Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2016 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2016 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2016

1. Úvod

Od konce prvního pololetí 2015 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2016“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2016. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2016 znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace a případných změn byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2016 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

 

 

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 je poskytovaná dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2016 byl opět stanoven princip pro určení dotačních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2016 (stejně jako pro roky 2012 - 2015). Usnesením RHMP č. 2459 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 13. 10. 2015 byl odsouhlasen návrh dotačních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2015 zvýšení dotace pro rok 2016 o částku 11.023 tis. Kč na celkovou výši 310.955 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2015 vyšší
o 1.475 tis. Kč, na celkovou výši 63.373 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednalo a schválilo usnesením č. 10/105 finanční vztahy k městským částem dne 5. 11. 2015. Pro MČ Praha 6 vyplynulo z tohoto usnesení snížení oproti schválenému usnesení RHMP ze dne 13. 10. 2015
o 8.114 tis. Kč na celkovou částku 302.841 tis. Kč.

 

Následně byly 2. 12. 2015 Radou hl. m. Prahy finanční vztahy upraveny v souvislosti s upřesněním příspěvku na školství (upřesnění počtu žáků na školní rok 2015/2016). Pro Městskou část Praha 6 v tomto návrhu došlo k doplnění na celkovou výši 303.510 tis. Kč. Ekonomický odbor na základě zmocnění RMČ tyto změny do návrhu rozpočtu zapracoval. Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo konečné finanční vztahy schvalovat v rámci projednávání vlastního návrhu rozpočtu dne 17. 12. 2015. Pokud budou schváleny další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny také neprodleně do návrhu zapracuje.

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

 

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel částečné zapojení Fondu rezerv a rozvoje a částečné zapojení prostředků uložených formou „Správy aktiv“.  

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2015 nebo v předchozích letech, u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2016 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2016 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2016 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2016“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 2992 ze dne 2. 12. 2015 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu
hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2016.

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2016“ předložit  i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6,
odst.7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

Návrh rozpočtu byl dne 9. 11. 2015 Finančním výborem ZMČ projednán a doporučen k projednání
v ZMČ Praha 6.

Zpracovatelé upozorňují, že veškeré číselné údaje v tabulkách jsou zpracovány v tisících Kč, není–li uvedeno jinak.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh16 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz