Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2014

Od konce prvního pololetí 2013 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2014“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2014. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 1.čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a postupně projednávány v úrovni vedení ÚMČ a Finančního výboru ZMČ Praha 6.  Výsledné 2. čtení bylo dále průběžně projednáváno s věcně příslušnými vedoucími odborů a členy RMČ Praha 6. 

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy (v roce 2013 představovala cca 48 % příjmů MČ Praha 6). Pro rok 2014 byl opět stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2014 (stejně jako pro rok 2012 a 2013). Usnesením RHMP č. 1553 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 10.9.2013 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo opětovné snížení dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro rok 2014 o částku 10.671 tis. Kč oproti roku 2013. 

Rada městské části Praha 6 projednala návrh rozpočtu Městské části Praha 6 ne svém jednání dne 13.11.2013 a usnesením č. 2784/13 souhlasila s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014.           

Dne 19.11.2013 Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2128 poskytnutí příspěvku na školství městským částem ve výši 1.360 Kč na žáka v mateřské a základní škole. Pro naší městskou část to znamená zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (oproti již odsouhlasené Radou hl. m. Prahy) o 14.666 tis. Kč na celkovou výši 287.882 tis. Kč. Dne 26.11.2013 odsouhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2214 návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2014 včetně dotačních vztahů k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014. Zastupitelstvo hl. m. Prahy bude dotační vztahy schvalovat v rámci schvalování vlastního návrhu rozpočtu dne 12.12.2013. 

Na základě zmocnění, schváleného usnesením RMČ Praha 6 č. 2784/13 ze dne 13.11.2013 zapracoval ekonomický odbor toto zvýšení do návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014. Souvztažně se zvýšením příjmů u dotace z rozpočtu hl.m. Prahy tak ekonomický odbor snížil  financování schodku z Fondu rezerv a rozvoje. Současně byl (také usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2214 ze dne 26.11.2013) odsouhlasen příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Praha a městským částem na rok 2014 ve výši 62.021 tis. Kč. Tento příspěvek je oproti předpokládanému a odsouhlasenému Radou MČ Praha 6 usnesením č. 2784/13 ze dne 13.11.2013 vyšší o 377 tis. Kč. I zde ekonomický odbor zapracoval toto zvýšení do návrhu rozpočtu na rok 2014 tak, že souvztažně se zvýšením příjmů u dotace ze státního rozpočtu ČR snížil  financování schodku z Fondu rezerv a rozvoje. 

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 553.407 tis. Kč bude kryt jednak  zapojením finančních prostředků ze „Správy aktiv“ ve výši 300.000 tis. Kč a  finančních prostředků z Fondu rezerv MČ Praha 6 ve výši 253.407  tis. Kč. Takto zapojené finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů ve výši 489.900 tis. Kč a u běžných výdajů MČ Praha 6 ve výši 63.507 tis. Kč (z toho 57.250. tis. Kč bude využito na pokračování chodníkového programu, 1.250 tis. Kč na vydání „knihy o Dejvicích“ a 2.000 tis. Kč na přemostění Podbabská - vybudování cyklostezky, které jsou financovány z přijatých darů v letech minulých a 3.007 tis. Kč představuje část rozpočtové rezervy.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2014 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období Rozpočtového provizoria na rok 2014“, zpracovaného dle  usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1553 ze dne 10.9.2013 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014.

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2014“ předložit  i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6, odst.7  obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz