Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Výbory a komise ›› Jednací řád výborů ZMČ ›› detail/podstránka

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části

Městská část praha 6

Jednací ŘÁd

výborů zastupiteslva městské části

Zastupitelstvo městské části Praha 6 (dále jen ZMČ) se v souladu se zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zHMP) usneslo na tomto jednacím řádu:

Čl. 1.
Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výborů ZMČ upravuje způsob přípravy a svolání, jednání a rozhodování výborů ZMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásadách jednání rozhodují výbory v mezích daných kompetencemi dle zHMP a vymezením působnosti dle rozhodnutí ZMČ. Okruh činností výboru finančního a kontrolního je vymezen § 78 odst. 4 a 5 zHMP č. 131/2000 Sb., ve znění p. p.
 3. Výbory jsou zřizovány ZMČ jako stálé (vždy finanční a kontrolní /§ 100 odst. 2 zHMP/) nebo dočasné (tzv. výbory ad hoc vyřešení konkrétně stanoveného okruhu otázek) a jsou poradními orgány ZMČ (RMČ).
 4. ZMČ stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na výstupy pro ZMČ spolu s časovými termíny, vyjadřuje se k jeho činnosti a rozhoduje o ukončení jeho činnosti (netýká se výboru finančního a kontrolního). Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ (příp. RMČ v rozsahu svěřené působnosti) a ze své činnosti výbory odpovídají ZMČ (RMČ jen v rámci jí vymezené působnosti) /§ 77 odst. 3 zHMP/.
 5. ZMČ stanoví počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý /§ 77 odst. 4 zHMP/. Kontrolní a finanční výbor jsou vždy minimálně pětičlenné /§ 78 odst. 1 zHMP.
 6. ZMČ volí a odvolává předsedu výboru z řad svých členů, členy výboru z řad členů ZMČ a občanů Městské části Praha 6 a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Městské části Praha 6 zařazených do Úřadu městské části /§ 77 odst. 2 zHMP/. Místopředsedu výboru si zvolí členové výboru na svém prvním zasedání po jeho zřízení z řad svých členů. Jméno zvoleného místopředsedy oznámí předseda starostovi MČ Praha 6.
 7. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce /§ 78 odst. 3 zHMP/.
 8. Každý člen výboru nebo další účastník jednání je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o věcech, se kterými se seznámil během jednání výboru, které jsou chráněné na základě zákona (např. nařízení EU o ochraně osobních údajů, autorský zákon, zákon o obchodních korporacích, apod.) a které nelze třetím osobám poskytnout dle předpisů upravujících přístup k informacím.

Čl. 2.
Jednání výborů

 1. Jednání výborů jsou neveřejná.
 2. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, v případě nepřítomnosti obou, předsedou pověřený člen (dále jen „předseda“). Předseda řídí jednání dle tohoto jednacího řádu. Ve věcech tímto jednacím řádem neupravených rozhodne o dalším postupu předseda. Je-li proti tomuto rozhodnutí vznesena námitka, rozhoduje výbor hlasováním.
 3. Jednotlivé výbory jsou svolávány podle potřeby, příp. na výzvu ZMČ, nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu.
 4. Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání. Jeví-li se to vhodné či účelné vzhledem k rozsahu věci, která má být projednávána dle programu jednání, rozešlou se předem podle pokynu předsedy výboru členům příslušné písemné materiály, a to v elektronické podobě, případně budou členům výboru zpřístupněny zabezpečeným elektronickým dálkovým přístupem, nejméně 3 pracovní dny před konáním jednání výboru. Pokud zákon či povaha materiálů (rozsah, formát, přílišná objemnost atd.) neumožňuje (nebo pouze se značným úsilím) zaslání dokumentů elektronicky nebo jejich elektronické dálkové zpřístupnění, budou písemné materiály přístupné členům výboru k prostudování v budově Úřadu městské části Praha 6.
 5. Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen výboru jednání zúčastnit je povinen se předem předsedovi omluvit. Neúčast z náhlého důvodu je člen výboru povinen dodatečně odůvodnit. Výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Pokud se do 15 minut po stanoveném začátku jednání nesejde nadpoloviční většina všech členů výboru, jednání výboru může předseda zrušit a do 7 dnů svolá nové jednání, a to tak, aby se nové jednání konalo nejpozději do 15 dnů od zrušeného jednání výboru.
 6. Člen výboru, nebo další účastník jednání, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost předsedovi před zahájením jednání, výboru v průběhu projednávaného bodu, nejpozději však před zahájením hlasování.
 7. Předseda může přizvat na jednání odborníky, pokud jejich znalosti a zkušenosti mohou přispět k urychlení průběhu jednání či k objektivizaci stanovisek výboru. Výbor rozhoduje hlasováním o jejich účasti při jednání, jakož i o účasti dalších osob, které o to požádaly, s výjimkou členů ZMČ, kteří se mohou účastnit jednání výborů bez předchozího souhlasu výboru.
 8. Je-li to účelné, vzhledem k projednávané věci, mohou se občané MČ Praha 6, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, účastnit jednání Finančního a Kontrolního výboru a Výboru pro otevřenost, média a participaci, pokud to umožňuje povaha projednávané věci a kapacita sálu. O těchto okolnostech rozhoduje předseda, v případě námitky člena výboru rozhodne výbor. Toto ustanovení se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha 6, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ Praha 6 nemovitost. Tuto skutečnost prokazuje prostřednictvím internetového náhledu do Katastru nemovitostí, výpisem z Katastru nemovitostí nebo obdobným dokladem.
 9. Zaměstnanci MČ Praha 6, kteří zpracovávali materiály k projednání, případně jejichž práce se jednání výborů týká, mohou být předsedou pozváni na jednání. O jejich přítomnosti se nehlasuje.
 10. Výbor rozhoduje projednávané případy usnesením. Usnesení jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru /§ 77 odst. 5 zHMP/.
 11. Z každého jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje (ověřuje) předseda výboru. Výbor si může určit ověřovatele zápisu z řad členů výboru. Členové výboru mají právo vznést připomínky k vyhotovenému zápisu, a to nejpozději na nejbližším následujícím jednání výboru. V zápisu se vždy uvede den, místo a hodina zahájení a ukončení jednání výboru, schválený program, jména členů výboru a dalších přizvaných osob a přijatá usnesení. Součástí zápisu je i presenční listina. Originály zápisů jsou uloženy u tajemníka výboru, který je po skončení funkčního období výboru předá k archivaci ÚMČ. Anonymizovaný zápis se bezodkladně zveřejní na webové stránce Prahy 6 po ověření předsedou, nejpozději však do 10 pracovních dnů po jednání výboru. Nejpozději 3 pracovní dny před jednáním výboru zveřejní předseda výboru prostřednictvím KMČ na webové stránce Prahy 6 návrh programu jednání.
 12. V elektronické podobě vloží tajemník výboru schválený a anonymizovaný zápis nejpozději do 7 pracovních dnů od jednání výboru do programu Lotus Notes. Poté odbor KMČ zajistí do 3 pracovních dnů zveřejnění anonymizované verze zápisu na webové stránce P6.
 13. Jednání výboru může být na základě rozhodnutí výboru nahráváno, Archivaci nahrávek zajišťuje tajemník výboru. Výbor může rozhodnout, že záznam určité části jednání
  a) se uchová pouze do vyhotovení a ověření zápisu nebo
  b) se výjimečně neprovede.
  Rozhodnutí výboru o omezení záznamu nebo omezení jeho uchování se uvede v zápise včetně důvodu.
 14. Není-li možné svolat jednání výboru, lze zjistit na jednoduché otázky předběžné stanovisko členů výboru formou hlasování per rollam. V takovém případě se nejedná o usnesení výboru dle odst. 10 a otázka musí být předložena na nejbližším jednání výboru.
 15. Předseda výboru informuje o činnosti výboru ZMČ v termínech jím stanovených a vždy na jeho vyžádání a dále při ukončení činnosti výboru.
 16. Výbor je povinen poskytovat státním orgánům na požádání údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti a bezplatně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena /§ 5 odst. 3 zHMP/.

Čl. 3.
Kontrolní činnost výborů

 1. O provedené kontrole jsou jednotlivé výbory povinny vždy pořídit zápis. Tento zápis obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření k jejich odstranění. Tento zápis podepisuje vždy člen výboru, který prováděl kontrolní činnost a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. /§ 78 odst. 7 zHMP/.
 2. Zápis o provedené kontrole předloží výbor na zasedání ZMČ; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala /§ 78 odst. 8 zHMP/. 

Čl. 4.
Předklad materiálů

 1. Materiály pro jednání mohou předkládat i jednotliví členové výboru. Pokud jsou materiály zpracovány odbory úřadu či jinými osobami, má předkladatel právo přizvat na jednání výboru jejich zpracovatele. O jejich přítomnosti se nehlasuje.

Čl. 5.
Zvláštní ustanovení o Finančním výboru /§ 78 odst. 4 zHMP/

 1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 6.
 2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ Praha 6 /§ 78 odst. 4 b) zHMP/, příp. RMČ Praha 6.

Čl. 6.
Zvláštní ustanovení o Kontrolním výboru /§ 78 odst. 5 zHMP/

 1. Jedná na základě plánu kontrolní činnosti schváleného ZMČ. V ostatních případech je třeba vždy předem souhlasu ZMČ.
 2. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha 6.
 3. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, RMČ a Úřadem MČ Praha 6 na úseku samostatné působnosti.
 4. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha 6 /§ 78 odst. 5 c) zHMP/, příp. RMČ Praha 6.

čl. 7.

Distanční jednání

 1. Za mimořádných okolností lze jednání výboru zajistit též s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku umožňujícího ztotožnění prostřednictvím obrazu a zvuku (dále jen „distanční účast“), byla-li tato možnost účasti, její podmínky a způsob, avizovány při svolání dle čl. 2 odst. 2. Elektronický odkaz na jednání se uvede vždy u programu jednání.   
 2. Distanční účast je možná v zásadě pouze tehdy, pokud je zajištěno současné vnímání živé podoby a hlasového projevu člena výboru.
 3. Odchylky od jednacího řádu při distanční účasti upravuje Čl. 8 a 9, v ostatních případech se použije jednací řád přiměřeně.

Čl. 8.

Odchylky jednacího řádu při distančním jednání

 1. Účast na jednání stvrzují členové výborů při zahájení jednání současným zobrazením své živé podoby a po výzvě předsedajícího i hlasovým projevem, stejným způsobem jako pozdní příchod a předčasný odchod.
 2. Účastníci jednání se hlásí o slovo zvednutím ruky nebo v chatu aplikace napsáním „HLÁSÍM SE“ nebo jiným způsobem určeným předsedajícím.
 3. Pozměňující či doplňující návrhy se podávají prostřednictvím chatu aplikace nebo jiným způsobem určeným předsedajícím. Je-li to účelné/možné, předseda připraví na jednání výboru návrhy usnesení k jednotlivým bodům.
 4. Hlasuje se na výzvu předsedajícího slovně s uvedením „jména“ a „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ nebo prostřednictvím aplikace včetně chatu anebo jiným způsobem určeným předsedajícím
 5. K zápisu se připojí též dokumenty posílané prostřednictvím chatu aplikace či jiným způsobem obdobné těm, které jsou součástí standardního zápisu.

Čl. 9.

Odchylky jednacího řádu při distanční účasti občanů a dalších osob

 1. Účast dalších osob lze zajistit též s využitím technického zařízení pro přenos obrazu a zvuku přiměřeně jako u členů výboru.
 2. Distanční účast občanů Městské části Praha 6 na jednání je možná dle technických podmínek stanovených v pozvánce dle čl. 2, odst. 2 nebo předsedajícím na jednání po předchozí přihlášce umožňující ověření totožnosti před samotným jednáním.
 3. Tajemník výboru je povinen zajistit dle čl. 2, odst. 7 možnost účasti členům zastupitelstva.

Čl. 10.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento jednací řád byl schválen usnesením   ZMČ č. 406/21 ze dne 29.04.2021
 2. Tímto dnem pozbývá platnost stávající Jednací řád schválený usn. ZMČ č, 177/19 ze dne 15.11.2019
 3. Tento jednací řád nabývá účinnosti následujícím dnem.

Ke stažení:

ikonka typu souboru application/pdf Jednací řád výborů ZMČ [ PDF • 323kB© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vybory_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.