Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Vynikající učitel za rok 2021 ›› detail/podstránka

Vynikající učitel za rok 2021

Vynikající učitel za rok 2021

Na základě posouzení odborné poroty, jmenované Radou městské části Praha 6, bylo pro tento rok uděleno ocenění devíti vyučujícím: 

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

Mgr. Andrea Havlíková

- učitelka I. stupně s 27 lety pedagogické praxe v ZŠ a MŠ nám. Svobody 2,

- ve výuce preferuje učení hrou, zážitkové a projektové učení s využitím metod Začít spolu, matematiky podle profesora Hejného, aktivního učení a formativní hodnocení, ale i matematické gramotnosti nebo písma Comenia Script,

 - zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány, vytváří učební pomůcky pro cizince a spolupracuje se speciálně pedagogickými centry, v projektu Společně se učíme s pedagogy dalších škol,

- podílí se na tvorbě učebnice českého jazyka pro 3. ročník,

- v rámci pedagogické praxe studentů Pedagogické fakulty UK prováděla výzkum na téma Spolupráce a zapojování žáků v centrech aktivit v programu Začít spolu,

- u příležitosti Dne laskavosti navštívila spolu s žáky speciální školu, společně se rovněž zapojili do soutěže první pomoci,

- během distančního vzdělávání žáky motivovala netradičními aktivitami a projekty, na dobrou noc jim pak každý večer předčítala on-line pohádky,

- významným způsobem se podílí na prezentaci školy, např. v době pandemického uzavření škol spolupracovala na videoprezentaci školy pro on-line Den otevřených dveří, s dětmi se účastní výtvarných výstav a tradičních akcí v Praze 6,

- Českou školní inspekcí byla oceněna zejména za atraktivitu a názornost online výuky.

 

Mgr. Šárka Rokosová

- vyučující českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy s 20 roky pedagogické praxe, z toho 12 let v ZŠ Norbertov,

- je také koordinátorkou školního vzdělávacího programu a uvádějící učitelkou,

- využívá znalostí a zkušeností z oblastí čtenářské gramotnosti, společného vzdělávání, kariérového poradenství či formativního hodnocení,

- vede žákovský parlament, organizuje charitativní akce, dlouhodobě se zapojuje do projektu společnosti Post Bellum Paměť národa - Příběhy našich sousedů

- spolupracuje se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodikem prevence, jakož i s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6,

- organizuje kroužek doučování z českého jazyka a přípravy na přijímací zkoušky,

- Česká školní inspekce velmi kladně hodnotí její profesionální přístup a empatické jednání se žáky.

 

Mgr. Karolína Valerová

- učitelkou je 6 let, z toho 4 roky vyučuje v ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

- je zástupkyní ředitelky, vede metodické sdružení prvostupňových učitelů,

- od zahájení distanční výuky metodicky podporovala své kolegy, následně s nimi sdílela své nově nabyté poznatky a zkušenosti z on-line výuky,

- podílí se na organizaci školních akcí, projektů a soutěží, zapojuje se do grantů a charitativně či ekologicky orientovaných aktivit,  

- motivuje žáky k aktivnímu pohybu, aktivně se účastní projektu Trenéři do škol, spolupracuje s Asociací školských sportovních klubů a spolkem Českého sportovního lezení,

- organizuje adaptační kurzy, školy v přírodě a výlety, účastní se jich jako zdravotník,

- věnuje se tvorbě knižních příběhů, připravuje publikaci pracovních materiálů ke gramatickým základům českého jazyka,

- kladně jí hodnotí Česká školní inspekce, žáci i rodiče. 

 

Mgr. Jana Machová

- je prvostupňovou učitelkou s 23 lety praxe, z toho 13 roků v ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu,

- nadále si prohlubuje své pedagogické, psychologické a didaktické znalosti v oblastech Tvořivá škola - činnostní učení, využití interaktivní tabule, matematiky, českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy,

- spolu s kolegy zapracovává nová témata do školního vzdělávacího programu,

- je uvádějící učitel pro začínající kolegy, vede pedagogické praxe studentů vysokých škol, vytváří učební materiály a pomůcky,

- organizuje školní čtenářskou soutěž, vede kroužek výtvarných činností, s dětmi se zapojuje do výtvarných soutěží,

- spolupracuje Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6, účastní se setkání s rodiči dětí navštěvujících mateřské školy,

- v průběhu distančního vzdělávání poskytovala podporu svým kolegům v prostředí MS Teams, pravidelně organizovala schůzky, pomáhala s orientací v on-line prostředí a připravovala materiály pro sdílení.

 

Mgr. Jitka Tesařová

- v ZŠ a MŠ Červený vrch učí 10 let, ve školství působí však již 26 roků,

- při vzdělávání využívá činnostní učení, projektovou výuku, skupinovou práci, vše s pomocí počítačové techniky a interaktivní tabule,

- do kolektivu její třídy se úspěšně začleňují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, individuálně se věnuje žákům talentovaným, handicapovaným i cizincům bez předchozí znalosti českého jazyka; úzce při tom spolupracuje s poradenskými zařízeními,

- její součinnost s asistentkou pedagoga lze označit za příklad dobré praxe,  

- během distanční výuky využívala nově nabyté zkušeností s on-line platformou MS Teams, každodenně vyučovala i skupinky žáků druhého ročníku, v níž byla v loňském školním roce třídní učitelkou,

- zajišťuje pobytové školy v přírodě, se svými žáky nacvičuje a následně prezentuje scénická vystoupení pro rodiče, děti mateřských škol i veřejnost,

- rodiče oceňují její několikrát do roka organizované otevřené hodiny, v kterých získávají oporu pro domácí přípravu svých dětí.

Ocenění za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností 

Nikola Pospíšilová

- v MŠ Sbíhavá učí 5 let, z toho 2 roky jako asistentka pedagoga,

- své vzdělání si rozšiřuje o obory sociální práce a speciální pedagogika,

- podílí se na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované děti,

- vzhledem k tomu, že běžně využívá informační technologie a interaktivní tabuli, zajišťovala v době uzavření škol distanční vzdělávání předškoláků,

- v době letních prázdnin organizuje tematicky zaměřené letní městské tábory,

- v letech 2017 – 2020 se podílela na zajišťování praxí studentek z Turecka,

- je zapojena do projektu Mezi námi, zaměřeného na vzájemné propojování seniorů a dětí, v celorepublikové přehlídce Pohádkové soutěže byly její aktivity vyhodnoceny jako vůbec nejlepší v Praze, 

- účastní se i dlouhodobého školního  projektu Dobrá škola II s tématem Digitální kompetence pedagogů MŠ – jako pomůcka i cesta ke vzdělávání.

 

Mgr. Dana Gazdová

- učitelka anglického jazyka v ZŠ a MŠ Bílá,

- inovuje výukové metody se záměrem zefektivnit vzdělávací proces, jako například využití mobilních aplikací k procvičování a rozšiřování slovní zásoby žáků,

- vede třídu s rozšířenou výukou angličtiny, vybrané hodiny vyučuje v cizím jazyku, zajišťuje koordinaci rodilých mluvčích ve škole, komunikuje s bilingvními rodinami a organizuje jazykové studijní pobyty,

- ve spolupráci s jazykovými školami AKCENT IH Prague a British Council se podílí na rozvoji systému jazykové certifikace žáků,

- významným způsobem ve škole podpořila rozvoj distančního vzdělávání, a to zejména seznamováním zájemců s on-line aplikacemi typu ZOOM či Kahoot!,

- v rámci programu Erasmus+ se zasadila o rozvoj spolupráce se školami a institucemi, jehož záměrem je rozšíření již respektovaného projektu EarthKAM.

 

Mgr. Michal Burian

- učitel přírodopisu a tělesné výchovy se čtyřletou praxí v ZŠ Dědina,

- ve výuce využívá projektové metody, informační technologie a netradiční vzdělávací metody,

- je technickým poradcem pro elektronickou dokumentaci, správu pedagogické a žákovské evidence, zajišťuje fungování hromadné komunikaci s rodiči,

- organizuje lyžařské výcvikové kurzy a adaptační výjezdy, vede sportovní aktivity dětí v soutěžích Domu dětí a mládeže Prahy 6, spolupodílí se na zajištění zahraničních jazykových pobytů,

- je konzultantem ve škole praktikujících studentů pedagogických škol,

- v rámci celostátního projektu Učení s příšerou se podílí na vytváření a prezentování vzdělávacích materiálů a pracovních listů pro distanční vzdělávání,

- pořádá individuální a skupinová školení k využívání elektronických aplikací v distančním vzdělávání, spolu s kolegy zorganizoval celoškolní sportovní on-line projekt zaměřený na orientační běh.

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

Mgr. Libuše Neumannová

- ve školství působí 55 let, a to převážně jako vyučující přírodopisu, tělesné výchovy a německého jazyka, v ZŠ a MŠ Věry Čáslavské však již pátým rokem působí na pozici asistentky pedagoga,

- působila i jako výchovná poradkyně či protidrogová preventistka, v oblasti primární prevence spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

- vedla pedagogické praxe studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a pořádala semináře pro studenty Pedagogické fakulty UK,

- organizovala sportovní akce, které současně i mediálně propagovala, vede sportovní kroniku Poháru Věry Čáslavské,

- pořádala pražský divadelní festival pod záštitou Národního divadla a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, každoročně organizovala žákovské vánoční programy na Staroměstském náměstí,

- po celou dobu distanční výuky se věnovala domácímu vzdělávání svěřené žákyně, po dobu měsíční zdravotní indispozice třídní učitelky zajišťovala distanční výuku všech žáků 2. ročníku,

 - během své letité praxe získala několik pedagogických ocenění, a to jak za sportovní aktivity, tak za pedagogickou činnost; v roce 2003 byla oceněna městskou částí Praha 7 jako Pedagog roku.  © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vynikajici_ucitel ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.