Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2005 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k návrhu rozpočtu na rok 2005

Od konce prvního pololetí 2004 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2005“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2005. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu m.č. Praha 6.

Poté byli s tímto návrhem seznámeni jednotliví správci kapitol a tento materiál byl projednán za účasti pana starosty Mgr. Chalupy, příslušných členům ZMČ Praha 6, uvolněných pro výkon funkce, zástupců dotčených odborů a odboru ekonomického.

Takto zpracovaný „Návrh rozpočtu“ byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 6 na jeho jednání dne 22.11.2004 a RMČ Praha 6, která jej odsouhlasila svým usnesením č. 1950/04 ze dne 24.11.2004.

Zpracovatelé předpokládají, že současně s přijetím rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2005 Zastupitelstvem m.č. Praha 6 předloží v souladu s ustanovením § 94, odstavec 2, písmeno f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 Radě městské části Praha 6 ke schválení.

Rozpočtové příjmy jsou posíleny převody z „Podnikatelské činnosti m.č. Praha 6“, přesto je rozpočet sestaven jako ztrátový s tím, že schodek je vyrovnán zapojením fondů městské části Praha 6 ve výši 200.000 tis. Kč, kdy tyto finanční prostředky budou použity na úhradu investičních výdajů. Jejich užití je uvedeno ve vlastní „Zprávě“ u jednotlivých odvětví, zpracovatelé však předpokládají, že bližší informace, zejména k zahajovaným akcím budou podány jednotlivými vedoucími odborů při projednávání v orgánech městské části Praha 6.

V materiálu jsou zapracovány závazné ukazatele, týkající se financování naší městské části z rozpočtu hl.m. Prahy, jež před svým stanovením prošly připomínkovým řízením v souladu se Statutem hl.m. Prahy a v současné době jsou v zapracované výši postupně schvalovány RHMP.

Zpracovatelé dále poznamenávají, že v materiálech, předložených k projednání FV ZMČ Praha 6 a RMČ Praha 6 a uveřejněných na Úřední desce m.č. Praha 6 a internetových stránkách m.č. Praha 6 byly jak v příjmové, tak i výdajové stránce návrhu rozpočtu zařazeny finanční prostředky ve výši 273.591 tis. Kč určené na přímé náklady na vzdělávání. Vzhledem k tomu, že na základě nového „Školského“ zákona č. 561/2004 Sb. budou tyto výdaje hrazeny přímo prostřednictvím MHMP, zpracovatelé na základě svého zmocnění návrh rozpočtu a související návrh usnesení ZMČ Praha 6 o tuto částku snížili.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet městské části Praha 6 na rok 2005 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu s ustanovením § 6, odstavec 5, obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh pravidel rozpočtového provizoria.
 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh05 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz