Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2012 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2012

vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2012 do 31.12.2012

Citace ustanovení zákona:

§ 18

Výroční zpráva

 

            (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 

            (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

 

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2012 do 31.12.201 celkem 136 žádostí o informaci podaných nebo vyřizovaných ve smyslu shora uvedeného zákona - viz  ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Příloha č. 1 k VZ za rok 2012 [ XLS • 138kB ] a  ikonka typu souboru application/pdf Příloha č. 2 k VZ za rok 2012 [ PDF • 70kB ]. V roce 2011 nebyly uzavřeny 2 podání a jejich vyřizování pokračovalo i v roce 2012.

 

Z tohoto počtu 138 evidovaných podání bylo:

    

     -   95    žádostí vyřízeno poskytnutím informace

     -    9     žádostí dál vyřizováno až po upřesnění

     -    4     žádosti vyřízeny odkazem na web

     -    5     žádostí vráceno z důvodu, že povinnému subjektu věcně nepřísluší

     -    2     žádosti byly duplicitní

     -    6     žádostí řešeno předpisem nákladů (v ostatních 5-ti případech náklady předepsány v průběhu následné korespondence)

     -   16     žádostí zamítnuto zcela nebo z časti vydáním rozhodnutí (v ostatních 5-ti případech byla rozhodnutí vydána v průběhu následné korespondence)

     -    1     podání bylo mělo formu stížnosti.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

 

Dále bylo ze strany žadatelů podáno celkem 13 odvolání, která byla vyřízena následovně:

 

-    1     odvolání nadřízeným orgánem potvrzeno a rozhodnutí povinného subjektu zrušeno

-    8     odvolání nadřízeným orgánem zamítnuto a potvrzen postup povinného subjektu

-    1     odvolání vráceno k novému projednání. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Žadatel podal nové odvolání, které bylo zamítnuto a potvrzen postup povinného subjektu

-    3     odvolání zatím bez vyjádření nadřízeného orgánu.

 

§ 18 odst. 1 písm. c)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 byly Obvodním soudem pro Prahu 6 řešeny 2 žádosti. Příslušné opisy usnesení soudu ve věci výkonu rozhodnutí jsou uvedeny v příloze této zprávy.

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení OS 34 E 87/2012 – 37 [ PDF • 46kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení OS 38 E 95/2012 – 38 [ PDF • 44kB ]

Opis ostatních podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení není s ohledem na předmět usnesení k dispozici.

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení MS 150/2013 – 54 [ PDF • 1213kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení MS 84/2013 – 59 [ PDF • 60kB ]

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

 

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bylo Úřadu městské části podáno 33 stížností podle ustanovení § 16a nebo bez odkazu.  Tyto stížnosti byly vyřízeny následujícím způsobem:

 

-    1     stížnost vyřízena poskytnutím informace

-    8     stížností nadřízený orgán potvrdil a uložil povinnému subjektu zajistit nápravu ve smyslu stížnosti nebo rozhodnutí

-    7     stížností nadřízený orgán zamítl a potvrdil postup povinného subjektu.

Pozn.:   V rámci jednoho podání bylo žadatelem uplatněno i několik stížností, o kterých nadřízený orgán rozhodl jedním rozhodnutím. 

 

Stížnosti podané na vyřizování žádostí

 

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných stížností, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. f)

 

Další informace, které se týkají citovaného zákona, lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html , https://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a https://www.praha6.cz/dotazy.html  

 

Žádosti zamítnuté rozhodnutím

 

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných rozhodnutí, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:  viz  ikonka typu souboru application/vnd.ms-excel Příloha č. 1 k VZ za rok 2012 [ XLS • 138kB ]

 

V 11 případech byla předepsána, v souladu se schváleným sazebníkem, úhrada nákladů v celkové výši 29.352,- Kč s tím, že úhrada byla provedena pouze u jedné položky ve výši 810,- Kč.

 

§ 18 odst. 2

 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 13. února 2013

 

za Úřad městské části
Ing. Jan Holický, MBA
tajemník ÚMČ Praha 6 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2012 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz