Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2015 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2015 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2015

Od konce prvního pololetí 2014 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2015“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2015. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6 a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2015 projednán a odsouhlasen Radou MČ. Tento návrh byl podkladem pro rozpočtové provizorium, které musela MČ Praha 6 schválit z důvodu neschválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015.

V lednu 2015 bylo zahájeno nové projednávání návrhu rozpočtu v úrovni vedení MČ Praha 6. Na základě aktualizace a případných změn byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2015 do tzv. 1. čtení, který je předkládán. 

 

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl.m. Prahy. Pro rok 2015 byl opět stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2015 (stejně jako pro roky 2012 - 2014). Usnesením RHMP č. 3150 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 9.12.2014 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů pro městské části. Následně byly v lednu 2015 finanční vztahy upraveny v souvislosti s upřesněním příspěvku na školství (upřesnění počtu žáků). Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2014 zvýšení dotace pro rok 2015 o částku 12.050 tis. Kč na celkovou výši 299.932 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen uvedeným usnesením RHMP příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2014 nižší o 123 tis. Kč, na celkovou výši 61.898 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo konečné dotační vztahy schvalovat v rámci projednávání vlastního návrhu rozpočtu 19.2.2015 (dle harmonogramu schváleného usnesení RHMP č. 3151 ze dne 9.12.2014). Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

 

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel Fond rezerv a rozvoje, kdy tyto uložené finanční prostředky na běžných účtech v komerčních bankách nedosahují takového zhodnocení jako prostředky uložené formou „Správy aktiv“.

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2014 nebo v předchozích letech, u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2015 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2015 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti  a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Běžné výdaje na tzv. „Chodníkový program“ jsou zatím navrhovány na dokončení opravy v ulici Čkalova, další prostředky budou do rozpočtu zařazovány v průběhu roku, po upřesnění stavební připravenosti jednotlivých lokalit a v souladu s další koncepcí postupu v této oblasti.

jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje. 

 

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak. 

 

Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 6 na rok 2015

 

 

 

v tis. Kč

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

na rok 2014

k 31.12.2014

na rok 2015

 

 

 

 

P Ř Í J M Y

 

 

 

Daňové příjmy

93 550,00

93 550,00

95 550,00

Nedaňové příjmy

27 300,00

50 799,60

21 275,00

Přijaté dotace

551 203,00

619 997,60

561 830,00

 

 

 

 

Ú H R N   P Ř Í J M Ů

672 053,00

764 347,20

678 655,00

 

 

 

 

V Ý D A J E  

 

 

 

Běžné výdaje

735 560,00

807 475,80

678 655,00

Kapitálové výdaje

489 900,00

519 151,00

277 000,00

Ú H R N   V Ý D A J Ů

1 225 460,00

1 326 626,80

955 655,00

 

 

 

 

R O Z D Í L   P Ř Í J M Ů   A    V Ý D A J Ů

-553 407,00

-562 279,60

-277 000,00

 

 

 

 

F I N A N C O V Á N Í

 

 

 

8115 - Použití prostředků vytvořených v minulých letech

253 407,00

262 279,60

277 000,00

8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

300 000,00

300 000,00

 

8118 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

 

 

8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

 

 

 

8128 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje

 

 

 

C E L K E M    F I N A N C O V A N Í

553 407,00

562 279,60

277 000,00

rozdíl

0,00

0,00

0,00

Další informace:

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh15 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz