Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2001 ›› Rozbory hospodaření za rok 2001 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2001

Rozbory hospodaření za rok 2001

Výdaje členěné podle ORJ a ODD v tis. Kč

01 - Rozvoj obce

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 600,00 15 949,00 15 725,24 604,82 98,60
 

Celkem

2 600,00 15 949,00 15 725,24 604,82 98,60
  Kapitálové výdaje          
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 16 436,00 15 946,00 4 607,66 28,03 28,90
 

Celkem

16 436,00 15 946,00 4 607,66 28,03 28,90
  01 - Úhrn 19 036,00 31 895,00 20 332,90 106,81 63,75

 

02 - Městská infrastruktura

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
10 Zemědělství a lesní hospodářství 120,00 41,00 40,73 33,94 99,34
37 Ochrana životního prostředí 41 886,00 41 965,00 41 960,44 100,18 99,99
 

Celkem

42 006,00 42 006,00 42 001,17 99,99 99,99
  Kapitálové výdaje          
37 Ochrana životního prostředí 5 824,00 6 139,00 2 134,96 36,66 34,78
 

Celkem

5 824,00 6 139,00 2 134,96 36,66 34,78
  02 - Úhrn 47 830,00  48 145,00 44 136,13 92,28  91,67

 

03 - Doprava

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
22 Doprava 1 800,00 2 240,00 2 210,49 122,81 98,68
 

Celkem

1 800,00 2 240,00 2 210,49 122,81 98,68
  Kapitálové výdaje          
22 Doprava - 508,00 507,15 - 99,83
 

Celkem

- 508,00 507,15 - 99,83
  03 - Úhrn 1 800,00 2 748,00 2 717,64 150,98 98,90

 

04 - Školství

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
31 Vzdělání a věda 102 286,00 106 187,30 106 363,62 103,99 100,17
34 Tělovýchova a zájmová činnost 550,00 447,00 447,30 81,33 100,07
 

Celkem

102 836,00 106 634,30 106 810,92 103,87 100,17
  Kapitálové výdaje          
31 Vzdělání a věda 55 815,00 72 563,00 72 517,21 129,92 99,94
 

Celkem

55 815,00 72 563,00 72 517,21 129,92 99,94
  04 - Úhrn 158 651,00 179 197,30 179 328,13 113,03 100,07

 

05 - Zdravotnictví a sociální oblast

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
34 Tělovýchova 305,00 329,00 37,24 12,21 11,32
35 Zdravotnictví 14 408,00 12 235,90 12 146,13 84,30 99,27
41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 51 277,00 53 327,00 43 480,48 84,80 81,54
43  Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. 22 807,00 23 096,00 22 406,18 98,24 97,01
 

Celkem

88 797,00 88 987,90  78 070,03 87,92 87,73
  Kapitálové výdaje          
35 Zdravotnictví 1 220,00 - - - -
43 Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst. 2 000,00 2 000,00 1 920,53 96,03 96,03
 

Celkem

3 220,00 2 000,00 1 920,53 59,64 96,03
  05 - Úhrn 92 017,00 90 987,90 79 990,56 86,93 87,91

 

06 - Kultura, sport

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 23 732,00 27 993,00 27 576,60 116,20 98,51
34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 856,00 3 539,00 3 528,20 123,54 99,69
 

Celkem

26 588,00 31 532,00 31 104,80 116,99 98,65
  Kapitálové výdaje          
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 24 800,00 27 075,00 22 005,17 88,73 81,27
 

Celkem

24 800,00 27 075,00 22 005,17 88,73 81,27
  06 - Úhrn 51 388,00 58 607,00 53 109,97 103,35 90,62

 

07 - Bezpečnost

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
51 Obrana 380,00 380,00 300,06 78,96 78,96
53 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 120,00 2 924,00 1 021,35 24,79 34,93
 

Celkem

4 500,00 3 304,00 1 321,41 29,36 39,99
  Kapitálové výdaje          
53 Bezpečnost a veřejný pořádek  - 196,00 196,59 - 100,30
 

Celkem

- 196,00 196,59 - 100,30
  07 - Úhrn 4 500,00 3 500,00 1 518,00 33,73  43,37

 

08 - Hospodářství

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 17 304,00 32 663,00 32 348,24 186,94 99,04
 

Celkem

17 304,00 32 663,00 32 348,24 186,94 99,04
  Kapitálové výdaje          

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 57 144,00 59 765,00 60 977,88 106,71 102,03
 

Celkem

57 144,00 59 765,00 60 977,88 106,71 102,03
  08 - Úhrn 74 448,00 92 428,00 93 326,12 125,36 100,97

 

09 - Vnitřní správa

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
61 Územní samospráva 130 617,00 141 020,00 134 316,29 102,83 95,25
62 Jiné veř.služby a činnosti   107,40 107,40 - 100,00
 

Celkem

130 617,00 141 127,40 134 423,69 - 95,25
  Kapitálové výdaje          
61 Územní samospráva 2 900,00 7 541,00 7 210,09  248,62 95,61
 

Celkem

2 900,00 7 541,00 7 210,09 248,62 95,61
  09 - Úhrn 133 517,00 148 668,40 141 633,78 106,08 95,27

 

10 - Pokladní správa

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
  Běžné výdaje          
63 Finanční operace 796,00 855,00 711,30 89,36  83,19
64 Ostatní činnosti 21 950,00 10 021,60 4 725,04 21,53 47,15
 

Celkem

22 746,00 10 876,60 5 436,34 23,90 49,98
  Kapitálové výdaje          
64 Ostatní činnosti 28 861,00 22 578,00 - - -
 

Celkem

28 861,00 22 578,00 - - -
  10 - Úhrn 51 607,00 33 454,60 5 436,34 10,53 16,25

3. Výdaje v tis. Kč

Sumář celkových výdajů městské části Praha 6 v roce 2001

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 19 036,00 31 895,00 20 332,90 106,81 63,75
02 Městská infrastruktura 47 830,00 48 145,00 44 136,13 92,28 91,67
03 Doprava 1 800,00 2 748,00 2 717,64 150,98 98,90
04 Školství 158 651,00 179 197,30 179 328,13 113,03 100,07
05 Zdravotnictví a sociální oblast 92 017,00 90 987,90 79 990,56 86,93 87,91
06 Kultura a sport 51 388,00 58 607,00 53 109,97 103,35 90,62
07 Bezpečnost 4 500,00 3 500,00 1 518,00 33,73 43,37
08 Hospodářství 74 448,00 92 428,00 93 326,12 125,36 100,97
09 Vnitřní správa 133 517,00 148 668,40 141 633,78 106,08 95,27
10 Pokladní správa 51 607,00 33 454,60 5 436,34 10,53 16,25
  CELKEM 634 794,00 689 631,20 621 529,57 97,91 90,12

 

z toho je sumář běžných výdajů

Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 2 600,00 15 949,00 15 725,24 604,82 98,60
02 Městská infrastruktura 42 006,00 42 006,00 42 001,17 99,99 99,99
03 Doprava 1 800,00 2 240,00 2 210,49 122,81 98,68
04 Školství 102 836,00 106 634,30 106 810,92 103,87 100,17
05 Zdravotnictví a sociální oblast 88 797,00 88 987,90 78 070,03 87,92 87,73
06 Kultura a sport 26 588,00 31 532,00 31 104,80 116,99 98,65
07 Bezpečnost 4 500,00 3 304,00 1 321,41 29,36 39,99
08 Hospodářství 17 304,00 32 663,00 32 348,24 186,94 99,04
09 Vnitřní správa 130 617,00 141 127,40 134 423,69 102,91 95,25
10 Pokladní správa 22 746,00 10 876,60 5 436,34 23,90 49,98
  CELKEM 439 794,00 475 320,20 449 452,33 102,20 94,56

 

  z toho je sumář kapitálových výdajů
Odd.  Text SR 2001 UR 2001 Skutečnost k 31.12.2001 % k SR % k UR
01 Rozvoj obce 16 436,00 15 946,00 4 607,66 28,03 28,90
02 Městská infastruktura 5 824,00 6 139,00 2 134,96 36,66 34,78
04 Školství 55 815,00 72 563,00 72 517,21 129,92 99,94
05 Zdravotnictví a sociální oblast 3 220,00 2 000,00 1 920,53 59,64 96,03
06 Kultura a sport 24 800,00 27 075,00 22 005,17 88,73 81,27
07 Bezpečnost - 196,00 196,59 - -
08 Hospodářství 57 144,00 59 765,00 60 977,88 106,71 102,03
09 Vnitřní správa 2 900,00 7 541,00 7 210,09 248,62 95,61
10 Pokladní správa 28 861,00 22 578,00 - - -
  CELKEM 195 000,00 214 311,00 172 077,24 88,24 80,29

 

ZPĚT© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz