Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2006 ›› Úvod ›› detail/podstránka

Úvod k návrhu rozpočtu na rok 2006

Od konce prvního pololetí 2005 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2006“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2006. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu m.č. Praha 6.
Poté byli s tímto návrhem seznámeni jednotliví správci kapitol a materiál byl dále projednán za účasti pana starosty Mgr. Chalupy, příslušných členů ZMČ Praha 6, uvolněných pro výkon funkce, zástupců dotčených odborů a odboru ekonomického.

Takto zpracovaný „Návrh rozpočtu“ byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 6 na jeho jednání dne 21.11.2005 a odsouhlasen RMČ Praha 6 usnesením číslo 2952 / 05 ze dne 23.11.2005. Toto usnesení muselo být následně z důvodu změn v počtu zaměstnanců a objemu prostředků na platy z části zrušeno a revokováno RMČ Praha 6 dne 7.12.2005 (blíže viz přiložený návrh usnesení RMČ Praha 6).

Zpracovatelé předpokládají, že v případě přijetí rozpočtu městské části Praha 6 na rok 2006 Zastupitelstvem m.č. Praha 6 předloží v souladu s ustanovením § 94, odstavec 2, písmeno f, zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ve znění zákona č.145/2001 a v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů finanční plány příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 6 Radě městské části Praha 6 ke schválení.

Ač jsou rozpočtové příjmy posíleny převody ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“, přesto je rozpočet sestaven jako ztrátový s tím, že schodek je vyrovnán zapojením fondů městské části Praha 6 ve výši 400.000 tis. Kč, kdy tyto finanční prostředky budou použity na úhradu investičních výdajů. Jejich užití je uvedeno ve vlastní „Zprávě“ u jednotlivých odvětví, zpracovatelé však předpokládají, že bližší informace, zejména k zahajovaným akcím budou podány jednotlivými vedoucími odborů při projednávání v orgánech městské části Praha 6.
V materiálu jsou zapracovány závazné ukazatele, týkající se financování naší městské části z rozpočtu hl.m. Prahy, jež před svým stanovením prošly připomínkovým řízením v souladu se Statutem hl.m. Prahy a v současné době jsou v zapracované výši postupně schvalovány orgány hl.m. Prahy.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet městské části Praha 6 na rok 2006 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu s ustanovením § 6, odstavec 5, obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.55 z roku 2000, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh pravidel rozpočtového provizoria.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz