Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2012 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2012

Od konce prvního pololetí 2011 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2012“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2012. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a postupně projednávány  v úrovni vedení ÚMČ.  Výsledné 2. čtení bylo průběžně ve variantách projednáváno s věcně příslušnými vedoucími odborů a členy ZMČ Praha 6. 

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. (v roce 2011 představovala 55 % příjmů MČ Praha 6). Pro rok 2012 rozhodlo hl.m. Praha o změně dosavadních pravidel rozdělování (do roku 2011 byly kritéria 75% dle počtu obyvatel a 25% dle rozlohy, na rok 2012 došlo ke snížení váhy inkasa z DPFOP na 30%, dle rozlohy na 10%  a byly přidány další kritéria – plochy zeleně, plochy komunikací a dle počtu žáků) Usnesením RHMP č. 1541 ze dne 18.10.2011 byl schválen návrh dotačních vztahů. Pro Městskou část Praha 6 z této změny pravidel vyplynulo snížení dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2012 o částku 60.594 tis. Kč oproti roku 2011.

Novým Usnesením RHMP č. 1922 ze dne 29.11.2011 byl následně schválen zpřesněný návrh dotačních vztahů hlavního města Prahy k  jednotlivým městským částem. Pro MČ Praha 6 z tohoto zpřesnění vyplynulo navýšení (oproti schválenému dotačnímu vztahu z rozpočtu hl.m. Prahy z 18.10.2011) o 2.300 tis. Kč na celkovou částku 301.462 tis. Kč. (snížení dotace oproti roku 2011 je tedy o 58.294 tis. Kč). Toto navýšení se týká  kritéria dle počtu žáků a dětí v ZŠ a MŠ (zvýšení počtu žáků). Další upřesnění se týká rozdělení příspěvku ze státního rozpočtu na školství pro rok 2012. Z důvodu navýšení počtu žáků ZŠ a MŠ na území MČ Praha 6, došlo k navýšení oproti roku 2011  u tohoto příspěvku o 1.062 tis. Kč.

Výše uvedené změny ekonomický odbor na základě zmocnění Rady MČ Prahy 6 uvedeném v usnesení č. 992/11 v bodě IV., ze dne 23.11.2011 k Návrhu rozpočtu MČ Prahy 6 na rok 2012 zapracoval do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012, který byl projednáván v ZMČ Praha 6 dne 16.12. 2011. Ke zvýšení došlo tedy jak na příjmové, tak i výdajové (zvýšené finanční prostředky byly zařazeny do rozpočtové rezervy MČ Praha 6) stránce rozpočtu MČ Praha 6. 

Radě MČ Praha 6 byla z výše uvedených důvodů předložena revokace části usnesení RMČ Praha 6 č. 992/11 ze dne 23.11. 2011 k Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012. 

Snížení příjmů se tedy promítlo i při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2012, dotklo se jak příjmové, tak i výdajové stránky rozpočtu MČ Praha 6. 

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 142.750 tis. Kč bude jednak kryt vratkou části dočasně volných finančních prostředků ve výši 9.740 tis. Kč, které byly v roce 2003 dočasně převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002, dále z finančních prostředků uložených formou tzv. „Správy aktiv“ ve výši 131.760 tis. Kč a z finančních prostředků z Fondu rezerv MČ Praha 6 ve výši 1.250 tis. Kč. Tuto částku obdržela MČ Praha 6  v roce 2004 jako účelový dar na vydání „knihy o Dejvicích“. Navržené běžné výdaje MČ Praha 6 převyšují navržené příjmy o 40.000 tis. Kč, což je částečným důsledkem snížené dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2012.   

V běžných výdajích se jedná především o snížení v těchto odvětvích:

V kapitole 03 – Doprava došlo k výraznému utlumení výdajů na realizaci tzv. „Chodníkového programu“, kdy oproti roku 2011 (ve výši 54.500 tis. Kč) je v rozpočtu na rok 2012 zařazena pouze částka ve výši 7.500 tis. Kč na souvislé opravy komunikací.

V kapitole 04 – Školství v oddílu Mateřské a Základní školy nejsou zařazeny výdaje na opravy (opravy bude provádět SNEO a.s. v rámci podnikatelské činnosti MČ Praha 6), dále byl snížen příspěvek na vlastní provoz těchto škol. Celkové snížení oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 (146.362 tis. Kč) je o 19.780 tis. Kč , což představuje  13,5  %.

V kapitole 06 – Kultura došlo ke snížení výdajů zejména u pořádání velkých společenských akcí a u výdajů na tělovýchovu a sport (o 1.749 tis. Kč).

V kapitole 09 – Vnitřní správa došlo ke  snížení výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 o 8.422 tis. Kč. Na snížení výdajů v této kapitole má vliv již kompletní vybavení zrekonstruované budovy ÚMČ Praha 6, které v  dobíhalo ještě v průběhu roku 2011. Ke snížení dochází také u nákupu energií pro budovu ÚMČ, kde na základě rekonstrukce budovy dochází k úspoře. Uzavřením nové smlouvy s jiným telefonním operátorem vedlo také ke  snížení výdajů na telefonní poplatky. 

Po schválení v RMČ Praha 6 (usnesením č. 992/11 dne 23.11.2011) byl materiál předložen k projednání Finančnímu výboru ZMČ Praha 6 dne 29.11.2011, který návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 doporučil Zastupitelstvu MČ Praha 6 schválit. Po následné částečné revokaci usnesení RMČ Praha 6 č. 1020/11 ze dne 7.12.2011 (z důvodu zpřesnění dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu)  byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012 dne 16.12.2011  předložen Zastupitelstvu MČ Praha 6, který ho svým usnesením č.133/11 schválil.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh12 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz