Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2008 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2008 do 31.12.2008.

 

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

 (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f)další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

(2)Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

 Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2008 do 31.12.2008 celkem 24 žádostí o informaci podaných ve smyslu shora uvedeného zákona.
Z tohoto počtu bylo k jedné žádosti vydáno rozhodnutí o úplném odmítnutí a k jedné žádosti o částečném odmítnutí.
Jedna žádost byla převedena k vyřízení podle režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění p.p.  

§ 18 odst.1 písm. b)

Proti rozhodnutí, která byla vydána v roce 2008 Úřadem městské části v rámci této agendy nebylo podáno žádné odvolání.  

§ 18 odst 1 písm. c)

V roce 2007 bylo v jednom případě vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal k Magistrátu hl.m. Prahy, který rozhodnutí ÚMČ P6 potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí žadatel podal žalobu. Příslušný soud rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy zrušil a vrátil k novému projednání. V rámci nového projednání byl žadatel požádán o upřesnění původní žádosti. Vzhledem k tomu, že žadatel v zákonné lhůtě původní žádost neupřesnil, byla odložena. Protože žaloba byla vedena proti rozhodnutí nadřízeného orgánu a nikoliv proti povinnému subjektu, nevznikly povinnému subjektu žádné náklady. Opis rozsudku: viz příloha  

§ 18 odst. 1 písm. d)

 V období od 01.01.2008 do 31.12.2008 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 § 18 odst 1 písm. e)

 V období od 01.01.2008 do 31.12.2008 byly Úřadu městské části podány 2 stížnosti podle ustanovení § 16a.  

První stížnost byla odůvodněna skutečností, že „na dotaz ze dne ……. 2008 bylo odpovězeno neúplně a ani nebylo o zbytku žádosti vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti“. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu Magistrátu hl.m. Prahy, který vydal rozhodnutí s tím, že stížnost zamítá jako nedůvodnou.

 

Ve druhém případě byla stížnost odůvodněna skutečností, že „na dotaz ze dne ……. 2008 bylo odpovězeno neúplně a ani nebylo o zbytku žádosti vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti“, konkrétně nebyly k odpovědi přiloženy citované přílohy. Na základě podané stížnosti byly chybějící přílohy žadatelce s omluvou dodatečně zaslány. Tím byla stížnost považována za vyřízenou.


§ 18 odst 1 písm. f)

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html ahttps://www.praha6.cz/zivotnisituace.html

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:

 

P.č. Oblast Počet žádostí Odpovězeno ve lhůtě Odpovězeno po lhůtě Max. počet dnů po lhůtě Pozn.
1. Výstavba 2 1 1 6 1,7
2. Reklamy 4 1 3 18 3,8,21,24
3. Privatizace 3 3 0 0 4,6,10
4. Pozemky 1 1 0 0 5
5. Nájmy 2 0 2 6 2,19
6. Územní plánování 1 0 1 3 9
7. WEB 4 4 0 0 11,12,14,15
8. Výběrové řízení 1 1 0 0 13
9. Veřejná zeleň 1 1 0 0 16
10. Doprava 2 1 1 5 17,20
11. Byty 2 2 0 0 18,22
12. Administrativa 1 1 0 0 23
13. C e l k e m 24 16 8  

V souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. ve znění p.p. byla požadována úhrada nákladů spojených s pořízením kopií v celkové výši 13,- Kč.


§ 18 odst. 2

 Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.  

V Praze dne 22. února 2009

 

za Úřad městské části
Lenka Pokorná, tajemnice, v.r.

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2008 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz