Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ›› detail/podstránka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 420/2004 Sb.)
v městské části Praha 6
se sídlem Československé armády 23, Praha 6
za období od 1. ledna  2006  do 31. prosince 2006.

1. Přezkoumání hospodaření (dále jen „přezkoumání“) se uskutečnilo formou:

a)    dílčího přezkoumání v období od  6. listopadu  2006   do 1. prosince 2006
b)   2. dílčího přezkoumání v období od  22. ledna  2007   do 2. února 2007
c)    závěrečného přezkoumání v období od  20. února 2007   do 9. března 2007 

2. Pověření k přezkoumání ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 420/2004 Sb., vydal:

a)    ředitel Magistrátu hlavního města Prahy Ing. Martin Trnkapod. čj. S – MHMP 369731/06 dne 6. 10. 2006
b)   zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností Ing. Bohumila Jeníčková pod č. 221ze dne17. 10. 2006 a č. 221a ze dne 15. 1. 2007

3. Přezkoumání provedli:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání                  Ing. Iva Rendová
kontrolor                                                               Ing. Eva Červená
kontrolor                                                               Ing. Jitka Pitelová
kontrolor                                                               Ing. Zdeněk Sedláček
kontrolor                                                               Ing. Miroslava Strnadová

 

A. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

I. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.

1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků

            Kontrolní skupina prověřila postup při schvalování rozpočtu městské části Praha 6 (dále MČ) na rok 2006 a schválení závěrečného účtu za rok 2005. Nedostatky nebyly zjištěny. Rozpočet na rok 2006 byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 (dále ZMČ) č. 531/05 ze dne 16. 12. 2005 jako schodkový s objemem příjmů ve výši 942 770 tis. Kč a s objemem výdajů ve výši 1 565 000 tis. Kč. Schodek ve výši 622 230 tis. Kč je  kryt  použitím vlastních prostředků vytvořených v minulých letech. Rozpočtové provizorium nebylo uplatněno. MČ má vypracovaný rozpočtový výhled do roku 2010.

            V roce 2006 bylo provedeno 328 rozpočtových opatření, z toho 47 na podnět MHMP.Všechna rozpočtová opatření byla projednána a schválena Radou městské části Praha 6 (dále RMČ), která byla na základě usnesení ZMČ č. 531/05  ze dne 16. 12. 2005 zmocněna provádět rozpočtová opatření v rozpočtu MČ na rok 2006 ve finančním limitu do 4 mil. Kč v jednotlivém případě, a ZMČ.  Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti, jak je uloženo v ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtových pravidlech).

            Příjmy hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 1 245 346 tis. Kč, tj. 39 % celkových příjmů dosažených k 31. 12. 2006. Jednalo se zejména o přijaté dotace. Dále byla ověřena správnost a včasnost odvodu poměrné části příjmů MČ za poplatky ze psů a za lázeňský a rekreační pobyt do rozpočtu hl. m. Prahy. Nedostatky nebyly zjištěny

Výdaje hlavní činnosti byly testovány v objemu 497 663 tis. Kč, tj. 47 % z celkových výdajů po konsolidaci vynaložených k 31. 12. 2006. Bylo zjištěno, že na položku 5173 – Cestovné byla dokladem č. 20 ze dne 27. 12. 2006 nesprávně zatříděna částka 7 641,- Kč. Jednalo se o příspěvek zaměstnancům ze sociálního fondu na předvánoční zájezd do Vídně a Norimberka (doprava autobusem). Jelikož se nejednalo o náhrady výdajů při pracovních cestách ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 116/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, měla být částka správně zatříděna na položku 5169 – Nákup ostatních služeb. Z důvodu nesprávného zatřídění na rozpočtovou položku došlo k porušení vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Tím došlo pouze ke změně v rozpočtové skladbě výdajů vykázaných ve finančních výkazech k 31. 12. 2006, ke zkreslení celkových výdajů rozpočtu nedošlo.

Při přezkoumání mzdových výdajů byla kontrola zaměřena zejména na správnost zařazení zaměstnanců do platových tříd a odpovídajících platových stupňů ve smyslu příslušných ustanovení nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 537/2005 Sb.

            V roce 2006 MČ uzavřela 44 pracovních smluv, 22 dohod o provedení práce a 35 dohod o pracovní činnosti. Kontrolou náležitostí 10 pracovních smluv a 11 dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. 21% vzorek, bylo ověřeno, že měly náležitosti dané ustanoveními § 29, 236 a 237 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky v zařazení do platových tříd a platových stupňů nebyly zjištěny.

Kontrolou mzdových listů zaměstnanců bylo ověřeno, že platy i odměny vyplacené na základě pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr byly zaměstnancům vypláceny podle skutečně odpracovaných hodin a ve výši stanovené v platových výměrech a dohodách. Nedostatky nebyly zjištěny.

Dále byla provedena kontrola stanovení výše odměn členům ZMČ  (45 členů, z toho do 24. 11. 2006 šest uvolněných, od 25. 11. 2006 osm členů uvolněných). Bylo zjištěno, že odměny byly neuvolněným zastupitelům vypláceny ve výši schválené usnesením ZMČ č. 592/06 ze dne 10. 3. 2006 a usnesením č. 13/06 ze dne 24. 11. 2006.  Měsíční odměny všech členů ZMČ byly stanoveny v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 50/2006 Sb. Kontrolou 16 mzdových listů bylo ověřeno, že odměny byly zastupitelům v roce 2006 vyplaceny ve správné výši. Nedostatky nebyly zjištěny.

Finanční prostředky uložené na bankovních účtech a v pokladně byly testovány za období leden až prosinec roku 2006 v souvislosti s úhradami faktur. Kontrolní skupině byl předložen seznam bankovních účtů podepsaný starostou MČ včetně výpisů z bankovních účtů k 31. 12. 2006. Při přezkoumání hospodaření kontrolní skupina nezjistila existenci účtu, který by nebyl uveden v seznamu podepsaném starostou MČ.

MČ vede samostatně příjmovou a výdajovou pokladnu. Limit pokladní hotovosti obou pokladen byl stanoven tajemnicí Úřadu MČ (dále ÚMČ) s účinností od 2. 5. 2006 ve výši 130 000,- Kč. Kontrolou denních zůstatků v pokladních knihách nebylo zjištěno překročení stanoveného limitu.

Pokladní doklady byly testovány za měsíc duben a prosinec roku 2006 a bylo zjištěno, že na některých dokladech o nákupu potravin, nápojů a občerstvení nebylo konkrétně uvedeno, o jaké nápoje se jednalo, jaké občerstvení či potraviny byly nakoupeny a v jakém množství (např. výdajový pokladní doklad č. 682 ze dne 25. 4., č. 688 ze dne 26. 4., č. 660 ze dne 20. 4., č. 589 ze dne 6. 4., č. 572 ze dne 5. 4., doklad č. 1936 ze dne 5. 12., č. 2086 ze dne 19. 12., č. 2107 ze dne 20. 12.,  č. 2109 ze dne 20. 12., č. 2118 ze dne 21. 12., č. 2119 ze dne 21. 12.). Všechny tyto doklady byly přiloženy k vyúčtování zálohy poskytnuté na reprezentaci. Kontrolní skupina tak nemohla posoudit, zda byly finanční prostředky vynaloženy hospodárně. Na základě Zápisu z 1. a 2. dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006 přijala tajemnice ÚMČ opatření s tím, že na pokladních dokladech o nákupu potravin, nápojů a občerstvení, jež jsou přikládány k vyúčtování zálohy poskytnuté na reprezentaci, musí být prodávajícím konkrétně uvedeno o jaké nápoje, občerstvení či potraviny se jedná a v jakém množství byly nakoupeny. V případě, že doklad s takovýmto hromadným označením prodejce dodá, zajistí zaměstnanec s hmotnou odpovědností doplnění údaje o druhu a množství občerstvení a účelu, pro který bylo občerstvení zakoupeno na rubovou stranu dokladu. Není povolen nákup alkoholických nápojů. Stejné opatření platí pro ostatní nákupy (např. nákup odborné literatury – specifikovat název knihy a místo jejího uložení).

Fyzická kontrola pokladní hotovosti příjmové a výdajové pokladny byla kontrolní skupinou provedena dne 24. 11. 2006. Stav uvedený v pokladních knihách odpovídal stavu finančních prostředků v pokladně. 

2. Finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů

MČ měla v přezkoumávaném období zřízen Sociální fond zaměstnavatele, Fond rezerv a rozvoje, Fond reprodukce investičního majetku, Fond darů a Fond obnovy a modernizace bytového fondu.

Tvorbu a čerpání Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) má MČ pro rok 2006 upraveny Statutem sociálního fondu zaměstnavatele ze dne 1. 2. 2005 a aktualizací čerpání příspěvku na stravné platnou od 23. 2. 2006. Tvorba fondu ve výši 4 442 tis. Kč byla v souladu se Statutem fondu ve výši 4 % z vyplaceného ročního objemu mzdových prostředků včetně prostředků z podnikatelské činnosti MČ. Na účet fondu byly finanční prostředky  převedeny dokladem č. 22 ze dne 29. 12. 2006. V přezkoumávaném období došlo k čerpání SFZ ve výši 3 712 tis. Kč prostřednictvím vkladového výdajového účtu s označením ÚZ 0810. Dokladem č. 22 ze dne 29. 12. 2006 byl proveden převod skutečně vyčerpaných prostředků ze sociálního fondu na základní běžný účet (dále ZBÚ). Na vzorku ve výši 2 125 tis. Kč, tj. 57% vzorek, bylo ověřeno, že čerpání proběhlo v souladu se Statutem SFZ. Nedostatky nebyly zjištěny.

 Fond rezerv a rozvoje  byl v přezkoumávaném období tvořen připsanými úroky (6 581 tis. Kč), převodem části výsledku hospodaření roku 2003 (142 000 tis. Kč) a roku 2005 (168 833 tis. Kč) a neinvestičními dary (3 380 tis. Kč). Čerpány byly poplatky (1 045,- Kč) a na ZBÚ bylo převedeno na základě schváleného upraveného rozpočtu 250 116 tis. Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

Fond obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF)  zřídila MČ na základě půjčky z FOMBF hl. m. Prahy v roce 1999. Usnesením ZMČ č. 295/04 MČ rozhodla o jednorázovém vrácení nesplacené části půjčky včetně úroků. Další půjčky již nebyly poskytnuty a na účet fondu byly vráceny pouze splátky a úroky z  půjček poskytnutých v předchozích letech. Na splátkách v celkové výši 1 285 tis. Kč, tj. 49% vzorek, bylo kontrolní skupinou ověřeno, že půjčky byly spláceny podle splátkového kalendáře. K 31. 12. 2006 zbývalo splatit 4 032 tis. Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

Na účtu Fondu reprodukce investičního majetku  byl v přezkoumávaném období zaznamenán převod přebytku hospodaření ve výši 200 000 tis. Kč a 120 000 tis. Kč bylo převedeno zpět na ZBÚ na základěschváleného upraveného rozpočtu. Nedostatky nebyly zjištěny.

3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti

Kontrolní skupina ověřila, že MČ v souladu s ustanovením § 11 odst. 1  obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy  č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,  kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, sestavila finanční plán činností podléhajících dani podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o daních z příjmů). Podle finančního plánu MČ předpokládala výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 568 636 tis. Kč, výnosy ve výši 1 348 710 tis. Kč a náklady ve výši 780 074 tis. Kč. Plán byl schválen usnesením RMČ č. 2973/05 ze dne 23. 11. 2005. Usnesením RMČ č. 3623/06 ze dne 28. 6. 2006 byla schválena úprava finančního plánu podnikatelské činnosti. Po úpravě se předpokládal výsledek hospodaření před zdaněním ve výši 452 461 tis. Kč.

Předmětem podnikatelské činnosti byly zejména prodeje dlouhodobého majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ (bytových jednotek, domů, nebytových prostor a s nimi souvisejících pozemků), pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků a úroky z bankovních účtů. Podnikatelskou činnost sledovala MČ ve dvou okruzích v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech odděleně od hlavní činnosti, a to v jednom okruhu sledovala podnikatelskou činnost zajišťovanou zaměstnanci odboru správy obecního majetku (dále podnikatelská činnost zajišťovaná OSOM) a ve druhém okruhu sledovala část podnikatelské činnosti zajišťované pěti společnostmi (AUSTIS a.s., CENTRA a.s., NAVATYP a.s., SNEO, a.s., První společná s.r.o.) na základě mandátních smluv. Každý okruh má své vlastní číselné označení “pseudoičo“ a ke každému okruhu jsou vytvořeny samostatné účetní sestavy. Účetní data vedená v části účetnictví MČ zajišťované mandatáři jsou převáděna jednou měsíčně položkově do software GORDIC, ve kterém je zpracováno účetnictví MČ.

Předmětem přezkoumání byly výnosy a náklady v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Výnosy vykázané ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2006 ve výši 1 235 214 tis. Kč představovaly 84 % celkových výnosů podnikatelské činnosti a náklady ve výši 468 270 tis. Kč představovaly 60 % celkových nákladů podnikatelské činnosti.

Kontrolní skupina přezkoumala náklady v celkovém objemu 80 814 tis. Kč, tj. 17% vzorek nákladů zaúčtovaných v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Jednalo se zejména o zůstatkové ceny prodaného majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ, uhrazenou daň z převodu nemovitostí za převody majetku hl. m. Prahy uskutečněné MČ, náklady na nákup služeb (odměny společnosti SNEO, a.s. na základě mandátních smluv souvisejících se zajištěním prodeje bytových jednotek a správou bytových a nebytových prostor, právní služby), pojištění majetku a odpisy majetku.

Při přezkoumání nákladů bylo zjištěno, že na účet 542 – Ostatní pokuty a penále byly zaúčtovány v období od října do prosince 2006 náklady v celkové výši 31 476,- Kč. Kontrolou dokladů, na základě kterých byly náklady zaúčtovány, bylo zjištěno, že se jednalo  o úhrady penále za prodlení úhrady daňové povinnosti daně z přidané hodnoty na účet Finančního úřadu pro Prahu 6 na základě vystavených platebních výměrů na daňové penále. V případě penále se jedná o nehospodárně vynaložené finanční prostředky. Kontrolní skupině bylo doloženo, že v souladu s Příkazem tajemnice ÚMČ č. 11/2006 k oběhu účetních daňových a nedaňových dokladů ze dne 2. 5. 2006 byly případy předloženy k projednání škodní komisi. Ta projednala případy placení penále dne 8. 3. 2007. Nebyl však učiněn závěr, zda úhrady penále jsou důsledkem nefunkčnosti kontrolního systému  v oblasti daně z přidané hodnoty či jsou způsobeny chybou některého zaměstnance ÚMČ. Po doplnění podkladů pro jednání škodní komise bude případ předmětem dalšího jednání škodní komise dne 30. 4. 2007.

Dále byly předmětem přezkoumání v okruhu podnikatelské činnosti zajišťovaném správní společností AUSTIS a.s. náklady sledované na účtu 543 – Odpis pohledávky v části účetnictví v celkovém objemu 657 519,- Kč, tj. 100 % nákladů zaúčtovaných na tomto účtu v roce 2006. Jednalo o odpis prominutých pohledávek. Kontrolní skupina ověřila, že prominutí pohledávek bylo v souladu s ustanoveními § 89 a 94 zákona o hl. m. Praze schváleno RMČ resp. ZMČ. Nedostatky nebyly zjištěny. 

Dále byly kontrolní skupinou přezkoumány výnosy v celkovém objemu  75 187 tis. Kč, tj. 7% vzorek výnosů zaúčtovaných v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované OSOM. Jednalo se zejména o výnosy z prodeje bytových jednotek, rozestavěných bytových jednotek, prodeje domů a pozemků a nájemné z nebytových prostor a bytů.

V souvislosti s přezkoumanými výnosy bylo prověřeno 7 kupních smluv a 33 smluv o převodu vlastnictví bytové či nebytové jednotky a ke spoluvlastnickým podílům k pozemkům podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále zákon o vlastnictví bytů). Kupní smlouvy měly náležitosti dané ustanovením § 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále občanský zákoník) a smlouvy o převodu vlastnictví náležitosti dané ustanovením § 6 zákona o vlastnictví bytů. Ceny sjednané ve smlouvách vycházely ze znaleckých posudků, všechny testované smlouvy byly opatřeny doložkou v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo prověřeno celkem 38 nájemních smluv na pronájem pozemků a nebytových prostor. Nájemní smlouvy obsahovaly náležitosti dané ustanovením § 663 a následujících občanského zákoníku a ustanoveními § 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.

Při dokladové inventuře analytického účtu 311.43 – Odběratelé, na kterém MČ sledovala pohledávky z prodeje bytů zajišťovaných na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., byly zjištěny inventarizační komisí případy duplicitního zaúčtování výnosů z prodeje bytových jednotek. V důsledku toho, že dokladová inventarizace nebyla provedena v termínu daném Metodickým pokynem k inventarizaci majetku a závazků hl. m. Prahy k 31. 12. 2006 schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1656 ze dne 14. 11. 2006 (dále Metodický pokyn k inventarizaci) a příkazem tajemnice ÚMČ č. 15/06 k inventarizaci majetku a závazků za rok 2006 (dále Příkaz k inventarizaci), nebyly inventarizační rozdíly ani případné účetní opravy zaúčtovány  v roce 2006. Opravy byly zaúčtovány  účetním dokladem č. 2113, 2114 ze dne 26. 2. 2007. V důsledku nesprávného postupu byly výnosy roku 2006 zvýšeny o 3 014 295,- Kč (smlouva č. S/863/2005, S/903/2005/S/1296/2005, S/1029/2006,  S/1344/2006, S/2256/2006, S/2416/2006). MČ byla upozorněna, že výnosy roku  2007 jsou nesprávně o odúčtované duplicitní výnosy sníženy. Dále bylo zjištěno, že MČ opravy výnosů zaúčtovala opravnými doklady nesprávně na analytický účet 651.09 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, na kterém sleduje výnosy z prodeje v běžném období. Podle Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy GORDIC (dále Metodika GORDIC) měla o výnosech souvisejících s minulými účetními obdobími účtovat na analytický účet s označením 28, kde se sledují nedaňové výnosy běžného účetního období.  MČ provede v rámci opatření k nápravě nedostatků přeúčtování na analytický účet 28 a duplicitně zaúčtované výnosy zohlední v podkladech k výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2006.

Výsledek hospodaření  a výpočet podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy

Vzhledem ke zjištěním uvedeným v oblasti výnosů a nákladů lze konstatovat, že výsledek hospodaření vykázaný ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2006 nebyl vykázán ve správné výši.

            Do ukončení závěrečného přezkoumání nebyl MČ proveden výpočet podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy. K 31. 12. 2006 byl v účetnictví vykázán předběžný podíl na dani z příjmů hl. m. Prahy ve výši 246 891 tis. Kč.

            Na základě tohoto zápisu zohlední MČ uvedená zjištění v dodatečných podkladech pro zpracování přiznání k dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2006 a 2007. 

4. Peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami

Kontrolní skupinou nebyly zjištěny žádné operace týkající se sdružených prostředků. Starosta MČ písemně potvrdil, že v  období leden až prosinec 2006 MČ neuskutečnila peněžní operace týkající se sdružených prostředků. 

5. Finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví

MČ nevykazovala v účetních výkazech k 31. 12. 2006 dlouhodobé závazky. Kontrolní skupinou nebyly zjištěny finanční operace, týkající se cizích zdrojů, čerpání úvěrů, půjček ani existence leasingové smlouvy. 

6. Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv 

Kontrolní skupinou bylo ověřeno a starosta MČ písemně potvrdil, že MČ  v období leden až prosinec 2006 nenakládala s prostředky Národního fondu ani jinými zdroji poskytnutými na základě mezinárodních smluv. 

7. Vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

V roce 2006 bylo MČ poskytnuto 11 neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 159 729 tis. Kč a 29 ze státního rozpočtu v celkové výši 19 624 tis. Kč. Jednalo se např. o dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, tělovýchovné akce, na protidrogovou prevenci, na zajištění provozu lékařské služby první pomoci, na vzdělávací programy, na aktivní politiku zaměstnanosti, na volby do Poslanecké sněmovny a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory a vrácení 100% podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2005.

Z rozpočtu hl. m. Prahy byly v roce 2006 MČ poskytnuty tři investiční dotace v celkové výši 15 000 tis. Kč. Investiční dotace ve výši 10 000 tis. Kč na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“ byla k 31. 12. 2006 vyčerpána ve výši 7 710 tis. Kč, investiční účelová dotace ve výši 1 250 tis. Kč na akci „Úprava předpolí Břevnovského kláštera – Osová cesta“  byla k 31. 12. 2006 vyčerpána v plné výši a investiční účelová dotace ve výši 3 750 tis. Kč na akci „Úprava předpolí Břevnovského kláštera – Brusnice“ byla k 31. 12. 2006 vyčerpána ve výši 3 177 tis. Kč. 

            Ze státního rozpočtu byla MČ poskytnuta jedna investiční dotace ve výši 1 200 tis. Kč na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro výdej cestovních dokladů s biometrickými údaji. K 31. 12. 2006 byla vyčerpána ve výši 537 tis. Kč. Tato dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

            V rámci finančního vypořádání odvede MČ do státního rozpočtu celkem 2 090 tis. Kč.Částka zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na sociální dávky ve výši 872 tis. Kč, prostředky poskytnuté na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory ve výši 111 tis. Kč, prostředky poskytnuté na volby do Poslanecké sněmovny a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v celkové výši 967 tis. Kč a vratky ostatních účelově poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu ve výši 140 tis. Kč. Do rozpočtu hl. m. Prahy odvede MČ celkem 3 173 tis. Kč. Částka zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a granty určené na sport v celkové výši 234 tis. Kč a prostředky určené na investiční akce ve výši 2 862 tis. Kč, u kterých MČ žádala o ponechání k využití v roce 2007.

MČ o výdajích hrazených z poskytnutých dotací správně účtovala pod určeným ÚZ (účelový znak) a ORJ (organizační jednotka, rozpočtový kompetent). Přezkoumáním výdajů hrazených z investiční dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“, výdajů hrazených z neinvestiční dotace poskytnuté na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti  a výdajů hrazených z investiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro výdej cestovních dokladů s biometrickými údaji bylo ověřeno, že všechny uplatněné výdaje souvisely s účelem, na který byly poskytnuty. 

II. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.  

8. Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeným městské části

Přezkoumáním přírůstků dlouhodobého hmotného majetku  v celkovém objemu 238 989 tis. Kč, tj. 36 % z celkových přírůstků, a úbytků v objemu 442 305 tis. Kč, tj. 39 % z celkových úbytků, bylo zjištěno, že při prodeji bytových jednotek a nebytových prostor a odpovídajících  podílů pozemků pod bytovými domy MČ nevyřazovala tento majetek z evidence majetku v den uskutečnění účetního případu, tj. v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kontrolní skupina testovala prodeje majetku na základě 28 smluv. Návrhy na vklad do katastru nemovitostí byly podány v období od 13. 3. 2006 do 20. 9. 2006. Ke dni 30. 9. 2006 nebyl vyřazen prodaný majetek u žádné z těchto smluv. U 9 smluv (smlouvy č. S/356,368, 380, 457, 477, 478, 580, 624, 646/2006/SNEO) došlo k vyřazení majetku v měsíci říjnu a listopadu. Majetek uvedený ve zbývajících 19 smlouvách nebyl ke dni ukončení 1. dílčího přezkoumání na místě vyřazen (smlouvy č. S/92, 384, 367, 401, 408, 501, 528, 538, 539, 544, 549, 588, 600, 612, 614, 615, 631, 656, 1268/2006/SNEO).

Při 2. dílčím přezkoumání bylo zjištěno, že ke dni 31. 12. 2006 nebyl dosud vyřazen prodaný majetek na základě šesti uvedených smluv. Jednalo se o majetek prodaný na základě smlouvy č. S/92/2006/SNEO (podíl připadající na bytovou jednotku 303/16 a pozemek parc.č. 93), č. S/408/2006/SNEO (podíl připadající na pozemky parc. č. 2758/1,2 a 2757/4), č. S/478/2006/SNEO (podíl připadající na pozemky parc. č. 1460 a 1461), č. S/549/2006/SNEO (podíl připadající na pozemky parc. č. 1281/376 a 1281/239), č. S/612/2006/SNEO (podíl připadající na pozemky parc. č. 2758/1,2 a 2757/4), č. S/1268/2006/SNEO (podíl připadající na bytovou jednotku 767/6 a na pozemek parc. č.1211/1).

V průběhu 2. dílčího přezkoumání na místě byl návrh na vyřazení majetku prodaného na základě smlouvy č. S/92/2006/SNEO, č. S/408/2006/SNEO a č. S/1268/2006/SNEO předložen OSOM ekonomickému odboru ÚMČ k zaúčtování. Dále bylo zjištěno, že u smlouvy S/501/2006/SNEO byl chybně vyřazen pozemek parc. č. 2779 místo ve smlouvě uvedeného pozemku parc. č. 2799.

Při 2. dílčím přezkoumání bylo na základě vzorku deseti kupních smluv zjištěno, že nedostatek nadále trval. Návrhy na vklad do katastru nemovitostí byly v kontrolovaných případech podány na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu (dále KÚ HMP) v období od 10. 7. 2006 do 14. 12. 2006. Ke dni 31. 12. 2006 nebyl vyřazen majetek prodaný na základě šesti smluv (smlouvy č. 1414/06/SNEO, 1438/06/SNEO, 1539/06/SNEO, 1711/06/SNEO, 1880/06/SNEO a 1008/06/OSOM) a majetek prodaný na základě dalších čtyř smluv (smlouvy č. 1638/06/SNEO, 860/06/OSOM, 960/06/OSOM a 961/06/OSOM) nebyl vyřazen  v okamžiku uskutečnění účetního případu, ale až k 31. 12. 2006 a 31.01. 2007.

Dále bylo kontrolní skupinou zjištěno, že prodané pozemky parc. č. 1544/13 (smlouva č. 1711/06/SNEO), parc. č. 2794/1,3 a parc. č. 2747/29 (smlouva č. 1880/06/SNEO) nebyly v okamžiku prodeje v evidenci majetku MČ.

MČ nedodržela ve výše popsaných případech Český účetní standard pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. 501 (dále ČÚS č. xxx), který stanoví okamžik vzniku účetního případu. Nezaúčtováním všech účetních případů k 31. 12. 2006 v souvislosti s prodejem majetku došlo ke zkreslení celkových aktiv uvedených v rozvaze k 31. 12. 2006.

Kontrolní skupina provedla porovnání inventurního soupisu pozemků k 31. 10. 2006 pro katastrální území Dejvice a Vokovice s listy vlastnictví. Bylo zjištěno, že rozdíly mezi evidencí majetku MČ a zápisem na listech vlastnictví zjištěné inventarizační komisí při inventarizaci nebyly vyčísleny jako inventarizační rozdíly. Pro katastrální území Vokovice byly zjištěné rozdíly k 31. 12. 2006 v účetnictví i evidenci opraveny. Kontrolní skupinou byly však zjištěny další nedostatky. Jednalo se o pozemky chybně zavedené v účetnictví a evidenci majetku, které nebyly ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřené MČ (např. parc.č.1065/2 a parc.č. 1148/1) a pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy, které nebyly svěřeny MČ (parc.č. 1031/4,1108/7). Dále 32 pozemků zapsaných na katastru nemovitostí na jiném listu vlastnictví než bylo uvedeno v evidenci majetku (např. parc.č. 1029/2, 1110/1, 1217, 1218, 900, 1027/2, 1281/2 – 8, 1281/200), které byly vedeny v evidenci chybně v celkové výměře, i když MČ měla svěřen jen podíl na pozemku.

Pro katastrální území Dejvice byl rozdíl zjištěný při inventurách proúčtován až v roce 2007. Tím bylo porušeno ustanovení § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o účetnictví), který ukládá proúčtovat inventarizační rozdíly do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku. Kontrolní skupinou byly zjištěny další nedostatky:

- 20 pozemků svěřených MČ uvedených na listu vlastnictví nebylo zavedeno do evidence majetku MČ (např. parc.č. 18/1,2, 300/1, 2146/3, 4049/14),

- pozemky parc.č. 300/4, 497/64, 500, 507, 4271 nebyly  majetkem hl. m. Prahy svěřeným MČ,

- pozemek parc.č. 4285/1 byl v majetku hl. m. Prahy, ale nebyl svěřen MČ a

- 15 pozemků bylo evidováno na katastru nemovitostí na jiném listu vlastnictví a MČ měla již svěřen jen podíl na pozemku (parc.č. 180, 181, 602, 1332/1,2, 2794/1, 4032/3, 4034/9, 2764, 2765, 2766, 2767, 2778, 2779, 2797).  

Přezkoumáním přírůstků dlouhodobého nehmotného majetku v objemu 2 090 tis. Kč, tj. 27 % z celkových přírůstků, a úbytků v objemu 1 490 tis. Kč, tj. 55 % z celkových úbytků, nebyly zjištěny nedostatky v oblasti zaúčtování a zavedení do majetkové evidence.

Přezkoumáním nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2006 v objemu 1 625 tis. Kč, tj. 30,51 % z celkových přírůstků, a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v celkovém objemu 67 178 tis. Kč, tj. 14,62 % z celkových přírůstků byly  zjištěny tyto nedostatky:

- účetními doklady č. 44503 a 44504 ze dne 15. 12. 2006 MČ účtovala na účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o pořízení vánoční výzdoby včetně montáže v celkové pořizovací ceně 3 729 305,50 Kč (286 066,50 Kč 3 443 239,- Kč). Výdaje byly v plné výši nesprávně zatříděny do kapitálových výdajů na položku 6122 – Stroje, přístroje a zařízení (účetní doklad  č. 18 ze dne 22. 12. 2006 a č. 16 ze dne 20. 12. 2006). Podle rozpisu dodávky přiloženého k dodavatelským fakturám se jednalo o:

-         pořízení souborů osvětlovacích motivů (22 ks 678 ks) = 700 ks ve fakturované částce 2 959 335,- Kč,
-         montážní práce těchto osvětlovacích souborů ve fakturované částce              541 300,- Kč a
-         použití zdvihací plošiny při montáži osvětlovacích souborů za cenu              228 400,- Kč.

Výdaje za montážní práce včetně použití zdvihací plošiny v celkové výši  769 700,- Kč měly být správně zatříděny na položku běžných výdajů 5169 – Nákup ostatních služeb, neboť se nejednalo o služby související s pořízením hmotného majetku. Chybným zatříděním na položku kapitálových výdajů došlo k porušení vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, a tím ke změně v rozpočtové skladbě výdajů vykázaných ve finančních výkazech k 31. 12. 2006. Ke zkreslení celkových výdajů rozpočtu nedošlo. Nesprávným navýšením pořizovací ceny o uvedené služby byl k 31. 12. 2006 vykázán v rozvaze k 31. 12. 2006 vyšší stav dlouhodobého majetku sledovaného na účtech účtové třídy   0 – Dlouhodobý majetek o 769 700,- Kč, a tím stav celkových aktiv. Dále byl o uvedenou částku zvýšen stav účtu 901 – Fond dlouhodobého majetku a celkových pasiv. Jelikož byl majetek v roce 2006 uveden do užívání měl být správně k 31. 12. 2006  zaúčtován na účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí,

- účetním dokladem č. 44727 ze dne 27. 12. 2006 účtovala MČ na základě dodavatelské faktury od společnosti CPE, spol. s r. o. o nákladech ve výši 74 256,- Kč za rozšíření systému AiP Safe III pro digitální archiv dokumentace nesprávně na účet 410 – Materiální náklady. Podle údajů na faktuře a objednávce se jednalo o technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. MČ měla správně účtovat o technickém zhodnocení na účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. MČ při účtování nepostupovala v souladu s ČÚS č. 512, neboť podle ustanovení § 26 odstavce 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů (dále vyhláška č. 505/2002 Sb.), se ocenění jednotlivého dlouhodobého majetku zvyšuje technické zhodnocení.

Namátkovou kontrolou položek uvedených na inventurním soupise účtu                  042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2006 bylo zjištěno, že MČ na účtu 042 eviduje jako nedokončený dlouhodobý majetek, majetek již MČ užívaný. Např. v inventurním  soupise odboru školství ÚMČ se jednalo o tyto investiční akce: 

Označení akce v inventurním soupise Doklad o užívání
ZŠ Benita Juaréze – rek. střechy, akce č. 005 662 předávací protokol ze dne 4. 7. 2005
ZŠ Červený vrch – rek. střešního pláště včetně zateplení předávací protokol ze dne 21. 12. 2005
ZŠ Červený vrch – učebna předávací protokol ze dne 21. 11. 2006
ZŠ Emy Destinové – ÚT kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. 3. 2006
ZŠ Emy Destinové – multimediální učebna zápis o předání a převzetí dokončených prací ze dne 15. 11. 2006
ZŠ nám. Interbrigády – multimediální učebna zápis o odevzdání a převzetí díla dne 21. 11. 2006
MŠ Ch. de Gaulla – rek. vzduchotechnického zařízení kopie zápisu ve stavebním denníku – 27. 12. 2005 dílo ukončeno, 30. 1. 2006 odstraněny vady a nedodělky.
MŠ Jílkova – stavební úpravy kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 9. 2006

 Na základě uvedených zjištění lze konstatovat, že inventarizace účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví, byla provedena formálně.

Při inventarizaci MČ nepostupovala v souladu s bodem 6. Příkazu k inventarizaci, kterým bylo vedoucím odborů MČ (mimo jiné) uloženo „…zajistit, aby zaměstnanci odpovědní za realizaci investiční akce po jejím dokončení, (tj. uvedení do užívání), vypracovali podklady pro její vyvedení z účtu pořízení, (042 popř. 041) a zařazení na majetkové účty…“

Přezkoumáním dlouhodobého finančního majetku (účtová skupina 06) bylo zjištěno, že MČ rozhodla usnesením RMČ č. 2023/04 ze dne 8. 12. 2004 o navýšení základního kapitálu akciové společnosti SNEO, a.s. o částku 122 mil. Kč rozhodnutím jediného akcionáře. Jednalo se o nepeněžitý vklad – majetek v pořizovací ceně ve výši                        61 949 tis. Kč. V této výši byl vložený majetek vyřazen z účetnictví i evidence majetku MČ. Na účet 061 – Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem byla však zaúčtována dokladem č. 123 ze dne 31. 11. 2005 chybně částka 122 mil Kč. Oprava účtování byla provedena dokladem č. 113 ze dne 31. 4. 2006.

MČ účtovala a evidovala zásoby v souladu s Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2001 ze dne 17. 2. 2001  způsobem „B“, tzn. že, pořízené zásoby v průběhu účetního období byly účtovány přímo do spotřeby a vedeny v operativní evidenci. Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy účtů 112 – Materiál na skladě převedou na vrub účtu 410 – Materiální náklady. Stav zásob zjištěný podle skladové evidence bude účtován na vrub účtu 112 – Materiál na skladě  a souvztažně ve prospěch účtu 410 – Materiální náklady.

Kontrolní skupina v přezkoumávaném období ověřila na základě dodavatelských faktur nákup materiálu, zavedení do skladové evidence (5 příjemek) a výdej ze skladu (2 výdejky) v celkové pořizovací ceně 98 005,36 Kč. Nedostatky nebyly zjištěny.

V přezkoumávaném období byl na účtu 112 – Materiál na skladě zaznamenán přírůstek. Jednalo se o zásoby materiálu Zdravotnického zařízení Pod Marjánkou, které byly bezúplatně předány současně s ostatním majetkem hl. m. Prahou MČ  předávacím protokolem č. PP/23/07/705/05.

Kontrolní skupina provedla fyzickou kontrolu ve skladu kancelářských potřeb a ověřila na vzorku 35 položek skladu, tj. 14 % všech skladových položek, že skladová evidence  souhlasí se skutečným stavem materiálu ve skladu.

Fyzická inventura zásob na skladech byla provedena k 31. 10. 2006. Stav zásob materiálu podle skladové evidence k 31. 12. 2006  byl zaúčtován na účet 112 – Materiál na skladě v celkové výši 1 472 tis. Kč. Nedostatky nebyly zjištěny. 

9. Nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří městská část

Starosta MČ písemně potvrdil, že MČ v období od ledna do prosince 2006 hospodařila s majetkem státu na základě Smlouvy o výpůjčce nemovitostí čj. 272/49712/2002 a Smlouvy o výpůjčce věcí movitých čj. 224/6/17388/2001 uzavřených mezi Českou republikou – Ministerstvem financí a  Léčebnou dlouhodobě nemocných v  Praze 6 (příspěvkovou organizací zřízenou MČ). Jedná se o objekt léčebny a technické vybavenosti, situovaný v areálu č. p. 144, postavený na pozemcích parc. č. 1318/2 o výměře 814 m² a parc. č. 1318/3 o výměře 52 m² v  k. ú. Bubeneč a movitý majetek v účetní hodnotě 1 453 336,- Kč. Kontrolní skupina nezjistila nehospodárné nakládání s majetkem státu.

10. Zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu

V roce 2006 byla zahájena na MČ výběrová řízení k 21 veřejným zakázkám (z toho 8 výběrových řízení bylo zadáno společností SNEO, a.s. na základě uzavřené mandátní smlouvy). 14 veřejných zakázek bylo zadáno podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 40/2004 Sb.),  a 7 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále zákon č. 137/2006 Sb.).Dvě zadání veřejných zakázek byla zrušena, dokumentace k zakázce na světelné výzdoby byla vyžádána k posouzení orgánem dohledu.

Finanční objem veřejných zakázek zadávaných přímo MČ činil 498 mil. Kč bez DPH a zakázek zadávaných mandatářem SNEO, a.s. za MČ 142 mil. Kč bez DPH.

Kontrola postupu při zadávání veřejných zakázek byla provedena u 2 zakázek zadaných přímo MČ.

Jednalo se o výběrová řízení na akce:

-         Rekonstrukce objektu ZŠ Dědina, Žukovského 6/580, Praha 6 – Liboc – veřejná zakázka zadaná podle zákona č. 40/2004 Sb., podlimitní veřejná zakázka otevřené řízení, předpokládaná cena 117,5 mil. Kč bez DPH. Při kontrole dodržování termínů uvolnění vyžádané jistoty bylo zjištěno, že jednomu z uchazečů o veřejnou zakázku (společnosti SKANSKA, a. s., která byla vybrána jako zhotovitel), nebyla uvolněna poskytnutá jistota v rozporu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb., tj. do 7 dnů po uzavření smlouvy o dílo (smlouva č. S 696/2006/OTI ze dne 27. 7. 2006). Jistota včetně úroků byla podle výpisu č. 155 k bankovnímu účtu     6015-2000866399/0800 vrácena až dne 24. 8. 2006 (účetní doklad č. 24 ze dne 24. 8. 2006), tj. o 21 dnů později,

-         Novostavba bytového domu pro seniory, Na Dračkách, č. parc. 2057/1, Praha 6 – Střešovice – veřejná zakázka zadaná podle zákona č. 137/2006 Sb., podlimitní veřejná zakázka otevřené řízení, předpokládaná cena 95 mil. Kč bez DPH.

Kontrolované dokumentace k zadání veřejných zakázek byly přehledně uspořádány, obsahovaly nabídky všech uchazečů a souhrny dokumentů, jejichž pořízení vyžadují uvedené zákony. Před výběrovým řízením byl zpracován předběžný rozpočet akce. Zadání veřejných zakázek proběhla, s výjimkou nedostatků souvisejících s uvolňováním jistot, v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., resp. č. 137/2006 Sb. Smlouvy o dílo uzavřené s vybranými uchazeči měly náležitosti dané ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, byly v nich uplatněny ceny nabídnuté vybranými uchazeči ve výběrových řízeních a vymezeny povinnosti zhotovitele uvedené v usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 547 ze dne 14. 5. 1996.

Posuzované dokumentace zadání veřejných zakázek dokládají, že zadavatel postupoval v souladu se zákonem a dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a žádný z uchazečů nebyl diskriminován.

Kontrolou na místě bylo ověřeno, že investiční akce rekonstrukce pavilonů a spojovacích chodeb MŠ Motýlek, rekonstrukce objektu MŠ Jílkova  byly provedeny a akce rekonstrukce objektu a sportovního areálu ZŠ Benita Juaréze a rekonstrukce objektu ZŠ Dědina probíhají v souladu s harmonogramem prací.

11.    Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi 

11.1. Celkový přehled o pohledávkách

Pohledávky hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 14 332 tis. Kč, tj. 14 % všech vzniklých pohledávek hlavní činnosti vykázaných v hlavní knize k 31. 12. 2006.

MČ sledovala pohledávky podle splatnosti, nejstarší pohledávky nad 7 let po lhůtě splatnosti se týkaly např. pokut, poplatků za užívání veřejného prostranství, neoprávněných výplat sociálních dávek. Pohledávky byly vymáhány oddělením místních příjmů a právním odborem ÚMČ. V roce 2006 nebyly žádné pohledávky odepsány.

Porovnáním zůstatku účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy vykázaného v rozvaze k 31. 12. 2006 s inventurními soupisy analytických účtů vytvořených k syntetickému účtu 314 byl zjištěn rozdíl ve výši 19 385,- Kč. V inventarizačním zápise bylo chybně uvedeno, že skutečný stav odpovídal k 31. 12. 2006 stavu účetnímu. Kontrolou jednotlivých pohledávek vykázaných v zůstatku účtu k 31. 12. 2006 bylo kontrolní skupinou zjištěno, že :

-         v zůstatku byla chybně vykázána částka ve výši 22 010,- Kč, která měla být k 31. 12. 2006 na základě dodavatelské faktury č. 3677 ze dne 31. 10. 2006 od společnosti Pražská energetika, a.s. již zúčtována do nákladů na účet 410 – Materiální náklady,

-         v zůstatku účtu byla nesprávně vykázána částka 2 830,- Kč, která měla být na základě dodavatelské faktury č. 3819 ze dne 8. 11. 2006 k 31. 12. 2006 také již zúčtována do nákladů na účet 410 – Materiální náklady,

-         v zůstatku účtu byla nesprávně vykázána záloha na projektové práce a inženýrskou činnost v souvislosti s rekonstrukcí MŠ Sbíhavá ve výši 26 700,- Kč (účetní doklad č. 1 ze dne 1. 9. 2006). Jelikož záloha souvisela s pořízením investice, měla být zaúčtována podle odst. 5.7. ČÚS č. 512 na účet 052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek,

-         v zůstatku účtu byla nesprávně vykázána částka ve výši 810,- Kč (účetní doklad č. 23 ze dne 26. 10. 2006) za zhotovení 2 ks razítek. Jelikož se nejednalo o zálohovou fakturu, měla být částka zaúčtována do nákladů na účet 410 – Materiální náklady.

Po upozornění kontrolní skupiny byly v únoru 2007 provedeny opravy účtování všech uvedených nedostatků (účetní doklad č. 109).

Inventarizace pohledávek hlavní činnosti nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví, Metodickým pokynem k inventarizaci a Příkazem k inventarizaci.

Pohledávky podnikatelské činnosti zajišťované OSOM sledované na účtu 311 – Odběratelé, účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy, účtu 316 – Ostatní pohledávky a účtu  381 – Náklady příštích období, byly přezkoumány v objemu 66 104 tis. Kč, tj. 5 % všech vzniklých pohledávek sledovaných na uvedených účtech k 31. 12. 2006. Jednalo se zejména o pohledávky vzniklé na základě prověřených kupních a nájemních smluv. Dále byly porovnány celkové částky na inventurních soupisech se zůstatky všech analytických účtů uvedených v hlavní knize k 31. 12. 2006 a výběrovým způsobem účetní doklady s jednotlivými položkami pohledávek na inventurních soupisech.

Porovnáním účetních zápisů s účetními doklady a podkladovou dokumentací, kontrolou inventarizačních soupisů a zápisů bylo zjištěno, že:

-         inventurní soupisy  analytických účtů k syntetickému účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy neobsahovaly náležitosti dané ustanovením § 30 odst. 2 písm. a) zákona o účetnictví, tj. skutečnosti, podle kterých by bylo možné poskytnuté zálohy jednoznačně specifikovat. Např. inventurní soupis analytického účtu 314.00 – Poskytnuté provozní zálohy, zálohové faktury obsahoval dva údaje, a to údaj 5 014 040,- Kč – nedoplatky a údaj minus 4 806 392,- Kč – přeplatky. Zůstatek účtu byl vykázán v hl. knize ve výši 207 648,- Kč, tj. ve výši rozdílu uvedených údajů. Soupis dále obsahoval v příloze nejasné údaje o šesti číselných položkách, které by měly tvořit zůstatek.Kontrolní skupinou bylo ve spolupráci s ekonomickým odborem ÚMČ zjištěno, že zůstatek byl tvořen třemi zálohami, a to ve výši 200 000,- Kč (účetní doklad č. 12011), 7 532,- Kč (došlá faktura č. 570) a 116,- Kč (účetní doklad č. 120111). Tyto zálohy měly být uvedeny na inventurním soupisu,

-         účet 316 – Ostatní pohledávky vykazoval v rozvaze a hlavní knize k 31. 12. 2006 zůstatek 219 763,37 Kč.Kontrolou inventurních soupisů k jednotlivým analytickým účtům a výběrovým způsobem ověřením jednotlivých položek uvedených na inventurních soupisech bylo zjištěno,že na analytickém účtu 316.00 – Ostatní pohledávky, pronájem tepelných zařízení sledovala MČ pohledávky vzniklé na základě tří smluv o nájmu tepelných zařízení (smlouvy č. 824/2003/OSOM, 822/2003/OSOM, 823/2003/OSOM uzavřených v prosinci 2003). Inventurní soupis však neumožňoval jednoznačně určit výši pohledávek za jednotlivými dlužníky. Zůstatek k 31. 12. 2006 nesouhlasil s předloženou operativní evidencí dlužného nájemného. Např.

-          pod ORG 824 byly v účetnictví sledovány pohledávky za společností BT – VUSTE spol. s r.o. V inventurním soupisu byl uveden stav pohledávek zjištěný inventurou k 31. 12. 2006 ve výši 111 943,14 Kč. V předložené evidenci byl uveden stav pohledávek k 31. 12. 2006 ve výši 92 473,89 Kč. Stav zjištěný inventurou byl v porovnání s operativní evidencí tedy vyšší o 19 469,25 Kč,

-         pod ORG 823 byly v účetnictví vedeny pohledávky za společností BOMI Global, spol. s r.o. V inventurním soupisu byla uvedena pohledávka k 31. 12. 2006 v celkové výši 25 852,40 Kč. V operativní evidenci byl však uveden zůstatek pohledávek k 31. 12. 2006 ve výši 12 500,40 Kč. Stav zjištěný inventurou byl tedy o 13 352,- Kč vyšší než stav uvedený v operativní evidenci,

-         na inventurním soupisu byla uvedena pohledávka ve výši 10 100,21 Kč, kterou nebylo možné podle uvedených údajů jednoznačně určit, tj. určit datum vzniku pohledávky a zaúčtování pohledávky, dlužníka a splatnost,

-         MČ vyčíslila, jak bylo uvedeno v části 3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, při inventuře analytického účtu 311.43, na kterém sledovala pohledávky z prodeje bytů, celou řadu rozdílů mezi stavem účetním a stavem v operativní evidenci OSOM. Jednalo se o administrativní chyby (špatně uvedené údaje v položkách účetní věty ORG či ORJ, ve kterých sleduje MČ číslo popisné objektu, ve kterém se bytová jednotka nachází, a číslo bytové jednotky) a dále duplicitní zaúčtování některých účetních případů, v důsledku kterých byly k 31. 12. 2006 zkresleny stavy účtů 311 – Odběratelé, 325 – Ostatní závazky, 379 – Jiné závazky. MČ dne 26. 2. 2007 provedla účetní opravy, kterými byly účetní stavy účtů opraveny.

MČ v inventarizačním zápise, resp. soupise, nevyčíslila ani u jednoho z uvedených inventarizovaných účtů inventarizační rozdíl. Pohledávky, které nebylo možné jednoznačně specifikovat, nebyly kontrolní skupině doloženy. Jedním z důvodů, proč nemohly být inventarizační rozdíly zaúčtovány do roku 2006, bylo pozdní provedení dokladových inventur. Podle datumů uvedených na inventarizačních zápisech byla dokladová inventura účtu 314 – Poskytnuté provozní zálohy a 316 – Ostatní pohledávky ukončena dne 26. 1. 2007 a účtu    311 – Odběratelé dne 20. 2. 2006. Nebyl tedy dodržen termín stanovený Příkazem tajemnice k inventarizaci (20. 1. 2007).

Inventarizace pohledávek podnikatelské činnosti nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví, Metodickým pokynem k inventarizaci a Příkazem k inventarizaci, a to zejména z důvodu, že:

-         inventarizační soupisy neobsahovaly údaje podle ustanovení § 30 odst. 2 zákona o účetnictví, tj. skutečnosti, podle kterých by bylo možné zjištěné pohledávky jednoznačně určit,

-         nebyly vyčísleny a zaúčtovány inventarizační rozdíly do období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, jak ukládá ustanovení § 30 odst. 6 zákona o účetnictví.

Dále bylo kontrolní skupinou  ověřeno, že OSOM sleduje pohledávky podle splatnosti. Porovnáním vybraných údajů vykázaných v přehledu pohledávek VJIGU701, který MČ předložila odboru účetnictví MHMP, s údaji v inventurních soupisech pohledávek v části podnikatelské činnosti zajišťované OSOM bylo zjištěno, že podle stavu k 31. 12. 2006, nebyly v přehledu uvedeny zcela správné údaje, údaje neodpovídaly skutečnému stavu. Např. do 2 let po lhůtě splatnosti byly chybně uvedeny pohledávky v celkové výši                 944 400,- Kč. Podle operativní evidence OSOM se jednalo o pohledávky z prodeje nebytových prostor, a to pohledávky v celkové výši 859 400,- Kč do lhůty splatnosti a pohledávky ve výši 85 000,- Kč do jednoho roku po lhůtě splatnosti.

Při přezkoumání pohledávek podnikatelské činnosti nebyly zjištěny promlčené pohledávky. Pohledávky byly sledovány a vymáhány.

Kontrolní skupina ověřila způsob provedení dokladové inventury také v okruhu podnikatelské činnosti zajišťované společností AUSTIS a.s. Při kontrole odepsaných pohledávek a kontrolou inventurního soupisu k podrozvahovému účtu 984 – Podrozvahový účet, odepsané pohledávky, bylo zjištěno, že pohledávky v celkové výši 657 519,- Kč, které byly v roce 2006 prominuty byly nesprávně zavedeny na podrozvahové účty. Vzhledem k tomu, že prominutím pohledávky, dochází k zániku pohledávky, není důvod k jejímu sledování na podrozvahových účtech.MČ však byla upozorněna, že podle ustanovení § 574 občanského zákoníku  a § 572 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se můževěřitel s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí, ale tato dohoda musí být uzavřena písemně. Zda byly uzavřeny písemné dohody nebylo předmětem přezkoumání. Jiné nedostatky zjištěny nebyly. Podle odst. 4.2. ČÚS č. 501 a ČÚS č. 519 odst. 3.6.3. se na podrozvahových účtech sledují odepsané pohledávky, a to z důvodu jejich možné úhrady. Dokladová inventura v části účetnictví zajišťované společností AUSTIS a.s. byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví.

11. 2.  Celkový přehled o závazcích

Závazky hlavní činnosti byly přezkoumány v objemu 352 850 tis. Kč, tj. 25 % všech vzniklých závazků hlavní činnosti vykázaných v hlavní knize k 31. 12. 2006. Porovnáním přijatých faktur s bankovními výpisy, kontrolou interních dokladů a porovnáním s podkladovou dokumentací nebyly zjištěny nedostatky.

Inventarizace závazků hlavní činnosti byla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví.

Závazky podnikatelské činnosti zajišťované OSOM byly přezkoumány na účtech 321 – Dodavatelé, 349 – Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků, 384 – Výnosy příštích období a účtu 389 – Dohadné účty pasivní v objemu 76 900 tis. Kč, tj. 46% vzniklých závazků zaúčtovaných na uvedené účty.

Porovnáním přijatých faktur s bankovními výpisy, kontrolou interních dokladů a porovnáním s podkladovou dokumentací nebyly zjištěny nedostatky. Závazky byly uhrazeny na bankovní účty věřitelů v termínech splatnosti závazků a ve správné výši.

V důsledku nedostatku zjištěného MČ při provádění dokladové inventury pohledávkového účtu 311.43 souvisejícího s prodejem bytových jednotek (duplicitní zaúčtování výnosů z prodeje dlouhodobého majetku a zůstatkových cen prodaných bytů – viz část 3. Náklady a výnosy podnikatelské činnosti) nebyl k 31. 12. 2006 vykázán ve správné výši zůstatek účtů 349 – Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem územních samosprávných celků, na kterém se účtuje o závazcích vůči rozpočtu MČ z titulu uplatnění zůstatkových cen prodaného majetku do nákladů podnikatelské činnosti (např. duplicitně zaúčtovaná zůstatková cena ve výši 43 355,09 Kč majetku prodaného na základě smlouvy č. 733/2006, zůstatková cena ve výši 16 736,95 Kč majetku prodaného na základě smlouvy č. 1325/2006).

Inventarizace závazků podnikatelské činnosti v části účetnictví zajišťované OSOM nebyla provedena v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví.

12. Ručení za závazky fyzických a právnických osob

Starosta MČ písemně potvrdil, že MČ v období od ledna do prosince 2006 neposkytla žádný ručitelský závazek za závazky fyzických nebo právnických osob.

13. Zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob

Kontrolní skupina nezjistila zastavení movitých či nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.

14. Zřizování věcných břemen k majetku územního celku

MČ předložila kontrolní skupině přehled smluv o zřízení věcného břemene uzavřených v roce 2006. Do evidence smluv bylo k 31. 12. 2006 zařazeno 7 smluv o zřízení věcného břemene, uzavřených podle ustanovení  § 151n  a následujících občanského zákoníku. Předmětem přezkoumání bylo  pět smluv, tj. 71% vzorek. Práva odpovídající věcnému břemeni spočívají zejména v užívání části pozemků hl. m. Prahy svěřených MČ za účelem uložení či umístění např. horkovodní přípojky, kabelového vedení 1 kV a toto oprávnění v sobě zahrnuje také právo volného vstupu  a vjezdu na pozemek za účelem kontroly, údržby a oprav vybudovaných zařízení. Věcná břemena byla zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu. Bylo ověřeno, že smlouvy byly uzavřeny v souladu s výše uvedeným ustanovením občanského zákoníku. V souladu s ustanoveními zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, došlo u pěti kontrolovaných smluv (smlouvy č. 259/2006/OSOM, 520/2006/OSOM, 544/2006/OSOM, 857/2006/OSOM, 1024/2006/OSOM) podle předložené dokumentace k doručení návrhu na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí KÚ HMP.

Ke zřízenému věcnému břemeni na základě smlouvy č. 869/2006/OSOM ze dne 21. 8. 2006  a č. 1164/2006/OSOM ze dne 12. 12. 2006 nebylo kontrolní skupině v průběhu přezkoumání doloženo podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, neboť podle smlouvy podává návrh na vklad do katastru nemovitostí oprávněný z věcného břemene a MČ prozatím neobdržela informaci o podání návrhu. Vzhledem k tomu, že podle ujednání v čl. IV odst. 6 smlouvy měl návrh na vklad práva odpovídajícího sjednanému věcnému břemeni podat oprávněný KÚ HMP ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, MČ ověří u oprávněného, zda byl návrh KÚ HMP doručen, neboť toto datum je rozhodující pro zaúčtování výnosů a pro přiznání daně z přidané hodnoty podle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).

Kontrolou výnosů ze zřízení věcných břemen (jednorázové náhrady za zatížení nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ věcným břemenem u stavebních pozemků a objektů ve výši 500 Kč/m2 a u ostatních ploch ve výši  300 Kč/m2 – schváleno usnesením RMČ č. 2996/02 ze dne 23. 10. 2002) sledovaných MČ na účtu 649 – Jiné ostatní výnosy v celkovém objemu 882 517,- Kč bylo zjištěno, že zaúčtované výnosy souvisely se zřízením věcných břemen na základě smluv uzavřených v roce 2005 a 2006.

Kontrolní skupina zjistila, že:

-         na základě faktury vydané č. 2006200008 ze dne 23. 5. 2006 (datum uskutečnění zdanitelného plnění nesprávně uveden dne 21. 4. 2006) byla nesprávně až v roce 2006 zaúčtována do výnosů roku 2006 jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene na základě smlouvy č. 364/2005/OSOM ve výši 474 217,- Kč bez DPH (564 318,23 Kč s DPH, DPH ve výši 90 101,23 Kč). Podle doložené dokumentace byl podán návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí KÚ HMP dne 3. 10. 2005 a výnosy měly být zaúčtovány do roku 2005,

-         na základě faktury  vydané č. 2006200002 ze dne 28. 2. 2006 (datum uskutečnění zdanitelného plnění nesprávně uveden 14. 2. 2006) byla nesprávně až v roce 2006 zaúčtována do výnosů roku 2006 jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene na základě smlouvy č. 434/2005/OSOM ve výši 258 829,- Kč bez DPH (308 006,51 Kč s DPH, DPH ve výši 49 177,51 Kč). Podle doložené dokumentace byl podán návrh na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí KÚ HMP dne 3. 10. 2005 a výnosy měly být zaúčtovány do roku 2005.

MČ měla o výnosech na základě uzavřených smluvúčtovatdo období, ve kterém byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, neboť k tomuto datu vznikají právní účinky vkladu. V důsledku nesprávného postupu MČ přiznává v nesprávném období daň z přidané hodnoty.

Nesprávným postupem došlo ke snížení výnosů a výsledku hospodaření vykázaných MČ ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2005 o 733 046,- Kč a naopak k 31. 12. 2006 ke zvýšení výnosů  a výsledku hospodaření o uvedenou částku.

MČ nepostupovala v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, podle kterého účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí a ustanovení § 37 odst. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., podle kterého jsou územní samosprávné celky za hospodářskou činnost povinny účtovat náklady a výnosy zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí. MČ nepřeúčtovala výnosy na základě zjištění uvedeného v zápisu z 1. dílčího a 2. dílčího přezkoumání na analytický účet s označením 28 (nedaňové výnosy roku 2006). Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů je základem daně  rozdíl, o který příjmy (výnosy), s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, MČ uvedené výnosy v celkové výši 733 046,- Kč zohlední v podkladech k dodatečném přiznání k dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2005 a při výpočtu podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2006.

15. Účetnictví vedené územním celkem

Zjištění uvedená v předchozích částech zprávy ovlivnila celkovou úroveň účetnictví a výkaznictví. Bylo zjištěno, že MČ v některých případech neúčtovala v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a českými účetními standardy. Při přezkoumání nákladů a výnosů podnikatelské činnosti bylo zjištěno porušení ustanovení zákona o daních z příjmů a zákona o DPH.  

Účetní doklady měly náležitosti dané ustanovením § 11 zákona o účetnictví, tj. označení účetního dokladu, popis obsahu účetního případu, peněžní částku nebo údaj o množství a ceně, datum vyhotovení a uskutečnění účetního případu, podpisy osob odpovědných za účetní případ a za zaúčtování. V případě, že podle popisu účetního dokladu nebylo možné určit skutečný obsah účetního případu, byla kontrolní skupině po vyžádání doložena dokumentace, podle které bylo obsah možno určit.

Vnitřní kontrolní systém měla v kontrolovaném období MČ ve smyslu ustanovení § 26 a 27 zákona o finanční kontrole upraven řadou interních norem. Zejména Organizačním řádem, který je průběžně upravován (poslední změna schválena usnesením RMČ č. 2291/05 ze dne 1. 4. 2005), Podpisovým řádem MČ ze dne 6. 10. 2004 (schválen usnesením RMČ č. 1859 ze dne 6. 10. 2004) včetně dodatku č. 1 schváleného usnesením RMČ č. 2152/05 ze dne 2. 2. 2005, Směrnicí tajemnice ÚMČ k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů ze dne 15. 11. 2005, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 9/2004 k oběhu účetních daňových a nedaňových dokladů ze dne 13. 10. 2004 včetně dodatků č. 1 a 2 – platným do 30. 4. 2006 a Příkazem tajemnice ÚMČ č. 11/2006 k oběhu účetních daňových a nedaňových dokladů ze dne 2. 5. 2006.  Jednotlivé oblasti hospodaření má MČ upraveny samostatnými interními normami, např. Zásadami hospodaření s movitým majetkem ze dne 11. 9. 2002 (schválenými usnesením RMČ č. 2873/02 ze dne 11. 9. 2002), Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2001 k vedení evidence dlouhodobého majetku a jeho ocenění, zásob a oceňování cenných papírů, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 8/2003 k nákupu, evidenci a výdeji kancelářských potřeb, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 11/2000 k organizaci autoprovozu, Příkazem tajemnice ÚMČ č. 1/2004 k poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách zaměstnanců (včetně dodatku č. 1/05 ze dne 29. 12. 2005, Příkazem č. 9/2002 tajemnice ÚMČ k poskytování služebních mobilních telefonů a úhradě nákladů spojených s jejich provozem.

Pravidla pro nakládání s dokumenty na ÚMČ, tj. jejich příjem, třídění, evidenci, oběh, vyřizování, odesílání, ukládání a jejich vyřazování ve skartačním řízení, má MČ upravena Spisovým a skartačním řádem ze dne 30. 1. 2006 s účinností od 1. 2. 2006, který byl vydán na základě ustanovení § 83, odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (nahradil Spisový a skartační řád ze dne 17. 5. 2005). Jeho přílohou č. 1 je spisový a skartační plán ÚMČ. Jednou ročně se vyřazované dokumenty na jednotlivých odborech třídí a ukládají do spisoven, které se nacházejí v suterénu budovy ÚMČ. Na vzorku písemností ekonomického odboru bylo ověřeno, že písemnosti uložené do spisovny byly označeny popisem, údajem o období, ke kterému se písemnosti vztahují, skartačním znakem a lhůtou. Nedostatky nebyly zjištěny.

III. Výsledky přezkoumání podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb. 

16. Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky městskou částí zřízených příspěvkových organizací

MČ zřídila 36 příspěvkových organizací. Jednalo se o 7 základních škol společně s mateřskou školou, 8 základních škol (dále ZŠ) a 19 mateřských škol (dále MŠ). Dále byly MČ zřízeny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných a Pečovatelská služba.

Zřizovací listiny měly všechny náležitosti předepsané zákonem o rozpočtových pravidlech. Usnesením ZMČ č. 492/05 ze dne 16. 9. 2005 byly schváleny dodatky zřizovacích listin ZŠ a MŠ vyvolané jednak změnou ve školské legislativě a dále úpravou  nakládání s nemovitým majetkem  MČ užívaným příspěvkovými organizacemi  ve školství. S těmito příspěvkovými organizacemi byly uzavřeny smlouvy o nájmu nemovitostí, se vznikem nájemního vztahu od 1. 10. 2005, schválené usnesením ZMČ č. 2687/05 ze dne 24. 8. 2005. Dodatkem č. 3 schválilo ZMČ usnesením č. 504/2002 ze dne 22. 10. 2002 nové úplné znění zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN), které ve třech přílohách vymezuje majetek užívaný organizací. Příloha č. 3  obsahuje majetek státu vedený v prozatímní správě národního majetku, zapůjčený LDN na dobu neurčitou podle smlouvy o výpůjčce mezi Českou republikou, zastoupenou MČ a LDN.

Kontrola hospodaření s majetkem a přezkoumání poskytnutého příspěvku na provoz z rozpočtu MČ byla provedena v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Čermáka 6.

Kontrolou hospodaření s majetkem bylo zjištěno, že v roce 2006 byl zaznamenán celkový přírůstek majetku v hodnotě 900 388,- Kč a úbytek vyřazeného majetku v celkové výši 275 202,- Kč. Pořízený majetek byl zaúčtován a zaveden do evidence majetku. Vyřazený majetek byl doložen vyřazovacím protokolem a u výpočetní techniky a elektropřístrojů  posouzením technického stavu odbornou firmou.  Inventury majetku a zásob byly provedeny k 31. 12. 2006. Kontrolní skupina dále provedla porovnání místního inventurního seznamu se skutečným stavem majetku a jeho označením inventurními čísly v jedné místnosti. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrolní skupina ověřila poskytnutí příspěvku na provoz z  rozpočtu MČ příspěvkovým organizacím v roce 2006 v celkovém objemu 18 292 tis. Kč. Přijetí a použití příspěvku bylo přezkoumáno v uvedené příspěvkové organizaci, která v roce 2006 přijala příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 5 364 tis. Kč. K 31. 12. 2006 byly všechny prostředky vyčerpány. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kontrolní systém v příspěvkových organizacích zřízených MČ  má MČ upraven dvěma interními normami. Pravidla pro zabezpečení vnitřního kontrolního systému v příspěvkových organizacích zřízených MČ Praha 6, schválená usnesením RMČ č. 3041 ze dne 7. 12. 2005, vymezují předmět finanční kontroly v podmínkách příspěvkových organizací, působnost řídící kontroly a činnosti v jednotlivých fázích, tj. v průběhu předběžné, průběžné a následné řídící kontroly, organizační zabezpečení vnitřního kontrolního systému a podávání zpráv o výsledku finančních kontrol. Dále Směrnice tajemnice ÚMČ k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje předmět veřejnosprávní kontroly a zajištění v podmínkách MČ. Veřejnosprávní kontrolu provádějí odvětvové odbory, ekonomický odbor a oddělení kontroly odboru Kanceláře tajemnice. Kontrolní skupině byl předložen plán kontrol na 1. a 2. pololetí roku 2006 schválený tajemnicí ÚMČ včetně přehledu provedených kontrol. Kontrolní skupina ověřila, že o provedených kontrolách existuje dokumentace. Nebyly zjištěny nedostatky.

IV. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

IV./I. Podíl pohledávek na rozpočtu

A: Vymezení pohledávek: Pohledávky celkem (položka 75) odepsané  pohledávky vedené na podrozvahovém účtě – majetek přenechaný pronajímatelem k užívání, převedený z účtových skupin  01, 02, 03, 07 a 08 na vrub účtu 378 – Jiné pohledávky

B: Vymezení rozpočtových příjmů:       Příjmy celkem po konsolidaci  výnosy z podnikatelské činnosti

Podíl pohledávek na rozpočtu :    A/B    x  100 =       874 708 527  x 100 = 31,74 %
                                                                              2  845 379 968

  IV./II. Podíl závazků na rozpočtu

C: Vymezení závazků

Závazky dlouhodobé (položka 166) závazky krátkodobé (položka 189, přičemž z účtu 349 jsou zahrnuty pouze analytické účty 349 77, 78, 8x, viz metodika Gordic)  závazky  za   zaměstnanci (položka 178) –  závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění   (položka 179)   závazky z titulu finančního vypořádání

      Podíl závazků na rozpočtu :         C/B   x  100 = 1  130 044 426  x 100 = 39,72 %
  
                                                                             2  845 379 968

IV./III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku hl. m. Prahy svěřeném městské části D: Vymezení zastaveného majetku

Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických   účtů, případně operativní evidence, doložený výpisem z  LV a úvěrovými smlouvami

E: Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Stálá aktiva (položka 1)

      Podíl zastaveného majetku :        D/E  x 100 =  0 %                                                          

B. PLNĚNÍ OPATŘENÍ K  NÁPRAVĚ  NEDOSTATKŮ 

a)      Plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2005  a popř. předcházející období

Kontrolou plnění opatření, která byla přijata k odstranění přetrvávajících  nedostatků zjištěných při předcházejících přezkoumáních hospodaření a při přezkoumání hospodaření za rok 2005 uvedených v části B. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005, bylo kontrolní skupinou zjištěno, že dne 9. června 2006 vydala tajemnice Úřadu městské části Praha 6 (dále ÚMČ) „Opatření městské části Praha 6 k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2005“, formou závazného pokynu. Do pokynu byla zahrnuta  i opatření vztahující se k odstranění přetrvávajících nedostatků z minulých let.

Jednalo se o nedostatky:

-         Nebylo provedeno vyúčtování příspěvku poskytnutého MČ do fondu oprav Společenství vlastníků bytových jednotek domů č. p. 469 – 499 (dále Společenství), z důvodu, že MČ neobdržela dokumentaci k vyúčtování od Společenství.

Napraveno.

-         Některé náklady a výnosy byly zaúčtovány do období s nímž věcně a časově nesouvisely, v některých případech nebyly tyto náklady a výnosy související s jiným účetním obdobím zaúčtovány na analytické účty k syntetickým účtům s označením 28 podle Metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy GORDIC. V roce 2005 se jednalo o náklady na spotřebu energií, náklady na zpracování prohlášení vlastníka budovy, daň z převodu nemovitostí a spotřebu kolků.

Napraveno.

-         Na účtu 541 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení byly k 30. 9. 2005 zaúčtovány náklady v celkové výši 1 521,70 Kč. Jednalo o penále uhrazené na základě sedmi dodavatelských faktur.  Důvodem byla zejména  opakující se pozdní úhrada záloh na dodávky plynu Pražské plynárenské, a.s. v adrese odběrného místa Otevřená 4/1072, Praha 6 (koupaliště Petynka). Jednalo se o nehospodárně vynaložené prostředky. Dále bylo zjištěno, že odpovědný zaměstnanec odboru nepřipojil k penalizačním fakturám vysvětlení příčiny penalizace a kontrolní skupině nebylo doloženo předání případu k projednání škodní komisi, jak ukládá Příkaz tajemnice ÚMČ č. 9/2004 k oběhu účetních daňových a nedaňových dokladů ze dne 13. 10. 2004,

Napraveno.

-         Do výnosů bylo na základě dílčího přezkoumání zaúčtováno nájemné na základě tří smluv o nájmu tepelných zařízení (smlouvy č. 824/2003/OSOM, 822/2003/OSOM, 823/2003/OSOM uzavřených v prosinci 2003 se společnostmi BT – VUSTE spol. s r.o., ANESO s.r.o. a BOMI Global, spol. s r.o.), jejichž předmětem je pronájem tepelných zařízení pro výrobu a rozvod tepla  a teplé užitkové vody za účelem jejich správy, provozování a pro výkon práv a povinností vyplývajících ze vztahů spojených s touto činností. Zaúčtovaná výše však nebyla kontrolní skupině doložena průkazným dokladem, tj. aktualizovanou přílohou, která uvádí výši nájemného za jednotlivá tepelná zařízení a podle ustanovení ve smlouvách je nedílnou součástí smluv.

Napraveno.

-         Při prodeji bytových a nebytových jednotek a odpovídajících spoluvlastnických podílů na společných prostorech a pozemcích MČ nevyřadila prodaný majetek v okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

MČ na zajištění agendy evidence majetku přijala v roce 2006 nového zaměstnance. Kontrolní skupina však zjistila při přezkoumání hospodaření za rok 2006 další případy prodaného majetku, který nebyl ke dni 31. 12. 2006 vyřazen z majetku, příp. byl vyřazen až po dni, ke kterému byl doručen KÚ HMP návrh na vklad do katastru nemovitostí (viz část  A. Výsledek 2. dílčího přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 2 a § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.).

Částečně napraveno.  

-         MČ nevyřadila z účetní a majetkové evidence některý prodaný dlouhodobý majetek. Jednalo se o bytové a nebytové jednotky včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na budovách a pozemcích, u kterých byl návrh na vklad do katastru nemovitostí doručen KÚ HMP do 31. 12. 2005.

V roce 2006 však byly kontrolní skupinou zjištěny další případy nevyřazeného prodaného dlouhodobého majetku hl. m. Prahy svěřeného MČ (viz část  A. Výsledek 2. dílčího přezkoumání hospodaření podle ustanovení § 2 a § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.).

Částečně napraveno.

-         Částky fakturované společností Consulta Invest spol. s r.o. za poskytnutí služeb v oblasti poradenství v roce 2005 nesouhlasily s přílohami k fakturám. Jednalo se o neoprávněně vynaložené finanční prostředky.

Dne 29. 11. 2006 MČ podala u Okresního soudu pro Prahu – západ žalobu a návrh na vydání platebního rozkazu o zaplacení částky 55 100,- Kč z titulu bezdůvodného obohacení s ročním úrokem ve výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech součtu čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace České národní banky vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí za dobu od 1. 10. 2006 do zaplacení a nákladů řízení ve výši zaplaceného soudního poplatku do 15 dnů ode dne doručení tohoto platebního rozkazu na účet MČ.

Napraveno.

-         Pozdní uvolňování jistot složených uchazeči v souvislosti se zadanými veřejnými zakázkami podle ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. včetně vracení úroků z uložených jistot na depozitním účtu MČ.

Napraveno.

 

b) Plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při dílčím          přezkoumání hospodaření za r. 2006

Do doby provádění závěrečného přezkoumání hospodaření městské části za r. 2006 nebyly zcela napraveny dále uvedené nedostatky zjištěné při dílčím přezkoumání hospodaření:

-         nesprávně byly do výnosů roku 2006 zaúčtovány výnosy v souvislosti se smlouvami o zřízení věcného břemene uzavřenými v roce 2005 v celkové výši 733 046,- Kč (podrobně viz část 14. Zřizování věcných břemen k majetku územního celku). MČ nepřeúčtovala výnosy vztahující se k účetnímu období roku 2005 na analytický účet s označením 28 – nedaňové výnosy roku 2006. Do ukončení závěrečného přezkoumání nebyl MČ proveden výpočet podílu MČ na dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2006, proto nebylo možné ověřit, zda byl tento nedostatek zjištěný při  1. dílčím přezkoumání při výpočtu podílu zohledněn. Podklady k dodatečnému přiznání k dani z příjmů hl. m. Prahy za rok 2005, ve kterých by byly zjištěné nedostatky zohledněny, nebyly rovněž kontrolní skupině doloženy,

-         při prodeji bytových jednotek a nebytových prostor a odpovídajících  podílů pozemků pod bytovými domy MČ nevyřazovala tento majetek z evidence majetku v okamžiku uskutečnění účetního případu, tj. v den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kontrolní skupina testovala při 1. dílčím přezkoumání hospodaření na místě vyřazení prodaného majetku na základě 28 smluv a při 2. dílčím přezkoumání 10 smluv (podrobně viz část 8. Nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřeným městské části). Do 31. 1. 2007 nebyl z účetnictví vyřazen majetek prodaný např. na základě smluv kontrolovaných při 1. dílčím přezkoumání č. S/408/2006/SNEO, S/ 549/2006/SNEO, S/612/2006/SNEO a smluv kontrolovaných při 2. dílčím přezkoumání č. S/1414/2006/SNEO, S/1438/2006/ SNEO, S/1539/SNEO a S/1008/2006/SNEO.

 C. ZÁVĚR

Na základě výsledků přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 za  rok 2006, ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. (zejména ustanovení § 2 a 3), lze konstatovat, že při přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to:

-         některé výdaje v rozpočtu byly zatříděny na nesprávnou položku rozpočtové skladby (viz část A. I. 1., A. II. 8.). Z důvodu nesprávného zatřídění na rozpočtovou položku došlo k porušení vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, a tím ke změně v rozpočtové skladbě výdajů. Ke zkreslení celkových výdajů rozpočtu nedošlo,

-         některé účetní případy nebyly zaúčtovány v souladu s účetními předpisy, Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. a Metodikou zpracování účetnictví a rozpočtu v rozpočtové oblasti hl. m. Prahy GORDIC. V některých případech nebyl dodržen okamžik uskutečnění účetního případu (viz část A. I. 3., A. II. 8, A. II. 14.) a některé účetní případy byly zaúčtovány do období s nímž časově a věcně nesouvisely (část A. II. 14), o některých účetních případech r. 2006 nebylo v tomto účetním období účtováno (část A. II. 8.),

-         inventarizace majetku a závazků nebyla provedena zcela v souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona o účetnictví (část A. II. 8., A. II. 11.), neboť některé inventurní soupisy neobsahovaly náležitosti dané zákonem o účetnictví,  a to zejména skutečnosti, podle kterých by bylo možné majetek a závazky jednoznačně určit. MČ nevyčíslila inventarizační rozdíly, při přezkoumání však byly kontrolní skupinou zjištěny,

-         u jednoho kontrolovaného zadání veřejné zakázky bylo zjištěno, že jednomu z uchazečů o veřejnou zakázku nebyla v rozporu s ustanovením § 47 odst. 2 zákona č. 40/2004 Sb. včas uvolněna poskytnutá jistota, tj. do 7 dnů po uzavření smlouvy o dílo (viz část A. II. 10.),

-         některé nedostatky zjištěné při dílčích přezkoumáních hospodaření za r. 2006 a při přezkoumání hospodaření za předcházející r. 2005 nebyly do doby provádění závěrečného přezkoumání hospodaření za r. 2006 zcela napraveny (viz část B.).

 

Podíl  pohledávek  a  závazků  na  rozpočtu  územního  celku (MČ)  a  podíl  zastaveného  majetku  na celkovém majetku hl. m. Prahy svěřeném MČ (viz A/IV.) podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.:

 

a)      podíl pohledávek na rozpočtu MČ .……………………………………31,74 %
b)      podíl závazků na rozpočtu MČ ……………………………………….. 39,72 %
c)      podíl zastaveného majetku na celkovém majetku svěřeném MČ ….….. 0,00 %

Účastníci jednání vzali na vědomí, že zveřejnění sumarizovaných, popř. jinak setříděných údajů formou zvlášť zpracovaných přehledů či tabulek uvedených v této zprávě je v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s  tím, že se případně může jednat i o trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji ve smyslu ustanovení § 178 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění.

Městská část je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.  povinna přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě a podat o tom písemnou informaci Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech městské části.  Městská část je dále povinna podle ustanovení § 13  odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. v této informaci uvést lhůtu, ve které podá přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě uvedenou zprávu zaslat.  

Za nesplnění těchto povinností lze podle ustanovení § 14 písm. f) a písm. g) zákona č. 420/2004 Sb. pořádkovou pokutu až do výše 50 tis. Kč. 

Tato zpráva je určena pouze orgánům městské části a orgánům hlavního města Prahy. 

Zpráva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž výtisky č. 2 a č. 3 obdrží městská část a výtisky č. 1 a č. 4 odbor finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP.

 

V Praze dne 9. května 2007

 

Podpisy kontrolorů: 

Ing. Iva Rendová
kontrolor pověřený řízením přezkoumání                                              

Ing. Eva Červená
kontrolor                                                                                             

Ing. Jitka Pitelová
kontrolor                                                                                             

Ing. Zdeněk Sedláček
kontrolor         

Ing. Miroslava Strnadová
kontrolor                                                                                             

Úřadu městské části Praha6 byly vráceny všechny zapůjčené doklady a ostatní materiály.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 6 byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o přezkoumávání hospodaření projednána a její stejnopisy č. 2 a č. 3  byly předány dne 10. května 2007.

Mgr. Tomáš Chalupa
starosta MČ Praha 6      © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_06_prezkoumani ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz