vztahů o 761 tis. Kč na celkovou výši 390.273,0 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2019 vyšší o 4.037,0 tis. Kč, na celkovou výši 86.325,0 tis. Kč. Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy (přebytek mezi příjmy a běžnými výdaji je ve výši 1.640,0 tis. Kč) a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení Fondu rezerv a rozvoje a „Správy aktiv“.

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2019 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky, a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2020 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2020 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2020 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2020“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1168 ze dne 10. 6. 2019 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2020“ předložit i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst. 7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak.

 

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2020

     

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2019

k 30.09.2019

na rok 2020

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

 

Daňové příjmy

108 400,00

108 400,00

128 700,00

Nedaňové příjmy

23 323,00

32 463,50

37 236,00

Přijaté dotace

601 893,00

842 614,40

616 598,00

 

 

 

 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů

733 616,00

983 477,90

782 534,00

 

 

 

 

V Ý D A J E  

 

 

 

Běžné výdaje

731 017,00

957 502,30

780 894,00

Kapitálové výdaje

315 000,00

386 941,10

303 540,00

Ú H R N   V Ý D A J Ů

1 046 017,00

1 344 443,40

1 084 434,00

 

 

 

 

R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů

-312 401,00

-360 965,50

-301 900,00

 

 

 

 

F I N A N C O V Á N Í

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech

 

60 564,50

150 000,00

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

312 401,00

300 401,00

151 900,00

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

 

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

C E L K E M    F I N A N C O V A N Í

312 401,00

360 965,50

301 900,00

 

 

 

 

rozdíl

0,00

0,00

0,00© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod-rozpocet-2020 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz