Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2017 ›› detail/podstránka

Úvod k rozpočtu na rok 2017

Úvod

Od konce prvního pololetí 2016 se zabýval ekonomický odbor ÚMČ Praha 6 „Návrhem rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017“. V první fázi přípravy tohoto dokumentu zpracovaly jednotlivé odbory odhad předpokládaných příjmů a návrh výdajů příslušných odvětví na rok 2017. Tyto materiály byly ekonomickým odborem zpracovány do tzv. 0. čtení návrhu rozpočtu MČ Praha 6
a projednány v úrovni vedení MČ Praha 6. Následně byl návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2017 dle schváleného harmonogramu znovu projednán v úrovni vedení MČ Praha 6 a na základě aktualizace v oblasti příjmů a výdajů byl ekonomickým odborem zpracován návrh rozpočtu na rok 2017 do tzv. 1. čtení, který je předkládán.

 

 

Příjmy

Nedílnou a velmi významnou součástí příjmů MČ Praha 6 jsou finanční transfery z rozpočtu hl. m. Prahy. Pro rok 2017 byl opět stanoven princip pro určení finančních vztahů k městským částem ve vazbě na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v roce 2017 (stejně jako pro roky 2012 - 2016). Usnesením RHMP č. 2164 k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 6. 9. 2016 byl odsouhlasen návrh finančních vztahů pro městské části. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo oproti roku 2016 zvýšení transferu pro rok 2017 o částku 4.263,6 tis. Kč na celkovou výši 307.773,0 tis. Kč. Následně RHMP svým usnesením č. 2719 ze dne 8. 11. 2016 schválila další navýšení o 7.013,0 tis. Kč na celkovou výši 314.786,0 tis. Kč. Toto navýšení vyplynulo z navýšení neinvestičního příspěvku na školství na 2.000,- Kč na jedno dítě v MŠ a žáka v ZŠ (původní výše 1.360,- Kč). Dne 24.11.2016 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 21/1 aktualizovalo objem finančních vztahů k MČ dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ v zahajovacích výkazech pro školní rok 2016/2017. Z výše uvedené aktualizace vyplynulo pro MČ Praha 6 snížení finančních vztahů o 21 tis. Kč na celkovou výši 314.765 tis. Kč. Současně byl odsouhlasen příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy, který je oproti roku 2016 vyšší o 5.914 tis. Kč, na celkovou výši 69.287 tis. Kč. Toto navýšení vyplývá z valorizace příspěvku na přenesenou působnost o 5 % (67.025,0 tis. Kč) a dále o příspěvek na financování veřejného opatrovnictví (2.262,0 tis. Kč). Pokud vyplynou další změny ve finančních vztazích, EO tyto změny, na základě zmocnění RMČ Praha 6, neprodleně do návrhu zapracuje.

 

Jednotlivé příjmy jsou samostatně komentovány v části 1. – Příjmy.

 

Výdaje

Rozpočet je předkládán jako schodkový, ale zdrojově vyrovnaný, s tím, že běžné výdaje jsou kryty běžnými příjmy a kapitálové výdaje jsou kryty třídou 8 – Financování, což představuje zapojení prostředků, které byly vytvořeny v letech minulých. Jako zdroj pro financování kapitálových výdajů navrhuje zpracovatel zapojení Fondu rezerv a rozvoje.

 

V kapitálových výdajích jsou v návrhu zařazeny především akce, kde byla realizace zahájena v roce 2016 nebo v předchozích letech, a u kterých jsou uzavřeny smluvní vztahy na dodávky, a proto předkladatel pokládá za nutné tyto investiční akce zařadit do návrhu rozpočtu na rok 2017 a akce dokončit. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2017 zařazovány akce, z nichž většina byla již plánována v minulosti a z pohledu řádného hospodaření je jejich realizace nezbytná.

 

Jednotlivé výdaje jsou podrobně popsány v části 2. – Výdaje.

 

Zpracovatelé jsou též připraveni pro případ, kdyby nebyl rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2017 na jednání ZMČ Praha 6 schválen, postupovat v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů a předložit v takovém případě návrh zásad hospodaření v období „Rozpočtového provizoria na rok 2017“, zpracovaného dle usnesení odsouhlaseného Radou hl. m. Prahy č. 1373 ze dne 7. 6. 2016 k zásadám, harmonogramu a metodice pro sestavení rozpočtu (rozpočtovému provizoriu).

Stejně tak jsou zpracovatelé připraveni tyto zásady „Rozpočtového provizoria na rok 2017“ předložit
i v případě, že do této doby nebude schválen rozpočet hl. m. Prahy a dle ustanovení § 6,
odst. 7 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č.55/ z roku 2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, tak nebude moci Městská část Praha 6 přijmout svůj rozpočet.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/uvod_navrh17 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz