Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2006 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b)
 počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c)
 opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d)
 výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e)
 počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)
další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

(2)Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

 § 18 odst.1 písm. a)

 Úřad městské části obdržel za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 celkem 24 písemných, elektronických nebo ústních žádostí o informaci podaných ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto počtu byly 3 žádosti zamítnuty úplně a 2 žádosti částečně.  

§ 18 odst.1 písm. b)

 Na rozhodnutí, která byla vydána Úřadem městské části v rámci této agendy byla podána 4 odvolání.  

§ 18 odst 1 písm. c)

Ze zamítnutých žádostí o informaci nebyla 31.12.2006 ani jedna projednávána příslušným soudem a tudíž není k dispozici opis podstatných částí příslušného rozsudku. Z uvedeného důvodu proto ani nevznikly náklady na vedení soudního sporu. Tato skutečnost se vztahuje i na žádosti, které nebyly administrativně ukončené k 31.12.2005. V případech, kdy byla podána správní žaloba, byl žalovanou stranou Magistrátu hl.m. Prahy a bylo tak učiněno na základě jeho rozhodnutí.  

§ 18 odst. 1 písm. d)

V období od 01.01.2006 do 31.12.2006 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.  

§ 18 odst 1 písm. e)

V období od 01.01.2006 do 31.12.2006 byly Úřadu městské části podány 2 stížnost podle § 16a.  

V druhém případě se rovněž jednalo o stížnost na nečinnost povinného subjektu s tím, že žadatel neobdržel vyjádření ve stanovené lhůtě. Dalším šetřením a následným jednáním se potvrdilo, že žadatel svoji žádost adresoval úplně jinému subjektu.

§ 18 odst 1 písm. f)

 

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html ahttps://www.praha6.cz/zivotnisituace.html

 

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:

P.č. Oblast Počet žádostí Odpovězeno ve lhůtě Odpovězeno po lhůtě Max. počet dnů po lhůtě
1. Výstavba 8 5 3 5
2. Správa obec. majetku 5 4 1 3
3. Doprava + parkování 7 6 1 5
4. Doprava + parkování 
+ kultura
1 1 0 0
5. Investice 1 1 0 0
6. Občanské soužití 2 2 0 0
7. C e l k e m 24 19 5  


§ 18 odst. 2

 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

V Praze dne 22. února 2007

za Úřad městské části
Lenka Pokorná, tajemnice, v.r.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2006 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz