Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2010 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 
informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2010 do 31.12.2010

Citace ustanovení zákona:


§ 18
Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".


Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2010 do 31.12.2010 celkem 47 žádostí o informaci podaných nebo vyřizovaných ve smyslu shora uvedeného zákona, viz příloha č. 1. 
Z tohoto počtu bylo:
37 žádostí vyřízeno poskytnutím informace
1 žádost vyřízena opovědí na webu v rubrice Otázky a odpovědi (pol. č. 6)
1 žádost postoupena věcně příslušnému subjektu, tj. TSK (pol. č. 13)
1 žádost zamítnuta rozhodnutím (pol. č. 45)
1 podání bylo označeno jako rozklad s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. (pol. č. 24). Zákon 106/1999 však pojem „Rozklad“ nezná a lze se domnívat, že se jednalo o požadavek na upřesnění poskytnuté informace
2 žádosti odmítnuty z důvodu, že nesplňovaly kritéria dle zákona 106/99 Sb. (pol. č. 15 a 44)
2 položky evidovány jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., ale s ohledem na svůj obsah vyřízeny dle zákona č. 123/1998 Sb (pol. č. 38 a 43). 
2 žádosti (pol. č. 46 a 47) byly podány s odvoláním na zákony č. 500/2004 Sb., správní řád, 183/2006 Sb. stavební zákon a 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vše ve znění p.p. Vzhledem k tomu, že žádosti nesplňovaly ustanovení zákona 106/1999 Sb., a týkaly se správního řízení, které v dané věci bylo vedeno, bylo postupováno v souladu s judikátem Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 38/2007 z 13.8.2008, kde je uvedeno, že na poskytování informací podle § 38 správního řádu se procedura zákona o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací vůbec neužije.

§ 18 odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí, která byla vydána v roce 2010 Úřadem městské části v rámci této agendy nebylo podáno žádné odvolání.

§ 18 odst. 1 písm. c)

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 nebyla žádná žádost řešena příslušným soudem a z tohoto důvodu není k dispozici žádný opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.


§ 18 odst. 1 písm. d)

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

§ 18 odst. 1 písm. e)

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 byly Úřadu městské části podány 3 stížnosti podle ustanovení § 16a. 

1. stížnost (pol. č. 31) 

Výňatek ze stížnosti:

„Poněvadž takto poskytnutá informace je pro svoji neurčitost bezcenná, jako důkaz v občanském soudním řízení nepoužitelná a nebylo možno dosáhnout dohody o její konkretizaci, podávám stížnost na dosavadní postup při vyřizování žádosti a se zřetelem na vědomí, že veškerá usnesení orgánů městské části od roku 1991 jsou archivována, domáhám se touto cestou prověření rozhodného období a poskytnutí řádné a jednoznačné informace o tomto majetkoprávním úkonu městské části.“

Odpověď byla upřesněna a žadatel na korespondenci již dále nereagoval.

2. a 3. stížnost (pol. č. 44) Jedná se o duplicitní stížnosti podané k jedné žádosti, která však byla odmítnuta z důvodu, že nesplňovala náležitosti žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Vzhledem k tomu, že nebylo zahájeno řízení, nebyla řešeny ani předmětné stížnosti. 

Výňatek ze zdůvodnění věcně příslušného odboru:
„Podle odst. 2 téhož ustanovení musí být ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 
Dále podle odst. 3 téhož ustanovení zákona, je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. V daném případě byla elektronická podatelna zdejšího úřadu zřízena a nachází se na internetové adrese www.praha6.cz 
Vzhledem k tomu, že nejsou splněny náležitosti uvedené v odst. 2, zejména pak v odst. 3 ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím, nejedná se o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Vaše podání nezakládá účinky zahájení řízení.“

§ 18 odst. 1 písm. f)

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html,https://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a https://www.praha6.cz/dotazy.html 

Žádost, zamítnutá rozhodnutím (pol. č. 45)

Stručný popis odůvodnění:

„Dne 19.12.2010 podal pan XXXXXXXXXXXXXXXX prostřednictvím elektronické podatelny úřadu žádost poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu (nesprávně uvedeno kolaudačního rozhodnutí), kterým bylo povoleno užívání nebytového prostoru. Tato žádost byla podána dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Při posuzování předmětné žádosti vyšel věcně příslušný odbor ze závěru obsaženého v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 38/2007 z 13.8.2008, kde je uvedeno, že na poskytování informací podle § 38 správního řádu se procedura zákona o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací vůbec neužije. Tento závěr byl učiněn s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, kdy správní řád je ve vztahu k poskytování informací ze spisu předpisem speciálním k zákonu o svobodné přístupu k informací. Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy žadatel žádá o poskytnutí informací ze spisu řízení jehož účastníkem nebyl, je třeba žádost o poskytnutí posuzovat podle § 38 správního řádu, neboť tato úprava má přednost před obecnou úpravou poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Žadatel dle názoru stavebního úřadu neprokázal právní zájem ani jiný vážný důvod ve smyslu § 38
správního řádu, proto mu tedy bylo poskytnutí kopie ze spisu odmítnuto.

Struktura žádostí a lhůty vyřízení: viz příloha č. 1

Za vyřízení žádostí uvedené pod položkou č. 32 přílohy č. 1 byla v souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. v pl. znění účtována finanční náhrada ve výši 172,- Kč. Účtované náklady se týkaly kopie 86 stránek á 2,- Kč / 1 stránku.

§ 18 odst. 2

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

V Praze dne 14. února 2011

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2010 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz