Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2006 ›› detail/podstránka

Rozvaha MČ Praha 6 k 31.12.2006

Rozvaha m.č. Praha 6  - sumář včetně podnikatelské  činnosti (v tis. Kč)

 

 

 Stav

Stav

 

Stav

Stav

 

 

 

 

 

 

A K T I V A

k 31.12.

k 31.12.

P A S I V A

k 31.12.

k 31.12.

 

2005

2006

 

2005

2006

Dlouhodobý nehmotný majetek

21 542

27 860

Majetkové fondy

5 379 647

4 875 922

Dlouhodobý hmotný majetek

5 104 409

4 648 652

Finanční a peněžní fondy

218 663

370 787

Dlouhodobý finanční majetek

238 563

 

180 271

Zdroje krytí prostř.rozp. hospodářství

-

 

      -

Zásoby

 

1 508

          

1 472

Hosp. výsledek

519 760

925 788

Pohledávky

798 798

796 962 

Převod zúčt.

příj. a výd. z min. let

1 247 302

1 418 854

Finanční majetek

1 201 119

1 879 283     

Saldo výdajů

a nákladů

 

- 102 430

- 114 797

Prostředky rozpočt. hospodař.

753 807

860 803      

Saldo příjmů

a výnosů

7 374

6 961

 

 

 

Krátkodobé závazky

892 781

957 895

 

 

 

Bankovní

výpomoci a půjčky

- 48 700

- 48 700

Přechodné účty aktivní

3 354

5 726 

Přechodné účty pasivní

8 703

8 319

C E L K E M

8 123 100

8 401 029

C E L K E M

8 123 100

8 401 029


Rozvahy příspěvkových organizací, zřízených městskou částí Praha 6 za r. 2006 jsou vykázány samostatně za každou organizaci zvlášť a jsou součástí jejich výsledků hospodaření a rozborové činnosti za rok 2006.

 AKTIVA 

Dlouhodobý nehmotný majetek

            Vykazuje celkově 27 860 tis. Kč. Zvýšení  oproti roku 2005 o  6 318 tis. Kč představuje:

 •  

u ÚMČ

účet 012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje        1 689 tis.Kč                                                                                                 

účet 013 - Software zvýšení o                                         685 tis.Kč

(zařazení, vyřazení předmětů od 60 tis.Kč)

účet 018- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek          2 494 tis.Kč

 zvýšení o                                                            

(zařazení a vyřazení předmětů od 7-60 tis.Kč)

účet 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný

majetek vykazuje stav                                                   1 450 tis.Kč 

 

   

 

6 318 tis.Kč


Dlouhodobý hmotný majetek

 •  
V celkové hodnotě

4 648 652 tis. Kč

                       
V úhrnu došlo v r. 2006 ke  zvýšení  majetku o 455 757 tis. Kč

Rozpis účtu třídy 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný   

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022

(zařazení, vyřazení předmětů od 40 tis. Kč)

 •  
ÚMČ – zvýšení stavu účtu

 

11 906 tis.Kč

 Drobný a ostatní dlouhodobý hmotný majetek úč. 028 a 029

(zařazení,vyřazení předmětů od 3-40 tis.Kč)

 •  
ÚMČ zvýšení stavu účtu         

9 137 tis. Kč

 
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

 Pozemky účet 031

 

ÚMČ   snížení stavu účtu      

- 150 122 tis.Kč

 
Umělecká díla a předměty 032 

 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku úč. 042

(nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) činí celkem 519 609 tis.Kč

oproti roku 2005 došlo ke zvýšení o                                                                     21 224 tis.Kč

 •  

Stav nedokončeného hmotného majetku vykazují:OSÚ 1 747 tis.Kč, OD 9 024 tis.Kč, OŠK 279 648 tis.Kč, OPP 32 562 tis.Kč,OSOM  147 677 tis.Kč ,OÚR 12 726 tis.Kč, KMČ 36 225 tis.Kč

 

 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek úč. 052 

OSOM – nákup pozemku od Dopravního podniku hl.m.Prahy

ve výši                                                                                                                         409 tis.Kč

Snížení majetku za ÚMČ                                                                              -  455 757 tis.Kč

 Dlouhodobý finanční majetek            

Činí celkem 180 271 tis. Kč.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem účet 061 činí 63 948  tis.Kč.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069 činí 116 322 tis. Kč. Jedná se o zhodnocení finančních prostředků m.č.Praha 6 formou nákupu podílových listů u České spořitelny a.s..

Zásoby 

Zásoby vykazují v r.2006 celkem 1,472 tis. Kč. Jedná se kancelářské potřeby včetně tonerů do tiskáren.

Pohledávky

Vedené na účtech 311-391 k 31.12.2006 ve výši 796 962 tis. Kč se oproti r. 2005 celkově snížily  o 1 836 tis. Kč. 

 •  

ÚMČ  celkově činí pohledávky

- účet 314 – poskytnuté provozní zálohy především Pražská plynárenská a.s.,Pražská energetika a.s. 1 972 tis.Kč

- účet 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy  7 547 tis.Kč

- účet 316 – Ostatní pohledávky    50 tis.Kč

- účet 335  - Pohledávky za zaměstnanci 16 tis.Kč

- účet 378 - Jiné pohledávky 2 317 tis.Kč 

   11 902 tis. Kč

 •  
Podnikatelská činnost  vykazuje v úhrnu

       785 060 tis.Kč

 •  

 

Podnikatelská činnost IČO 911569

Došlo ke zvýšení pohledávek  o 16 940 tis.Kč. 

Účet 311 vykazuje stav 515 428 tis.Kč, který se skládá

-         za  nájemné z bytů  7 tis.Kč

-         za nájemné z pozemku 263 tis.Kč

-         za nájemné z nebytových prostor 1 250 tis.Kč

-         z prodeje majetku 513 337 tis.Kč

-         ostatní pohledávky na účtu 311 571 tis.Kč 

Do lhůty splatnosti vykazují pohledávky 465 274 tis.Kč,

do 30 dní po lhůtě splatnosti  vykazují 27 643 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují 21 401 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují 160 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti  vykazují 944 tis.Kč,

do 5 let po lhůtě splatnosti vykazují 5 tis.Kč. 

Ostatní pohledávky do lhůty splatnosti vykazují  32 348 tis.Kč.

Celkem vykazují pohledávky 547 776 tis.Kč. 

      547 776 tis. Kč

 •  

Podnikatelská činnost  IČO 906603 činí

Došlo ke  snížení pohledávek o 6 561 tis.Kč 

Účet 311 vykazuje stav 79 553 tis.Kč, který se skládá

-         za nájemné z bytů vykazuje 35 748 tis.Kč

-         za nájemné z pozemků vykazuje 144 tis.Kč

-         za nájemné z nebytových prostor vykazuje 24 125 tis.Kč

-         za zúčtovatelné služby vykazuje 9 342 tis.Kč

-         ostatní pohledávky vykazují 10 194 tis.Kč 

Do lhůty splatnosti vykazují 8 899 tis.Kč,

do 30dní po lhůtě splatnosti vykazují 788 tis.Kč,

do 60 dní po lhůtě splatnosti vykazují 1 642 tis.Kč,

do 1 roku po lhůtě splatnosti vykazují  6 929 tis.Kč,

do 2 let po lhůtě splatnosti vykazují 5 491 tis.Kč,

do 3 let po lhůtě splatnosti vykazují 7 338 tis.Kč,

do 4 let po lhůtě splatnosti vykazují 7 181 tis.Kč,

do 5 let po lhůtě splatnosti vykazují 8 636 tis.Kč,

do 6 let po lhůtě splatnosti vykazují 8 247 tis.Kč,

do  7 let po lhůtě splatnosti vykazují 7 169 tis.Kč,

nad 7 let po lhůtě splatnosti vykazují 17 233 tis.Kč.  

        Pohledávky po lhůtě splatnosti do 2 a více let zahrnují neuhrazený předpis nájemného a neuhrazené vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. Pohledávky se splatností 2 roky a více po lhůtě splatnosti jsou tvořeny nedoplatky dlouhodobých neplatičů (někteří exekučně vystěhováni) a dále domy, u nichž byla ukončena správa v předchozích letech a zůstaly nedoplatky z vyúčtování služeb (příp. je u nich dokladová nouze a nelze je z tohoto důvodu soudně vymáhat). Dále zahrnují domy, které jsou privatizovány po bytových jednotkách nebo jako  bytová družstva a nedoplatky budou vypořádány se společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovými družstvy. Ve většině případů jsou pohledávky po lhůtě splatnosti do 2  a více let zažalovány. Zbývající část pohledávek je buď upomenuta nebo je u nich sepsána splátková dohoda. Promlčené pohledávky jsou v případech, kdy dlužník zemřel bez zanechání majetku nebo  je již rozsouzeno v náš neprospěch nebo ukončeno konkurzní řízení,  předkládány v podobě návrhů na odpis RMČ Praha 6. Dost velký počet dlužníků je ve stavu, kdy dluh narůstá, ale čeká se na přidělení přístřeší nebo náhradního ubytování. 

Ostatní pohledávky vykazují 163 130 tis.Kč. 

Celkem vykazují pohledávky 237 284 tis.Kč. 

237 284 tis. Kč

 


Finanční majetek 

Zahrnuje pokladnu, peníze na cestě, běžný účet a ostatní běžné účty, dlužné cenné papíry celkem 1 879 283 tis.Kč

 •  

ÚMČ  

1 005 377 tis.Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569

635 844 tis.Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 906603

238 062 tis.Kč


ÚMČ

 Na účtu 251-Majetkové cenné papíry k obchodování je stav 329 427 tis.Kč  a na účtu 253-Dlužné cenné papíry k obchodování je stav 451 550 tis.Kč . Na těchto účtech  probíhá na základě doporučení FV ZMČ zhodnocování volných finančních prostředků M.Č. P6 ve výši 300 mil Kč. V roce 2003 byly rozděleny mezi tři vítězné uchazeče z veřejné zakázky v rovnoměrné výši : SI Asset Management a.s. 100 mil Kč, ČSOB asset management 100 mil Kč, ŽB asset management a.s. 100 mil.Kč.

V dubnu 2004 FV ZMČ doporučil na základě předložené zprávy EO  o hospodaření výše uvedených subjektů, snížit počet správců  o ŽB asset management a.s.  a částku 100 mil Kč rozdělit mezi 2 zbývající, tzn. každý 50 mil. Kč.

V květnu 2005 bylo přiděleno na účty vedené u ČSOB a KEY incest 2x po 15 mil.Kč.

V červnu  2005 FV ZMČ schválil převod 2 x 50 mil. Kč, které byly určeny   jako volné na

orientační dobu cca 12 měsíců ,  na účty vedené  u ČSOB  a KEY incest  pro zhodnocování formou správy aktiv.

V říjnu 2005 FV ZMČ schválil opět  převod 2 x 50 mil.Kč, které byly určeny jako volné na orientační dobu cca  6 měsíců, na účty vedené u ČSOB a ING Bank pro zhodnocování formou správy aktiv.

V únoru 2006 bylo převedeno  z vyššího zůstatku ZBÚ m.č.Praha 6 za rok 2005 do správy aktiv 200 mil.Kč.

 Prostředky rozpočtového hospodaření 

Celková výše činí 860 803 tis.Kč. Jedná se o stav základního účtu ÚMČ Praha 6 ve výši

 463 017 tis. Kč, běžné účty peněžních fondů 393 739 tis. Kč:

soc.fond 5 416 tis.Kč,

FRR 184 696 tis.Kč

účet darů 6 513 tis.Kč

FRIM 173 801 tis.Kč

FOMBF 23 229 tis.Kč

lépe úročený účet 84 tis.Kč

Poskytnuté přechodné výpomoci:

poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím  4 032 tis.Kč

poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám        15 tis.Kč

Přechodné účty aktivní Celkem činí 5 726 tis.Kč

U podnikatelské činnosti IČO 911569 činí                                                           327 tis.Kč

U podnikatelské činnosti IČO 906603 činí                                                        5 399 tis.Kč 

Účet 381-Náklady příštích období a účet 385 – Příjmy příštích období  vykazují 5 015 tis.Kč. Účet 388-Dohadné účty aktivní 711 tis.Kč.

 PASIVA 

Majetkové fondy 

Korespondují se stálými aktivy, které se skládají z dlouhodobého nehmotného majetku, dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého finančního  majetku  celkem 4 875 922 tis.Kč 

 •  
Fond dlouhodobého majetku

4 856 783 tis. Kč

 •  
Fond oběžných aktiv

        1 962 tis. Kč

Finanční a peněžní fondy

Peněžní fondy  účet 917 činí celkem 370 787 tis.Kč.

Rozdíl mezi běžnými účty peněžních fondů tj, účty 236 a peněžními fondy tj.účty 917 vykazuje 22 952  tis.Kč. Tento rozdíl se skládá:

-           8 600 tis.Kč půjčka SNEO

-         14 367 tis.Kč splátky půjček FOMBF

-         -       15 tis.Kč nesplacené půjčky ze soc.fondu 

Hospodářský výsledek 

            Celkem za ÚMČ Praha 6 činí hospodářský výsledek 925 788 tis.Kč. Podnikatelská činnost IČO 906603 vykazuje hospodářský výsledek ve výši – 48 527 tis.Kč a podnikatelská činnost IČO 911569 vykazuje hospodářský výsledek 974 315 tis. Kč. Saldo výdajů u nákladů rozpočtového  hospodař. a saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodař. účty závěrkové 964 a 965 činí  - 107 836 tis.Kč v návaznosti na účty 235-Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací.

Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospod. - t.j. účet 933 - Převod zaúčtování příjmů a výdajů minulých let činí 1 418 854 tis. Kč z toho:  

účet 272 - splátka půjčky                 27 000 tis.Kč

účet 289 – Ostatní krátkodobé    

závazky(finanční výpomoci)              48 700 tis.Kč

069 – Ostatní dlouhodobý fin.

majetek                                           116 322 tis.Kč

251 – Majetkové cenné papíry

k obchodování                                  329 427 tis.Kč

253 – Dlužné cenné papíry k

obchodování                                    451 550 tis.Kč

909 – Oceňovací rozdíly z pře-

cenění maj. a závazků                      -17 177 tis Kč

277 – Poskytnuté přechodné vy-

pomoci fyz.osobám                                   15 tis.Kč 

 

Krátkodobé závazky  

Celková výše závazků vykazuje  957 895 tis. Kč.

Z toho :

 •  
ÚMČ

227 310 tis. Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569

205 380 tis. Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 906603

 

525 205 tis. Kč

 •  
ÚMČ

 Účet 321 - Dodavatelé                                                                               

 Závazky k zaměstnancům za povinné odvody soc. a zdrav.   pojistného a ostatní přímé daně                                                                                                                                                                                   

          1 032 tis.Kč

 

         8 943 tis.Kč

 

 

 

 

Účet 325 - Ostatní závazky – jedná se především o deponované finanční prostředky na výplatu mezd zaměstnancům m.č. Praha 6 za XII/2006 a složené jistiny na výběrová řízení ÚMČ Praha 6

          

217 335 tis.Kč

 •  
Podnikatelská činnost IČO 911569celkem

Z toho:

205 380 tis.Kč

 

Účet 321 -Nezaplacené faktury

Účet 324 - Přijaté zálohy                  


Účet 325 - Ostatní závazky

Zůstatek tvoří kupní ceny z uzavřených smluv na prodej majetku u kterých dosud nebyl podán návrh na vklad.                                                                     

        459 tis.Kč

             

         2 tis.Kč

    339 215 tis.Kč

            

   

 

 

Účet 379 - Jiné závazky

 

      37 823 tis.Kč

 

Účet 349 – Vypořádání přepl. dotací  a ost. záv. s rozpočtem ÚSC

Závazky z odpisů ZC, DPH – nadměrný odpočet, odpisy uplatněné do nákladů zdaňované činnosti a jejich převody do rozpočtu, apod..

 

 - 172 119 tis.Kč

 

Podnikatelská činnost  IČO 906603 celkem                                               

Z toho: 

Účet 321  - Dodavatelé zachycuje neuhrazené faktury, které náleží do roku 2006, ale splatnost mají v roce 2007                              53 928 tis.Kč

 

525 205 tis.Kč

 

Účet 324 – Přijaté zálohy

          304 tis.Kč

 

Účet 325 – Ostatní závazky

Jsou zde evidovány přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů za rok 2006, jejich vyúčtování proběhne dle příslušné vyhlášky v roce 2007.  Jsou zde zachyceny účetní operace související s prodanými byty, které již nejsou v majetku MČ Praha 6, ale není ještě uspořádáno fungující SVJ. 

   206 987  tis.Kč

 

Účet 349 – Vypořádání přepl.dotací a ost. záv. s rozpočtem ÚSC. Jsou zde účtovány daňové odpisy budov a staveb v majetku MČ Praha 6, které se zpracovávají a účtují vždy ke konci roku. Tyto odpisy zohledňují přírůstky a úbytky majetku v průběhu roku. Účet zahrnuje i předpisy odvodu DPH od jednotlivých mandatářů.

   244 927 tis.Kč

 

 

Účet 379 – Jiné závazky

Na účtu 379 30 jsou evidovány složené jistiny za pronájem nebytových prostor, kde finanční vypořádání probíhá až po ukončení nájmu a po vyrovnání všech pohledávek spojených s užíváním prostor.

Na účtu 379 40 jsou podchyceny jistiny z výnosů bytových družstev (privatizace). Vypořádání probíhá v souladu s ustanoveními v kupních smlouvách.

Na účtu 379 80 jsou účtovány nevyplacené podíly za domy, které má ve správě MČ Praha 6. Tyto podíly se vyplácejí až po odsouhlasení finančního vypořádání.

Na účtu 379 90 jsou ostatní jiné závazky, tzn. např. nevyplacené platební poukazy za opravy, apod..

Na účtu 379 99 jsou účtovány nezjištěné platby, které budou po identifikaci zařazeny do evidence DES .

 

     19 059 tis. Kč

 

Bankovní úvěry a půjčky

     Ostatní  krátkodobé závazky (finanční výpomoci )účet 289

-48 700 tis.Kč

 

     Přechodné účty pasivní celkem                                                     

      8 319 tis.Kč

 

 

     Podnikatelská činnost IČO 911569

       Výnosy příštích období účet 384        Kč 976 tis. výnosy příštích období vyplývající z předpisu   

       pronájmu objektu Hanspaulka

      Dohadné účty pasivní účet 389

      Kč 3 276 tis. Přijaté faktury  ve 13.období náležející do roku       

      2006 

4 252 tis. Kč

 

    Podnikatelská činnost IČO 906603

      Dohadné účty pasivní účet 389jedná se o nevyfakturované práce provedené v roce 2006

4 067 tis. Kč

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.sestka.cz/zaver_06_rozvaha ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz