Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2007 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2007 do 31.12.2007celkem26žádostí o informaci podaných ve smyslu shora uvedeného zákona. Z tohoto počtu bylo 5 žádostí vyřízeno elektronicky, 1 žádost podána elektronicky a vyřízena poštou. 2 žádosti pokračují v rámci odvolacího řízení z roku 2006. Z 24 žádostí, které byly podány v roce 2007 bylo 22 vyřízeno poskytnutím informací a 2 částečně poskytnutím informací a částečně odmítnuty rozhodnutím.
U dvou případů, které přešly z roku 2006 do roku 2007 bylo v jednom případě odvolání MHMP potvrzeno a žadateli informace dodatečně poskytnuta. V druhém případě vydal MHMP rozhodnutí, kterým odvoláním potvrdil, napadené rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. ÚMČ P6 vydal nové rozhodnutí, proti kterému se žadatel znovu odvolal. MHMP vydal v pořadí druhé rozhodnutí, proti kterému žadatel podal žalobu. Podle posledních informací stav trvá.

§ 18 odst.1 písm. b)

Na rozhodnutí, která byla vydánav roce 2007 Úřadem městské části v rámci této agendy byla podána 2 odvolání.

§ 18 odst 1 písm. c)

Z odmítnutých žádostí o informaci nebyla k 31.12.2007 ani jedna projednávána příslušným soudem a tudíž není k dispozici opis podstatných částí příslušného rozsudku. Z uvedeného důvodu proto ani nevznikly náklady na vedení soudního sporu. Tato skutečnost se vztahuje i na žádosti, které nebyly administrativně ukončené k 31.12.2006.
V případech, kdy byla podána správní žaloba, byl žalovanou stranou Magistrátu hl.m. Prahy a bylo tak učiněno na základě jeho rozhodnutí.

§ 18 odst. 1 písm. d)

V období od 01.01.2007 do 31.12.2007 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

§ 18 odst 1 písm. e)

V období od 01.01.2007 do 31.12.2007 nebyla Úřadu městské části podána ani jedna stížnost podle ustanovení § 16a.

§ 18 odst 1 písm. f)

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html ahttps://www.praha6.cz/zivotnisituace.html

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:

P.č. Oblast Počet žádostí Odpovězeno ve lhůtě Odpovězeno po lhůtě Max. počet dnů po lhůtě
1. Výstavba 6 5 1 14
2. Doprava 4 2 2 5
3. Bydlení 4 3 1 4
4. Doprava v klidu 2 2 0 0
5. Hluk 2 2 0 0
6. Zdravotnictví 2 2 0 0
7. Finance 1 1 0 0
8. Služby 1 1 0 0
9. VŘ na výpočetní techniku 1 1 0 0
10. Pracovní vztahy 1 1 0 0
11. Různé 1 1 0 0
12. Hospodářská politika 1 1 0 0
13. C e l k e m 26 22 4

Za vyřízení žádostí nebyla v souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. v pl. znění účtována žádná finanční náhrada.

 

§ 18 odst. 2

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 22. února 2008

 

za Úřad městské části
Lenka Pokorná, tajemnice, v.r.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2007 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz