Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2011 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva
Úřadu městské části Praha 6
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
za období od 01.01.2011 do 31.12.2011

Citace ustanovení zákona:

§ 18
Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 celkem 59 žádostí o informaci podaných nebo vyřizovaných ve smyslu shora uvedeného zákona -  Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 2011 - příloha 1 [ XLS • 56kB ]

Z tohoto počtu bylo:
- 46 žádostí vyřízeno poskytnutím informace
- 2 žádosti vyřízeny až po upřesnění (pol. č. 14 a 48)
- 1žádost vyřízena odkazem na web (pol. č. 45)
- 1 žádost postoupena věcně příslušnému subjektu, tj. MHMP (pol. č. 36)
- 1 žádost stažena zpět při osobním jednání (pol. č. 53)
- 4žádosti zamítnuty rozhodnutím (pol. č. 2, 12, 26 a 55) a z toho
u 1 rozhodnutí již žadatel nereagoval (pol. č. 2)
u 3 rozhodnutí podáno odvolání a z toho
- 2 rozhodnutí zrušena a spis vrácen povinnému subjektu k novému projednání (pol. č. 12 a 26)
- 1 odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno (pol. č. 55)
- 1žádost vyřizována kladně s vyúčtováním nákladů. Žadatel podal 2 stížnosti v téže věci, MHMP stížnost potvrdil a nařídil poskytnutí informace bez vyúčtování nákladů (pol. č. 56)
- 3stížností podány na vyřizování žádosti a z toho
- 2 stížnosti vyřízeny poskytnutím informace (pol. č. 41 a 59)
- 1stížnost vyřízena odkazem na jiný povinný subjekt (pol. č. 17)

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

Proti rozhodnutí, která byla vydána v roce 2011 Úřadem městské části v rámci této agendy nebylo podáno žádnéodvolání.

§ 18 odst. 1 písm. c)

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 nebyla žádná žádost řešena příslušným soudem a z tohoto důvodu není k dispozici žádný opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

§ 18 odst. 1 písm. d)

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 byly Úřadu městské části podány 4 stížnosti podle ustanovení § 16a.
Stížnosti podané na vyřizování žádostí (pol. č. 17, 41, 56 a 59)

Stížnost pol. č. 17
Žadatel si stěžoval, že ačkoli není dán důvod pro neposkytnutí požadovaných informací, nebyly povinným subjektem žadateli v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. informace ve lhůtě dle §14 odst. 5 pism. d) tohoto zákona informace poskytnuty ani nebylo vydáno rozhodnutí o jejich odmítnutí.
Povinný subjekt k uvedené stížnosti sdělil, že v dané věci nebylo odborem výstavby přijato dosud žádné opatření, zahájeno řízení o odstranění předmětné stavby ani řízení o dodatečném povolení této stavby. Celá záležitost je v současné době předmětem přezkumu odboru stavebního Magistrátu hl.m. Prahy, a to na základě žádosti žadatele o uplatnění opatření proti nečinnosti zdejšího odboru výstavby.

Stížnost pol. č. 41
Předmětem žádosti bylo poskytnutí informace – jmenný seznam povinných osob z městské části Praha 6, kteří BYLI V ROCE 2010 povinnými osobami dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu:
A) podle §2 odst. 1, písm. l), respektive podle §2 odst. 1, písm. m)
B) podle §2 odst. 1, písm. n).
Stížnost se týkala skutečnosti, že povinný subjekt poskytl zcela odlišné informace, než které tvořily předmět žádosti.
Na uvedenou stížnost povinný subjekt reagoval dopisem, ve kterém vysvětlil povinnosti vyplývající ze zákona a znovu uvedl osoby spadající pod jeho dikci v podmínkách MČ P6. Na tento dopis již nebylo reagováno.

Stížnost pol. č. 56
Na základě žádosti byly zahájeny úkony, jejímž cílem byla sumarizace dat pro zpracování informace. S ohledem na časovou náročnost a provozní náklady byl žadatel informován, že informace mu bude poskytnuta po zaplacení stanovených nákladů a doložení dokladů o úhradě. Vzhledem km tomu, že povinný subjekt nedodržel termín stanovený pro oznámení o nákladech, žadatel si podal dvě stížnosti v téže věci. Stížnost, včetně spisového materiálu byla postoupena nadřízenému orgánu, který stížnost posoudil jako oprávněnou a nařídil povinnému subjektu, aby informace poskytl bez vyúčtování nákladů.

Stížnost pol. č. 59 
Stížnost se týkala nedodržení stanoveného termínu 15 dnů pro poskytnutí informace nebo vydání rozhodnutí o neposkytnutí informace. Informace byla poskytnuta 4 dny po stanoveném termínu.

 

§ 18 odst. 1 písm. f) 

Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html , https://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a https://www.praha6.cz/dotazy.html

Žádosti zamítnuté rozhodnutím (pol. č. 2, 12, 26 a 55)

Rozhodnutí pol. č. 2
Žadatel požádal o „zaslání investičních plánů města/obce pro rok 2011, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2011 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o
- název projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele“
Úřad, tj. povinný subjekt poskytl pouze přílohu usnesení ZMČ, kterým byl schválen rozpočet MČP6 „Seznam investičních akcí, plánovaných v roce 2011“. V ostatní části využil ustanovení odst. 1 písm. b) § 11 InfZ a zbývající část informace neposkytl s odůvodněním, že se jedná o novou informaci, která je ve stádiu přípravy rozhodnutí povinného subjektu a v rámci schvalovacího a rozhodovacího procesu může dojít ke změnám.
Žadatel na toto rozhodnutí již dále nereagoval.

Rozhodnutí pol. č. 12
Žadatel žádá o poskytnutí kopie kolaudačního souhlasu uděleného provozovně baru "La Fuente" sídlící na adrese Národní Obrany 13, Praha 6.
K této žádosti vydal povinný subjekt „Rozhodnutí“, kterým poskytnutí informace odmítá s následujícím zdůvodněním:
Při posuzování předmětné žádosti vyšel odbor výstavby ze závěru obsaženého v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 2 As 38/2007 z 13.8.2008, kde je uvedeno, že na poskytování informací podle § 38 správního řádu se procedura zákona o poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informací vůbec neužije. Tento závěr byl učiněn s odkazem na ustanovení § 2 odst. zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť správní řád je ve vztahu k poskytování informací ze spisu předpisem speciálním k zákonu o svobodné přístupu k informací. Z uvedeného tedy vyplývá, že v případě, kdy žadatel žádá o poskytnutí informací ze spisu řízení jehož účastníkem nebyl, je třeba žádost o poskytnutí posuzovat podle § 38 správního řádu, neboť tato úprava má přednost před obecnou úpravou poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal k nadřízenému orgánu.
Nadřízený orgán vydal rozhodnutí, kterým rozhodnutí povinného subjektu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Zdůvodnění nadřízeného oránu je uvedeno v   Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 2011 - příloha 2 [ PDF • 1154kB 
Povinný subjekt, na základě rozhodnutí a zdůvodnění nadřízeného orgánu žádosti vyhověl a informaci poskytl.

Rozhodnutí pol. č. 26
Žadatel žádal zaslat závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení, popřípadě důkazy ve věci zahájeného stavebního řízení "Obchodní centrum Podbaba"- přístavba dvoupodlažního samoobslužného obchodního domu ke stávající halové garáži (využité jako parking pro zákazníky), protihlukový tunel (pro příjezdy a odjezdy), komunikace a zpevněné plochy vč.napojeni na inženýrské sítě Praha, Dejvice.
Povinný subjekt odmítl požadovaný materiál poskytnout s následujícím odůvodněním:
Jedná se téměř o veškerý spisový materiál ve věci dosud neukončeného stavebního řízení, zahájeného dne 29.3.2011 pod č.j.MCP6 030991/2011, vyjma žádosti o stavební povolení a jejích příloh a citovaného oznámení o zahájení stavebního řízení, které však bylo v období od 29.3.2011 do 14.4.2011 zveřejněno na příslušné úřední desce a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Při posuzování předmětné žádosti vycházel odbor výstavby zejména z ust. § 11 odst. 1, písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informací, jestliže jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že výše uvedené stavební řízení nebylo dosud ukončeno rozhodnutím, jedná se tedy dle zákona o svobodném přístupu k informacím o novou informaci, jíž povinný subjekt neposkytuje. Pokud by totiž tento zákon umožňoval neomezený přístup k informacím z neukončeného správního řízení, ztratila by smysl právní úprava nahlížení do spisu a pořizování jeho kopií v rámci správního řízení, upravená v § 38 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu.
Dle těchto ustanovení mohou do spisu nahlížet, činit si z něj výpisy či pořídit jeho kopie pouze účastníci řízení a jejich zástupci. Jiným osobám toto správní orgán umožní, jen pokud prokáží právní zájem či jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, případně dalších dotčených osob a veřejný zájem. Postavení účastníků řízení je a musí být po právu silnější nežli postavení třetích osob, tj. osob, jež těmito účastníky nejsou. Toto správní řízení je i proto dle ust. 49 odst. 2 správního řádu neveřejné.
Žadatel se proti tomuto rozhodnutí odvolal k nadřízenému orgánu.
Nadřízený orgán vydal rozhodnutí, kterým rozhodnutí povinného subjektu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Zdůvodnění nadřízeného oránu je uvedeno v   Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 2011 - příloha 3 [ PDF • 440kB 
Povinný subjekt, na základě rozhodnutí a zdůvodnění nadřízeného orgánu žádosti částečně vyhověl s tím, že žadatel bude ve stanovené lhůtě vyzván k úhradě nákladů za pořízení kopií. Současně byl požádán, aby upřesnil pojem „dalších důkazů ve věci“, neboť v této části je žádost nesrozumitelná a není zřejmé, jaká informace je požadována.

Rozhodnutí pol. č. 55
Žadatel požadoval poskytnout níže uvedené informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
1.) Poskytnutí informace o vzdělání JUDr. Světlany Jedinákové a ing. Petra Malotina.
Tzn. jakého vzdělání, na jaké škole a v jaké době dosáhli.
2.) Jaká konkrétní opatření byla vůči JUDr. Světlaně Jedinákové a ing. Petru
Malotinovi učiněna za porušování zákonu a neúměrný výskyt chyb za poslední 3
roky (tj. 12/2008 – 12/2011).
3.) Jaká výše odměn a v jaké datum byla udělena JUDr. Světlaně Jedinákové a ing.
Petru Malotinovi za poslední 3 roky (tj. 12/2008 – 12/2011).
Povinný subjekt žádost posoudil a část informace poskytl a část informace odmítl poskytnout a k tomuto odmítnutí vydal „Rozhodnutí“.
Své rozhodnutí odůvodnil následovně:
Žádost jednoznačně směřuje k poskytnuti osobních údajů Ing. Petra Malotina a JUDr. Světlany Jedinákové. Podle ustanovení § 8a InfZ může povinný subjekt poskytnout informace týkající se soukromí fyzické osoby jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. Dále je povinný subjekt, jako správce údajů povinen v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dbát o to, aby subjekt údajů neutrpěl ujmu na svých právech, a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
Tento názor se opírá o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOU“) ze dne 03.06.2011 k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27.5.2011, č.j. 5 As 57/2010 - 79. V případě, kdy dochází ke střetu práva na informace s právem na ochranu soukromí a osobních údajů, je nutno posoudit, které právo v konkrétním případě převažuje. Jestliže veřejný zájem na zveřejnění údajů nepřeváží, požívá zvýšené ochrany právo soukromé a nelze upřednostnit právo na informace. Na základě uvedeného rozhodl povinný subjekt upřednostnit ochranu soukromí a požadovanou informaci neposkytnout.
Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal k nadřízenému orgánu.
Nadřízená orgán odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. Odůvodnění nadřízeného orgánu je uvedeno v  Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 2011 - příloha 4 [ PDF • 966kB ]

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:  Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 2011 - příloha 1 [ XLS • 56kB ]

Za vyřízení žádostí v roce 2011 nebyla v souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů znění účtována žádná finanční náhrada.

 

§ 18 odst. 2

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

V Praze dne 14. února 2012

za Úřad městské části
Ing. Jan Holický, MBA
tajemník ÚMČ Praha 6

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2011 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz