Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2007 ›› Návrh rozpočtu m. č. Praha 6 na rok 2007 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Rozpis výdajů městské části Praha 6 na rok 2007

Sumář celkových výdajů

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

01

Rozvoj obce

131 330,00

141 196,00

108 700,00

76,99

02

Městská infrastruktura

170 093,00

185 297,00

162 745,00

87,83

03

Doprava

184 052,00

128 530,00

184 615,00

143,64

04

Školství, mládež, samospráva

434 245,00

442 718,70

242 407,00

54,75

05

Zdravotnictví a sociální věci

88 371,00

90 270,00

66 458,00

73,62

06

Kultura a sport

99 582,00

103 248,00

74 393,00

72,05

07

Bezpečnost

7 190,00

7 230,00

5 840,00

80,77

08

Hospodářství

210 115,00

221 673,30

134 039,00

60,47

09

Vnitřní správa

218 212,00

227 787,30

227 371,00

99,82

10

Pokladní správa

21 810,00

175 790,60

93 432,00

53,15

 

CELKEM

1 565 000,00 1 723 740,90 1 300 000,00 75,42

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář celkových výdajů na rok 2007 [ JPG • 44kB • 546×315 (8bit 3ch) ]

Z toho je sumář běžných výdajů

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

01

Rozvoj obce

8 270,00

8 473,00

3 700,00

43,67

02

Městská infrastruktura

109 110,00

111 774,00

89 129,00

79,74

03

Doprava

148 424,00

92 902,00

168 615,00

181,50

04

Školství, mládež, samospráva

129 745,00

133 147,70

142 407,00

106,95

05

Zdravotnictví a sociální věci

85 788,00

87 687,00

43 275,00

49,35

06

Kultura a sport

48 582,00

51 673,00

48 543,00

93,94

07

Bezpečnost

7 190,00

7 230,00

5 840,00

80,77

08

Hospodářství

6 920,00

7 691,00

4 125,00

53,63

09

Vnitřní správa

204 472,00

211 439,30

213 491,00

100,97

10

Pokladní správa

16 499,00

170 681,60

30 875,00

18,09

 

CELKEM

765 000,00 882 698,60 750 000,00 84,97

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář běžných výdajů na rok 2007 [ JPG • 34kB • 546×307 (8bit 3ch) ]

Z toho je sumář kapitálových výdajů

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

01

Rozvoj obce

123 060,00

132 723,00

105 000,00

79,11

02

Městská infrastruktura

60 983,00

73 523,00

73 616,00

100,13

03

Doprava

35 628,00

35 628,00

16 000,00

44,91

04

Školství, mládež, samospráva

304 500,00

309 571,00

100 000,00

32,30

05

Zdravotnictví a sociální věci

2 583,00

2 583,00

23 183,00

897,52

06

Kultura a sport

51 000,00

51 575,00

25 850,00

50,12

08

Hospodářství

203 195,00

213 982,30

129 914,00

60,71

09

Vnitřní správa

13 740,00

16 348,00

13 880,00

84,90

10

Pokladní správa

5 311,00

5 109,00

62 557,00

1 224,45

 

CELKEM

800 000,00 841 042,30 550 000,00 65,40

ikonka typu souboru image/jpeg Sumář kapitálových výdajů na rok 2007 [ JPG • 34kB • 546×318 (8bit 3ch) ]


01 – Rozvoj obce

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

8 270,00

8 473,00

3 700,00

43,67

 

Celkem

8 270,00

8 473,00

3 700,00

43,67

 Kapitálové výdaje

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

123 060,00

132 723,00

105 000,00

79,11

 

Celkem

123 060,00

132 723,00

105 000,00

79,11

 

01 - Úhrn

131 330,00 141 196,00 108 700,00 76,99


Odd. 36 § 35 – Územní plánování
Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 3.700 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 1.900 tis. Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí) a 300 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi. Částka 100 tis. Kč je určena na dokončení vybudování archivu OÚR městské části Praha 6. Náklady na pořízení fotografií a přípravu expozice spojené s akcí „Výstava v Písecké bráně – Historie a současnost“ si vyžádají částku 450 tis. Kč, na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje je do rozpočtu zařazena částka 50 tis. Kč. Na úhradu ocenění v architektonické soutěži „Zpracování regulativů pro území Liboc – Ruzyně“ je počítáno s finančními prostředky o objemu 800 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na úhradu členského příspěvku na rok 2007 pro Sdružení obcí postižených provozem letiště Praha – Ruzyně v souladu s jeho stanovami.

Kapitálové výdaje o celkovém objemu 105.000 tis. Kč jsou určeny na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“, kdy na vlastní realizaci akce včetně dopracování projektové dokumentace, autorský dozor, technický dozor investora je počítáno s finančními prostředky ve výši 100.000 tis. Kč a na umělecké dílo umístěné v parteru „Náměstíčka“ je určena částka 5.000 tis. Kč.


02 – Městská infrastruktura

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

10

Zemědělství a lesní hospodářství

140,00

140,00

75,00

53,57

37

Ochrana životního prostředí

108 970,00

111 634,00

89 054,00

79,77

 

Celkem

109 110,00

111 774,00

89 129,00

79,74

  Kapitálové výdaje

37

Ochrana životního prostředí

60 983,00

73 523,00

73 616,00

100,13

 

Celkem

60 983,00

73 523,00

73 616,00

100,13

 

02 - Úhrn

170 093,00 185 297,00 162 745,00 87,83


Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat
Z celkové částky 75 tis. Kč je určeno 25 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu na území městské části Praha 6 a finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč zahrnují výdaje na deratizaci veřejně přístupných prostranství v případě potřeby (přemnožení potkanů, výskyt sršních a vosích hnízd).

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu tohoto úseku činí 19.029 tis. Kč. Částkou 7.000 tis. Kč bude hrazena likvidace objemného odpadu ve sběrných dvorech, částka 5.599 tis. Kč připadá na provoz speciálních košů na psí exkrementy (od 1.8.06 je na území městské části Praha 6 obsluhováno 400 kusů s frekvencí obsluhy 7x týdně) a na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad v rámci jarního a podzimního úklidu je počítáno s částkou ve výši 2.380 tis. Kč. Dále jsou v oddílu zařazeny finanční prostředky ve výši 1.100 tis. Kč na úklid trvale neudržovaných pozemků, na úklid mikroskládek ve výši 500 tis. Kč a na úklid psích exkrementů na plochách veřejné zeleně ve výši 200 tis.Kč. Částka 250 tis. Kč bude využita na úpravu povrchu a úklid stanovišť kontejnerů na separovaný odpad a 2.000 tis. Kč bude použito jako příspěvek pro TSK hl.m. Prahy na rozmístění nových odpadkových košů.

Odd. 37 § 29 – Ostatní nakládání s odpady

Částka 100 tis. Kč je určena na úklid nepovolených skládek.

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují výdaje na operativní nákup materiálu v případě řešení nastalých mimořádných událostí a krizových situací (např. protipovodňové pytle, elektrocentrály, vysoušeče, lehátka, deky, spací pytle atd.) ve výši 170 tis. Kč a částka ve výši 30 tis. Kč je určena na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 69.575 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve výši 2.861 tis. Kč na pořízení a zabudování nových parkových laviček, drobných herních prvků na dětská hřiště, nových odpadkových košů.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy je počítáno s částkou 300 tis. Kč, na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka pak s částkou 40 tis. Kč.

Z celkových výdajů na služby ve výši 49.160 tis. Kč připadá 26.890 tis. Kč na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, která je celoročně zajišťována na základě již uzavřených smluv o dílo. Dále jsou ve výdajích na služby zařazeny finanční prostředky na doplňkový úklid a údržbu dalších ploch zeleně včetně zajištění schůdnosti v zimním období na cestách pro pěší finanční prostředky ve výši ve výši 1.450 tis. Kč, na likvidaci nežádoucí vegetace z cest je určena částka 800 tis. Kč, na výrobu, montáž a zabudování informativních tabulek 600 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích, doplnění písku pod herní prvky, na revizi herních prvků na dětských hřištích a na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků částka v celkové výši 1.500 tis. Kč, na výsadbu nových stromů včetně náhradní výsadby za kácené dřeviny dle rozhodnutí orgánu státní správy 200 tis. Kč, na výsadbu květin do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 13.300 tis. Kč, na dosadbu, ošetření, zálivku mladých dřevin a odbornou péči o tyto dřeviny částka 1.500 tis. Kč a na pěstební opatření (průklesty stromů, zmlazování keřů, odstraňování suchých a odumřelých dřevin, úpravy korun stromů, úpravy volně rostoucích živých plotů a keřových skupin) částka ve výši 2.000 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 40 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na studii k akci „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“ ve výši 250 tis. Kč, na zpracování koncepční studie perspektivy uličních stromořadí na území městské části Praha 6 ve výši 250 tis. Kč, na zpracování různých dokumentaci ve výši 100 tis. Kč a na aktualizaci pasportů ploch zeleně pak 150 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OPP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 130 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 16.714 tis. Kč určených na opravy a údržbu budou realizovány akce „Oprava dětského hřiště a sportoviště v ulici Na Křídle“ ve výši 1.304 tis. Kč, „Oprava dětského hřiště ve vnitrobloku ulic Albánská a Čínská“ ve výši 3.160 tis. Kč, „Oprava dětského hřiště a přilehlé plochy zeleně v ulici Střešovická“ ve výši 2.150 tis. Kč, „Oprava parkové plochy na Starém náměstí v Ruzyni“ ve výši 4.000 tis. Kč, „Sadové úpravy v ulici Pod Marjánkou“ ve výši 700 tis. Kč, dále připadá na rekultivaci trávníků a zatravnění vyšlapaných pěšin částka ve výši 2.000 tis. Kč, na opravy parkových cest, opravy a doplnění sadových obrub a opravy parkového mobiliáře částka ve výši 1.900 tis. Kč, na zpracování návrhů oprav dětských hřišť 500 tis. Kč, na nákup projektových dokumentací k opravám parků na Flemingově náměstí, v ulici Nikoly Tesly a parku generála Lázarro Cárdenase částka ve výši 1.000 tis. Kč.

Finanční prostředky určené na poskytnutí grantů na květinovou výzdobu oken směřujících na veřejná prostranství jsou zařazeny ve výši 500 tis. Kč.

Z kapitálových výdajů v celkové výši 73.616 tis. Kč připadá na dokončení realizace akcí „Úpravy předpolí břevnovského kláštera sv. Markéty-Brusnice“ částka 1.250 tis. Kč (úprava koryta potoka Brusnice a jeho bezprostředního okolí) a „Rehabilitace parkové plochy Královka“ částka ve výši 15.760 tis. Kč. Dále bude pokračovat velmi rozsáhlá stavební akce „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Dědina“, ve výši 44.735 tis. Kč, z níž připadá na doplatek projektové dokumentace 348 tis. Kč a na vlastní realizaci 44.387 tis. Kč. Dále budou realizovány akce „Rehabilitace parku a dětského hřiště Krocínovská x Vostrovská“ ve výši 4.500 tis. Kč a „Park s dětským hřištěm a sportovištěm v Sedlci“ ve výši 1.000 tis. Kč, nakoupeny pak budou projektové dokumentace k akcím „Centrální park Hanspaulka - Kotlářka“ ve výši 700 tis. Kč, „Park Ve Struhách“ ve výši 700 tis. Kč a „Obnova ploch veřejné zeleně na sídlišti Petřiny“ ve výši 3.000 tis. Kč, provedena bude inženýrská činnost k akci „Obnova zeleně a dětské hřiště při usedlosti Perníkářka“ ve výši 100 tis. Kč a nakoupeny velké herní prvky na opravovaná dětská hřiště v celkové výši 1.871 tis. Kč (Albánská x Čínská 390 tis. Kč, Na Křídle 1.181 tis. Kč, Střešovická 300 tis. Kč).

Odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí
Z celkových běžných výdajů ve výši 150 tis. Kč připadají finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit a s částkou 50 tis. Kč je počítáno na úhradu nákladů spojených s vyhotovením znaleckých posudků v oblasti ochrany přírody a krajiny pro potřeby orgánů státní správy.

 


03 - Doprava

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

22

Doprava

148 424,00

92 902,00

168 615,00

181,50

 

Celkem

148 424,00

92 902,00

168 615,00

181,50

 Kapitálové výdaje

22

Doprava

35 628,00

35 628,00

16 000,00

44,91

 

Celkem

35 628,00

35 628,00

16 000,00

44,91

 

03 - Úhrn

184 052,00 128 530,00 184 615,00 143,64


Odd. 22 § 12 – Doprava
Běžné výdaje ve výši 168.615 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizaci oprav v rámci „Chodníkového programu“. V rámci tohoto programu se jedná o nákup projektových dokumentací ve výši 9.490 tis. Kč k jednotlivým etapám: Břevnov II a Tejnka ve výši 360 tis. Kč, Bělohorská ve výši 1.000 tis. Kč, Ruzyně II. ve výši 50 tis. Kč, Zavadilova ve výši 50 tis. Kč, Baterie I. a II. ve výši 800 tis. Kč, Baterie III. ve výši 600 tis. Kč, Dejvice, Bubeneč ve výši 500 tis. Kč, Dejvice II. ve výši 2.000 tis. Kč, opravy komunikací Dělostřelecká, Cukrovarnická ve výši 130 tis. Kč a na souvislé opravy komunikací ve výši 4.000 tis. Kč.

Realizace vlastního „Chodníkového programu“ (formálně bude zajištěno postupem dle metodiky MHMP, kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu městské části Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) ve výši 140.000 tis. Kč zahrnuje následující etapy: Souvislé opravy komunikací ve výši 30.000 tis. Kč, Baterie I. (II.etapa) ve výši 16.000 tis. Kč, Baterie II. (Brixiho, Voříškova, Dusíkova) ve výši 20.000 tis. Kč, Cukrovarnická ve výši 30.000 tis. Kč, Dejvice, Bubeneč ve výši 18.000 tis. Kč a Hanspaulka ve výši 26.000 tis. Kč.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci bezpečnostních barevných povrchů před přechody pro chodce, nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 1.730 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na opravy a údržbu dopravní vybavenosti jsou operativně využívány převážně na akce vyžádané komisí Životního prostředí a BESIP na základě požadavků občanů m. č. Praha 6. Částka ve výši 9 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za pozemek v souvislosti se stavbou nadchodu v Patočkově ulici a 50 tis. Kč je počítáno na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem.

Dále jsou v oddíle zařazeny běžné výdaje 17.236 tis. Kč a jsou určeny na údržbu komunikací. Tyto finanční prostředky představují „Úklid chodníků v Břevnově“ ve výši 1.758 tis. Kč, „Úklid chodníků v Bubenči a Dejvicích“ ve výši 4.194 tis. Kč, „Jarní úklid komunikací včetně dopravního značení“ ve výši 2.296 tis. Kč, „Letní úklid komunikací“ ve výši 1.602 tis. Kč, „Letní mlžení a kropení komunikací“ ve výši 500 tis. Kč, „Chemickou likvidaci plevelů na komunikacích“ ve výši 2.249 tis. Kč, „Podzimní úklid komunikací“ ve výši 2.287 tis. Kč, „Pravidelné týdenní úklidy komunikací“ ve výši 1.600 tis. Kč, „Úklid nahrnutého sněhu z chodníků“ ve výši 400 tis. Kč, „Mimořádný úklid komunikací“ ve výši 250 tis. Kč a finanční příspěvek m.č. Praha 6 pro TSK hl.m. Prahy na zajištění „Komplexního úklidu komunikací“ ve výši 100 tis. Kč.

Kapitálové výdaje v celkové výši 16.000 tis. Kč jsou určeny na realizaci akce „Rozšíření křižovatky Evropská – Vokovická ve výši 8.000 tis. Kč, na projektovou dokumentaci a realizaci akce „Zklidnění komunikace Na Pískách“ ve výši 6.000 tis. Kč, na grantové řízení na výstavbu hromadných garáží ve výši 1.000 tis. Kč a na pořízení světelných signalizačních zařízení s radarem ve výši 1.000 tis. Kč.


04 – Školství

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

31

Vzdělání a věda I.

127 745,00

131 804,10

140 207,00

106,38

32

Vzdělávání a věda II.

1 200,00

699,60

1 400,00

200,11

34

Tělovýchova a zájmová činnost

800,00

644,00

800,00

124,22

 

Celkem

129 745,00

133 147,70

142 407,00

106,95

 Kapitálové výdaje

31

Vzdělání a věda

304 500,00

309 571,00

100 000,00

32,30

 

Celkem

304 500,00

309 571,00

100 000,00

32,30

 

04 - Úhrn

434 245,00 442 718,70 242 407,00 54,75


Odd. 31 § 11 – Mateřské školy
Běžné výdaje v celkové výši 43.179 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč, který je součástí velkých investičních a údržbových akcí, např. nákup vybavení, technologií, nábytku a zařízení v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč za jeden kus. Výdaje ve výši 2.500 tis. Kč jsou určeny na vypracování posudků, dokumentace k územnímu řízení a různých studií, na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek a na projektové dokumentace k akcím oprav a údržby. Částka ve výši 265 tis. Kč je určena na pojistné budov, částka 14.000 tis. Kč je pak určena na opravy a údržbu objektů, zvláště pak na opravu sociálních zařízení v souladu s normami EU v mateřských školách a na zahradnické úpravy. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené jako neinvestiční příspěvky pro příspěvkové organizace mateřské školy ve výši 26.304 tis. Kč. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na výplatu odměn ředitelům mateřských škol jako vedoucím organizací od jejich zřizovatele a nájemné příspěvkových organizací, které bude poskytováno účelově. Částka 10 tis. Kč je určena na nákup kolků.

V kapitálových výdajích v celkové výši 41.000 tis. Kč jsou zařazeny akce „MŠ Sbíhavá – zateplení střechy a fasády, zřízení přípravných kuchyněk a úprava otopného systému a zdroje tepla“ ve výši 16.000 tis. Kč, „MŠ Volavkova – zateplení střechy a fasády a nový otopný systém“ ve výši 13.000 tis. Kč a „MŠ Na Okraji – zateplení fasády a nový otopný systém“ ve výši 12.000 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 96.828 tis. Kč zahrnují nákup materiálu, který je součástí velkých investičních a údržbových akcí (např. nákup vybavení, technologií, nábytku a zařízení v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč za jeden kus) ve výši 100 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu úroků souvisejících s jistotami z výběrových řízení a částka 1.535 tis. Kč je určena na pojistné budov základních škol. Finanční prostředky ve výši 3.005 tis. Kč jsou určeny na vypracování posudků, dokumentace k územnímu řízení a různých studií, na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek a na projektové dokumentace k akcím oprav a údržby. Opravy a údržba jsou plánovány ve výši 10.000 tis. Kč a představují akci „Budova Českomalínská – výměna elektroinstalace“ ve výši 5.000 tis. Kč a rezervu na havárie v budovách základních škol ve výši 5.000 tis. Kč. Částka ve výši 10 tis. Kč je určena na nákup občerstvení v souvislosti s vyhlášením nejlepších pedagogů a částka ve výši 100 tis. Kč bude uhrazena za dary pro nejlepší pedagogy na území m.č. Praha 6. Částka ve výši 82.008 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na výplatu odměn ředitelům základních škol jako vedoucím organizací od jejich zřizovatele, dále prostředky na podporu odborných profesí (informatik, správce hřiště), na vybavení vzorových odborných pracovišť základních škol a nájemné pro příspěvkové organizace. Částka 20 tis. Kč je určena na nákup kolků, poplatky spojené se stavebním povolením a na případné soudní poplatky při vymáhání „školného“.

V kapitálových výdajích ve výši 59.000 tis. Kč je zařazena akce „Rekonstrukce objektu ZŠ Pod Marjánkou“, která zahrnuje celkovou rekonstrukci budovy školy.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 200 tis. Kč zahrnují nákup materiálu a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč.

Odd. 32 § 91 – Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Prostředky ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na financování příspěvku studentům nižšího stupně víceletých gymnázií na území městské části Praha 6 na zahraniční studijní pobyty.

Odd. 32 § 99 – Záležitosti vzdělávání
Prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na financování nespecifické primární prevence. Na grantové řízení je vyčleněna celková částka 700 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč je plánováno pro školy na realizaci rozvojových pobytů a práci s třídními kolektivy a jejich učiteli prostřednictvím metod zážitkové pedagogiky a 300 tis. Kč bude uvolněno na projekty subjektům, působícím na území městské části Praha 6, se zaměřením na aktivní trávení volného času dětí a mládeže a rozvoj zdravého životního stylu. Částka 425 tis. Kč je plánována na tradiční akci Týden Zdravé Šestky, akci Ladronka 2007 a nákup služeb spojených s provozem skladu - půjčovny metodického materiálu. Na úhradu odborného vzdělávacího kurzu zážitkové pedagogiky pro pedagogy a studenty škol formou vícedenních kurzů se počítá s částkou 70 tis. Kč a zbývající částka 5 tis. Kč je určena na nákup materiálu.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času mládeže
Neinvestiční dotace neziskovým organizacím ve výši 800 tis. Kč zařazené v tomto odvětví jsou určeny na již vyhlášené, dle platných zásad, granty m.č. Praha 6 na „Volnočasové aktivity“.


05 – Zdravotnictví a sociální věci

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

34

Tělovýchova a zájmová činnost

200,00

240,00

200,00

83,33

35

Zdravotnictví

18 587,00

20 446,00

16 874,00

82,53

41

Sociální dávky

42 000,00

42 000,00

-

-

42

Politika zaměstnanosti

-

-

1 920,00

-

43

Soc.péče a pomoc a čin. v polit.zaměst.

25 001,00

25 001,00

24 281,00

93,12

 

Celkem

85 788,00

87 687,00

43 275,00

48,21

 Kapitálové výdaje

34

Tělovýchova a zájmová činnost

2 230,00

2 230,00

22 990,00

-

35

Zdravotnictví

353,00

353,00

193,00

54,67

 

Celkem

2 583,00

2 583,00

23 183,00

897,52

 

05 - Úhrn

88 371,00 90 270,00 66 458,00 72,51


Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 200 tis Kč jsou určeny na pokrytí případné ztráty spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Tyto finanční prostředky jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz tohoto zařízení je účetně zařazen ve „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekaček na trávu. Dále jsou hrazeny poplatky za provoz telefonní linky v objektu, platba za pojištění movitého a nemovitého majetku a smluvní nájemné hrazené společnosti Povodí Vltavy Praha za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu v celkové výši 22.990 tis. Kč zahrnují jednotlivé dílčí akce v Areálu volného času Ladronka a jedná se o : „AVČ Ladronka – III. etapa“ (pokračování stávající cyklistické a in-line dráhy včetně mimoúrovňového vykřížení s Kukulovou ulicí a doplňující sadovnické úpravy celého území – projektová dokumentace a zahájení vlastní realizace) ve výši 15.000 tis. Kč, nákup projektové dokumentace k „AVČ Ladronka – IV. etapa“ (klín areálu mezi Kukulovou a Podbělohorskou ulicí – rekultivace prostoru, prodloužení poutní cesty Loreta – Hájek) ve výši 1.500 tis. Kč, „AVČ Ladronka – zpevnění západní terasy objektu“ ve výši 990 tis. Kč a „AVČ Ladronka – hřiště Pyramida u tenisových kurtů“ (východní část parku na místě původního zdevastovaného hřiště, polyfunkční sportovní plocha v místě dnešního asfaltového hřiště poblíž tenisových kurtů) ve výši 2.500 tis. Kč. Zbylá částka ve výši 3.000 tis. Kč je určena na závěrečnou etapu „Rekonstrukce objektu RVZ Živohošť“, která spočívá v rekonstrukci garáže včetně vytvoření skladových prostor, sociální a odpočinkového zázemí pro hernu, vytvoření prostoru pro sportovní potřeby a sociálního zázemí pro správce objektu. Tato akce je zdrojově hrazena ze zůstatku finančních prostředků Sociálního fondu zaměstnavatele.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

V rozpočtu běžných výdajů je stejně jako v roce minulém zařazena částka 5.931 tis. Kč v souladu s dodatkem smlouvy s firmou Pragomedika, která zajišťuje na území městské části Praha 6 provoz lékařské služby první pomoci.

Odd. 35 § 15 - Specializovaná zdravotní péče

Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6 a s níž městská část Praha 6 ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 600 tis. Kč na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty vyžadující ošetřovatelskou péči v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která jsou vyčleněna pro občany městské části Praha 6.

Odd. 35 § 23 - Odborné léčebné ústavy

Zahrnuje neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných ve výši 7.713 tis. Kč a investiční příspěvek ve výši 193 tis. Kč. Blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 35 § 39 - Odborné léčebné ústavy

Zařazené výdaje ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na pokrytí ztráty z provozu 10 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, žijící na území m.č. Praha 6, kteří jsou hospitalizováni v Domově sv. K. Boromejského. Výši příspěvku schválilo ZMČ P-6 usnesením č. 705/06 ze dne 15.9.2006.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na financování specifické primární prevence. Na grantové řízení "Zdravá Šestka 2007" je vyčleněna částka 500 tis. Kč, z toho na projekty zaměřené na nadstavbové aktivity preventivních programů škol se počítá s částkou 370 tis. Kč a na projekty vrstevnického programu "Permoník 2007" 130 tis. Kč. V rámci nakupovaných služeb v celkovém objemu 1.037 tis. Kč budou financovány terapeutické skupiny rodičů uživatelů drog, artefiletické dílny pro pedagogy, studenty a externí pracovníky středních škol, interaktivní programy pro žáky 2. stupně základních škol a studenty středních škol, rozšířená péče školních psychologů, včasná intervence pro mládež a rodiny a vrstevnický program Permoník. Prostředky ve výši 140 tis. Kč jsou plánovány na vzdělávání pedagogů a školních metodiků prevence, na dary pro pracovní skupinu školních metodiků prevence je počítáno s částkou 250 tis. Kč, na nákup metodických materiálů a publikací 20 tis. Kč, pořízení materiálu pro realizaci vrstevnického programu Permoník 40 tis. Kč a zbývající částka 13 tis. Kč bude použita na drobné pohoštění při vzdělávacích akcích a při programu Permoník.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Částka 30 tis. Kč bude použita na úhradu pojistného movitého majetku, pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 22 – Veřejně prospěšné práce

Ve výdajích tohoto oddílu v celkové výši 1.920 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky určené na činnost úseku „Obecně prospěšných prací a služeb“. Jedná se o výdaje na zaměstnance na „Dohody o pracích mimo pracovní poměr“ ve výši 350 tis. Kč (pozn.: výdaje na proplacení smluv uzavíraných s Úřadem práce hl.m.Prahy jsou až předmětem úprav rozpočtu), nákup pracovních oděvů ve výši 20 tis. Kč, částka ve výši 200 tis. Kč je určena na zajištění pomůcek, materiálu a pracovního nářadí a 20 tis. Kč je určeno na nákup pohonných hmot do pracovních strojů. Na odvoz a likvidaci odpadu je celkově vyčleněna částka ve výši 800 tis. Kč, z níž připadá na výkony související s vykonáváním veřejně a obecně prospěšných prací částka ve výši 400 tis. Kč, na úklid prováděný klienty Armády spásy částka ve výši 300 tis. Kč a na odstraňování plakátů ze stožárů veřejného osvětlení částka ve výši 100 tis. Kč. Na opravy strojů a příruční techniky je určena částka ve výši 30 tis. Kč, Armádě spásy pak bude poskytnut finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč za úklid vybraných pozemků jejími klienty.

Odd. 43 § 14 – Pečovatelská služba

V oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelskou službu Prahy 6 ve výši 18.628 tis. Kč, blíže viz oddíl týkající se příspěvkových organizací.

Odd. 43 § 15 – Sociální hospitalizace

Běžné výdaje ve výši 2.701 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích. Dosud bylo pro občany městské části Praha 6 smluvně zajištěno 25 lůžek. Jednání uskutečněná mezi představiteli Domova sv. K. Boromejského a městské části Praha 6 vyústila v dohodu o zvýšení příspěvku z 310,- Kč / lůžko /den na částku 370,- Kč / lůžko / den, přičemž zároveň dojde ke snížení počtu rezervovaných lůžek na 20 (schváleno usnesením RMČ P-6 č. 3712 ze dne 23.8.2006). Následná ošetřovatelská péče pro zdravotně postižené a sociálně potřebné seniory, žijící na území m.č. Praha 6, bude poskytována na dalších 10 lůžkách následné péče v tomtéž zařízení a finanční příspěvek na pokrytí ztráty z provozu bude hrazen z rozpočtu odvětví zdravotnictví.

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Částka 50 tis. Kč je určena na nákup drobných věcných dárků pro děti změstské části Praha 6, které jsou umístěné v ústavech sociální péče a které pracovnice oddělení péče o rodinu, děti a mladistvé odboru sociálních věcí pravidelně navštěvují. Ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí vyplývá povinnost navštívit ústavně umístěné dítě nejméně jednou za 3 měsíce (dříve jednou za 6 měsíců), hodnotu poskytovaných věcných dárků ve výši 2.000,- Kč ročně pro 1 dítě schválila RMČ Praha 6.

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Běžné výdaje tohoto oddílu zahrnují pokračování záměru zavádění systému elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory a zdravotně postižené občany městské části Praha 6, které realizuje občanské sdružení „Život 90“. Zařazená částka ve výši 500 tis. Kč je určena na úhradu pořízení a montáže zařízení tísňového volání umístěných v bytech zájemců. Seznam vybraných žadatelů s uvedením pořadí je každoročně předkládán ke schválení RMČ Praha 6.

Odd. 43 § 79 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

Městská část Praha 6 je zapojena do procesu komunitního plánování sociálních služeb.Proces komunitního plánování na území naší městské části nyní vstupuje do další fáze směřující k zapojení širší veřejnosti do procesu přípravy lokálních komunitních plánů. V roce 2007 budou probíhat veřejná setkání s občany městské části a setkání triád komunitního plánování (spojení uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů). V oddíle jsou rozpočtovány výdaje ve výši 50 tis. Kč, určené na financování tisku pozvánek, informačních letáků, brožur, dotazníků a na případné platby za pronájem jednacího sálu, odměnu zkušených školitelů, apod.

Odd. 43 § 99 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 2.352 tis. Kč. Částka 2.000 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 22 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6, na poštovné za odeslané dávky sociální péče bude použito 250 tis. Kč a za zdravotní prohlídky občanů pro potřeby sociální péče je počítáno s částkou 80 tis. Kč.


06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

21

Obchod, služby a cestovní ruch

3 300,00

3 300,00

100,00

-

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

35 280,00

35 787,00

42 188,00

117,89

34

Tělovýchova a zájmová čin.

10 002,00

12 586,00

6 255,00

49,70

 

Celkem

48 582,00

51 673,00

48 543,00

93,94

 Kapitálové výdaje

21

Obchod, služby a cestovní ruch

20 000,00

20 000,00

23 000,00

-

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

3 000,00

5 000,00

2 850,00

57,00

34

Tělovýchova a zájmová čin.

28 000,00

26 575,00

-

-

 

Celkem

51 000,00

51 575,00

25 850,00

50,12

 

06 - Úhrn

99 582,00 103 248,00 74 393,00 72,05


Odd. 21 § 40 – Obchod, služby, cestovní ruch
Běžné výdaje v tomto oddíle zahrnují neinvestičních část nákladů spojených s dokončením „Orientačního systému m.č.Prahy 6“ ve výši 100 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve výši 23.000 tis. Kč zahrnují „Pořízení stánků veřejné obslužnosti“ (novinové stánky s veřejnými záchodky) na území m.č. Praha 6 ve výši 20.000 tis. Kč a investiční část výdajů na dokončení „Orientačního systému m.č. Praha 6“ ve výši 3.000 tis. Kč.

Odd. 33 § 11 – Divadelní činnost
Běžné výdaje ve výši 9.800 tis. Kč představují finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Dejvické divadlo.

V kapitálových výdajích ve výši 1.500 tis. Kč je zařazen nákup „Světelných novin a neonového osvětlení“ pro budovu divadla Semafor.

Odd. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií
Částka ve výši 500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

 

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost

V běžných výdajích tohoto oddílu v celkové výši 800 tis. Kč je zahrnuto vydání kalendáře „Dejvice 2008“ ve výši 600 tis. Kč a výdaje ve výši 200 tis. Kč na sběr podkladů, materiálů a přípravu textů pro knihu o Dejvicích, která by měla být vydána v roce 2008.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce

Částka ve výši 40 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 20 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

V běžných výdajích v celkové výši 6.991 tis. Kč představuje největší objem částka ve výši 3.400 tis. Kč, která je určena na finanční příspěvky určené k podpoře kultury na území městské části Praha 6 (navrhovaná podpora činnosti provozovatelům KC Kaštan ve výši 300 tis. Kč, klubu Delta ve výši 1.900 tis. Kč, grant 100 let Břevnova ve výši 500 tis. Kč a „všeobecné granty“ v oblasti kultury ve výši 1.200 tis. Kč). Dále jsou v oddíle zařazeny výdaje spojené s následujícími, většinou již tradičními společenskými akcemi, jako je např. Pocta Carl Czerny, Dětský den Prahy 6, Dejvické hudební léto, Kulturní akce pro seniory, Výstavy v Písecké bráně, Setkání starosty a RMČ s občany, Divoký Šárka – festival netradičního humoru, Setkání vedení radnice s velvyslanci, Výstava nových programů a z nově zařazených akcí Motolice 07 – dobročinný koncert a Výstava k výročí samostatnosti.

Z celkových výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 143 tis. Kč (nákup papíru, kartonů, barev na výrobu pozvánek a plakátů, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na služby a pronájem částka ve výši 2.948 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí částka 206 tis. Kč, na nákup drobných dárků pro účastníky akcí pořádaných m.č. Praha 6 částka ve výši 290 tis. Kč a na úhradu poplatků částka 4 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové běžné výdaje ve výši 2.400 tis. Kč zahrnují opravu a restaurování kaple sv.Michala na Perníkářce ve výši 1.800 tis. Kč, ostatní opravy drobné architektury ve výši 200 tis. Kč a neinvestiční výdaje spojené s „Památníkem Nikoly Tesly“, tj. ceny za výtvarnou soutěž ve výši 400 tis. Kč.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.350 tis. Kč je realizace „Památníku Nikoly Tesly“ ve výši 1.250 tis. Kč a projektová dokumentace k „Památníku Ronalda Reagana“ ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 33 § 30 – Činnosti církví

Výdaje ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a údržbu nemovitých památek pro církevní organizace.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

Celkové výdaje ve výši 600 tis. Kč jsou určeny na vysílání magazínu o Praze 6 v kabelové televizi.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky

Z výdajů ve výši 1.039 tis. Kč je určena částka 869 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka ve výši 170 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik na území městské části Praha 6.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

Celkové výdaje ve výši 1.000 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 15 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 445 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 20 tis. Kč a na nákup darů ve výši 520 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

Celkové výdaje ve výši 17.018 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání tradičních akcí většího charakteru, zejména se jedná o výdaje na “Vánoční osvětlení Prahy 6“ ve výši 1.000 tis. Kč a akce „Vánoce Prahy 6“ ve výši 2.100 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 2.500 tis. Kč, „Dejvické květnové slavnosti“ ve výši 3.800 tis. Kč, Slavnosti „Na Štrozoku“ ve výši 500 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 600 tis. Kč, „Veselice na Kulaťáku“ ve výši 900 tis. Kč, „Prodaná nevěsta v Šárce“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Výstava 100 let Břevnova“ ve výši 500 tis. Kč, „Oslavy 100 let Břevnova“ ve výši 1.900 tis. Kč, „Pohlednice 100 let Břevnova“ ve výši 150 tis. Kč, „Divadelní festival 100 let Břevnova“ ve výši 100 tis. Kč, „Reprezentační ples“ ve výši 100 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 200 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 100 tis. Kč, „Bitva na Bílé Hoře“ ve výši 100 tis. Kč, „Propagace oslav 100 let Břevnova“ ve výši 300 tis. Kč.

Z celkových výdajů připadá na nákup materiálu částka ve výši 369 tis. Kč (nákup papíru, kartonů, barev na výrobu pozvánek a plakátů, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6, nákup vánočního osvětlení), na nákup pohonných hmot (vyhřívání stanu pro akci Vánoce Prahy 6) částka ve výši 90 tis. Kč, na služby a pronájmy částka ve výši 15.407 tis. Kč (ozvučení akcí, pořadatelské služby, tisk a roznos letáků, reprografické a laminovací služby, pronájem prostor, hudební produkce a fotografické práce), na pohoštění pro návštěvníky shora uvedených kulturních a společenských akcí částka 397 tis. Kč, na opravu a údržbu vánočního osvětlení částka ve výši 400 tis. Kč, na nákup drobných dárků pro účastníky akcí pořádaných m.č. Praha 6 částka ve výši 281 tis. Kč, na poplatky 69 tis. Kč a na pojistné majetku v rámci této kapitoly částka ve výši 5 tis. Kč.

Odd. 34 § 12 – Sportovní zařízení v majetku obce

Běžné výdaje v celkové výši 265 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na úhradu plánované ztráty ve výši 200 tis. Kč z provozu sportovního areálu Hanspaulka za I.čtvrtletí roku 2007, tzn. do doby, než bude zajištěn jiný způsob provozování tohoto areálu. Dále je zde zařazena částka ve výši 65 tis. Kč na úhradu pojistného za tento sportovní areál.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Výdaje v celkové výši 6.055 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované městskou částí Praha 6, z nichž připadá na granty na rekonstrukce sportovišť pro jednotlivé tělovýchovné oddíly ve výši 4.000 tis. Kč, všeobecné granty v oblasti sportu ve výši 800 tis. Kč a granty na „Podporu významných sportovců a sportovních organizací m.č. Praha 6“ ve výši 400 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 855 tis. Kč tvoří náklady na již tradiční akce: „Pohár Prahy 6“, „Šachový turnaj žáků ZŠ“, „Pražská padesátka“, „Břevnovských 10 mil a 5 km“, „Sportovní setkání vozíčkářů Hvězda“, „Memoriál Jaromíra Doležala“, „Zimní MTB maratón“, „Ladronka – den sportu“, „Poděkování úspěšným sportovcům“, „Squashový turnaj“, „Turnaj v petange“, „Turnaj Dukly a Aritmy Praha v kopané“ a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál.

Z celkové sumy připadá na nákup materiálu 60 tis. Kč (nákup papíru, kartonů, barev na výrobu pozvánek a plakátů, spotřební materiál spojený s pořádáním akcí organizovaných m.č. Praha 6), na nákup služeb a pronájem 600 tis. Kč (pronájem sportovišť pro soutěže, služby rozhodčích, ozvučení akcí, roznos propagačních letáků, foto služby), na pohoštění pro účastníky shora uvedených sportovních akcí 58 tis. Kč, na poplatky 3 tis. Kč a na nákup pohárů a věcných cen pro vítěze sportovních akcí 134 tis. Kč.


07 – Bezpečnost

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

52

Ochrana obyvatelstva

330,00

330,00

100,00

30,30

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

6 860,00

6 850,00

5 690,00

83,07

55

Požární ochrana

-

50,00

50,00

100,00

 

Celkem

7 190,00

7 230,00

5 840,00

80,77

 

07 - Úhrn

7 190,00 7 230,00 5 840,00 80,77


Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva
Běžné výdaje v celkové výši 100 tis. Kč jsou určeny na pořízení map, informačních letáků a naučných videokazet v rámci dnů Integrovaného záchranného systému na základních školách ve výši 5 tis. Kč, dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 ve výši 4 tis. Kč a údržbu tohoto záložního krytu ve výši 26 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 65 tis. Kč zahrnuje výdaje k zajištění přípravy městské části Praha 6 a řešení krizových situací a mimořádných událostí (likvidace havárií, nouzové bydlení postižených občanů).

Odd. 53 § 11 Bezpečnost a veřejný pořádek
V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 5.690 tis. Kč. tato částka zahrnuje výdaje na nákup technického vybavení pro služebny Městské Policie na území Prahy 6 ve výši 250 tis. Kč a pro služebny OŘ Policie ČR Praha 6 taktéž ve výši 250 tis. Kč. Částka ve výši 120 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také provozována Informační kancelář m.č. Praha 6 se službou ověřování listin. Dále je zde zahrnut finanční příspěvek hl. městu Praze na rozšíření stávajícího kamerového systému na území městské části Praha 6 dle plánované výstavby ve výši 1.500 tis. Kč. Částka 3.000 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s odstraňováním graffiti z domů na území městské části Praha 6, částka 10 tis. Kč je určena na výrobu informačních letáků k propagaci antisprejerového programu městské části Praha 6. Výdaje na aktualizaci, výrobu a dotisk letáků „Jsem Váš nový strážník“ zahrnují částku 120 tis. Kč a v rámci programu „Bezpečná ulice„ částku 30 tis. Kč, dále zahrnují prostředky ve výši 10 tis. Kč na realizaci opatření prevence kriminality na Praze 6 a prevenci bezpečnosti – finanční příspěvek m.č. Praha 6 ve výši 300 tis. Kč k celopražské soutěži pro žáky základních škol pod názvem „Bez obav“. Dary v celkové výši 100 tis. Kč jsou určeny jednak pro „nejlepšího policistu“ Policie ČR a „nejlepšího strážníka“ Městské Policie – oba obdrží po 15 tis. Kč a jednak pro dva strážníky Městské policie působící na území městské části Praha 6, kteří budou vyhodnoceni jako nejlepší studenti dálkového studia Policejní akademie – oba obdrží po 12,5 tis. Kč. Pro případ ocenění policisty či strážníka v souvislosti s mimořádnou událostí při výkonu služby je zahrnuta částka ve výši 45 tis. Kč.

 

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana
Částka ve výši 50 tis. Kč je určena jako finanční příspěvek na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, který v rámci Integrovaného záchranného systému hl.m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území m.č. Praha 6.

08 - Hospodářství

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

36

Bydlení, kom. služby a územ rozvoj

6 920,00

7 691,00

4 125,00

53,63

 

Celkem

6 920,00

7 691,00

4 125,00

53,63

 Kapitálové výdaje

36

Bydlení, kom. služby a územ rozvoj

203 195,00

213 982,30

129 914,00

60,71

 

Celkem

203 195,00

213 982,30

129 914,00

60,71

 

08 - Úhrn

210 115,00 221 673,30 134 039,00 60,47


Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství
Běžné výdaje v celkové výši 4.025 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nákup ostatních služeb ve výši 200 tis. Kč, které jsou určeny na údržbu pěší lávky Patočkova na období než bude převedena hl.m. Praze. Dále je v běžných výdajích zahrnuto 500 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 25 tis. Kč na úhradu elektrické energie ke slavnostnímu osvětlení informačního stánku na Vítězném náměstí, který je ve správě OSOM ÚMČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na příspěvek do nově vznikajících společenství vlastníků jednotek. Jedná se o povinné odvody do fondů těchto společenství z těch bytů, které zůstaly ve vlastnictví městské části Praha 6 a z kterých nebude z různých důvodů výnos z nájemného (volné byty, byty s neplatiči a byty v domech, v nichž si společenství vlastníků určí vyšší příspěvek do fondu oprav než je regulované nájemné). Finanční prostředky ve výši 1.300 tis. Kč jsou určeny na plánované ztráty z hospodaření u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři (Bělohorská 201 – „Kaštan“, Jugoslávských partyzánů 1089 – „Odbor státní sociální podpory“, Břevnovská 1691 – „Dům s pečovatelskou službou“ a Šantrochova 1882 – „Zařízení péče o děti“).

V kapitálových výdajích, které jsou v celkové výši 129.914 tis. Kč je zařazeno především dokončení akce „Dům pro seniory Na Dračkách“ ve výši 78.000 tis. Kč, dále pak nákupy projektových dokumentací k „Půdním vestavbám“ ve výši 1.000 tis. Kč, k „Rekonstrukcím domů N“ ve výši 15.000 tis. Kč a k akci „Dům pro seniory Nad Kajetánkou“ ve výši 3.000 tis. Kč. Dále se jedná o dokončení rozpracovaných akcí z roku 2006 a to: „Rekonstrukce přízemí Skleněného paláce“ ve výši 5.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Ve Střešovičkách 55/1990“ ve výši 3.000 tis. Kč, „V Šáreckém údolí 74/81 – úprava na byty“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Dejvická 14/262 - změna způsobu vytápění a přístavba výtahu“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Dejvická 16/254 - změna způsobu vytápění a přístavba výtahu“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domů Jug. Partyzánů 8/611 a Rooseveltova 42/611“ ve výši 4.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 24/619“ ve výši 4.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 26/618“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 28/617“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 30/616“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 36/614“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 38/613“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Rekonstrukce domu Rooseveltova 40/612“ ve výši 2.000 tis. Kč a „Stavební úpravy v objektu pečovatelské služby“ ve výši 360 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny odkupy pozemků „Odkoupení části pozemku Na Krutci“ ve výši 500 tis. Kč a „Odkoupení pozemku ZŠ Bělohorská – zvonička“ ve výši 54 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území městské části Praha 6 a nemají nikoho kdo by sjednal pohřeb.


09 – Vnitřní správa

Odd. Text> Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

61

Územní samospráva

204 472,00

211 439,30

213 491,00

100,97

 

Celkem

204 472,00

211 439,30

213 491,00

100,97

 Kapitálové výdaje

61

Územní samospráva

13 740,00

16 348,00

13 880,00

84,90

 

Celkem

13 740,00

16 348,00

13 880,00

84,90

 

09 - Úhrn

218 212,00 227 787,30 227 371,00 99,82


Odd. 61 § 12 - Místní zastupitelské orgány
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 11.407 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 6.828 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Na úhradu odměn členům – odborníkům ve výborech a komisích, darům předsedům komisí a výborů a penzijní připojištění je rozpočtováno 897 tis. Kč. Ostatní výdaje zahrnují nákup materiálu ve výši 245 tis. Kč ( nákup knih, časopisů, odborné literatury, publikací a monitoring tisku, kancelářské potřeby a doplňky včetně drobného materiálu), výdaje na služby ve výši 1.210 tis. Kč ( úhradapoplatků a používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů, dále výdaje za pojištění při cestách, realizace zahraničních styků a úhrada seminářů či školení, tisk vizitek, fotografické práce), částka 1.750tis. Kč je určena na pohoštění hrazené z reprefondů starosty a uvolněných členů ZMČ Praha 6, náklady při služebních cestách, drobné opravy a na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající. Na nákup věcných darů, též v rámci reprefondů, je rozpočtováno 475 tis. Kč a 2 tis. Kč jsou určeny na případné kurzovní ztráty, spojené se služebními cestami.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy
Běžné výdaje oddílu v celkové výši 202.084 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 142.443 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících seskupeních.

Nákup materiálu ve výši 11.444 tis. Kč zahrnuje, nákup materiálu, což jsou zejména kancelářské potřeby, tonery, papíry, tiskopisy a hygienické potřeby ve výši 3.584 tis. Kč, dále knihy tisk a odborná literatura v částce 630 tis Kč. Finanční prostředky v tomto seskupení jsou dále používány na nákup drobného hmotného majetku, jako například kancelářský nábytek a doplňky ve výši 535 tis.Kč, nákup kopírovacích strojů ve výši 100 tis. Kč a počítače včetně vybavení a náhradních dílů ve výši 3.150 tis. Kč, technické vybavení kanceláří, technického materiálu, včetně potřeb autoprovozu ve výši 510 tis. Kč, květinové výzdoby 200 tis. Kč a reprezentačních předmětů ve výši 2.000 tis. Kč, na další drobný materiál, dle aktuální potřeby je určeno 485 tis. Kč apod.

Na kurzovní ztráty, související se služebními cestami, je určeno 3 tis. Kč.

Ze seskupení nákup vody, paliv a energie ve výši 3.440 tis. Kč budou hrazeny výdaje za spotřebu plynu, elektrické energie a vodné a stočné pro budovu a detašovaná pracoviště ÚMČ. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na nákup pohonných hmot a mazadel pro vozový park ÚMČ.

Nákup služeb v celkové výši 38.242 tis. Kč zahrnuje především nákup veškerých služeb, nutných pro provoz budovy ÚMČ a dislokovaných pracovišť. Jsou zde zařazeny služby zpracování dat, zejména programátorské práce, servisní služby, instalace programů, jejich aktualizace a pokračování digitalizace archivu v celkové výši 7.450 tis. Kč. Dalším významným výdajem jsou služby pošt a služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 5.700 tis. Kč. V tomto seskupení jsou dále zahrnuty platby za nájmy nebytových prostor využívaných jako dislokovaná pracoviště ÚMČ (Čkalova 18 – OEOOD, Uralská 4 - ŽO ) ve výši 1.440 tis. Kč, konzultační poradenské a právní služby ve výši 2.920 tis. Kč a na platby za školení a vzdělávání (kurzy, školení a semináře potřebné pro rozšíření kvalifikace a odbornosti pracovníků ÚMČ) je vyčleněno 2.950 tis. Kč a na služby peněžních ústavů je určena částka 610 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na služby zpracování dat ve výši 2.050 tis. Kč, digitalizaci archívu odboru výstavby ÚMČ Praha 6 ve výši 5.000 tis. Kč a z ostatních význačnějších výdajů to jsou služby za obřadní síň v Pelléově vile ve výši 2.484 tis. Kč, úklidové služby včetně detašovaných pracovišť ve výši 2.625 tis. Kč, ostraha budovy ve výši 865 tis. Kč, revize zařízení 150 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ve výši 1.560 tis. Kč, služby spojené s konáním jednání RMČ a ZMČ Praha 6 ve výši 750 tis. Kč a provoz a údržba www stránek Prahy 6 ve výši 750 tis. Kč. Dále jsou v odvětví zahrnuty výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to zejména příspěvek na stravování ve výši 2.160 tis. Kč.

Seskupení ostatní nákupy ve výši 4.861 tis. Kč zahrnuje především úhradu výdajů za údržbové a servisní práce pro pracoviště úřadu (např. opravy faxů, kopírovacích strojů, technických zařízení, výpočetní techniky ve výši 1.475 tis. Kč, údržba a opravy vozového parku ve výši 165 tis. Kč, nákup programového vybavení ve výši 1.100 tis. Kč, úpravu stávajícího software včetně jeho doplnění ve výši 750 tis. Kč, cestovné a jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ v částce 650 tis. Kč, je zde zahrnut i příspěvek na úpravu zevnějšku pro matrikářky ve výši 40 tis. Kč. Dále toto seskupení zahrnuje pohoštění čerpané v rámci jednotlivých reprefondů, při zasedáních RMČ, komisí apod. ve výši 621 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary ve výši 161 tis. Kč obsahují zejména finanční prostředky na věcné dary v rámci reprefondů vedoucích odborů a tajemnice v celkové výši 157 tis. Kč a výdaje spojené s přestupkovými řízeními ve výši 4 tis. Kč.

Dále je do výdajů zařazen příspěvek za členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků ve výši 3 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům ve výši 27 tis. Kč obsahují prostředky na nákup kolků na úhradu správních poplatků jiným organizacím a platby daní a poplatků. Jedná se například o nákup dálničních známek pro vozidla ÚMČ apod.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 1.440 tis. Kč jsou určeny na příspěvky k penzijnímu připojištění, dary při životních jubileích, odměny při odchodu do důchodu a úhradu zdravotní prevence v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ve výši 20 tis. Kč zahrnují sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace zaměstnanců ÚMČ ze sociálního fondu zaměstnavatele.

Z kapitálových výdajů v celkové výši 13.880 tis. Kč je určena na úhradu zbývající části projektové dokumentace k akci „Modernizace budovy ÚMČ Praha 6 a soudu“ částka ve výši 6.230 Kč. Dále je v tomto oddílu zařazen nákup programového vybavení ve výši 1.200 tis. Kč, které bude použito zejména na pokračování digitalizace archivu v částce 250 tis. Kč, rozvoj jádra informačního systému ve výši 450 tis. Kč, na rozvoj databáze ORCLE ve výši 350 tis. Kč a webové stránky městské části ve výši 150 tis. Kč. Dále je plánován nákup čtyř kopírovacích strojů v celkové výši 500 tis. Kč, nákup automobilů náhradou za zastaralé vozy náležící vozovému parku ÚMČ ve výši 1.600 tis. Kč a na nákup výpočetní techniky ve výši 3.600 tis. Kč, kdy se zejména jedná o rozšíření počtu přípojných míst, nákup serverů a hardware k ukládání dat a zálohovací mechaniky. Pro pracoviště ve Čkalově ulici bude zakoupen rotační archivační systém ve výši 750 tis. Kč.


10 – Pokladní správa

Odd. Text Schválený rozpočet 2006 Upravený rozpočet k 30.9.2006 Návrh rozpočtu na rok 2007 % NR / UR

 Běžné výdaje

63

Finanční operace

2 595,00

10 195,00

10 210,00

100,15

64

Ostatní činnosti

13 904,00

160 486,60

20 665,00

13,50

 

Celkem

16 499,00

170 681,60

30 875,00

18,68

 Kapitálové výdaje

64

Ostatní činnosti

5 311,00

5 109,00

62 557,00

1 224,45

 

Celkem

5 311,00

5 109,00

62 557,00

1 224,45

 

10 - Úhrn

21 810,00 175 790,60 93 432,00 53,72

Odd.63 § 10 - Finanční operace
Celkové výdaje ve výši 10.100 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 6.200 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 3.900 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

 

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované
Finanční prostředkyve výši 110 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel Úřadu m.č. Praha 6 . Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti
Běžné výdaje v celkové výši 20.665 tis. Kč zahrnují 100 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů městské části Praha 6, výdaje na likvidaci nadací registrovaných na odboru vnitřních věcí ÚMČ Praha 6 ve výši 30 tis. Kč, částka ve výši 1.800 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, na výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem ÚMČ Praha 6 je určena částka ve výši 80 tis. Kč , částka ve výši 200 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při neúspěšných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech m.č. Praha 6 (jedná se o soudní spory, které jsou již v běhu a nebo budou zahájeny), dále je zde zařazen nákup kolků ve výši 20 tis.Kč , úhrada soudních poplatků při soudních sporech vedených městskou částí Praha 6 ve výši 100 tis. Kč a na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení je vyčleněna částka ve výši 100 tis. Kč. Částka ve výši 18.235 tis. Kč pak představuje nespecifikovanou rozpočtovou rezervu městské části Praha 6.

Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 62.557 tis. Kč představují nespecifikovanou investiční rozpočtovou rezervu městské části Praha 6 na rok 2007 ve výši 2.557 tis. Kč a 60.000 tis. Kč, určených na část realizace stavby akce „Modernizace budovy ÚMČ Praha 6 a soudu“.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh07 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz