Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2013 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2013

vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2013 do 31.12.2013

Citace ustanovení zákona:

§ 18

Výroční zpráva

            (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:

a)   počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

b)   počet podaných odvolání proti rozhodnutí,

c)   opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

d)   výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,

e)   počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

f)    další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

            (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části Praha 6 (dále jen „povinný subjekt“) eviduje za období od 01.01.2013 do 31.12.2013 celkem 283 podání, která obsahují žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), nebo se na tento zákon odvolávají.

Na základě vyřizování jednotlivých podání lze konstatovat následující stav:

Z evidovaných 283 podání, což představuje 1126 dokumentů (bez příloh), bylo:

- 246    žádostí vyřízeno poskytnutím informace

-  105    žádostí zamítnuto zcela nebo z časti vydáním rozhodnutí povinného subjektu

-    17    žádostí vyřizováno až po upřesnění

-     2    žádosti vráceny z důvodu, že povinnému subjektu věcně nepříslušely

-     2    žádosti vyřízeny odkazem na web

-     6    žádosti duplicitní

-    31    žádostí řešeno předpisem nákladů

-     2    žádosti - náklady uhrazeny

-    64    podání mělo formu stížnosti  

-    60    podání mělo formu odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu  

-     4    žádosti řešeny dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění p.p.

-     4    žádosti vyhodnoceny jako podání, které nesplňují náležitosti dle InfZ.

K uvedené statistice je nutné konstatovat, že v řadě případů je u jedné žádosti podáno několik stížností, které jsou buď duplicitní (shodné) nebo odlišné, ale opakované. Existují i opačné případy, kdy žadatel podal odvolání, ale z textu nebo z návaznosti jednotlivých procesních úkonů vyplynulo, že se jedná o stížnost. Nadřízený orgán pak podání posuzoval podle věcného obsahu a nikoliv dle označení dokumentu. Vedle uvedených skutečností existují i případy, kdy žadatel podal stížnost nebo odvolání před stanovenou lhůtou. Nadřízený orgán vyhodnotil podání jako nepřípustné.  V neposlední řadě je nutné konstatovat značně vysoký počet duplicitních dokumentů a to jak na straně žadatelů, tak i na straně nadřízeného orgánu.    

Počet žádostí o informace, které nebyly  roce 2013 uzavřeny nelze stanovit, neboť u žadatelů nelze předjímat, zda budou na poslední korespondenci reagovat či nikoliv a pokud ano, tak jakým způsobem. K datu zpracování této zprávy lze odhadnout, že cca 10 žádostí o informaci není dosud procesně uzavřeno a může následovat další korespondence.

 

§ 18 odst. 1 písm. b)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bylo ze strany žadatelů podáno celkem 60 odvolání. Tato odvolání byla vyřízena následujícím způsobem:

- 18   odvolání zamítnuto nadřízeným orgánem

- 33   odvolání potvrzeno nadřízeným orgánem a vráceno k novému projednání nebo nápravě

-   9  rozhodnutí nadřízeného orgánu bylo duplicitních

-   4      odvolání nadřízený orgán vyhodnotil jako stížnost a rozhodl o nich v tomto smyslu.

S ohledem na objem dokumentů, který se týká předmětných rozhodnutí, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. c)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 nebyl žádným soudem projednávána zákonnost rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V důsledku toho nevznikly povinnému subjektu žádné náklady s tímto řízením spojené.  

 

§ 18 odst. 1 písm. d)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.

 

§ 18 odst. 1 písm. e)

 

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bylo Úřadu městské části podáno 64 stížností podle ustanovení § 16a nebo bez odkazu. Vedle těchto 64 stížností byla podána 4 odvolání, která nadřízený orgán vyhodnotil jako stížnost a v tomto smyslu o nich rozhodl. Stížnosti byly vyřízeny následujícím způsobem:

- 21 stížností zamítnuto nadřízeným orgánem a postup povinného subjektu potvrzen

- 12 stížností potvrzeno nadřízeným orgánem a vráceno k nápravě

-  23  stížností vyřešeno povinným subjektem buď poskytnutím informace, vydáním rozhodnutí nebo kombinací obou úkonů

- 12 stížností bylo duplicitních nebo vícenásobných v jedné věci

S ohledem na značný objem dokumentů, který se týká předmětných stížností, je možné se s jejich obsahem seznámit na požádání u zpracovatele této zprávy. 

 

§ 18 odst. 1 písm. f)

 

Další informace, které se týkají citovaného zákona, lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html , https://www.praha6.cz/zivotnisituace.html a https://www.praha6.cz/dotazy.html  

V 31 případech byla předepsána, v souladu se schváleným sazebníkem, úhrada nákladů v celkové výši 24.969,- Kč s tím, že úhrada byla provedena pouze u dvou položek ve výši 531,- Kč.

 

§ 18 odst. 2

 

Úřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 28. února 2014

 

za Úřad městské části

Ing. Jan Holický, MBA

tajemník ÚMČ Praha 6

 

 

Příloha k části  § 18 odst. 1 písm. e) 

 

Stížnosti podané na vyřizování žádostí

 

Stížnosti, které jednotliví žadatelé podali v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), lze shrnout do několika skupin:

-       nejvíce stížností bylo podáno na způsob vyřízení žádosti, kdy žadatel neobdržel informaci, kterou požadoval nebo očekával,

-       další stížnosti se týkaly neoprávněnosti vyúčtování nákladů nebo jejich výše,

-       určitá část stížností se týkala překročení lhůt stanovených zákonem pro jednotlivé procesní úkony,

-       poslední skupinou jsou stížnosti, které svým obsahem nelze jednoznačně charakterizovat jako stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) až d) InfZ, např. nesprávně stanovený titul (místo stížnosti podáno odvolání nebo obráceně), neoprávněná stížnost (stížnost podaná před uplynutím stanovené lhůty), stížnost na písařskou chybu nebo jiné skutečnosti, než vymezuje InfZ a v neposlední řadě aplikace nesprávného právního předpisu.

V některých případech, kdy bylo podáno i několik totožných stížností v rámci jedné žádosti, nadřízený orgán rozhodoval o podání v rámci jednoho řízení.

Předložené stížnosti byly posuzovány v souladu s ustanovením § 16a odst. 5 InfZ. Způsob jejich vyřízení je uved ve výše uvedené výroční zprávě. 

 

 Příloha k části § 18 odst. 1 písm. f)

Žádosti zamítnuté rozhodnutím

 

S ohledem na počet rozhodnutí, která povinný subjekt vydal v roce 2013 dosahuje značného počtu (105 rozhodnutí), nelze specifikovat jednotlivé důvody, které vedly k vydání jednotlivých rozhodnutí. Obecně však lze tyto důvody shrnout do několika následujících skupin:

 

-       řada žádostí o informace se týkala vybraných zaměstnanců ÚMČ. Po vyhodnocení těchto žádostí bylo konstatováno, že informace nelze poskytnout, neboť spadají do skupiny osobních, případně citlivých údajů s právem ochrany. K tomuto závěru povinný subjekt došel na základě testu proporcionality mezi InfZ a zákonem o ochraně osobních údajů, kdy v daném případě posuzoval, zda převládají důvody pro poskytnutí informace nebo ochranu osobních údajů. Příkladem jsou žádosti o sdělení konkrétních odměn jmenovitých vedoucích odborů nebo informace souvisejících s jejich pracovním zařazením,

-       některé žádosti se týkaly informací z oblasti interních předpisů, řízení organizace, procesních postupů nebo vnitřních kontrolních činností, konkrétně pak dokumentů, zdůvodňující jednotlivé řídící nebo rozhodovací kroky vedoucích pracovníků v oblasti organizačně technické nebo personální, zaměřené na vnitřní chod ÚMČ. Předmětem požadované informace nebyla opatření, která by se z hlediska výkonu činnosti týkala občanů.

-       část rozhodnutí povinného subjektu se týkala žádostí, kterými byly požadovány informace, vztahující se k názorům a budoucím rozhodnutím povinného subjektu. Některé informace by bylo nutné nově vytvořit a tudíž nesplňovaly podmínku uvedenou v ustanovení § 3 odst. 3 InfZ (co e rozumí pod pojmem informace). Častým případem jsou dotazy, jaká opatření povinný subjekt v budoucnosti přijme v rámci výkonu určité agendy. Jako příklad žádosti o informaci tohoto typu byl požadavek na zaslání seznamu a podrobného popisu investičních akcí plánovaných v roce 2012, včetně finančního objemu.  

-       v některých případech byla vydána rozhodnutí k žádostem o informace z důvodu, že povinný subjekt nemá informaci k dispozici, neboť žádný právní předpis mu tuto povinnost neukládá,

-       v neposlední řadě byla pro povinný subjekt důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti skutečnost, že rozsahem anonymizace osobních a citlivých údajů by došlo k úplnému porušení věcného obsahu textu, např. informace týkající se agendy sociálně právní ochrany dětí apod.

ikonka typu souboru application/pdf Výroční zpráva ÚMČ Praha 6 za rok 2013 [ PDF • 1268kB ]

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/vyrocni_zprava_2013 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz