Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Rozpis výdajů ›› detail/podstránka

Výdaje městské části Praha 6 na rok 2014

Sumář celkových výdajů

             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2013 k 30.9.2013 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2014    
01 Rozvoj obce           4 265,00            10 155,00              5 410,00          126,85            53,27   
02 Městská infrastruktura       149 718,00          159 737,50          198 058,00          132,29          123,99   
03 Doprava         97 163,00            60 660,00          122 342,00          125,91          201,68   
04 Školství       187 003,00          214 394,20          256 304,00          137,06          119,55   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         75 382,00            67 798,50            91 364,00          121,20          134,76   
06 Kultura a sport         24 585,00            27 688,70            27 738,00          112,82          100,18   
07 Bezpečnost           2 430,00              4 220,00              2 043,00            84,07            48,41   
08 Hospodářství       122 481,00          212 173,00          250 812,00          204,78          118,21   
09 Vnitřní správa       234 212,00          246 374,60          239 290,00          102,17            97,12   
10 Pokladní správa         27 244,00            44 964,70            32 099,00          117,82            71,39   
  CELKEM       924 483,00     1 048 166,20     1 225 460,00       132,56

      116,91

náhled souboru

 

Sumář běžných výdajů

             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2013 k 30.9.2013 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2014    
 01   Rozvoj obce            4 265,00              5 015,00              5 410,00          126,85          107,88   
 02   Městská infrastruktura        132 468,00          144 547,50          134 958,00          101,88            93,37   
03 Doprava         96 963,00            56 350,00          111 442,00          114,93          197,77   
04 Školství       127 340,00          151 798,40          146 104,00          114,74            96,25   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         38 892,00            40 849,50            46 364,00          119,21          113,50   
06 Kultura a sport         23 825,00            26 668,70            27 078,00          113,65          101,53   
07 Bezpečnost           2 180,00              3 970,00              2 043,00            93,72            51,46   
08 Hospodářství           3 786,00              3 978,00              4 212,00          111,25          105,88   
09 Vnitřní správa       232 427,00          244 339,80          234 850,00          101,04            96,12   
10 Pokladní správa         22 337,00            44 057,70            23 099,00          103,41            52,43   
  CELKEM  84 483,00  21 574,60  735 560,00 107,46

 101,94

náhled souboru

 

Sumář kapitálových výdajů

             v tis. Kč 
Odd. Text          
    SR UR Návrh %  % 
    2013 k 30.9.2013 rozpočtu k SR  k UR 
        na rok 2014    
01 Rozvoj obce                     -                5 140,00                        -                     -     
02 Městská infrastruktura         17 250,00            15 190,00            63 100,00          365,80          415,40   
03 Doprava              200,00              4 310,00            10 900,00       5 450,00          252,90   
04 Školství         59 663,00            62 595,80          110 200,00          184,70          176,05   
05 Zdravotnictví a sociální oblast         36 490,00            26 949,00            45 000,00          123,32          166,98   
06 Kultura a sport              760,00              1 020,00                 660,00            86,84            64,71   
07 Bezpečnost              250,00                 250,00                        -                   -                   -     
08 Hospodářství       118 695,00          208 195,00          246 600,00          207,76          118,45   
09 Vnitřní správa           1 785,00              2 034,80              4 440,00          248,74          218,20   
10 Pokladní správa           4 907,00                 907,00              9 000,00          183,41          992,28   
  CELKEM       240 000,00          326 591,60          489 900,00          204,13          150,00   

náhled souboru

 

01 – Rozvoj obce 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          4 265,00   

         5 015,00   

          5 410,00   

      126,85   

      107,88   

 

Celkem

          4 265,00   

         5 015,00   

          5 410,00   

      126,85   

      107,88   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

                    -     

         5 140,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

                    -     

         5 140,00   

                    -     

             -     

             -     

 

01 - Úhrn

          4 265,00   

        10 155,00   

          5 410,00   

      126,85   

        53,27   

 

Odd. 36 § 36 – Územní rozvoj

Běžné výdaje v tomto oddíle o celkovém objemu 5.410 tis. Kč zahrnují výdaje ve výši 100 tis. Kč určené na odměny pro „Expertní tým“ v souvislosti s prodloužením metra trasy A, výdaje ve výši 1.800 tis. Kč na konzultační a poradenské služby a na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí), výdaje ve výši 200 tis. Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi, výdaje ve výši 500 tis. Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu, výdaje ve výši 300 tis. Kč na regulační zásady Strahovského komplexu, částku ve výši 500 tis. Kč na přípravu projektů a částku 2.000 tis. Kč na přípravu a realizaci I. etapy Pragalerie v Bubenči. Částka 10 tis. Kč bude využita na úhradu pojištění majetku spravovaného odborem územního rozvoje. 

02 – Městská infrastruktura 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

10

Zemědělství a lesní hospodářství

             100,00   

             100,00   

             100,00   

      100,00   

      100,00   

22

Doprava

        13 150,00   

        13 150,00   

        11 550,00   

        87,83   

        87,83   

37

Ochrana životního prostředí

      119 218,00   

      131 297,50   

      123 308,00   

      103,43   

        93,91   

 

Celkem

      132 468,00   

      144 547,50   

      134 958,00   

      101,88   

        93,37   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

37

Ochrana životního prostředí

        17 250,00   

        15 190,00   

        63 100,00   

      365,80   

      415,40   

 

Celkem

        17 250,00   

        15 190,00   

        63 100,00   

      365,80   

      415,40   

 

02 - Úhrn

      149 718,00   

      159 737,50   

      198 058,00   

      132,29   

      123,99   

 Odd. 10 § 14 – Ozdravování hospodářských zvířat

Z celkové částky 100 tis. Kč je určeno 30 tis. Kč na řešení problematiky bezprizorních koček formou regulace jejich populace v rámci kastračního a sterilizačního programu a částka 70 tis. Kč zahrnuje výdaje na odchyt  holubů na území městské části Praha 6.

 

Odd. 22 § 19 – Ostatní pozemní komunikace

Běžné výdaje v celkové výši 11.550 tis. Kč jsou určeny na zimní úklid chodníků na území MČ Praha 6, kdy na vlastníka pozemních komunikací byla v roce 2009 přenesena odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice a z tohoto důvodu je nutné zabezpečit úklid chodníků v zimním období. Celková částka zahrnuje odměny včetně povinného pojištění pro brigádníky. 

Odd. 37 § 22 – Sběr a svoz komunálních odpadů

Celkový objem rozpočtu činí 10.860 tis. Kč. Částka 8.260 tis. Kč bude použita  na likvidaci objemného odpadu ve sběrných dvorech a částka 2.600 tis. Kč je určena na rozmístění kontejnerů na objemný a rostlinný odpad na stanovištích na území m.č. Praha 6 v rámci jarního a podzimního úklidu.

 

Odd. 37 § 39  – Ochrana půdy

Částka 1.000 tis. Kč zahrnuje výdaje spojené s úklidem mikroskládek a neudržovaných pozemků na území MČ  Praha 6. 

 

Odd. 37 § 44 – Protipovodňová opatření

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 45 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na nájemné za skladovací prostory pro protipovodňová hrazení.

 

Odd. 37 § 45 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

V běžných výdajích v celkové výši 111.103 tis. Kč je zahrnut nákup materiálu ve výši 303 tis. Kč. Z této částky připadá na pořízení a zabudování nových laviček 200 tis. Kč, na nákup a zabudování nových herních prvků na dětská hřiště částka 100 tis. Kč a na nákup drobného materiálu (zámky ke hřištím, klíče atd.) částka 3 tis. Kč. Na úhradu úroků, zúčtovaných bankou v souvislosti s jistotami, které složili jednotliví uchazeči v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky je zařazena částka ve výši 30 tis. Kč.

Na nákup vody pro automatické zavlažovací systémy a pítka  v parcích Hadovka, Slunná, Krocínovská-Vostrovská, Královka, V Středu, Ladronka, na sídlišti Dědina, Bachmačském náměstí, sportovišti Baba a hřišti pro seniory v ul. Peštukova je počítáno s částkou 700 tis. Kč a na úhradu provozu a údržby veřejného osvětlení v parku Hadovka a v Ciolkovského ulici pak s částkou 300 tis. Kč.

Výdaje na služby jsou v celkové výši 98.650 tis. Kč, z nichž částka ve výši 300 tis. Kč připadá na aktualizaci paspartů v rámci výběrových řízení na údržbu zeleně MČ P 6 a  částka 100 tis. Kč na dendrologické posudky. Největší objem finančních prostředků připadá na výdaje spojené s „Rámcovou smlouvou o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“, která byla uzavřena v roce 2013. V ní jsou zahrnuty výdaje na běžnou zahradnickou údržbu ploch veřejné zeleně (rozdělena do tří oblastí) ve výši  56.000 tis. Kč a dále na zálivku ve výši 2.500 tis. Kč, na pěstební opatření ve výši 3.000 tis. Kč, na chemické ošetření chodníků ve výši 600 tis. Kč, na výsadbu dřevin ve výši 900 tis. Kč, pletí záhonů  ve výši 1.000 tis. Kč a na ostatní zahradnické práce ve výši 200 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje vyplývající z „Rámcové smlouvy o výsadbě a údržbě květin a souvisejících služeb“, uzavřené v roce 2013 (rozdělena do 3 oblastí), jež zahrnují výsadbu do záhonů, nádob a květinových závěsů včetně jejich údržby, zálivky a založení nových záhonů v celkové výši 10.000 tis. Kč, na montáž a demontáž květinových závěsů na stožárech veřejného osvětlení připadá částka 200 tis. Kč, na výměnu písku v pískovištích částka 300 tis. Kč, na provozní kontroly dětských hřišť a sportovišť částka 100 tis. Kč a na výrobu a zabudování konstrukcí včetně výroby samolepek na informační tabule ve veřejné zeleni je vyčleněna částka 50 tis. Kč. Na zajištění servisních služeb, týkajících se údržby automatických zavlažovacích systémů v parcích je počítáno s částkou 350 tis. Kč, na likvidaci nefunkčních pískovišť a starých herních prvků je vyčleněno 50 tis. Kč a částka 8.000 tis. Kč je určena na monitoring a odstraňování grafitti na území MČ Praha 6. Na instalaci, údržbu a provoz odpadkových košů na území MČ Prahy 6 pak připadá částka ve výši 15.000 tis. Kč.

Z finančních prostředků ve výši 11.050 tis. Kč určených na opravy a údržbu připadá na údržbu mlatových cest ve veřejné zeleni částka 700 tis. Kč a na opravy poškozených chodníků dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Praha 6“ částka 3.000 tis. Kč. Dále jsou v tomto seskupení zařazeny výdaje na opravy komunikací ve správě ODŽP v částce 3.000 tis. Kč, na rekultivaci ploch veřejné zeleně (zatravnění vyšlapaných ploch, pokládka trávníkových koberců) v částce 150 tis. Kč a na opravy  parkového a herního mobiliáře částka 1.200 tis. Kč. Částka 3.000 tis. Kč zahrnuje opravu mezisídlištních prostor na sídlišti Červený vrch, Petřiny.

Finanční prostředky určené na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci ODŽP ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 70 tis. Kč. 

Kapitálové výdaje v celkové výši 63.100 tis. Kč zahrnují následující investiční akce: „Centrální park Hanspaulka – Kotlářka“ ve výši 6.000 tis. Kč, „Zápolí Písecké brány“ ve výši 8.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Vokovická“ ve výši 11.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Evropy“ ve výši 9.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Lazáro Cardénase del Rio – parku osobností“ ve výši 20.000 tis. Kč, „Revitalizace parku Thákurova 1. etapa“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Revitalizace vnitrobloku Na Okraji x Čílova x Křenova“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rekonstrukce sportoviště Papírenská“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště Šestidomí x Ve Struhách“ ve výši 1.500 tis. Kč, „Označení dřevin v parku Hadovka – Botanická procházka“ ve výši 500 tis. Kč, „Rekonstrukce dětského hřiště ve Střešovičkách x Na Petynce“ ve výši 800 tis. Kč, „Rekonstrukce opěrné zdi U Stanice“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Fitness prvky v Oboře Hvězda“ ve výši 800 tis. Kč a „Hřiště pro psy při Oboře Hvězda“ ve výši 500 tis. Kč. 

odd. 37 § 49 – Ochrana životního prostředí

Běžné výdaje ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na financování „grantů“ poskytovaných v oblasti ekologických aktivit. 

03 – Doprava

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

        96 963,00   

        56 350,00   

      111 442,00   

      114,93   

      197,77   

 

Celkem

        96 963,00   

        56 350,00   

      111 442,00   

      114,93   

      197,77   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

22

Doprava

             200,00   

          4 310,00   

        10 900,00   

             -     

      252,90   

 

Celkem

             200,00   

          4 310,00   

        10 900,00   

             -     

      252,90   

 

03 - Úhrn

        97 163,00   

        60 660,00   

      122 342,00   

      125,91   

      201,68   

 

Odd. 22 § 12 – Doprava

Běžné výdaje v celkové výši 59.057 tis. Kč zahrnují především výdaje určené na celkové opravy prováděné v rámci „Chodníkového programu“. Na tyto opravy (kdy realizaci staveb provede TSK hl. m. Prahy a finanční prostředky budou na základě smluv o zajištění jednotlivých akcí převedeny z rozpočtu MČ Praha 6 prostřednictvím MHMP na TSK hl. m. Prahy) je počítáno s částkou 57.250 tis. Kč (Nad Hradním vodojemem – 10.700 tis. Kč, V.P. Čkalova – 17.900 tis. Kč, spojka Střešovická – Nad Hradním vodojemem – 2.600 tis. Kč, U Kolejí – 5.000 tis. Kč a na souvislé opravy komunikací – 21.050 tis. Kč). Dále částka ve výši 500 tis. Kč bude použita na nákup projektových dokumentací k souvislým opravám komunikací.

Další běžné výdaje tvoří finanční prostředky určené na realizaci neinvestičních akcí v oblasti zlepšování dopravní vybavenosti (zhodnocení majetku hl. m. Prahy, zpravidla ve správě TSK hl. m. Prahy) pro potřeby silničního správního úřadu (instalaci nadstandardního dopravního značení a zařízení ), nákup služeb (sčítání vozidel, studie menšího rozsahu, apod.) a na planografii v celkové výši 100 tis. Kč. Dále výdaje ve výši 1.000 tis. Kč jsou určeny na dopravní značení, úpravy režimu a na zóny 30. Finanční prostředky ve výši 57 tis. Kč jsou určeny na úhradu nájemného za umístění radarů na sloupech veřejného osvětlení, na opravy a údržbu dopravní vybavenosti (dopravní zařízení, přístřešky MHD) je určena částka 50 tis. Kč a na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku je určena částka 100 tis. Kč. 

V kapitálových výdajích v celkové výši 10.900 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na „Bezbariérovou úpravu u přechodů – Evropská, sídliště Červený Vrch“ ve výši 1.900 tis. Kč, dále na „Vybudování podzemních kontejnerů – dokončení z roku 2013“ 500 tis. Kč, na „Vybudování stavebního prahu – křižovatka Sušická x Nad Komornickou“ 2.000 tis. Kč, na „Přemostění Podbabská – cyklostezka“ 2.000 tis. Kč, na „Pořízení radarového informačního značení“ 500 tis. Kč a na „Pořízení technologie úsekového měření“ 4.000 tis. Kč.          


Odd. 22 § 12 – Údržba komunikací

V oddíle jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 52.270 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků jsou hrazeny zejména výdaje dle „Rámcové smlouvy o provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území MČ Praha 6“. Jedná se o „úklidové práce na území MČ Praha 6 rozdělené do oblastí 1 - 3“ ve výši 43.000 tis. Kč a na strojový úklid sněhu na území MČ Prahy 6 ve výši 5.000 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích tohoto oddílu zařazeny finanční prostředky na nákup, rozvoz a instalaci nádob na posyp ve výši 900 tis. Kč, na úklid a odvoz posypového materiálu ve výši 500 tis. Kč, na doplňování inertního materiálu včetně MŠ a ZŠ ve výši 1.000 tis. Kč, na nákup a dodání inertního materiálu ve výši 1.500 tis. Kč, na uschování pracovního nářadí a plastových nádob ve výši 50 tis. Kč a na kropení komunikací je zařazena částka 100 tis. Kč. Dále jsou ve výdajích zařazeny finanční prostředky spojené s nákupem pracovního nářadí ve výši 200 tis. Kč a na nákup pracovních oděvů ve výši 20 tis. Kč.

 

Odd. 22 § 51 - Letiště

Běžné výdaje zahrnují finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč, které jsou určeny na finanční příspěvek pro Sdružení obcí postižených provozem letiště.  

 

04 – Školství 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

      127 340,00   

      145 607,00   

      142 114,00   

      111,60   

        97,60   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

          6 191,40   

          3 990,00   

             -     

        64,44   

 

Celkem

      127 340,00   

      151 798,40   

      146 104,00   

      114,74   

        96,25   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

31

Vzdělání a věda I.

        59 663,00   

        62 285,80   

      110 200,00   

      184,70   

      176,93   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

                    -     

             310,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

        59 663,00   

        62 595,80   

      110 200,00   

      184,70   

      176,05   

 

04 - Úhrn

      187 003,00   

      214 394,20   

      256 304,00   

      137,06   

      119,55   

Odd. 31 § 11 – Mateřské školy

Běžné výdaje v celkové výši 33.226 tis. Kč zahrnují výdaje na vybavení DHIM ve výši 20 tis. Kč, na nákup materiálu ve výši 20 tis. Kč (je součástí investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč), dále částka 150 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby, částka 650 tis. Kč je určena na vypracování posudků a dokumentací k územním řízením, na studie k investičním akcím a velkým opravám, zadávací dokumentace k akcím oprav roku 2014 a na náklady spojené se zadáváním veřejných zakázek. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu příspěvkových organizací - mateřských škol ve výši 32.026 tis. Kč. Příspěvek na vlastní provoz MŠ je ve výši 23.200 tis. Kč. Součástí tohoto příspěvku jsou také prostředky určené na odměny ředitelkám mateřských škol (1.500 tis. Kč), na nájemné objektů škol (2.526 tis. Kč), které bude poskytováno účelově, na výuku anglického jazyka (1.000 tis. Kč), na dovybavení po rekonstrukcích (3.500 tis. Kč) a granty v rámci programu „Otevřený svět“ (300 tis. Kč). Částka ve výši 360 tis. Kč je určena na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím MŠ. 

V kapitálových výdajích v celkové výši 48.500 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na velké investiční akce: „MŠ Čínská – rekonstrukce objektu a navýšení kapacity“ ve výši 40.000 tis. Kč a „MŠ Sbíhavá – navýšení kapacity – přístavba lesní třídy“ ve výši 8.500 tis. Kč.


Odd. 31 § 13 – Základní školy

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 108.538 tis. Kč zahrnují nákup knih a učebních pomůcek ve výši 40 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 25 tis. Kč (je součástí velkých investičních akcí a jedná se o vybavení technologiemi a nábytkem v pořizovací hodnotě nižší než 40 tis. Kč). Částka 150 tis. Kč je určena na konzultační a poradenské služby. Z částky 3.845 tis. Kč budou uhrazeny posudky, dokumentace k územnímu řízení (2.070 tis. Kč) a služby spojené s programy „Open World“, „Finanční gramotnost žáků ZŠ“ a „Etická výchova“ (1.775 tis. Kč). Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na pohoštění při ocenění „Vynikající učitel“ a „ Úspěšný žák „ a na věcné dary, které jsou určeny pro tyto žáky a pedagogy, je zařazena částka 220 tis. Kč. Objemově nejvyšší jsou výdaje určené na neinvestiční příspěvky pro zajištění provozu základních škol ve výši 102.918 tis. Kč. Samotný příspěvek na provoz škol je ve výši 65.700 tis. Kč (oproti roku 2012 je zvýšen o 3.700 tis. Kč z důvodu nárůstu žáků o cca 400). Součástí celkového příspěvku jsou také prostředky na odměny ředitelům základních škol (1.500 tis. Kč), dále prostředky na dovybavení ŠJ po rekonstrukci (500 tis. Kč), příspěvek na projekt „Škola na dotek“ (5.000 tis. Kč), prostředky pro správce PC sítí (2.100 tis. Kč), účelové prostředky na nájemné škol (9.668 tis. Kč), na výuku anglického jazyka (11.500 tis. Kč), na granty v rámci programu „Otevřený svět“ (5.950 tis. Kč) a na kustody hřišť (1.000 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč jsou určeny na refundaci do Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 za pojistné budov pronajatých příspěvkovým organizacím ZŠ a částka 90 tis. Kč je určena na peněžité dary oceněným „Nejlepším učitelům“. 

V kapitálových výdajích v celkové výši 45.700 tis. Kč jsou zařazeny finanční prostředky na akci „ZŠ Na Dlouhém lánu – rekonstrukce sportoviště III. a IV. etapa“ ve výši 11.250 tis. Kč, na akci „ZŠ Červený vrch – zateplení střešního pláště“ ve výši 9.200 tis. Kč, na akci „ZŠ Dědina – celková rekonstrukce sportovního areálu“ ve výši 25.000 tis. Kč a na akci „ZŠ Červený vrch – umístění fitness prvků“ ve výši 250 tis. Kč.

 

Odd. 31 § 21 – Gymnázia

Prostředky ve výši 350 tis. Kč jsou plánovány jako příspěvek pro studenty nižšího stupně víceletých gymnázií na granty vyhlašované MČ Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“.

 

Odd. 31 § 41 – Školní stravování

Do kapitálových výdajů byly zařazeny finanční prostředky ve výši 16.000 tis. Kč na investiční akci „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace ŠJ“.

 

Odd. 34 § 19 – Tělovýchovná činnost

Výdaje v celkové výši 3.490 tis. Kč zahrnují především granty v oblasti sportu poskytované městskou částí Praha 6 ve výši 700 tis. Kč a finanční příspěvky na podporu významných sportovců a sportovních organizací Prahy 6 ve výši 250 tis. Kč.

Další výdaje jsou pak určeny na pořádané sportovní akce: „Pohár Prahy 6“ (200 tis. Kč), „Setkání vozíčkářů ve Hvězdě“ (100 tis. Kč), „Pražská a dětská padesátka“ (100 tis. Kč), „Odznak všestranných olympijských vítězů“ (50 tis. Kč), „Štít Strahova – tradiční motocyklový závod“
(20 tis. Kč), „Amos tour“ (500 tis. Kč), „Memoriál J. Odložila“ (200 tis. Kč), „Šárecký okruh“ (10 tis. Kč), „Soutěž pro seniory v petangue“ (100 tis. Kč), „Turnaj žáků klubů Dukla a Aritma“ (40 tis. Kč), „Zacvičte si s Prahou 6“ (300 tis. Kč), „Sportujeme v každém věku“ (250 tis. Kč), „Memoriál L.Tomíčka“ (100 tis. Kč), „Letní fotbalové Campy Dukla Praha – starší žáci“ (400 tis. Kč), výdaje za případné dokoupení disků na diskgolfové hřiště (20 tis. Kč) a výdaje za ocenění, poháry a drobný materiál (150 tis. Kč).

 

Odd. 34 § 21 – Využití volného času dětí a mládeže

Částka ve výši 500 tis. Kč je určena na granty v oblasti „volnočasových aktivit“. 

 

05 – Zdravotnictví a sociální věci 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

35

Zdravotnictví

        12 709,00   

        12 796,00   

        19 435,00   

      152,92   

      151,88   

42

Politika zaměstnanosti

          8 238,00   

          8 279,00   

          8 758,00   

      106,31    

      105,79   

43

Sociální péče

        17 945,00   

        19 774,50   

        18 171,00   

      101,26   

        91,89   

 

Celkem

        38 892,00   

        40 849,50   

        46 364,00   

      119,21   

      113,50   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

35

Zdravotnictví

                    -     

          3 500,00   

        40 000,00   

             -     

   1 142,86   

42

Politika zaměstnanosti

             450,00   

             409,00   

                    -     

             -     

             -     

43

Sociální péče

        36 040,00   

        23 040,00   

          5 000,00   

        13,87   

        21,70   

 

Celkem

        36 490,00   

        26 949,00   

        45 000,00   

      123,32   

      166,98   

 

05 - Úhrn

        75 382,00   

        67 798,50   

        91 364,00   

      121,20   

      134,76   

Odd. 35 § 15 – Specializovaná zdravotní péče

Zařazené prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na zajištění provozu Ordinace a poradny pro léčbu alkoholových a drogových závislostí, která působí na území městské části Praha 6, a s níž Městská část Praha 6 spolupracuje v oblasti protidrogové politiky.

 

Odd. 35 § 22 - Ostatní nemocnice

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 457 tis. Kč, který je poskytován Městskou částí Praha 6 na provoz 5 lůžek následné péče pro pacienty, občany Městské části Praha 6, vyžadující ošetřovatelskou péči v  Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

           

Odd. 35 § 24 – Léčebny dlouhodobě nemocných

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 9.970 tis. Kč jsou určeny jako neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6. 

Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje finanční prostředky na akci „Výstavba nové LDN“ ve výši 40.000 tis. Kč

 

Odd. 35 § 25 – Hospice

Částka ve výši 600 tis. Kč je určena na příspěvek na provoz hospicovým zařízením, kde je poskytována péče pacientům v terminálním a preterminálním stavu onkologických onemocnění. Finanční prostředky na hospicovou péči jsou poskytovány podle schválených pravidel usnesením RMČ č. 1939/12 ze dne 5.12.2012.

 

Odd. 35 § 39 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

V tomto oddíle je zařazen finanční příspěvek ve výši 2.738 tis. Kč poskytovaný Městskou částí Praha 6 Domovu sv. Karla Boromejského. Neinvestiční příspěvek je určený ke snížení ztráty provozu 30 lůžek následné ošetřovatelské péče pro zdravotně postižené a seniory, kteří žijí na území Městské části Praha 6.

           

Odd. 35 § 41 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami

Běžné výdaje ve výši 3.050 tis. Kč jsou určeny na výdaje související s protidrogovou prevencí. V rámci této prevence budou pořízeny metodické materiály a publikace ve výši 10 tis. Kč, „Zdravá Šestka“ si vyžádá finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč, odborně-vzdělávací kurzy a semináře částku 100 tis. Kč, péče školních psychologů částku 660 tis. Kč, akce „Antifetfest“ částku 90 tis. Kč, „Ladronkafest“ částku 500 tis. Kč a „Brána volného času dokořán“ částku 140 tis. Kč. Na programy PREV Centra je vyčleněna částka ve výši 500 tis. Kč, na včasnou intervenci pro mládež a rodiny částka ve výši 20 tis. Kč a na grantová řízení částka 600 tis. Kč (200 tis. Kč na podporu preventivních programů škol na území MČ Praha 6, 200 tis. Kč na podporu rozvojových pobytů škol a 200 tis. Kč na granty organizacím působících na území Městské části Praha 6 v oblasti primární prevence rizikového chování). Dále je zde zařazena částka ve výši 30 tis. Kč, která je určena na práci s rizikovými dětmi.

 

Odd. 35 § 99 - Ostatní činnost ve zdravotnictví

Zařazené prostředky ve výši 2.520 tis. Kč budou použity na úhradu pojistného movitého majetku pořízeného z prostředků MČ Praha 6 a umístěného v PO Léčebna dlouhodobě nemocných  ve výši 20 tis. Kč a na preventivní programy pro občany Prahy 6, cílené na určité věkové skupiny
v oblastech, kde úhrada od zdravotní pojišťovny nepokrývá komplexně strukturu dané nemoci (např. rakovina děložního čípku, rakovina tlustého střeva a preventivní vyšetření dětí na 1 stupni ZŠ )  ve výši 2.500 tis. Kč.

 

Odd. 42 § 27 – Ostatní podpora v zaměstnanosti

V tomto oddílu jsou zařazeny prostředky na běžné výdaje ve výši 8.758 tis. Kč pro organizační složku PRO 6. Z této celkové částky je určeno 6.660 tis. Kč na mzdové výdaje včetně povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem (viz blíže mzdová oblast), 279 tis. Kč je určeno na nákup materiálu (ochranné pomůcky, nákup zdravotní techniky, drobného železářského a drogistického materiálu, publikací, drobné zahradní techniky a náhradních součástek do aut), částka 755 tis. Kč je určena na nákup paliv, vody a energie, výdaje ve výši 572 tis. Kč budou použity na nákup služeb (91 tis. Kč na služby pošt a telekomunikací, 80 tis. Kč na povinné ručení a havarijní pojištění, 10 tis. Kč na školení a vzdělávání, 320 tis. Kč na odvoz a likvidaci odpadu a úklidové služby, 35 tis. Kč na servisní činnost a služby bezpečnostního technika, 20 tis. Kč na služby spojené s provozem slaboproudých zařízení a výpočetní technikou, 10 tis. Kč na služby spojené s provozem automobilů, 4 tis. Kč za čištění pracovních oděvů, 2 tis. Kč na poplatky za výpisy ze zdravotní dokumentace), 155 tis. Kč je určeno na opravy zahradní techniky a automobilů, 1 tis. Kč na cestovné, 7 tis. Kč na nákup kolků a dálniční známky a 50 tis. Kč na náhrady mezd v době nemoci. Ze Sociálního fondu zaměstnavatele bude hrazen příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 110 tis. Kč, nákup časových kupónů  MHD na rok 2014 ve výši 72 tis. Kč a odměnu při významných životních jubileích a prvním odchodu do důchodu ve výši 96 tis. Kč.

           

Odd. 43 § 29 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zařazené prostředky ve výši 50 tis. Kč jsou určené na nákup drobných věcných darů dětem (občanům m.č. Praha 6) umístěným v zařízeních sociální péče. Tyto dárky jsou poskytovány na základě zákona č. 359/1999 Sb., ve znění p.p, o sociálně právní ochraně dětí, kde je mimo jiné definována povinnost pověřených obcí sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy dětí, přičemž pro jedno dítě je možné nakoupit v průběhu roku dárek v maximální hodnotě 2 tis. Kč.

           

Odd. 43 § 39 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Usnesením č. 444/07  ze dne 16.5.2007 schválila RMČ Praha 6 Zásady podpory péče o děti do tří let. Tyto zásady umožňují poskytnout z rozpočtu MČ Praha 6 příspěvek zařízením pro péči o děti do 3 let v případě umístění dítěte ze sociálně slabé rodiny. Finanční prostředky pro rok 2014 jsou zařazeny do rozpočtu  ve výši 75 tis. Kč.

           

Odd. 43 § 51 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

V tomto oddíle je zařazen neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Prahy 6 ve výši 12.000 tis. Kč, blíže v části příspěvkových organizací.

 

Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje finanční prostředky na akci „Sociální zařízení Šatovka“ ve výši 5.000 tis. Kč.

 

Odd. 43 § 52 – Tísňová péče

Zařazené prostředky běžných výdajů ve výši 250 tis. Kč jsou určené na finanční příspěvek pro občanské sdružení „Život 90“ na zajišťování elektronického bezpečnostního dohledu pro seniory na území městské části Praha 6. 

 

Odd. 43 § 58 – Sociální služby poskytované ve zdravotních zařízeních ústavní péče

Finanční prostředky ve výši 676 tis. Kč jsou určeny na financování sociálně ošetřovatelských lůžek v Domově sv. Karla Boromejského, kde je pro rok 2014 smluvně zajištěno 5 lůžek. Příspěvek Městské části Praha 6 je 370,- Kč na den a lůžko.

 

Odd. 43 § 99 –  Ostatní záležitosti sociálních věcí a  politiky zaměstnanosti

V běžných výdajích jsou zařazeny prostředky v celkové výši 5.120 tis. Kč. Částka 1.300 tis. Kč je vyčleněna na granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb, částka 2.200 tis. Kč je vyčleněna na volnočasové aktivity pro seniory, částka 1.000 tis. Kč je určena na peněžitou výpomoc sociálně potřebným občanům MČ Praha 6 na úhradu deregulovaného nájemného formou daru, částka 15 tis. Kč je plánována na úhradu pojistného movitého majetku spravovaného odvětvovým odborem včetně majetku PO Pečovatelská služba Prahy 6 a na obědy seniorům v ZŠ je počítáno s částkou 600 tis. Kč. Částka ve výši 5 tis. Kč je určena na poštovné za odeslané příspěvky na nájemné poštovními poukázkami občanům Prahy 6. 

06 – Kultura, sport a cestovní ruch 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

21

Cestovní ruch

             200,00   

             200,00   

             200,00   

      100,00   

      100,00   

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

        20 135,00   

        25 682,70   

        26 628,00   

      132,25   

      103,68   

34

Tělovýchova a zájmová činnost

          3 490,00   

             786,00   

             250,00   

          7,16   

        31,81   

 

Celkem

        23 825,00   

        26 668,70   

        27 078,00   

      113,65   

      101,53   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

33

Kultura, církve a sdělovací prostředky

             760,00   

          1 020,00   

             660,00   

        86,84   

        64,71   

 

Celkem

             760,00   

          1 020,00   

             660,00   

        86,84   

        64,71   

 

06 - Úhrn

        24 585,00   

        27 688,70   

        27 738,00   

      112,82   

      100,18   

 

Odd. 21 § 41 – Vnitřní obchod - KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 150 tis. Kč představují výdaje na zajištění „Farmářských trhů“ na Vítězném náměstí a pořádání doprovodných programů.

           

Odd. 21 § 43 – Cestovní ruch – ODŽP ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 50 tis. Kč jsou určeny na instalaci a opravy dodatkových tabulí
a směrníků v rámci navigačního systému MČ Praha 6.

           

Odd. 33 § 12 – Hudební činnost - KMČ ÚMČ Praha 6

V úhrnu běžných výdajů v celkové výši 2.585 tis. Kč jsou zařazeny akce: „Pocta Carl Czerny“ (10 tis. Kč), „Dejvické hudební léto“ (150 tis. Kč), „Hanspaulský festival“ (30 tis. Kč), „Kytara napříč žánry“ (30 tis. Kč), „Motolice“ (50 tis. Kč), „Hudební festival ve Hvězdě“ (800 tis. Kč) „Opera v Šárce“ (1.000 tis. Kč), „Koncert ke Dni Prahy 6“ (150 tis. Kč), „Koncerty v Břevnovském klášteře“ (100 tis. Kč), „Z hvězdiček jsou hvězdy“ (250 tis. Kč) a na poplatky OSA (15 tis. Kč).

           

Odd. 33 § 14 – Činnosti knihovnické - KMČ ÚMČ Praha 6

Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na podporu činnosti Městské knihovny Praha, pobočky v Praze 6.

 

Od. 33 § 15 – Činnosti muzeí a galerií - KMČ ÚMČ Praha 6

Částka ve výši 1.500 tis. Kč představuje finanční příspěvek k podpoře činnosti o.p.s. Pelléova vila.

 

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – KS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení sborníků k výstavám.

 

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost  - KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč zahrnují výdaje na pořízení brožury „Kultura na Šestce“.

 

Od. 33 § 16 – Vydavatelská činnost – OÚR ÚMČ Praha 6

Celkové běžné výdaje ve výši 2.060 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 1.250 tis. Kč určené na vydání knihy o Dejvicích, které MČ Praha 6 obdržela v roce 2004 účelový dar na vydání této knihy. Výdaje ve výši 770 tis. Kč jsou určeny na vydání knihy Procházky Prahou 6 II. a III. díl včetně jazykových mutací. Částka 40 tis. Kč bude použita na korektury publikací.

 

Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře – OÚR ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu o celkovém objemu 1.010 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na repase starších modelů Prahy 6, které jsou používány pro prezentaci Prahy 6 na výstavách nebo v prostorách radnice ve výši 60 tis. Kč a výdaje na výstavy „Galerie chodník“ a v partnerských městech Poreč a Bayreuthu ve výši 800 tis. Kč. Částka 100 tis. Kč bude použita na výzdobu místnosti RMČ portréty starostů Prahy 6 a částka 50 tis. Kč na pohoštění v rámci výstav. 

V kapitálových výdajích jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč na akci „Modely objektů Prahy 6“. Jedná se  o výrobu dalšího modelu významného objektu Prahy 6, který bude sloužit pro prezentaci Městské části Praha 6.

 

Od. 33 § 17 – Výstavní činnosti v kultuře - KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje tohoto oddílu ve výši 300 tis. Kč zahrnují výdaje na konání výstav, které jsou pořádány MČ Praha 6.

           

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury – KS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 1.300 tis. Kč zahrnují náklady na obecní programy k pořádaným kulturním akcím ve výši 1.000 tis. Kč a náklady na květinové dary k významným událostem ve výši 300 tis. Kč. 

 

Odd. 33 § 19 – Záležitosti kultury - KMČ ÚMČ Praha 6

V běžných výdajích v celkové výši 690 tis. Kč jsou zahrnuty finanční prostředky na tzv. granty v oblasti kultury ve výši 400 tis. Kč a dále jsou v tomto oddíle zařazeny výdaje na „Kulturní akce pro seniory“ ve výši 250 tis. Kč a příspěvek na členství v Anletu ve výši 40 tis. Kč.

 

Odd. 33 § 26 – Obnova kulturních hodnot

Celkové výdaje ve výši 4.648 tis. Kč zahrnují výdaje na odměnu porotcům rozhodujícím o výherci „Ceny starostky“ ve výši 20 tis. Kč, na výstavu k „Ceně starostky“ a výrobu plakety včetně dárkové etue ve výši 25 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou určeny na výrobu jubilejních plaket významných osobností Prahy 6. Na opravy pomníků a pamětních desek je zařazena částka 300 tis. Kč, kdy se  jedná o pravidelnou údržbu pamětních desek a opravy soch a uměleckých děl na území Městské části Praha 6. Dále také zahrnují výdaje na obnovu objektů drobné architektury ve výši 3.800 tis. Kč, na odvod Finančnímu úřadu pro Prahu 6 z odměn porotců – „Cena starostky“ ve výši 3 tis. Kč a částka ve výši 50 tis. Kč je určena na „Cenu starostky MČ Praha 6“ pro realizátora nejlepší novostavby či rekonstruované budovy na území MČ Praha 6. Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč jsou určeny na památkový grant „Podpora obnovy památkově významného objektu či souboru“, jehož účelem je zvýšení motivace vlastníků nemovitostí a zreálnění jejich investic do památkově významných či chráněných nemovitostí. 

V kapitálových výdajích v celkové výši 600 tis. Kč je zařazeno dokončení akce „Památník Nikoly Tesly“ ve výši 200 tis. Kč a dále akce „Pamětní desky - významných osobností Prahy 6“ ve výši 400 tis. Kč.

 

Odd. 33 § 41 – Rozhlas a televize - KS ÚMČ Praha 6

Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč jsou určeny na výrobu videoreportáží z akcí MČ Praha 6 včetně videoarchivu.

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky - KS ÚMČ Praha 6

V tomto oddílu jsou zařazeny finanční prostředky ve výši 990 tis. Kč na výrobu a distribuci časopisu Šestka.

 

Odd. 33 § 49 – Sdělovací prostředky – KMČ ÚMČ Praha 6

Výdaje tohoto oddílu ve výši 100 tis. Kč představují finanční prostředky určené na granty na podporu lokálních periodik.

 

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury - KS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 1.250 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na akci „Den Prahy 6“ ve výši 250 tis. Kč a „Významné společenské akce Prahy 6“ ve výši 1.000 tis. Kč. 


Odd. 33 § 99 – Jubilanti - OVV ÚMČ Praha 6

Celkové výdaje ve výši 1.175 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání akcí pro jubilanty, konkrétně na nákup materiálu ve výši 75 tis. Kč (koupě květin a dekoračních předmětů pro výzdobu), na výrobu blahopřání a zajištění souvisejících koncertů pro jubilanty  včetně foto prácí je zařazena částka 500 tis. Kč, na nákup občerstvení částka 50 tis. Kč a na nákup darů částka 550 tis. Kč (květiny, dárkové balíčky).

           

Odd. 33 § 99 – Ostatní záležitosti kultury – KMČ ÚMČ Praha 6

Celkové výdaje ve výši 8.120 tis. Kč zahrnují výdaje na pořádání společenských akcí převážně většího charakteru: „Velikonoce“ ve výši 300 tis. Kč, „Čarodějnice na Ladronce“ ve výši 450 tis. Kč, „Dětský den“ ve výši 150 tis. Kč, „Břevnovské posvícení“ ve výši 100 tis. Kč, „Masopust“ ve výši 100 tis. Kč, „Společenský večer“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Cena starostky architektům“ ve výši 100 tis. Kč, „Den Prahy 6“ ve výši 100 tis. Kč, „Den seniorů“ ve výši 400 tis. Kč, „Vánoční osvětlení 2014 a doplatek 2013“ ve výši 850 tis. Kč, „Advent v Písecké bráně“ ve výši 900 tis. Kč, „Vánoce na Vítězném náměstí“ ve výši 300 tis. Kč, „Vánoce Prahy 6“ ve výši 1.000 tis. Kč, „Podzimní hrátky v Písecké bráně“ ve výši 150 tis. Kč, „Pivopění“ ve výši 500 tis. Kč, „Svatomichalská pouť“ ve výši 20 tis. Kč, „Literáti z naší čtvrti“ ve výši 150 tis. Kč, pohoštění a dárky při akcích MČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč a další nespecifikované kulturní a společenské akce ve výši 1.450 tis. Kč.

                        .

Odd. 34 § 29 - Zájmová činnost a rekreace

Běžné výdaje tohoto oddílu v celkové výši 250 tis. Kč představují výdaje spojené s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť. Částka ve výši 130 tis. Kč je určena na případnou úhradu rozdílu mezi skutečnými náklady spojenými s provozem Rekreačního a vzdělávacího zařízení Živohošť a příjmy od rekreantů. Výdaje jsou rozpočtovány v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele a provoz je účetně zařazen v „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“. Výdaje zahrnují nákup lůžkovin, drobného materiálu, mycích prostředků a řemeslných potřeb, vybavení pro vodní sporty, úhradu elektrické energie a nákup benzinu do sekačky na trávu, na  úhradu telefonní linky v objektu, platbu za pojištění movitého a nemovitého majetku, smluvní nájemné uzavřené se společností Povodí Vltavy Praha, závod Dolní Vltava za pozemek přilehlý k RVZ na břehu přehrady, určený k rekreaci a umístění plovoucího zařízení, za služby spojené s vlastním provozem.

Z finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč bude pořízeno drobné a sportovní vybavení pro toto rekreační středisko a částka 20 tis. Kč slouží k úhradě poplatků z ubytovací kapacity obci Chotilsko. 

 

07 – Bezpečnost 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

52

Civilní připravenost

             150,00   

          1 700,00   

             148,00   

        98,67   

          8,71   

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

          1 955,00   

          2 195,00   

          1 820,00   

        93,09   

        82,92   

55

Požární ochrana

               75,00   

               75,00   

               75,00   

      100,00   

      100,00   

 

Celkem

          2 180,00   

          3 970,00   

          2 043,00   

        93,72   

        51,46   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

53

Bezpečnost a veřejný pořádek

             250,00   

             250,00   

                    -     

             -     

             -     

 

Celkem

             250,00   

             250,00   

                    -     

             -     

             -      

 

07 - Úhrn

          2 430,00   

          4 220,00   

          2 043,00   

        84,07   

        48,41   

Odd. 52 § 12 – Ochrana obyvatelstva

Z běžných výdajů v celkové výši 148 tis. Kč připadá v rámci „Dnů integrovaného záchranného systému“ na základních školách částka ve výši 2 tis. Kč a částka 49 tis. Kč na přípravu a předcházení mimořádných a krizových situací – školení obyvatelstva. Dále na úhradu elektrické energie v CO krytu na Petřinách 42 částka 12 tis. Kč a na údržbu tohoto záložního krytu částka ve výši 25 tis. Kč (revize, údržba a úklid prostor). Částka 50 tis. Kč zahrnuje nákup materiálu pro řešení krizových situací a mimořádných událostí na území Městské části Praha 6. Částka 10 tis. Kč zahrnuje výdaje na pohoštění.

 

Odd. 53 § 11 – Bezpečnost

V tomto oddílu jsou zařazeny běžné výdaje v celkové výši 1.820 tis. Kč. Jedná se  o výdaje na úhradu nájemného za služebnu Městské policie v Čílově ulici na Petřinách, kde je také umístěna Informační kancelář MČ Praha 6 se službou ověřování listin ve výši  100 tis. Kč. Realizace projektu prevence kriminality zahrnuje výdaje ve výši 40 tis. Kč a výdaje na výrobu a aktualizaci letáku „Jsem Váš nový strážník“ zahrnují částku ve výši  30 tis. Kč. Částka 1.650 tis. Kč pak zahrnuje dary obyvatelstvu za činnost pro Městskou část Praha 6.

 

Odd. 55 § 12 – Požární ochrana

Běžnévýdaje ve výši 75 tis. Kč jsou určeny na finanční příspěvky na opravy   a doplnění provozem poškozené výstroje Sboru dobrovolných hasičů Lysolaje, Suchdol a Nebušice, které v rámci Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy plní úkoly prevence i pro území MČ Praha  6. 

 

08 - Hospodářství 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

          3 786,00   

          3 978,00   

          4 212,00   

      111,25   

      105,88   

 

Celkem

          3 786,00   

          3 978,00   

          4 212,00   

      111,25   

      105,88   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

36

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

      118 695,00   

      208 195,00   

      246 600,00   

      207,91   

      118,53   

 

Celkem

      118 695,00   

      208 195,00   

      246 600,00   

      207,91   

      118,53   

 

08 - Úhrn

      122 481,00   

      212 173,00   

      250 812,00   

      204,92   

      118,29   

 

Odd. 36 § 12 – Bytové hospodářství

Běžné výdaje v celkové výši 3.947 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč na úhradu úroků ze složených jistin k výběrovým řízením a 80 tis. Kč na úhradu elektrické energie k osvětlení informačního stánku (pomníku) na Vítězném náměstí 3998/6 a osvětlení zříceniny Baba. Částka ve výši 7 tis. Kč je určena na úhradu nájemného Dopravnímu podniku hlavního města Prahy za pozemky v k.ú. Břevnov, na nichž se nachází „AVČ Ladronka“. Finanční prostředky ve výši 2.760 tis. Kč budou použity na mandátní odměnu pro SNEO a.s. za poradenskou a konzultační činnost v oblasti správní, realitní, obchodní a investiční činnosti a na mandátní smlouvu pro Sneo, a.s. za kontrolu stavu nemovitostí svěřených MČ Praha 6 a reklamací u stavebních akcí, 50 tis. Kč bude použito na opravu a udržování nemovitého majetku, který má MČ Praha 6 svěřený a předává ho do správy správcům (SNEO a.s., Austis a.s.). Jedná se o  pozemky, které jsou sice ve správě mandatářů, nejsou ovšem pronajaté a ani jinak funkčně nesouvisí s některým z objektů, které OSOM prostřednictvím mandatářů spravuje a jejichž údržbu tedy nelze hradit z prostředků z vybraného nájemného. Často se jedná o vnitrobloky mezi domy,  které MČ Praha 6 nevlastní. Dále se jedná o zimní údržbu památníku na Vítězném náměstí, komunikací svěřených do správy mandatářů a stavby jako třeba schodiště, které však nejsou klasickými komunikacemi.

Dále je v běžných výdajích zahrnuta částka v celkové výši 1.000 tis. Kč, která zahrnuje krytí plánované ztráty u objektů zvláštního určení spravovaných mandatáři v rámci Podnikatelské činnosti MČ Praha 6 (Bělohorská 201 – Kaštan, Břevnovská 1691/4 – Dům s pečovatelskou službou, Pelléova 91 - Pelléova vila, K Brusce 208 – Písecká brána a Antonína Čermáka 85/4 – Azylový dům pro muže. 

V kapitálových výdajích v celkové výši 246.600 tis. Kč jsou především zařazeny finanční prostředky na dokončení akcí, které byly rozpracovány v roce 2013. Jedná se o akce „Nad Kajetánkou 2,4,6 a Patočkova 31, 33, 35, 37- II. a III. etapa rekonstrukce objektu“ ve výši 91.200 tis. Kč, dále na akci „Půdní vestavby - dokončení“ je určena částka ve výši 50.000 tis. Kč a na akci „Výstavba bytového domu s malometrážními byty – Rakovnická – Stochovská“ je určena částka ve výši 40.000 tis. Kč a na akci „Náměstí Svobody – Skleňák – rekonstrukce vytápění a elektro“ je určena částka ve výši 47.500 tis. Kč. Nově zařazeny jsou akce: „Demolice stávajících objektů ve vnitrobloku – Eliášova, Dr.Z.Wintra“ ve výši 4.000 tis. Kč, dále akce „Měřící a regulační technika (školy, nemovitosti zvláštního určení)“ ve výši 4.800 tis. Kč, akce „Rekonstrukce – vila Špálova 443/4“ ve výši 2.000 tis. Kč, „Lékařské centrum Stochovská 530/43 – zateplení fasády, úprava prostor“ ve výši 3.500 tis. Kč,  „Učiliště Šmolíkova 864/05 – zateplení fasády, úprava prostor“ ve výši 3.100 tis. Kč a „ Rekonstrukce volných bytů“ ve výši 500 tis. Kč.

 

Odd. 36 § 32 – Pohřebnictví

Běžné výdaje v celkové výši 265 tis. Kč zahrnují finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč na sociální pohřby občanů, kteří zemřeli na území MČ Praha 6 a nemají nikoho z rodiny či známých, kdo by sjednal pohřeb a částka 15 tis. Kč na nájemné - hrobová místa pro uložení pozůstatků občanů do mělkého hrobu, kteří zemřeli na území městské části Prahy 6 a jejich totožnost se nepodařilo zjistit.

 

09 – Vnitřní správa 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

      230 299,00   

      242 140,90   

      232 424,00   

      100,92   

        95,99   

62

Jiné veřejné služby a činnosti

          2 128,00   

          2 198,90   

          2 426,00   

      114,00   

      110,33   

 

Celkem

      232 427,00   

      244 339,80   

      234 850,00   

      101,04   

        96,12   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

61

Územní samospráva

          1 785,00   

          2 034,80   

          4 440,00   

      248,74   

      218,20   

 

Celkem

          1 785,00   

          2 034,80   

          4 440,00   

      248,74   

      218,20   

 

09 - Úhrn

      234 212,00   

      246 374,60   

      239 290,00   

      102,17   

        97,12   

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – KS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 735 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na setkání vedení radnice s občany ve výši 105 tis. Kč, na setkání s velvyslanci  ve výši 150 tis. Kč a na setkání s čestnými občany ve výši 30 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny výdaje na pohoštění a věcné dary, hrazené v rámci reprefondů starostky, ve výši  450 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – KMČ ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.978 tis. Kč zahrnují  pronájem prostor pro jednání RMČ Praha 6 na výjezdním zasedání ve výši 20 tis. Kč, dále výdaje spojené s jednáními ZMČ Praha 6 za pronájem prostor ve výši 30 tis. Kč, přenos z těchto jednání ve výši 250 tis. Kč a stenografické záznamy ve výši 120 tis. Kč. V oddílu jsou dále zařazeny náklady na kurzové ztráty a bankovní poplatky při služebních cestách ve výši 12 tis. Kč, výdaje na tuzemské nocležné a cestovné v souvislosti s vykonávanými služebními cestami pro členy ZMČ Praha 6 ve výši 100 tis. Kč, výdaje na občerstvení při jednáních ZMČ Praha 6 ve výši 140 tis. Kč, při jednáních RMČ Praha 6 ve výši 150 tis. Kč, jednotlivých komisí a výborů ve výši 100 tis. Kč, pohoštění hrazené v rámci reprefondů uvolněných členů ZMČ Praha 6 ve výši 192 tis. Kč a na dary v rámci výše uvedených fondů je zařazena částka ve výši 64 tis. Kč. Na odměny členům – odborníkům ve výborech a komisích a na dary předsedům komisí a výborů je určena celková částka ve výši 1.800 tis. Kč. 

 

Odd. 61 § 12  - Místní zastupitelské orgány – OS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje oddílu v celkové výši 11.187 tis. Kč zahrnují finanční prostředky na odměny zastupitelů a s tím související povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ve výši 10.035 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Běžné výdaje dále zahrnují nákup  odborných publikací a tiskovin ve výši 90 tis. Kč, nákup  drobného materiálu v celkové výši 40 tis. Kč a úhradu poplatků za používání pevných telefonních linek, mobilních telefonů a internetu ve výši 500 tis. Kč. Částka ve výši 200 tis. Kč je určena na výuku cizích jazyků pro uvolněné členy zastupitelstva. Příspěvek na stravování pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, který je hrazený  ze Sociálního fondu zaměstnavatele představuje částku 75 tis. Kč a částka 35 tis. Kč nákup vizitek pro uvolněné členy ZMČ. Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč jsou určeny na příspěvek na úpravu zevnějšku pro oddávající z řad zastupitelů MČ Praha 6, částka 50 tis. Kč zahrnuje  náhrady mezd v době nemoci a 42 tis. Kč je rozpočtováno na penzijní připojištění pro uvolněné členy ZMČ Praha 6, hrazeného v rámci Sociálního fondu zaměstnavatele.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KS ÚMČ Praha 6

Z běžných výdajů v celkové výši 6.670 tis. Kč připadá na zasílání informací občanům formou SMS zpráv částka 250 tis. Kč, na konzultační služby částka 50 tis. Kč, na monitoring návštěvnosti internetových stránek www.praha6.cz částka 50 tis. Kč, monitoring a mediální analýzu tisku částka 200 tis. Kč, na výrobu a správu on-line sociálních síti 100 tis. Kč, na cizojazyčné překlady www stránek částka 100 tis. Kč a na jejich analýzu 70 tis. Kč. Na výrobu novoročenek je určeno 150 tis. Kč a na výrobu kalendáře MČ Praha 6 také částka 150 tis. Kč. Výdaje na tlumočení a překlady pro potřeby ÚMČ jsou ve výši 250 tis. Kč, na průzkum veřejného mínění připadá částka 2.000 tis. Kč, na PR služby 2.000 tis. Kč, na profesionální prezentaci pro účely propagace MČ Praha 6 částka 100 tis. Kč, na pohoštění při tiskových konferencích částka 200 tis. Kč  a na nákup reprezentačních předmětů částka 1.000 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OVV ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 120 tis. Kč obsahují květinovou výzdobu pro potřeby ÚMČ Praha 6 a obřadní síně ve výši 100 tis. Kč, tlumočení a překlady související s oddáváním ve výši 10 tis. Kč a přípravu projevů ve výši 5 tis. Kč. Výdaje související s přestupkovými řízeními (svědečné) jsou předpokládány ve výši 5 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – KMČ – odd. OI ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 13.405 tis. Kč obsahují nákup materiálu v celkové výši 2.950 tis. Kč. V této částce je obsažen nákup   počítačových sestav v celkové výši 1.000 tis. Kč, tiskáren ve výši 200 tis. Kč a notebooků ve výši 300 tis. Kč. Dále budou pořízeny aplikační  servery a proběhne obměna  síťových  prvků v celkové  částce 250 tis. Kč, na  nákup mobilních  telefonů a digitálních  fotoaparátů je určena částka 150 tis. Kč a  na ostatní nespecifický hardware  částka 50 tis. Kč. Na nákup tonerů do tiskáren je určena částka ve výši 600 tis. Kč, na náhradní díly k výpočetní technice částka 300 tis. Kč a  na nosiče dat a zálohovací pásky částka 100 tis. Kč.

Na nákup služeb je určena částka v celkové výši 7.850 tis. Kč a zahrnuje odborné konzultační služby ve výši 500 tis. Kč,  výdaje na zpracování dat podle uzavřených smluv ve výši 4.800 tis. Kč,  výdaje na technickou podporu informačních systémů ve výši 2.250 tis. Kč a na konektivitu ÚMČ včetně informačních kanceláří ve výši 300 tis. Kč.

Výdaje v seskupení ostatních nákupů v celkové výši 2.600 tis. Kč zahrnují opravy a údržbu technického zařízení v působnosti oddělení informatiky ve výši 1.000 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny finanční prostředky na nákup programových licencí ve výši 1.200 tis. Kč, na úpravy stávajících aplikací ve výši 200 tis. Kč a na nákup ostatního software je počítáno s částkou ve výši 200 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OI ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 5 tis. Kč. 

V   kapitálových    výdajích  jsou  zařazeny akce  „Rozšíření licence SW“  ve  výši 450 tis. Kč a „Výpočetní technika“ ve výši 2.800 tis. Kč. Zde se jedná o databázové a aplikační servery ve výši 2.000 tis. Kč a výměnu záložního zdroje UPC ve výši 800 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – OS ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 194.559 tis. Kč  zahrnují finanční prostředky na mzdovou oblast ve výši 157.590 tis. Kč, které jsou komentovány samostatně. Ostatní výdaje jsou zařazeny v následujících  seskupeních. Výdaje na nákup materiálu činí 2.193 tis. Kč a zahrnují nákup pitné vody do automatů pro budovu ÚMČ ve výši 50 tis. Kč, nákup pracovních a ochranných oděvů ve výši 20 tis. Kč, doplnění a obměnu lékárniček ve výši 8 tis. Kč, nákup odborných publikací a tiskovin ve výši 150 tis. Kč, nákup drobného inventáře ve výši 250 tis. Kč, nákup kancelářských potřeb ve výši 350 tis. Kč, nákup tiskopisů ve výši 120 tis. Kč, nákup hygienických potřeb a drogistického zboží ve výši 300 tis. Kč, nákup ostatního drobného materiálu a vybavení ve výši 140 tis. Kč, nákup razítek ve výši 25 tis. Kč, nákup materiálu hrazeného ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 10 tis. Kč a nákup faxového a xeroxového papíru ve výši 350 tis. Kč, nákup elektroinstalačního materiálu ve výši 140 tis. Kč, nákup hasících přístrojů ve výši 10 tis. Kč a nákup interiérových rostlin včetně nádob ve výši 20 tis. Kč. Dále výdaje zahrnují nákup materiálu pro potřeby autoparku ÚMČ Praha 6 ve výši 250 tis. Kč.  Na případné kurzovní ztráty, související se služebními cestami zaměstnanců ÚMČ Praha 6,  je určeno 8 tis. Kč.

Výdaje na nákup médií pro provoz budovy Čs. armády 23 a detašovaných pracovišť činí celkem  5.560 tis. Kč a zahrnují vodné ve výši 320 tis. Kč, teplo ve výši 400 tis. Kč, plyn ve výši 700 tis. Kč, elektrickou energii ve výši 3.200 tis. Kč, pohonné hmoty 900 tis. Kč a teplou vodu ve výši 40 tis. Kč.

Nákup služeb v celkové výši 22.853 tis. Kč obsahuje  finanční prostředky na služby pošt ve výši 1.500 tis. Kč, na kompletace poštovních zásilek ve výši 100 tis. Kč, úhradu telefonních poplatků za pevné linky, provoz mobilních telefonů a internet ve výši 1.500 tis. Kč a pojistné autoparku ve výši 150 tis. Kč. Dále obsahuje výdaje za pronájem sálu na výjezdní poradu vedoucích odborů, které jsou ve výši 30 tis. Kč, nájemné za sportovní prostory, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele činí 10 tis. Kč, nájemné za  IK Delta ve výši 35 tis. Kč,  pronájmy archivů ve výši 500 tis. Kč a nájemné za parkovací stání ( garáže – Čkalova)  činí 125 tis. Kč. Konzultační a poradenské služby si vyžádají částku  400 tis. Kč, výuka jazyků zaměstnanců ÚMČ  500 tis. Kč, výdaje na  vzdělávání vedoucích úředníků a průběžné vzdělávání úředníků 1.160 tis. Kč. V nákupu ostatních služeb ve výši 16.843 tis. Kč jsou zařazeny výdaje spojené s autoparkem ÚMČ, zahrnující prohlídky STK včetně emisí ve výši 10 tis. Kč, servisní poplatky za CCS karty ve výši 60 tis. Kč, výdaje na mytí a údržbu vozidel ve výši 60 tis. Kč a výdaje na iMonitoring vozů (sledování pohybu vozidel) ve výši 40 tis. Kč. Dále jsou zde výdaje na lékařské prohlídky zaměstnanců ve výši 80 tis. Kč, zveřejnění nabídky volných pracovních míst  ve výši 20 tis. Kč a služby bezpečnostního technika ve výši 216 tis. Kč. Výdaje na sportovně kulturní aktivity, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, činí 10 tis. Kč. Poplatky za vstupy na katastr nemovitostí jsou v souvislosti s provozem Czech Pointu  ve výši 200 tis. Kč, příspěvky na stravování zaměstnanců ÚMČ, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 2.300 tis. Kč a tisk vizitek ve výši 25 tis. Kč. Další výdaje obsahují  reprografické práce ve výši 20 tis. Kč,  zhotovování klíčů, služebních karet a jejich programování  ve výši 30 tis. Kč, půjčování státních vlajek ve výši 10 tis. Kč, laminování ve výši 10 tis. Kč a stěhování nábytku a archivů ve výši 50 tis. Kč. Výdaje na úpravy slaboproudých zařízení (zejména se jedná o přemístění telefonních linek, práce na telefonní ústředně, zřízení telefonních poboček, propojení modemů) ve výši 400 tis. Kč, úhradu služeb za detašovaná pracoviště ve výši 30 tis. Kč, úklidové služby včetně mimořádných úklidů ve výši 3.000 tis. Kč, přesazování interiérových rostlin ve výši 20 tis. Kč, odvoz odpadu ve výši 150 tis. Kč, skartace písemností ve výši 50 tis. Kč, ostrahu budov ve výši 950 tis. Kč, výdaje na drobné technické práce (např. parkovací systém) ve výši 50 tis. Kč,  servisní služby na výtahy a zvedací plošiny ve výši 20 tis. Kč, na plynovou kotelnu ve výši 10 tis. Kč, na klimatizace, elektronický zabezpečovací systém ve výši 100 tis. Kč a na navigační systém pro nevidomé ve výši 12 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny výdaje na aktualizaci nápisů na navigačních tabulích ve výši 50 tis. Kč, poplatky za užívání TV a rozhlasu ve výši 100 tis. Kč, výdaje na koordinační činnosti v rámci správy budovy ÚMČ pro SNEO a.s. ve výši 360 tis. Kč a výdaje na správu budovy ÚMČ formou outsourcingu ve výši 8.400 tis. Kč.

V ostatních nákupech jsou zařazeny výdaje na opravy ve výši 430 tis. Kč  a  zahrnují  opravy a servis klimatizací ve výši 60 tis. Kč, výtahů ve výši 50 tis. Kč, drobné opravy budovy a vratové techniky ve  výši 70 tis. Kč, malířské práce ve výši 100 tis. Kč, opravy  kancelářské techniky a nábytku ve výši 40 tis. Kč, opravy elektrospotřebičů a hasících přístrojů 30 tis. Kč a opravy vozového parku v částce ve výši 80 tis. Kč.  Na cestovné a jízdné zaměstnanců připadá částka ve výši 1.800 tis. Kč, z toho na jízdné spojené s pracovními úkoly zaměstnanců ÚMČ částka 300 tis. Kč, na zahraniční služební cesty zaměstnanců ÚMČ částka 100 tis. Kč a na úhradu nákupu časových kuponů MHD na rok 2014 pro zaměstnance ÚMČ Praha 6, hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, je částka ve výši 1.400 tis. Kč. Toto seskupení dále zahrnuje výdaje na pohoštění čerpané v rámci jednotlivých schválených reprefondů tajemníka ÚMČ, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů ve výši 175 tis. Kč a při sportovně – kulturních akcích ÚMČ Praha 6, hrazených ze Sociálního fondu zaměstnavatele, ve výši 10 tis. Kč.

Výdaje související s neinvestičními nákupy obsahují poplatky za konference ve výši 100 tis. Kč, leasing za nová vozidla pro vozový park ÚMČ Praha 6 ve výši 830 tis. Kč a výdaje na úpravy zevnějšku pro matrikářky ve výši 100 tis. Kč. Na úhradu  členství v institutu auditorů a sdružení tajemníků činí rozpočet 10 tis. Kč a  na náhrady za pojistné události 20 tis. Kč.

Na věcné dary připadá v rámci schválených reprefondů tajemníka ÚMČ Praha 6, vedoucího organizační složky a vedoucích odborů  celkem 100 tis. Kč a na odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené ve výši  190 tis. Kč. Na úhradu pojištění hmotného majetku v evidenci OS ÚMČ Praha 6 je zařazena částka ve výši 150 tis. Kč. Na nákup kolků  je určena částka  5 tis. Kč a na nákup dálničních známek pro autopark ÚMČ  30 tis. Kč.

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu jsou určeny na náhrady mezd v době nemoci ve výši 600 tis. Kč a dále výdaje hrazené ze Sociálního fondu zaměstnavatele, a to příspěvky k penzijnímu připojištění zaměstnancům ÚMČ ve výši 1.710 tis. Kč, dary při životních jubileích a odměny při prvním odchodu do důchodu ve výši 75 tis. Kč a sociální výpomoc k překlenutí tíživé životní situace pro zaměstnance ÚMČ ve výši 20 tis. Kč. 

V kapitálových výdajích jsou zařazeny akce: „Obnova vozového parku“ ve výši 1.000 tis. Kč  a „Chladící zařízení do prostoru odd. informatiky a rozpočtu“ ve výši 190 tis. Kč.

 

Odd. 61 § 71 – Činnost místní správy – PO ÚMČ Praha 6

Běžné výdaje v celkové výši 2.770 tis. Kč zahrnují konzultační a poradenské služby v této oblasti ve výši 2.100 tis. Kč a výdaje na likvidaci a vyklízení movitých věcí při exekucích zajišťovaných právním odborem jsou ve výši 200 tis. Kč. Částka 400 tis. Kč je určena na úhrady nákladů protistran a advokátských odměn při prohraných soudních sporech a případné platby za přisouzené plnění při soudních sporech Městské části Praha 6. Částka ve výši 50 tis. Kč je určena na úhradu soudních poplatků při soudních sporech vedených MČ Praha 6 a 20 tis. Kč na nákup kolků pro potřeby odboru.

 

Odd. 62 § 21 – Zahraniční humanitární pomoc

Běžné výdaje ve výši 11 tis. Kč představují finanční prostředky na poskytnutí darů na projekt, kterého se zúčastňuje MČ Praha 6 již od roku 2005, prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“  dvěma indickým dětem  jako příspěvek na školné, ošacení, školní potřeby a základní zdravotní péči. 

 

Odd. 62 § 23 – Mezinárodní spolupráce – KS

Z běžných výdajů v celkové výši 2.415 tis. Kč připadá na případné kurzové ztráty a bankovní poplatky částka v celkové výši 15 tis. Kč, na služby spojené s přijatými i vyslanými delegacemi částka ve výši 100 tis. Kč, na kulturní programy „Partnerská města“ částka ve výši 450 tis. Kč, na cestovné, nocležné na zahraniční cesty členů ZMČ a zaměstnanců částka ve výši 1.300 tis. Kč, na pohoštění pro delegace je určena částka 350 tis. Kč a na dary pro delegace je vyčleněno 200 tis. Kč. 

 

10 – Pokladní správa

 

Odd.

Text

 

 

Návrh

 

 

 

 

SR

UR

rozpočtu

%

 %

 

 

2013

k 30.9.2013

na rok 2014

k SR

 k UR

 

Běžné výdaje

 

 

 

 

 

63

Finanční operace

          9 100,00   

          9 050,00   

          9 080,00   

        99,78   

      100,33   

64

Ostatní činnosti

        13 237,00   

        35 007,70   

        14 019,00   

      105,91   

        40,05   

 

Celkem

        22 337,00   

        44 057,70   

        23 099,00   

      103,41   

        52,43   

 

Kapitálové výdaje

 

 

 

 

 

64

Ostatní činnosti

          4 907,00   

             907,00   

          9 000,00   

      183,41   

      992,28   

 

Celkem

          4 907,00   

             907,00   

          9 000,00   

      183,41   

      992,28   

 

10 - Úhrn

        27 244,00   

        44 964,70   

        32 099,00   

      117,82   

        71,39   

 

Odd.63 § 10 - Finanční operace

Celkové výdaje ve výši 9.020 tis. Kč zahrnují prostředky na tzv. „Správu aktiv“, kdy se jedná o prostředky spojené s úhradou služeb peněžním ústavům (částka 4.400 tis. Kč) a dále ostatní finanční výdaje (částka 4.600 tis. Kč). S těmito položkami se zrcadlově pojí příjmové položky kladných rozdílů. Prostředky ve výši 20 tis. Kč jsou určeny na úhradu poplatků za vedení účtů MČ Praha 6.

 

Odd. 63 § 20 - Pojištění funkčně nespecifikované

Finanční prostředkyve výši 60 tis. Kč jsou určeny na povinné pojistné motorových vozidel ÚMČ Praha 6 .

 

Odd. 64 § 09 – Ostatní činnosti

Běžné výdaje v celkové výši 14.019 tis. Kč zahrnují 50 tis. Kč na vratky finančních prostředků zaplacených na pokutách z minulých let, kdy potrestaný subjekt uspěl v dalších stupních řízení, částka ve výši 13.288 tis. Kč představuje běžnou rozpočtovou rezervu MČ Praha 6 a částka ve výši 681 tis. Kč představuje rozpočtovou rezervu Sociálního fondu zaměstnavatele.

 

Kapitálové výdaje ve výši 9.000 tis. Kč představují investiční rozpočtovou rezervu.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vydaje_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz