Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2012 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2012 ›› Výdaje ›› detail/podstránka

Výdaje městské části Praha 6 na rok 2012

¨

01 – Rozvoj obce

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 2.115 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 250 tis. Kč určené na odměny pro „Expertní tým“ v souvislosti s prodloužením metra trasy A, 1.000 tis. Kč na konzultační a poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), 200 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi, 150 tis. Kč na zhotovení  Masterplanu k „Transformaci území Ruzyně“, 500 tis. Kč na projektovou dokumentaci k územnímu řízení – dopravní vazby mezi ulicí Evropskou a areálem Aritma v podobě kombinace využití stávající uliční sítě a novostaveb. Návrh řešení v místě napojení na Evropskou ulici navazuje na projekt pro územní řízení „SOD 40 Patrový terminál bus u stanice metra A – Veleslavín“ a 15 tis. Kč na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje.

02 – Městská infrastruktura 

Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt  holubů na území městské části Praha 6.

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

            Běžné výdaje v celkové výši 16.000 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena zákonem odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny pro brigádníky ve výši 8.900 tis. Kč, nákup bezpečnostních vest ve výši 100 tis. Kč, nákup posypového materiálu ve výši 1.000 tis. Kč a výdaje na strojový úklid těchto chodníků ve výši 6.000 tis. Kč.

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

            Celkový objem rozpočtu činí 10.000 tis. Kč. Částka 8.000 tis. Kč bude použita  na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.000 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území MČ Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

  odd. 37 § 39  – Ochrana půdy

Částka 300 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek na území MČ  Praha 6. 

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

            Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 50 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na  nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

            V běžných výdajích v celkové výši 105.683 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve výši 503 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 400 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) částka 3 tis. Kč. Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které skládají jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 20 tis. Kč.       Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka  v parcích Hadovka, Slunná, Krocínovská-Vostrovská, Královka, V Středu, Ladronka, na sídlišti Dědina, Bachmačském náměstí, sportovišti Baba a hřiště pro seniory v ul. Peštukova je počítáno s částkou 500 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou 200 tis. Kč. Výdaje na služby jsou v celkové výši 91.750 tis. Kč, z nichž částka ve výši 200 tis. Kč připadá na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena v roce 2009. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně, jež je rozdělena do tří oblastí v celkové výši 55.000 tis. Kč a dále na zálivku ve výši 2.000 tis. Kč, na pěstební opatření částka ve výši 3.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 500 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 600 tis. Kč, pletí záhonů  ve výši 600 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na základě „Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“ (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnují výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 5.700 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 200 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 600 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 300 tis. Kč a na výrobu, zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka ve výši 150 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 150 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 150 tis. Kč a částka 6.900 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 14.000 tis. Kč a na údržbu travnatých pásů tramvajových těles v oblasti Bubenče částka 1.500 tis. Kč. Z finančních prostředků ve výši 12.600 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 500 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ částka 600 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) v částce 500 tis. Kč, na opravy parkových cest a chodníčků připadá částka 6.000 tis. Kč a na opravy  parkového a herního mobiliáře částka 1.500 tis. Kč. Částka 500 tis. Kč zahrnuje opravu oplocení sportoviště Lotyšská a částka 3.000 tis. Kč připadá na opravu mezisídlištních prostor na sídlišti Petřiny.

Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 110 tis. Kč.

 Kapitálové výdaje zahrnují pokračující investiční akci z roku 2011 „Rekonstrukce parku Kotlářka – Hanspaulka“ ve výši 6.000 tis. Kč.

 

odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

            Běžné výdaje ve výši 250 tis. Kč zahrnují výdaje na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit.

03 – Doprava

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 10.527 tis. Kč zahrnují především výdaje na realizace oprav v rámci „Chodníkového programu“. Na realizaci samotných oprav (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění realizace jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 7.500 tis. Kč, a to na souvislé opravy komunikací. Dále částka ve výši 700 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k dalším opravám komunikací.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 200 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 2.000 tis. Kč jsou určeny na zajištění zřízení zón placeného stání pro zahájení provozu v roce 2012. Finanční prostředky ve výši 27 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 50 tis. Kč a na úhradu pojištění majetku spravovaného ODŽP je určena částka ve výši 50 tis. Kč

Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

            V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 43.450 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“ uzavřené v roce 2009. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1- 3“ ve výši 43.000 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky spojené s realizací dopravního značení pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů v rámci „Jarního úklidu“ ve výši 200 tis. Kč a na letní kropení komunikací je zařazena částka 250 tis. Kč.

Odd. 22 § 51 - Letiště

            Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 112 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.  

4 – Školství

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 33.587 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 80 tis. Kč, který je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč, dále částku 20 tis. Kč na úroky ze složených jistin při výběrových řízeních, 1 tis. Kč je určen na nájemné Pozemkovému fondu ČR za část zahrady MŠ Juárezova, částka 50 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, částka 700 tis. Kč je určena na vypracování posudků, dokumentací k územním řízením, na studie k investičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2013 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 32.376 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelům mateřských škol (1.500 tis. Kč), na nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (3.000 tis. Kč) a granty v rámci programu „Otevřený svět“ (150 tis. Kč). Částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ.

            V kapitálových výdajích v celkové výši 7.420 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akce: „MŠ Meziškolská – Projektová dokumentace na obnovu objektu“ ve výši 2.000 tis. Kč, „MŠ Na Okraji – navýšení kapacity ze školnického bytu na třídu“ ve výši 2.250 tis. Kč a na akci „MŠ Na Okraji – zateplení objektu“ ve výši 3.170 tis. Kč.

Odd. 31 § 13 – Základní školy

            Běžné výdaje oddílu v celkové výši 92.623 tis. Kč zahrnují nákup materiálu ve výši 65 tis. Kč, který je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč. Částka 5 tis. Kč je určena na úhradu úroků se složených jistin při výběrových řízení, 25 tis. Kč je určeno na nájemné v souvislosti s pořádáním akce „Open World“. Z částky 1.640 tis. Kč budou uhrazeny překlady, posudky, dokumentace k územnímu řízení, studie, vícetisky projektových dokumentací a zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2013 (440 tis. Kč) a služby spojené s programy „Open World“, „Finanční gramotnost žáků ZŠ“ a „Etická výchova“ (1.200 tis. Kč)  . Částka ve výši 60 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Nejlepších pedagogů“ na území MČ Praha 6 a na věcné dary, které jsou určeny pro tyto pedagogy je zařazena částka 135 tis. Kč. Částka 89.403 tis. Kč představuje neinvestiční příspěvky na provoz pro základní školy. Jako součást příspěvku na provoz jsou zařazeny prostředky na odměny ředitelům základních škol (1.500 tis. Kč), dále prostředky pro správce PC sítí (2.100 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.603 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.500 tis. Kč), na granty v rámci programu „Otevřený svět“ (4.200 tis. Kč), na kustody hřišť (1.000 tis. Kč) a na vybavení základních škol po rekonstrukci (500 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Vynikajícím učitelům“.

            V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky na akci „ZŠ J.A.Komenského – vybudování nářaďovny, knihovny a šaten“ ve výši 7.840 tis. Kč.

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

            V kapitálových výdajích je zařazena akce „ZŠ Hanspaulka – rekonstrukce a modernizace školní jídelny“ ve výši 19.200 tis. Kč.           

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 372 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci 

 

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

            Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 150 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele. Částka ve výši 100 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na  úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.

            Z finančních prostředků ve výši 30 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko.

Odd. 35 § 13 - Lékařská služba první pomoci

Na úhradu provozu lékařské služby první pomoci je v rozpočtu běžných výdajů na rok 2012 zařazena částka 1.000 tis. Kč.

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6, a s níž MČ Praha 6 (ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami) spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 500 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 15 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetřovatelskou péči v  Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 6.000 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6.

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz 4 lůžek, rezervovaných pro MČ Praha 6 v Hospicu Štrasburk, pro pacienty v terminálním onkologickém, interním a neurologickém stavu.

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

            V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.342 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 32 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jin. návykovými látkami

            Běžné výdaje ve výši 2.910 tis. Kč jsou určeny na komunitní program „Zdravá Šestka“. V jeho rámci budou pořízeny metodické materiály a publikace ve výši 20 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 450 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře částku 150 tis. Kč, péče školních psychologů částku 560 tis. Kč, akce „Antifest“ částku 80 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ částku 100 tis. Kč. Na programy PREV Centra je vyčleněna částka ve výši 450 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantová řízení částka 500 tis. Kč (150 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 150 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka ve výši 80 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 20 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku pořízeného z prostředků m.č. Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných.

Odd. 42 § 26 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

            V souladu s usnesením ZMČ č. 543/09 o Zřízení organizační složky Městské části Praha 6 „PRO 6“ jsou v návrhu zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 7.272 tis. Kč. Z této celkové částky je určeno 5.862 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 203 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu a náhradních součástek do aut), částka 455 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 565 tis. Kč budou použity na nákup služeb (41 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 61 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 10 tis. Kč na školení a vzdělávání, 320 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 8 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika, 70 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 8 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 28 tis. Kč na komunální služby, 2 tis. Kč na provoz a údržbu výtahů a 17 tis. Kč na správu a ostrahu objektu), 130 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 1 tis. Kč na cestovné,  8 tis. Kč na pojistné majetku, 3 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 45 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci.

            Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje částku 700 tis. Kč určenou na nákup zahradního traktoru (150 tis. Kč) a na nákup technologického vozidla (550 tis. Kč).

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou určené na integraci zdravotně postižených dětí mezi zdravé (300 tis. Kč) a na nákup drobných věcných darů dětem (občanům MČ Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče (50 tis. Kč). Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

            Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2012 jsou zařazeny do rozpočtu  ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 13.990 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

            Rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 29.800 tis. Kč zahrnuje nákup projektové dokumentace k rekonstrukci Domu s malometrážními byty pro seniory (4.800 tis. Kč) a akci „Modernizace DPS Liboc“ (25.000 tis. Kč).

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 300 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6.

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

              Finanční prostředky ve výši 677 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2012 smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 4.950 tis. Kč. Částka 1.500 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 1.200 tis. Kč je vyčleněna na volnočasové aktivity pro seniory, částka 1.700 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na částečnou úhradu deregulovaného nájemného formou daru, částka 30 tis. Kč je určena  na poštovné, částka 20 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na sociální program „Stravování seniorů“ v ZŠ je počítáno s částkou 500 tis. Kč.

06 – Kultura, sport a cestovní ruch

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 320 tis. Kč představují výdaje na pořádání „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí. Z této celkové částky připadá na doplnění mobiliáře (výměnou za případně rozbitý) částka 10 tis. Kč, na pořízení materiálu částka 10 tis. Kč (např.nákup grafického papíru), za pronájem parkoviště od VŠCHT částka 100 tis. Kč, na vlastní pořádání farmářských trhů pak 150 tis. Kč. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na případné opravy poškozeného mobiliáře.

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch

            Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na opravy dodatkových tabulí a směrníků v rámci navigačního systému MČ Praha 6.

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost

            V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 1.422 tis. Kč jsou zařazeny akce: „Pocta Carl Czerny“ (10 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (10 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (10 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30 tis. Kč), „Motolice“ (20 tis. Kč), „Dechovky ve Hvězdě“ (200 tis. Kč) „Opera v Šárce“ (782 tis. Kč), „Koncert Den Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Rybova mše“ (50 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (100 tis. Kč) a „Pratur junior Note“ (10 tis. Kč).

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické

            Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské knihovny Praha, pobočka Praha 6.

Odd. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií

            Částka ve výši 1.500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OÚR ÚMČ Praha 6

            Celkové běžné výdaje ve výši 1.250 tis. Kč jsou plánovány na knihu o Dejvicích. Na vydání této knihy obdržela MČ Praha 6 v této výši účelový dar od firmy Europolis.

Odd. 33 § 16 – Vydavatelská činnost OKSZ ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 150 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení sborníků k výstavám pořádaných MČ Praha 6.

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OÚR ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 270 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na repase starších modelů Prahy 6, které jsou používány pro prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 50 tis. Kč a na výstavy konající se v prostorách Skleněného paláce ve výši 220 tis. Kč.

V kapitálových výdajích ve výši 60 tis. Kč je zařazen finanční prostředek na akci „Modely objektů Prahy 6“. Jedná se  o výrobu dalšího modelu významného objektu Prahy 6, který bude sloužit pro prezentaci Městské části Praha 6

Odd. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OKSZ ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 350 tis. Kč zahrnují výdaje na konání výstav, které jsou pořádány MČ Praha 6.

Odd. 33 § 19 – Kronika obce

            Částka ve výši 33 tis. Kč zahrnuje výdaje na nákup materiálu ve výši 24 tis. Kč (fotografický papír a jiný spotřební materiál) a nákup služeb ve výši 9 tis. Kč (kopírování, foto práce) určené pro potřeby kroniky obce.

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury

            V běžných výdajích v celkové výši 1.630 tis. Kč je zahrnut finanční příspěvek pro UNIJAZZ KC Kaštan ve výši 400 tis. Kč (Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na dobu 5 let 2009 - 2014) a finanční prostředky na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou v oddíle zařazeny výdaje na „Kampaně a obecní programy“ ve výši 100 tis. Kč, na „Návštěvy divadel pro seniory“ ve výši 330 tis. Kč, na „Kulturní akce pro rodiče s dětmi“ ve výši 100 tis. Kč a na květinové dary k významným událostem ve výši 200 tis. Kč.

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 865 tis. Kč zahrnují výdaje na odměnu porotcům rozhodujícím o výherci „Ceny starostky“ ve výši 20 tis. Kč, na nájem pozemku pro obnovu kaple č. 11 (Poutní cesta z Lorety do Hájku) ve výši 15 tis. Kč, na projektové práce, kde se jedná o přesun kaplí č. 5 a 6 z důvodu přípravy cyklostezky ve výši 80 tis. Kč, na výstavu k „Ceně starostky“ a výrobu plakety včetně dárkové etue ve výši 47 tis. Kč, na opravy pomníků a pamětních desek ve výši 150 tis. Kč, kdy se  jedná se o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále na obnovu objektů drobné architektury ve výši 500 tis. Kč, na odvod Finančnímu úřadu pro Prahu 6 z odměn porotců – „Cena starostky“ ve výši 3 tis. Kč a částka ve výši 50 tis. Kč je určena na „Cenu starostky MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6.

V kapitálových výdajích v celkové výši 1.250 tis. Kč jsou zařazeny akce „Památník Nikoly Tesly“ ve výši 1.100 tis. Kč a „Pamětní deska na objektu zámečku Jenerálka“ ve výši 150 tis. Kč.

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize

            Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč jsou určeny na on-line vysílání reportáží o Praze 6 v TV 6.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky

            Z výdajů ve výši 1.090 tis. Kč je určena částka 990 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka a částka 100 tis. Kč je určena na granty na podporu lokálních periodik.

Odd. 33 § 99 – Jubilanti

            Celkové výdaje ve výši 1.285 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 100 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na nákup služeb ve výši 500 tis. Kč (výroba blahopřání, koncerty pro jubilanty, foto práce), na nákup občerstvení ve výši 35 tis. Kč a na nákup věcných darů ve výši 650 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury

            Celkové výdaje ve výši 5.750 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí převážně většího charakteru: „Velikonoce“ ve výši 250 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 450 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 200 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 50 tis. Kč, „Reprezentační ples“ ve výši 100 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 50 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 900 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 250 tis. Kč, „Den seniorů“ ve výši 400 tis. Kč, „Vánoční osvětlení 2012 a doplatek 2011“ ve výši 900 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve výši 1.000 tis. Kč a další nespecifikované kulturní a společenské akce ve výši 1.200 tis. Kč.

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

            Výdaje v celkové výši 4.420 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované Městskou částí Praha 6 ve výši 600 tis. Kč, finanční příspěvky na podporu pro sportovní kluby a mládež ve výši 2.500 tis. Kč, a finanční příspěvky na podporu významných sportovců ve výši 200 tis. Kč.

Další výdaje jsou pak především určeny na již tradiční akce: „Pohár Prahy 6“ (250 tis. Kč), „Setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ (100 tis. Kč), „Pražská padesátka“ (30 tis. Kč), „Dětská padesátka“ (20 tis. Kč), „Memoriál J. Odložila“ (200 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10 tis. Kč), „Soutěž pro seniory v petangue“ (70 tis. Kč), „Turnaj žáků klubů Dukla a Aritma“ (40 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (300 tis. Kč) a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál ve výši 100 tis. Kč.

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Částka ve výši 600 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“.

07 – Bezpečnost 

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 150 tis. Kč připadá v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 10 tis. Kč, částka 53 tis. Kč je určena na přípravu a předcházení mimořádný a krizových situací – školení obyvatelstva. Dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 částka 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6.

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

            V tomto oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 3.955 tis. Kč. Jedná se o výdaje na nákup „Bezpečnostních vestiček“ pro děti v základních a mateřských školách ve výši 120 tis. Kč, částka ve výši 100 tis. Kč je určena na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin. Realizace opatření prevence kriminality zahrnují výdaje na výrobu a aktualizaci letáku “ „Jsem Váš nový strážník“ (dotisk na základě změn obsazení okrsků Městské policie Praha 6) ve výši 50 tis. Kč a další projekty prevence ve výši 50 tis. Kč. Částka 1.635 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6. Jako nový projekt je v rozpočtu zařazeno zajištění bezpečného přechodu dětí u základních škol ve výši 2.000 tis. Kč. Součástí tohoto projektu je výroba a distribuce letáků, přímé zajištění bezpečného přecházení a další doprovodné akce.

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

            Běžné výdaje ve výši 50 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje (25 tis. Kč) a Suchdol (25 tis. Kč), které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i represe pro území MČ Praha  6.

08 - Hospodářství 

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

            Běžné výdaje v celkové výši 1.336 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 80 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku (pomníku) na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 6 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž je „AVČ Ladronka“, částka 100 tis. Kč je určena na údržbu pozemků a veřejné zeleně, kdy se jedná o nemovitý majetek, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč budou použity na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o  pozemky, které jsou sice ve správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně související s některým z objektů, které OSOM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy,  které MČ Praha 6 nevlastní. Dále se jedná o zimní údržbu památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.

Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 1.000 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201/150 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pod Marjánkou 1906 – poliklinika, Pelléova 91 – Pelléova vila a K Brusce 208 – Písecká brána).

V kapitálových výdajích v celkové výši 27.700 tis. Kč jsou především zařazeny finanční prostředky na dokončení akcí, které byly zahájeny v roce 2011. Jedná se o akce „Rooseveltova 611 – 619 – výměna oken a rekonstrukce interiérů - dokončení“ ve výši 6.000 tis. Kč, „Rooseveltova 611 – 619 – rekonstrukce vytápění - dokončení“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37- rekonstrukce objektu“ ve výši 20.000 tis. Kč a dále na akci „Vyzdění bytových jader v bytech určených pro seniory na sídlišti Dědina“ je určena částka ve výši 500 tis. Kč. Nově zařazena je akce „Nám. Svobody 1/728 – vybudování rampy pro bezbariérový přístup“ ve výši 200 tis. Kč.

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

            Běžné výdaje ve výši 200 tis. Kč jsou určeny na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb.

09 – Vnitřní správa 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 8.502 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 8.260 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Částka ve výši 150 tis. Kč je určena na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč je určena na náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6 v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele. 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OKSZ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 3.701 tis. Kč zahrnují 7 tis. Kč určených na případné kurzovní ztráty a 5 tis. Kč na poplatky peněžním ústavům v souvislosti se služebními cestami členů ZMČ Praha 6, pronájem prostor pro jednání RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6, a to přenos z těchto jednání ve výši 250 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 100 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, výdaje na občerstvení na jednáních ZMČ Praha 6 (150 tis. Kč), RMČ Praha 6 (180 tis. Kč), jednotlivých komisí a výborů (100 tis. Kč), pohoštění hrazené v rámci reprefondů starostky a uvolněných členů ZMČ Praha 6 (490 tis. Kč) a na dary v rámci výše uvedených fondů je zařazena částka ve výši 216 tis. Kč. Na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.603 tis. Kč. 

Dále jsou v tomto oddílu zařazeny finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany (300 tis. Kč), s velvyslanci (100 tis. Kč) a s čestnými občany (30 tis. Kč).          

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OSOM ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 945  tis. Kč obsahují nákup kancelářských potřeb včetně drobného materiálu v celkové výši 65 tis. Kč, úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek a mobilních telefonů ve výši 850 tis. Kč a  ostatní služby související s výkonem funkce zastupitele ve výši 30 tis. Kč. 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OSLV ÚMČ Praha 6

            Běžné výdaje v celkové výši 215 tis. Kč zahrnují nákup  odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, dále příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazený ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 75 tis. Kč a výdaje na nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ ve výši 50 tis. Kč.   

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKT ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 157.607 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 147.025 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících  seskupeních.

Zbývající výdaje zahrnují doplnění a obměnu lékárniček ve výši 8 tis. Kč, nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 200 tis. Kč, na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6  je určeno 8 tis. Kč, na nákup pohonných hmot a mazadel je určena částka ve výši 800 tis. Kč a na pojistné vozů pak 200 tis. Kč, vše v rámci autoparku ÚMČ Praha 6. Výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 10 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku ve výši 530 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ pak 800 tis. Kč, zvyšování kvalifikace zaměstnanců částku ve výši 60 tis. Kč, vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání zaměstnanců ve výši  1.450 tis. Kč,  vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání zaměstnanců v RVZ Žihovošť  činí 150 tis. Kč  a školení CAF týmu 200 tis. Kč.   

Ve službách jsou zařazeny zejména výdaje spojené s autoparkem ÚMČ a zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 20 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 50 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 50 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 60 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 60 tis. Kč, tisk sebehodnotící zprávy CAF ve výši 20 tis. Kč a zveřejnění nabídky volných pracovních míst  ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 50 tis. Kč.

V ostatních nákupech jsou zařazeny opravy vozového autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, na cestovné a jízdné připadá částka ve výši 1.850 tis. Kč (z toho připadá na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 150 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2012 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6 hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele je částka ve výši 1.400 tis. Kč). Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 168 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 20 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 100 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 750 tis. Kč, výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč, na věcné dary v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů v celkové výši 95 tis. Kč a odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši  60 tis. Kč.

Částka 35 tis. Kč je určena na úhradu příspěvku Městské části Praha 6 za členství v institutu auditorů (5 tis. Kč) a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ (30 tis. Kč).

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 700 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.680 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 48 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč.

             V kapitálových výdajích je zařazena akce „Obnova vozového parku“ ve výši 1.000 tis. Kč. 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 212 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby obřadní síně ve výši 190 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 13 tis. Kč a přípravu projevů ve výši 5 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními jsou plánovány ve výši 4 tis. Kč. 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OKSZ ÚMČ Praha 6

Z běžných výdajů v celkové výši 1.625 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka ve výši 250 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, na cizojazyčné překlady těchto stránek částka 75 tis. Kč a na jejich analýzu 50 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 300 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 200 tis. Kč, na informační zpravodajství 100 tis. Kč a na nákup reprezentačních předmětů částka 300 tis. Kč. 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6 – vlastní činnost ÚMČ

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 4.200 tis. Kč zahrnují nákup materiálu v částce 1.315 tis. Kč. V něm je zařazen nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 15 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 70 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup drobného materiálu ve výši 10 tis. Kč, nákup razítek ve výši 40 tis. Kč, nákup materiálu ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 350 tis. Kč. Nákup služeb v celkové výši 2.815 tis. Kč obsahuje především úhradu telefonních poplatků za pevné linky a za provoz mobilních telefonů ve výši 2.500 tis. Kč, dále pak výdaje na znalečné ve výši 20 tis. Kč, výdaje na zveřejňování veřejných soutěží ve výši 20 tis. Kč, reprografické práce ve výši 30 tis. Kč,  zhotovování klíčů a služebních karet pro zaměstnance ÚMČ ve výši 100 tis. Kč, programování těchto karet ve výši 40 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, laminování ve výši 15 tis. Kč a stěhování nábytku archivů ve výši 80 tis. Kč.

Výdaje na opravy jsou ve výši 70 tis. Kč a zahrnují opravy kancelářské techniky (30 tis. Kč), nábytku (10 tis. Kč), elektrospotřebičů (10 tis. Kč) a opravy a výměny hasicích přístrojů (20 tis. Kč). 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSLV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 4.165 tis. Kč obsahují finanční prostředky na nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 200 tis. Kč, na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, poplatky za vstupy na katastr nemovitostí v souvislosti s provozem Czech Pointu ve výši 230 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 2.100 tis. Kč, dále tisk vizitek ve výši 30 tis. Kč, a nákup kolků ve výši 5 tis. Kč. 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.770 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 200 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při prohraných soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

 Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 13.925 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové výši 2.060 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup odborné literatury a norem v celkové výši 10 tis. Kč, nákup  počítačových sestav v celkové výši 300 tis. Kč a tiskáren ve výši 200 tis. Kč. Dále budou pořízeny náhradní díly pro servery, síťové prvky a scannery v celkové  částce 150 tis. Kč a nakoupeny mobilní telefony a digitální fotoaparáty ve výši 150 tis. Kč a  ostatní nespecifický hardware  ve výši 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve výši 700 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 400 tis. Kč a  na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.

 Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 8.350 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 700 tis. Kč, školení zaměstnanců ÚMČ Praha 6 v práci s výpočetní technikou v částce 100 tis. Kč, výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.400 tis. Kč,  výdaje na technickou podporu informačních soustav jsou ve výši 2.500 tis. Kč a konektivitu ÚMČ včetně informačních kanceláří ve výši 650 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů, v celkové výši 3.510 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu výpočetní techniky ve výši 100 tis. Kč, opravy a údržbu kopírovacích strojů ve výši 1.400 tis. Kč a opravy fotoaparátů a mobilních telefonů ve výši 10 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.400 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 400 tis. Kč.

            Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč.

V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce „Nákup serverů“ ve výši 800 tis. Kč, „Nákup síťových prvků“ ve výši 500 tis. Kč a  „Rozšíření diskového pole v budově ÚMČ Praha 6“ ve výši 400 tis. Kč.

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OSOM ÚMČ Praha 6  - provoz a správa budov

Běžné výdaje v celkové výši 20.537 tis. Kč zahrnují výdaje spojené se správou a provozem  budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť.

Výdaje na nákupy materiálu v celkové výši 370 tis. Kč zahrnují nákup doplňkových zařizovacích předmětů ve výši 100 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 150 tis. Kč, nákup hasicích přístrojů ve výši 10 tis. Kč a výdaje na drobné doplňky (rohožky, WC soupravy, rohožky, atd.) ve výši 80 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 30 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť jsou v celkové výši 5.360 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 430 tis. Kč, teplo ve výši 300 tis. Kč, plyn ve výši 800 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.800 tis. Kč a teplou vodu ve výši 30 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 14.347 tis. Kč obsahuje nájemné za IK Delta ve výši 35 tis. Kč, pronájmy archivů ve výši 400 tis. Kč, výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 50 tis. Kč, úklidové služby ve výši 2.960 tis. Kč, mimořádné úklidy ve výši 200 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 200 tis. Kč, skartace písemností ve výši 50 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 900 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 50 tis. Kč, revizní a servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 60 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 200 tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 60 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 100 tis. Kč, výdaje na koordinační činnost v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč, výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.235 tis. Kč a revize – silnoproud na detašovaných pracovištích ve výši 45 tis. Kč.

Opravy a údržba v celkové částce 190 tis. Kč zahrnují opravy a servis klimatizací ve výši 30 tis. Kč, výtahů ve výši 30 tis. Kč, vratové techniky ve výši 10 tis. Kč, drobné opravy budovy ve výši 20 tis. Kč a  malířské práce ve výši 100 tis. Kč.

Částka 250 tis. Kč představuje pojištění vlastní budovy ÚMČ a vybavení v ní umístěném. Výdaje na náhrady za pojistné události vzniklé pádem sněhu ze střech jsou ve výši 20 tis. Kč.

V kapitálových výdajích  je zařazena akce „Pokrytí budovy ÚMČ signálem pro mobilní telefony“ ve výši 80 tis. Kč.

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 12 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“ indickým dětem Divya Mestha a Umamaheschwar Achari jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. 

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – Odbor kanceláře zastupitelstva a starosty

Z běžných výdajů v celkové výši 1.415 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 250 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 100 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 600 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 300 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 150 tis. Kč. 

10 – Pokladní správa

Odd. 63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 9.000 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 4.400 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 4.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů.

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 23.310 tis. Kč zahrnují 120 tis. Kč na úhradu poplatků České spořitelně a.s. za vedení účtů Městské části Praha 6, 100 tis. Kč je určeno na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení. Částka ve výši 22.504 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 na běžné výdaje, kde jsou zařazeny zejména finanční prostředky pro pokračování financování části chodníkového programu v současné době rozpracovaných akcí, pokud nebude úspěšné jednání o této věci s TSK hl.m. Prahy. Částka ve výši 586 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh12 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz